1

Temat: Procedura odwrócona

Art. 24aa. 1. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Czy ten ustęp 2 nie jest kuriozalny, bo skoro czynności zamawiającego mają miejsce przed WYBOREM najkorzystniejszej oferty i dodatkowo należy je odnieść do wykonawcy, którego oferta została OCENIONA jako najkorzystniejsza - to jak tu mówić, że wykonawca może się uchylić od zawarcia umowy, skoro jego oferta nie została jeszcze wybrana, a tylko oceniona.

2

Odp: Procedura odwrócona

Ale raczej ust.2 odnosi się już do czynności po wyborze oferty, jak np. wniesienie zabezpieczenia to już raczej przed samym zawarciem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania.

3

Odp: Procedura odwrócona

QA737530
Zadanie pytania
18-07-2016 08:32
Ostatnia zmiana
21-07-2016 14:15
Produkt
LEX
Temat
zamówienia publiczne
Daty obowiązywania
21-07-2016 - ---
Redaktor
Anna Stańczuk
Autor
Bartłomiej Kardas

Jak należy prawidłowo interpretować znowelizowany art. 24aa p.z.p.?

Jak należy prawidłowo interpretować znowelizowany art. 24aa p.z.p.? Zgodnie z art. 24aa p.z.p. - mowa o wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono, a nie o wybranym, a tylko z takim można zawrzeć umowę. Czy też ma on obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy? Jednocześnie w dalszym ciągu funkcjonuje art. 94 ust. 3 p.z.p, a patrząc przez pryzmat tych dwóch przepisów wychodzi na to, że można podpisać umowę z wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, albo którego oferta została wybrana, co stoi w sprzeczności z art. 91 p.z.p. Jak zamawiający ma to rozumieć?
Odpowiedź

Zmiana przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., została dokonana w taki sposób, że obok pojęć których interpretacja nie przysparzała jakichkolwiek kłopotów takich jak np. ?wybór najkorzystniejszej oferty? pojawiły się nowe pojęcia, których znaczenie w ściśle określonych sytuacjach może być takie samo jak pojęcie ?wybranej oferty?, choć nie wynika to wprost z przepisu prawa. W ocenie Autora, sformułowanie użyte w art. 24 aa ust. 1 znowelizowanej p.z.p. dotyczy oferty, w stosunku do której dokonano już czynności wyboru (art. 91 ust. 1 p.z.p.). Przepis nie budziłby wątpliwości gdyby ustawodawca zamiast użyć sformułowania ?którego oferta został oceniona jako najkorzystniejsza? użył sformułowania ?która została wybrana jako najkorzystniejsza?. Taka interpretacja przepisu doprowadza do wniosku, że art. 24aa ust. 2 p.z.p. reguluje tylko i wyłącznie sytuację dotyczącą oferty już wybranej, a złożonej przez wykonawcę w stosunku do którego nie przeprowadzano badania podstaw wykluczenia i badania spełniania warunków.
Uzasadnienie

Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz czynność powiadomienia o tym fakcie jest regulowana w art. 91 ust. 1 i 92 ust. 1 pkt 1 p.z.p. W dotychczasowym stanie prawnych oferta wybrana jako najkorzystniejsza, to oferta złożona przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, zgodna z treścią SIWZ, nie podlegająca odrzuceniu i w końcu oceniona najwyżej w zastosowanych kryteriach oceny ofert. Trzymając się ściśle reguł interpretacji przepisów pojęciu ?oferta wybrana jako najkorzystniejsza? nie powinno się przypisywać takiego samego znaczenia jak pojęciu ?oferta oceniona jako najkorzystniejsza?. Z drugiej strony zestawienie art. 24 aa p.z.p. z art. 26 p.z.p. i art. 91 ust. 1 i 92 ust. 1 pkt 1 p.z.p. prowadzi do wniosku, że być może intencją ustawodawcy było nadanie tym pojęciom takiego samego znaczenia. W kierunku takiej interpretacji może też prowadzić definicja oferty najkorzystniejszej, którą zgodnie z art. 2 pkt 5 p.z.p. jest bądź oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów lub taka, która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała. W postępowaniach w których jedynym kryterium jest koszt lub cena, ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną lub kosztem. W tych okolicznościach pojęcie ?oferta oceniona jako najkorzystniejsza? może wskazywać na to, że zamawiający dokonał już oceny ofert i spośród nich wskazał najkorzystniejszą, a więc być może po prostu wybrał najkorzystniejszą ofertę.

Na zasadność takiej interpretacji może też pośrednio wskazywać t art. 26 ust. 1 p.z.p. Przywołany przepis nakłada na zamawiającego obowiązek wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. W powyższym przepisie użyto więc jeszcze innego zwrotu niż w art. 24 aa p.z.p., bowiem jest w nim mowa o ofercie najwyżej ocenionej, a nie ofercie ocenionej jako najkorzystniejsza. Zestawiając znowelizowany art. 26 p.z.p. z art. 24 aa p.z.p. należy stwierdzić, że za uzasadnioną uznać należy tezę według której ofercie najwyżej ocenionej nie można jeszcze przypisać miana oferty ocenionej jako najkorzystniejsza. Jeśli przyjmiemy takie założenia, to opisana sytuacja nie będzie stała w sprzeczności z art. 91 p.z.p. i okaże się, że najwłaściwszym sposobem interpretacji art. 24 aa p.z.p. będzie następujące rozumienie tego przepisu: 1) Zamawiający prowadząc przetarg nieograniczony może przewidzieć zastosowanie odwróconej procedury oceny polegającej na tym, że najpierw dokonuje oceny oferty, wybiera tą ofertę jako najkorzystniejszą, a następnie wzywa wykonawcę którego ofertę wybrał do złożenia dokumentów podmiotowych, 2) Zastosowanie takiej procedury wymaga wprowadzenia odpowiednich postanowień w SIWZ lub ogłoszeniu, 3) Tylko i wyłącznie w przetargach nieograniczonych przewidujących odwróconą procedurę oceny może być zastosowany art. 24aa ust. 2 p.z.p. Wskazany przepis zastępuje w tych procedurach art. 94 ust. 3 p.z.p., który może być zastosowany w każdym innym przypadku, ale nie znajduje zastosowania w przetargach nieograniczonych z odwróconą procedurą oceny.

Być może praktyka stosowania znowelizowanej p.z.p. wykształci inny sposób interpretacji przepisów o jakich mowa w zapytaniu, ale zdaniem Autora w początkowej fazie stosowania nowych przepisów zasadne jest przyjęcie powyższej wykładni. W innym przypadku okazuje się, że pojęciowy bałagan jaki wprowadził ustawodawca nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

4

Odp: Procedura odwrócona

Dzięki! Ale to wszystko pokręcone.

5

Odp: Procedura odwrócona

Z 24aa nie jest tak źle, ja osobiście jestem z niej zadowolony.

6

Odp: Procedura odwrócona

Zestawiając znowelizowany art. 26 p.z.p. z art. 24 aa p.z.p. należy stwierdzić, że za uzasadnioną uznać należy tezę według której ofercie najwyżej ocenionej nie można jeszcze przypisać miana oferty ocenionej jako najkorzystniejsza. Jeśli przyjmiemy takie założenia, to opisana sytuacja nie będzie stała w sprzeczności z art. 91 p.z.p. i okaże się, że najwłaściwszym sposobem interpretacji art. 24 aa p.z.p. będzie następujące rozumienie tego przepisu: 1) Zamawiający prowadząc przetarg nieograniczony może przewidzieć zastosowanie odwróconej procedury oceny polegającej na tym, że najpierw dokonuje oceny oferty, wybiera tą ofertę jako najkorzystniejszą, a następnie wzywa wykonawcę którego ofertę wybrał do złożenia dokumentów podmiotowych,

Z tego mam wnioskować, że najpierw wybieramy  ofertę najkorzystniejszą w procedurze odwróconej  a dopiero później dokuemnty? Do tej pory myślałam, że tylko po ocenie wzywamy do dokumentów z art 26 us 1 lub 2 i po ich złożeniu( jeśli wszystko jest ok ) wybieramy najkorzystniejszą ofertę.

7 (edytowany przez Katiqq 2016-10-26 12:08:37)

Odp: Procedura odwrócona

Najpierw sprawdzamy, która oferta jest najwyżej oceniona wg rankingu. Jeśli po wezwaniu do złożenia dokumentów wszystko będzie ok, to dopiero wówczas następuje wybór oferty najkorzystniejszej.

8

Odp: Procedura odwrócona

to by się zgadzało

9

Odp: Procedura odwrócona

"Najwyżej oceniona" odnosi się zarówno do procedury klasycznej jak i odwróconej tutaj jest to jasno wskazane w ustawie.

10

Odp: Procedura odwrócona

ale  w 24aa jest "oceniona jako najkorzystniejsza" stąd wątpliwość

11

Odp: Procedura odwrócona

Ale później rozstrzyga to 26. 1 i 2.

12

Odp: Procedura odwrócona

Nemo napisał/a:

ale  w 24aa jest "oceniona jako najkorzystniejsza" stąd wątpliwość

taki lapsus