janek159 napisał/a:

doświadczenia nie można łączyć.

Tu masz odpowiedź. W tym wypadku, nie widzę różnicy pomiędzy konsorcjum a podmiotem III.

Udzielenie zamówienia = zawarcie umowy.

28

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Bitter napisał/a:

podzielone na części

zwrócę się o wyjaśnienia i przyjmę każde...

Tylko po co???

janek159 napisał/a:

z tego periodyku wynika że jednak nie ma obowiązku sumowania:

W sytuacji, gdy zamawiający dokonuje remontów rożnych obiektów budowlanych, przy czym na remonty te składają się rożne rodzaje robot np. wymiana okien, malowanie, kładzenie wykładzin, drobne roboty budowlane i instalacyjne, mimo, że niektóre rodzaje robot powtarzają się w rożnych obiektach, wartością zamówienia będzie co do zasady wartość robot wykonywanych w obrębie jednego budynku, gdyż dopiero całość prac składających się na roboty budowlane wykonywane w ramach jednego budynku można określić jako jedno spójne zamierzenie budowlane.

A co w sytuacji, jeżeli zakres robót jest tożsamy, ale dotyczy dwóch odrębnych budynków?

Piszę co wyczytałem w necie. Mnie tam najbliżej do punktu c. Zresztą jak spojrzeć na protokół postępowania, to jest tam taki punkt: "Powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia (inne niż unieważnienie postępowania)".

Tak jak czytam, w jaki sposób powinien postąpić zamawiajacy, to wiem, że nic nie wiem. Jedyny wykonawca odmawia podpisania umowy:
a) unieważniamy na podstawie 93.1.1
b) unieważniamy na podstawie 93.1.7
c) zamykamy postepowanie odpowiednią notatka/wpisem do protokołu.
Mnie najbliżej do ..., żeby nie sugerować, to nie odpowiem. Jakiś wyrok mile widziany!

Wykonawca w następstwie wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny składa wyłącznie oświadczenie, że się pomylił, a cena powinna być o 50% wyższa.
Czy w takiej sytuacji powinno się ofertę odrzucić z powody rażąco niskiej ceny, czy błędu w obliczeniu ceny?

33

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Oferta została podpisana przez pełnomocnika. (załączono pełnomocnictwo w oryginale). Problem w tym, że pełnomocnictwo zostało udzielone (podpisane) nie przez wykonawcę (Kowalskiego - os. fizyczną prowadzącą dz. gospodarczą), a bliżej nieznaną osobę (z nieoficjalnej rozmowy wynika, że  to pracownik wykonawcy).
Czy w tej sytuacji żądać pełnomocnictwa dla osoby, która podpisała ofertę - udzielonego przez wspomnianego Kowalskiego, czy pełnomocnictwa udzielonego przez Kowalskiego dla osoby, która udzieliła pełnomocnictwa osobie podpisujacej ofertę?

szad napisał/a:

uzasadnienia wyboru oferty też nie trzeba już podawać. wszystko wynika z punktacji

Jak nie trzeba, jak trzeba.

35

(24 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A cóż to za dokumenty?

36

(11 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Odczytuj to w ten sposób, że to ORAZ dotyczy sytuacji, gdy przewidujesz wykluczenie na podstawie 24.5, a że jest to fakultatywne, to ... .

37

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jak w temacie, jakie macie doświadczenia w tej materii? Dysponujecie wyrokami, które o tym stanowią? Dotarłem do wyroku KIO 2257/15, z którego wynika, że opłacona faktura może co najwyżej być dokumentem uprawdopodobniającym należyte wykonanie usługi, nie można jednak wnioskować, że wykonawca należycie wykonał usługę.

Owszem dla ust. 3, a nie 2.

No cóż, masz takie prawo. Zauważ jednak, że art. 36aa 2 i 3 dotyczy zupełnie innej sytuacji... .

Otóż to.

samzam napisał/a:

Chcę skorzystać z uprawnienia z art 36aa, że Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część.
A co jeżeli złoży ofertę na wszystkie części?

Wówczas odrzucisz taką ofertę.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu... . Czy zawarcie (podpisanie) umowy jest taką czynnością?

Chyba poszedłbym w tym kierunku.

44

(9 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

lexus napisał/a:

Od kiedy protokół uzewnętrznia jawność

Od zawsze.

45

(9 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Po nitce do kłębka... Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne należy przestrzegać zasady przejrzystości - w niej zawiera się zasada jawności postępowania - a ta powinna zostać uzewnętrzniona sporządzeniem protokołu o udzielenie zamówienia publicznego.

MIRAS napisał/a:
Apollo napisał/a:

Ale w 9 jest mowa o LICZBIE i łącznej wartości (powyżej 30 tyś), a my tu dyskutujemy o wartości poniżej 30 tyś, czyli z pkt 10 rozporządzenia.

Na jakiej podstawie twierdzisz, że tylko powyżej 30 000?

Bo poniżej nie podajemy danych o liczbie, tylko łączną wartość.

W sekcji I.1 Nie można wpisać nr REGON, mam wpisany (przez UZP) zły numer ulicy, nie można zmienić osoby do kontaktu, e-maila, telefonu... . W ubiegłym roku nie było tego typu problemów i były prawidłowe dane teleadresowe. Też mieliście tego typu problemy?

Ale w 9 jest mowa o LICZBIE i łącznej wartości (powyżej 30 tyś), a my tu dyskutujemy o wartości poniżej 30 tyś, czyli z pkt 10 rozporządzenia.

To jak to w końcu jest z tymi dotacjami do 30 tyś, ujmujecie w 4.8 czy nie?

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że znowelizowane przepisy PZP przewidują odstępstwo od ww. obowiązku, pomimo zaistnienia przesłanek ku temu, jeżeli rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Niestety ustawodawca nie doprecyzował w art. 90 ust. 1a PZP o jakie okoliczności chodzi. Można jednak przyjąć, że może to dotyczyć przykładowo sytuacji, gdy niektóre oferty, zwłaszcza podlegające odrzuceniu (np. niezgodne z SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia) mają znacząco zawyżone ceny, co przekłada się na zawyżenie średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takim przypadku zamawiający nie musiałby zwracać się o udzielenie wyjaśnień.
Andrzela Gawrońska - Baran (Przetargi w praktyce 12/2016).