1,176

(2 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Szef naszej instytucji pracował ( jedna umowa zlecenie) w odstępstwie 3 ostatnich lat na rzecz podmiotu, który złożył ofertę. Jak ma teraz wypełnić ZP 11. Zgodnie z zapisem w druku ZP 11 podlega wyłączeniu z niniejszego postępowania.
Co w takiej sytuacji robić???
Kto pozostaje zamawiającym, skoro szef podlega wyłączeniu???

Proszę o pomoc
Pozdrawiam!

Witajcie!

Przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych (4 zadania). Będziemy musieli unieważnić przetarg w jednej części (jednym zadaniu) gdyż cena jaką zaproponował wykonawca przewyższa kwotę, jaką zamawiający MOŻE przeznaczyć na realizację tego zadania.

Pytanie:
1. Nie dokonujemy analizy formalnej tej oferty, gdyż już po otwarciu ofert wiemy, że w tym zadaniu przetarg zostanie unieważniony z podanego wyżej powodu???
2. Nie przekazujemy tej oferty biegłym, którzy dokonują jej oceny w dwóch kryteriach???
2. Nie zwracamy się już do tego wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, gdyż przetarg w tym zadaniu i tak zostanie unieważniony???
Czy mój tok rozumowania jest prawidłowy???
Pozdrawiam!

W naszym przypadku nie ma vatu. Zamówienie dotyczy usług szkoleniowych, które są zwolnione z vatu.
Reasumując:
Podczas otwarcia ofert podaję kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - czyli jest to kwota wynikająca z kosztorysu??? Kwota z kosztorysu (szacunkowa) stanowi też podstawę do przeliczenia wartości zamówienia na euro???
Inna sprawa to kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Jest ona w naszym przypadku nieco wyższa niż kwota wynikająca z kosztorysu (i tej kwoty nie podajemy podczas otwarcia ofert i ta kwota nie stanowi podstawy do przeliczenia wartości zamówienia na euro???).
Czy mój tok rozumowania jest prawidłowy???
Pozdrawiam!

Witam serdecznie!

Kochani mam kolejne pytanie:

Problem dotyczy ustalenia wartości zamówienia:

Przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych. Wartość zamówienia wynikająca z kosztorysu przygotowanego przez zamawiającego to np. 92.000 zł. A kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 100.000 zł. (tyle mamy pieniędzy, które zamierzamy i możemy wydać na realizację zamówienia).

I teraz pytanie: która kwota stanowi podstawę do oszacowania wartości zamówienia. Którą kwotę podajemy podczas otwarcia ofert: tą wynikającą z kosztorysu, czy kwotę jaką zamierzamy i możemy faktycznie wydać na realizację zadania (a która jest o 8000 wyższa niż ta kosztorysowa). Która kwota stanowi podstawę do przeliczania wartości zamówienia w euro???

Zazwyczaj robiliśmy tak:

1.Otrzymywaliśmy określoną kwotę pieniędzy np. 100.000 i kwota ta stanowiła dla nas wartość zamówienia ? tą kwotę podawaliśmy podczas otwarcia ofert i ta kwota stanowiła podstawę do przeliczenia wartości zamówienia wyrażoną w euro.
2.Wartość wynikająca z kosztorysu jest o kilka % niższa niż ta, jaką zamierzamy
i możemy wydać.

Mam wątpliwości czy postepujemy prawidłowo
Wszystkich życzliwych forumowiczów proszę o opinie
Pozdrawiam!

Dzień dobry:
Dziękuję za wcześniejsze uwagi i podpowiedzi.

Mam jeszcze jedno pytanie:

1.Ogłaszamy przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych (10 zadań). Na dwa zadania nie wpływa żadna oferta ? przetarg unieważniamy.
2.Ogłaszamy po raz drugi przetarg nieograniczony ? na te dwa zadania ponownie nie wpływa żadna oferta ? ponownie przetarg zostaje unieważniony.
3.Za trzecim podejściem stosujemy tryb zamówienia z wolnej ręki ? i teraz moje pytanie: Tematem negocjacji może być tylko to zadanie, które nie zostało zrealizowane w dwóch poprzedzających przetargach. Nie możemy na tym etapie zmienić (zmodyfikować) nazwy zadania???

Pytanie o tyle zasadne, że skoro dwukrotnie wykonawca nie zainteresował się tymi zadaniami, to istnieje ryzyko, że za trzecim razem (wolna ręka) też nie będzie zainteresowany. Według mnie nie możemy na tym etapie (wolna ręka) zmieniać (modyfikować) nazwy zadania ? jaka jest wasza opinia w tej sprawie. Możemy natomiast negocjować warunki umowy. 

Pozdrawiam !!!

Witam serdecznie

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych (10 zadań ? obszarów tematycznych). W 4 zadaniach przetarg został unieważniony. Zostały nam z tego tytułu pieniądze. Zmuszeni jesteśmy (aby wydać te pieniądze) ogłosić kolejny przetarg.
Pytanie:

1.Czy możemy zmienić (zmodyfikować) nazwy zadań (obszarów tematycznych). Czy też muszą one być identyczne jak w tym pierwszym przetargu (z którego zostały nam pieniądze, a które musimy wydać). Prawdę mówiąc chcielibyśmy zmienić nazwę
2 zadań, aby znalazł się wykonawca (gdyż pierwotnie na te dwa zadania nie wpłynęła żadna oferta).
2.Czy w tym drugim przetargu możemy zmienić zapis SIWZ ? chodzi mi konkretnie
o warunki jakie stawiamy wykonawcy. Czy muszą być one identyczne jak podczas pierwszego przetargu???

Moje wątpliwości biorą się z faktu (jeden z pracowników tak twierdzi), że ogłaszając nowy przetarg musimy przedstawić te same zadania (obszary tematyczne) i te same warunki dotyczące wykonawców, gdyż pieniądze są pozostałością z pierwszego przetargu ? tylko gdzie to jest zapisane, że tak musi być???

Proszę o cenne porady
Pozdrawiam!!!

Witam serdecznie

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych (10 zadań ? obszarów tematycznych). W 4 zadaniach przetarg został unieważniony. Zostały nam z tego tytułu pieniądze. Zmuszeni jesteśmy (aby wydać te pieniądze) ogłosić kolejny przetarg.
Pytanie:

1.Czy możemy zmienić (zmodyfikować) nazwy zadań (obszarów tematycznych). Czy też muszą one być identyczne jak w tym pierwszym przetargu (z którego zostały nam pieniądze, a które musimy wydać). Prawdę mówiąc chcielibyśmy zmienić nazwę
2 zadań, aby znalazł się wykonawca (gdyż pierwotnie na te dwa zadania nie wpłynęła żadna oferta).
2.Czy w tym drugim przetargu możemy zmienić zapis SIWZ ? chodzi mi konkretnie
o warunki jakie stawiamy wykonawcy. Czy muszą być one identyczne jak podczas pierwszego przetargu???

Moje wątpliwości biorą się z faktu (jeden z pracowników tak twierdzi), że ogłaszając nowy przetarg musimy przedstawić te same zadania (obszary tematyczne) i te same warunki dotyczące wykonawców, gdyż pieniądze są pozostałością z pierwszego przetargu ? tylko gdzie to jest zapisane, że tak musi być???

Proszę o cenne porady
Pozdrawiam!!!

Witam serdecznie!

W SIWZ napisaliśmy, że na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy są zobowiązani do złożenia:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru?,
- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika?, itp.

Tymczasem to art. 25 ust. 2 ustawy Pzp odsyła nas do rozporządzenia z 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzajów dokumentów?, które to rozporządzenie mówi nam jakich dokumentów możemy żądać.

Proszę o potwierdzenie bądź nie mojego toku rozumowania:

1.czy rozporządzenie w § 1, ust. 1, 2, 3 ? mówi nam o tym, jakich dokumentów możemy żądać od Wykonawcy na spełnienie warunków udziału w postępowaniu  - jeżeli tak, to chyba moglibyśmy to podpiąć pod art. 25 ust. 1, pkt.1 ustawy Pzp.
2.ozporządzenie w § 3 ust. 1  - mówi nam o dokumentach jakich możemy żądać na potwierdzenie wymagań określonych przez zamawiającego ? a więc moglibyśmy to podpiąć pod art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.

Jeżeli iść tym tokiem rozumowania, to chyba prawidłowy jest zapis, że na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp żadamy od Wykonawcy złożenia:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru?,
- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika?, itp.

Proszę wszystkich życzliwych forumowiczów o ustosunkowanie się do mojego postu.
Pozdrawiam!!!

Nasunęło mi się kolejne pytanie!
Zakładamy, że nie prosimy wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Termin związania ofertą upływa 19 czerwca. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 16 czerwca - tak więc podpisanie umowy (przy założeniu, że nie będzie protestów) może nastąpić już po terminie związania ofertą (24 czerwca).
Pytanie: W którym momencie (którego dnia czerwca) poprosić wykonawcę o wyrażenie zgody na podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą ??? Czy może (musi) to być termin po 24 czerwca??? O jakim terminie na wyrażenie zgody możemy w tym przypadku mowić ???
Pozdrawiam!

Witam
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym mam 2 pytania:

1.Jeden z wykonawców w formularzu ofertowym błędnie wpisał kwotę, za jaką zamierza zrealizować zadanie. Zamiast wpisanej słownie kwoty: dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych wpisał ? dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych. Potraktowaliśmy to jako oczywistą omyłkę pisarską, tym bardziej, iż w karcie zgłoszenia projektu jak i kosztorysie widnieje prawidłowa cena.
A zgodnie z zapisem komentarza do ustawy Pzp przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć m. in. ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu?! O poprawieniu omyłki pisarskiej powiadomiliśmy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Pytanie - jak ma wyglądać poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej przez Zamawiającego w złożonej ofercie? Czy mamy dopisać brakujące elementy ceny i postawić parafkę, złożyć podpis (rozumiem, że nie może tego uczynić nikt z członków komisji a tylko sam Zamawiający?). Jak to ma wyglądać technicznie ???

2.Art. 94 ust. 1a mówi o tym, że umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą (dla nas byłoby to najwygodniejsze rozwiązanie), m.in. w sytuacji, gdy wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych
w złożonej ofercie. Pytanie ? Jak ma wyglądać wyrażenie tej zgody ? czy musi być ona wyrażona na piśmie, czy ma zostać poprzedzona prośbą Zamawiającego skierowaną do wykonawcy o jej wyrażenie. A może wystarczy ustne wyrażenie zgody wykonawcy przekazane zamawiającemu ??? Jak to wyrażenie zgody wykonawcy ma wyglądać technicznie ???

Witam serdecznie!

Kochani, reprezentuję instytucję oświatową, która ogłosiła przetarg na doskonalenie nauczycieli. Jesteśmy na etapie analizy formalnej i w związku z tym mam kilka pytań:

1.Harmonogram szkoleń podany przez wykonawcę w ofercie jest niezgodny z zapisem
SIWZ. My chcieliśmy, aby zajęcia szkoleniowe odbywały się w ciągu tygodnia
w następującym układzie ? dwa razy w dzień powszedni + sobota. Tymczasem niektórzy wykonawcy w złożonej ofercie nie trzymają się takiego układu, chcą zrealizować szkolenia według harmonogramu, który jest niezgodny z tym narzuconym w SIWZ. Podejrzewamy, że ustawiony jest on pod prowadzących szkolenia. PYTANIE: czy jest to przesłanka do odrzucenia oferty, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art.89 ust. 1 pkt. 2). Z tego co się orientuję to nie można chyba tego uzupełniać na podstawie art. 26 ust. 3 (harmonogram to nie jest chyba dokument podmiotowy ani przedmiotowy a stanowi integralną cześć oferty ???).

2.W SIWZ założyliśmy, że 25% szkoleń mają stanowić wykłady a 75 % ćwiczenia. Jeden
z wykonawców wpisał w karcie zgłoszenia projektu, że ćwiczenia będą stanowić 100%. Według mnie jest to kolejny powód do odrzucenia takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ??? A może podlega to wyjaśnieniu ? uzupełnieniu ???

3.W SIWZ napisaliśmy, że szkolenia mają być realizowane w 4 ośrodkach na terenie województwa a jeden z wykonawców wpisał, że zrealizuje zadanie w 3 środkach ? czy należy taką ofertę odrzucić ??? Chyba nie podlega to uzupełnieniu na podstawie art. 26. ust. 3 ??? 

4.Jeden z oferentów karcie zgłoszenia projektu napisał, że za szkolenie pobierał będzie 0,5 zł od każdego uczestnika. Jest to zapis niezgodny ze SIWZ, gdyż szkolenia te są całkowicie bezpłatne (odrzucamy ofertę ???).

5.Osoba upoważniona do złożenia podpisu pod formularzem ofertowym, złożyła podpis, ale jest on nieczytelny, to raczej forma parafki, poza tym nie ma pieczątki służbowej. W innym dokumencie pieczątka została postawiona. Co z takim wykonawcą zrobić, czy podlega to uzupełnieniu. Według mnie powinniśmy taką ofertę odrzucić???

6.Jeden z oferentów nie dołączył do oferty harmonogramu prowadzonych szkoleń. Był  to jeden z wymogów SIWZ. Chyba nie podlega to uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3. Odrzucamy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ???

7.Z przedstawionego do oferty statutu instytucji wynika, że osobami upoważnionymi do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych są dyrektor wraz
z gł. księgowym. Tymczasem formularz ofertowy podpisał sam dyrektor. Czy taka oferta podlega odrzuceniu ??? Chyba nie możemy wezwać wykonawcy do uzupełnienia formularza o brakujący podpis ??? Na szkoleniu, które odbyłem osoba prowadząca powiedziała mi, że formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu!!!

8.Wydaje mi się, że jeżeli oferta podlega odrzuceniu a wykonawca ma dodatkowo inne braki formalne podlegające uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 to nie wzywamy go już do uzupełnienienia ? czy mój tok rozumowania jest prawidłowy ???

9.Czy w którymś z przedstawionych przypadków możemy mówić o wykluczeniu wykonawcy a później odrzuceniu oferty ??? Czy raczej przesłanki te kwalifikują od razu do odrzucenia ofert, bez wcześniejszego wykluczenia ???

Będę wdzięczny za wszelką pomoc!
Pozdrawiam Was serdecznie!!!