Witajcie,
czy przy ustaleniu wartości zamówienia na dostawę paliwa (dostawa powtarzająca się okresowo) należy także uwzględnić okres, na jaki podpisywana jest umowa?
Zgodnie z art. 35.1.1 zamawiający oszacował wartość zamówienia na 60 tys. netto w skali roku. Umowę planuje się podpisać na 3 lata. Czy w tej sytuacji należałoby ustalić wartość zamówienia na 180 tys.?, co skutkuje obowiązkiem przeprowadzenia przetargu.

Wydaje mi się, że w tym przypadku okres zawarcia umowy nie ma już znaczenia. Tak było kiedyś..., ale ten przepis w trakcie nowelizacji z czerwca 2016 r. został usunięty, a brzmiał on tak:
„Jeżeli zamówienia udziela się na czas:
1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonania zamówienia;
2) oznaczony:
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia,
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia… .

Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie?

Nowy art. 2.2 Pzp: Do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej zamówieniami bagatelnymi, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 oraz art. 272.

Czy Waszym zdaniem tak zredagowany przepis nakłada na zamawiających obowiązek agregacji zakupów jednorodnych dokonywanych jednorazowo? Póki co opinie ludzi z branży są podzielone, i tak:

Agnieszka Szulakowska w Przetargach publicznych podaje: W art. 2 ust. 2 nowego pzp ustawodawca posłużył się pojęciem jednorazowy zakup, którego jednak nie zdefiniowano w przepisach, co może w przyszłości rodzić pewne wątpliwości dotyczące tego, czy w stosunku do zamówień bagatelnych będzie zachodzić konieczność ustalania wartości zamówienia w myśl zasad ogólnych wskazujących na konieczność agregowania zamówień, czy też nie. W uzasadnieniu do nowej ustawy wskazano, że wprowadzana regulacja będzie dotyczyć wyłącznie zamówień udzielanych przez zamawiających publicznych, które nie są wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, na podstawie przepisów ustawy (działu I rozdziału 1 oddziału 2) i takich, których jednostkowa wartość przekracza określony próg. Zatem wydaje się, że zamówieniem bagatelnym odwołując się również do definicji słownikowej będzie takie zamówienie, którego jednostkowa wartość mieści się w przedziale 50 000 - 130 000 zł. W przypadku gdy na potrzeby szacowania wartości zamówienia wartość dwóch umów przewyższy 50 tys. złotych, to wydaje się, że zamówienie nie będzie miało statusu bagatelnego, jeżeli wartość świadczenia nabywanego w ramach jednej konkretnej umowy tego progu nie przekroczy. Jednak udzielenie dwóch równoległych zamówień na ten sam lub podobny zakres przy rozdzielnym szacowaniu ich wartości będzie się mogło wiązać z zarzutami w trakcie ewentualnie prowadzonych kontroli.
Jerzy Wysocki dodaje: Trudno nie zadać sobie pytania: czy na gruncie nowej ustawy będziemy zobowiązani do łącznego szacowania zakupów jednorodnych dokonywanych jednorazowo. Uważam, że nie można zbyt pochopnie uznać, że wobec wprowadzenia nowego określenia nie będzie obowiązku szacowania wartości zamówień poprzez ich agregację.

Na stronie prawodlasamorządu.pl możemy przeczytać: W art. 2 ust. 2 nowego P.z.p. posłużono się pojęciem jednorazowego zakupu, które nie zostało zdefiniowane ustawowo. Odwołując się do znaczenia słownikowego, jednorazowy zakup należałoby rozumieć jako nabycie usług, dostaw lub robót budowlanych następujące jednokrotnie. W konsekwencji, zamówieniem bagatelnym byłoby wyłącznie takie zamówienie, którego wartość mieści się w przedziale 50 tys. złotych do 130 tys. złotych niezależnie od tego czy łączna wartość zamówień, zsumowana na potrzeby szacowania, mieści się ww. zakresie (art. 30 ust. 1 i 2 nowego P.z.p.). Obrazowo, nawet jeżeli na potrzeby szacowania wartości zamówienia, wartość dwóch umów przewyższa 50 tys. złotych, to zamówienie nie będzie miało statusu bagatelnego, jeżeli wartość nabywanego świadczenia w ramach konkretnej umowy nie przekroczy tego pułapu (będzie mniejsza niż 50 tys. złotych). Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że zachowana została reguła, zakazująca dzielenie zamówień na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niezastosowania przepisów ustawy (art. 29 ust. 2 P.z.p.). Wskazana reguła zakazuje podziału zamówienia na kilka mniejszych, m.in. w celu wykazania, że wartość jednorazowego zamówienia jest mniejsza niż próg zamówienia bagatelnego.

Na blogu Pawła Wójcika możemy przeczytać: Kluczowe dla prawidłowego zastosowania nowych zasad udzielania zamówień bagatelnych i ich prawidłowego szacowania będzie miało rozstrzygnięcie co ustawodawca miał na myśli mówiąc o wartości jednorazowego zakupu. Możliwości są dwie: tylko wtedy stosujemy regulację ustawową jeżeli wartość zamówienia tego jednego, konkretnego przekracza 50 000 zł albo ustawowa regulacja ma zastosowanie nie tylko gdy ten jeden konkretny zakup przekracza 50 000 zł ale także wtedy, gdy próg ten przekroczy wartość zamówienia ustalona zgodnie z art. 28 i 29 ust. 1 i 2 Nowego Pzp.
Niestety wydaje się, że prawidłowa jest tak druga możliwość. Przemawia za tym art. 29 ust. 2 Nowego Pzp zgodnie z którym zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Zwolennicy pierwszego wariantu zapewne zwrócą uwagę, iż ustawodawca nie wskazał na stosowanie do zamówień bagatelnych art. 28 i nast. Nowego Pzp. Racja. Pytanie tylko jak bez ich zastosowania ustalić wartość zakupu. Zamawiający nie będzie więc mógł rozdzielić dwóch planowanych zakupów tak aby każdy z nich opiewał na kwotę mniejszą niż 50 000 zł gdyż stałoby to w sprzeczności z art. 29 ust. 2 Nowego Pzp.
Pozostaje w zasadzie pytanie czy tego chciał ustawodawca. Być może nie, ale do takiego wniosku prowadzi analiza przepisów ustawowych, a tym samym, jak podkreśla Sąd Najwyższy, kwestia oceny niewyrażonych zamiarów ma znaczenie wtórne. Tak czy inaczej wydaje się, że jest to bardzo restrykcyjne podejście do udzielania zamówień o relatywnie małej wartości.

Andrzela Gawrońska Baran, w jednym z webinariów, powołując się na uzasadnienie do ustawy, stwierdziła, że agregacja w tym przypadku raczej nie jest konieczna.

Jakie są Wasze opinie, może jesteście już po szkoleniach i ten wątek był omawiany?

3

(21 odpowiedzi, napisanych Inne)

Art. 4 ust. 3  - "W przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Prawo zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zamawiający może w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o zawarcie umowy koncesji albo postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych".

Czy ten przepis można zastosować do zamówień wyłączonych na podstawie art. 4 pkt 8? Trochę to nielogiczne, biorąc pod uwagę art. 12 ust. 1, który stanowi:

"Do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy ? Prawo zamówień publicznych, umów koncesji, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o umowie koncesji, oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przepisy niniejszej ustawy stosuje się od dnia 1 sierpnia 2019 r."

4

(28 odpowiedzi, napisanych Inne)

Z projektu wynika, że nie obniżą, czas pokaże. Pewnie dlatego wprowadzili ten próg 50 000 zł. Mnie najbardziej martwi, że w przypadku usług społecznych do 750 000 euro nie będzie już takich ułatwień... .

No jak widać nie do końca taka czysta. smile

Z Lexa:

Pytanie:
Skoro SIWZ nie jest przekazywana wykonawcom, a jedynie umieszczana na stronie internetowej, to czy wystarczy, że wyjaśnienia do zapytań wykonawców dotyczących SIWZ będę też zamieszczane na stronie. Przepis art. 38 ust. 2 p.z.p. zawiera zapis o "przekazywaniu". O jakie tu przekazywanie chodzi?
Odpowiedź:
"Przekazanie" należy rozumieć jako udostępnienie wszystkim wykonawcom zainteresowanym uzyskaniem zamówienia. Jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie internetowej, a żaden z wykonawców nie zwrócił się do zamawiającego o przekazanie specyfikacji w formie pisemnej, wykonaniem obowiązku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p., będzie zamieszczenie pytać wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.
Jeżeli zamawiający przekazał specyfikację konkretnym wykonawcom, zobowiązany jest przekazać tym wykonawcom treść zapytań dotyczących specyfikacji wraz z wyjaśnieniami. Art. 38 ust. 2 p.z.p., nakazuje zamawiającemu przekazać treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania), a także udostępnić zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej ? o ile specyfikacja również została udostępniona na stronie internetowej.
Analizowany przepis dotyczy postępowań prowadzonych we wszystkich trybach udzielania zamówień, w tym m.in. przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego.
W trybie przetargu nieograniczonego specyfikacja istotnych warunków udziału w postępowaniu udostępniana jest na stronie internetowej (art. 42 ust. 1 p.z.p.), gdyż w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Ewentualne zapytania dotyczące specyfikacji wraz z wyjaśnieniami zamawiający również udostępnia na stronie internetowej.
W trybie przetargu ograniczonego, trybach negocjacji oraz w dialogu konkurencyjnym oferty składają wyłącznie wykonawcy zaproszeni przez zamawiającego. Wraz z zaproszeniem do złożenia oferty zamawiający przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia. W tych postępowaniach wykonawcom przekazywana jest również treść zapytań dotyczących specyfikacji wraz z wyjaśnieniami. Przez "przekazanie" należy tu rozumieć wysłanie wykonawcom zapytań wraz z wyjaśnieniami w jednej z przewidzianych przez zamawiającego formie komunikacji.

Pytanie:
Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony. Do tej pory zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania, oprócz zamieszczenia wyjaśnień na stronie internetowej, przesyłał ich treść wszystkich wykonawcom, którzy złożyli zapytania do postępowania. Czy będzie to zgodne z przepisami p.z.p., jeżeli zamawiający zamiast wyjaśnień prześle wykonawcom, którzy złożyli zapytania jedynie informację, o zamieszczeniu na stronie internetowej wyjaśnień do przetargu?
Z przepisów p.z.p. nie wynika bowiem, iż zamawiający ma obowiązek przesłać wyjaśniania wykonawcom, którzy złożyli zapytania.
Odpowiedź:
W ocenie autora, zamawiający nie musi przekazywać odpowiedzi na pytania wykonawcom, którzy je zadali. Jak słusznie zauważa zamawiający, ustawodawca w przepisie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. nie zobligował zamawiających do przekazywania wyjaśnień (odpowiedzi) na pytania wykonawcom, którzy zadali pytania. Zgodnie z omawianym przepisem, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający ma obowiązek przekazać wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieścić ich treść na stronie internetowej (jeżeli postępowanie było prowadzone w trybie obligującym do zamieszczenia SIWZ na stronie). Większość zamawiających przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawcom, którzy je zadali wyłącznie z przyczyn grzecznościowych (wypada odpowiedzieć komuś, kto zadał pytanie).

Dodatkowo:
"... Zamawiający nie ma obowiązku przekazania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym nie przekazał siwz, oraz wykonawcy, który zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz, jeżeli temu wykonawcy zamawiający nie przekazał siwz. Gdyby bowiem racjonalny ustawodawca chciał, aby zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazał wykonawcy, który zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz, czynność taką ująłby w art. 38 ust. 2 uPzp... . Za słuszne należy uznać stanowisko wyrażone w wyroku KIO 1094/11, że zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonania zmiany siwz z mocy art. 38 ust. 4 uPzp. Zaś treść wyjaśnień i wprowadzonych do siwz zmian zamawiający ma obowiązek przekazać jedynie wykonawcom, którym przekazał siwz, z obowiązkiem zamieszczenia ich na swojej stronie internetowej... . Przepis art. 38 ust. 2 uPzp nie pozostawia w tym względzie wątpliwości i nie powinien być interpretowany rozszerzająco".
J. E. Nowicki - Monitor Zamówień Publicznych X 2013 r.

7

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

blogprzetargi.pl

"Nawet gdyby uwzględnić rozbieżności interpretacyjne dotyczące momentu zakończenia postępowania (zob. uchwałę z dnia 17 grudnia 2010 r., III CZP 103/10, wyroki z dnia 1 października 2012 r., KIO 1968/12; z dnia 8 sierpnia 2012 r., KIO 1594/12; z dnia 31 lipca 2012 r., KIO 1511/12; z dnia 3 lipca 2012 r., KIO 1275/12 - postępowanie to kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego / opinie ?Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP 11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)?, ?Niezachodzenie obowiązku złożenia oświadczenia w przedmiocie włączenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osobę podpisującą umowę w sprawie zamówienia publicznegoo, orzeczenie GKO z dnia 14 kwietnia 2011 r., BDF1/4900/15/17-18/RN-6/11/840, KIO 31/11, KIO 14/13 - postępowanie kończy się z chwilą wyboru oferty) - podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu (czynność podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest dokonywana w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego), lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana.
W związku z powyższym osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie powinna być obowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp stanowiących podstawę wyłączenia".

Ta opinia UZP (to tylko opinia), w mojej ocenie niczego nie zmienia. Nota bene w 2013 r. już po wydaniu uchwały SN urząd wydał zupełnie inną, to też o czymś świadczy... . Czyżby przepisy się zmieniły?

Ciekawi mnie tylko, czy ekipa wadialnego też zmieni swoje stanowisko, poproszę o komentarz.

W naszym przypadku środki nie pochodzą z żadnej dotacji (postępowanie nie jest współfinansowane ze środków UE).

Czy wykonawca może przeszkolić większą liczbę uczestników niż to wynika z ogłoszenia/oferty?

Przykład: Zamówienie bez prawa opcji. Przedmiot zamówienia dotyczy przeszkolenia 200 osób. Z dokumentacji przebiegu szkolenia wynika, że wykonawca przeszkolił 220 osób. Faktura opiewa na 200 osób i tyle zamawiający płaci. Wykonawca oczywiście nie rości żadnych pretensji w kwestii zwiększenia wynagrodzenia.
Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

Też się nad tym zastanawiałem. W tym artykule mowa o PN i PO, więc według mnie, nie można z niego skorzystać. A jak rozumiem, przeprowadziliście postepowanie w uproszczony sposób, gdzie wiele zapisów dla PN nie było pewnie w ogóle stosowanych... . Chętnie poznam opinię pozostałych forumowiczów.

11

(6 odpowiedzi, napisanych Inne)

Jeszcze by tylko tego brakowało. Możesz coś więcej na ten temat napisać? Któż to przekazał taką informację? Czy takie sugestie wyszły ze strony UZP?

janek159 napisał/a:

przeczytałem coś dzisiaj, że jest wyrok SO mówiący że odwołania również przysługują do 750 tys euro, na marginesie

Ano jest, jednak wydaje się, że to wypadek przy pracy... .

13

(48 odpowiedzi, napisanych Inne)

A skąd taka wiedza, nie widać na legislacja.rcl.gov.pl nowego projektu... .

marekw2 napisał/a:

Rozumiem, że uważacie za właściwe niżej opisane postępowanie:
Zamawiający zakłada w planie zamówień publicznych wydatkowanie 300 tyś zł na zakup 100 komputerów. W wyniku przetargu kupuje te 100 komputerów za 210 tyś zł. Następnie za pozostałe z wcześniej zaplanowanej kwoty 90 tyś dokupuje bez stosowania ustawy PZP dodatkowo 20 komputerów.
Wybaczcie ale ja takiego postępowania nie akceptuję.

Jeżeli kwota 90 tyś została już uwzględniona w szacunkowej wartości zamówienia i stanowi "oszczędności", to możesz ją wydać poza ustawą. Oczywiscie zawsze może pojawić się  pytanie, czy rzetelnie oszacowano wartość zamówienia. Sytuacja będzie zupełnie inna, jeżeli dokonasz podziału zamówienia na części, np. 210 tyś i 90 tyś, wówczas przeprowadzasz 2 postępowania na podstawie ustawy, w przeciwnym razie narazisz sie na zarzut podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy, ale jak mawiał klasyk - to oczywista oczywistość.

marekw2 napisał/a:

Zamawiający wyliczając wartość szacunkową zamówienia na te komputery celowo zawyża wartość zamówienia w wyniku czego pozostaje mu nie wykorzystana kwota, za która zakupuje sobie poza ustawą następne komputery u zaprzyjaźnionego pana Kazia.

To już teoria spiskowa... . Przy prawidłowo ustalonej wartości zamówienia nie ma się czego bać.

Zdecydowanie poza ustawą.

17

(48 odpowiedzi, napisanych Inne)

Pojawiło się światełko, że może przynajmniej nie trzeba będzie ujawniać całemu światu:

Ustawa o jawności życia publicznego może wejść w życie w styczniu - lutym - ocenił na zakończenie drugiej tury konsultacji z organizacjami społecznymi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik. Przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji przedstawiali uwagi dotyczące nowej wersji tekstu projektu ustawy i każdego z jej trzynastu rozdziałów.
Maciej Wąsik pytany czy uda się utrzymać zapisany w ostatnim artykule obecnej wersji projektu termin wejścia w życie ustawy - 1 stycznia 2018 r. przyznał, że realniejsze są styczeń-luty przyszłego roku.

Zapowiedział podczas spotkania, że po opracowaniu uwag nowy tekst przygotowywanego projektu pojawi się na stronach RCL najprawdopodobniej za tydzień.

Wąsik powiedział, że nastąpiła zmiana w sprawie oświadczeń majątkowych, które w pierwotnym tekście miały być co do zasady jawne dla wszystkich, oprócz funkcjonariuszy służb specjalnych.
Zapowiedział, że nie zmieni się katalog osób nimi objętych, ale upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej będą tylko niektóre z nich. Będzie to - jak zapowiedział - obecna grupa osób i funkcji, które już teraz są zobowiązane do ujawniania oświadczeń, powiększona o kadrę kierowniczą, osoby wydające decyzje administracyjne i osoby na kilku newralgicznych funkcjach.

Dodał, że obowiązek składania oświadczeń - tak jak zakładano - obejmie np. lekarzy orzeczników ZUS, ale te dokumenty nie będą jawne. "Rozmawiałem z lekarzami-orzecznikami, rozmawiałem z ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim - oni będą składać oświadczenia, ale nie będą one obowiązkowo publikowane" - powiedział PAP Wąsik.
Projekt ustawy o jawności życia publicznego przedstawili minister koordynator służb specjalnych i jego zastępca 23 października. Przewiduje on przede wszystkim stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym oraz nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych. Projekt zakłada też obowiązek prowadzenia jawnego ogłaszanego rejestru umów cywilnoprawnych m.in. jednostek sektora finansów publicznych.

Projekt reguluje też status sygnalisty, który za informacje o nieprawidłowościach uzyska ochronę zawodową i prawną. Projekt przewiduje nałożenie obowiązku przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w jednostkach sektora publicznego oraz w co najmniej średnich przedsiębiorstwach.

18

(48 odpowiedzi, napisanych Inne)

O jakim progu piszesz?

19

(48 odpowiedzi, napisanych Inne)

Projekt ustawy o jawności życia publicznego stanowi:

Podmioty obowiązane do składania oświadczenia majątkowego oraz zasady i tryb jego składania

Art.49. Oświadczenie majątkowe jest obowiązany złożyć:
108) osoba biorąca udział w postępowaniach:

a) o udzielenie zamówienia publicznego
w podmiocie będącym zamawiającym bądź
centralnym zamawiającym:
-kierownik zamawiającego bądź osoba, której
powierzono wykonywanie czynności
zastrzeżonych
dla kierownika zamawiającego,
-członek komisji przetargowej,
-osoba przygotowująca
opis przedmiotu zamówienia lub Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
-biegły, jeżeli został powołany przez kierownika zamawiającego.

I co Wy na to, śmiać się czy płakać?!

Sławomir Wikariak - luty 2017 r. "Koniec z przetargami na przesyłki pocztowe: Listy z urzędu i sądu dostarczy tylko Poczta Polska".

Jak w temacie, czy to prawda, że poczta jest już monopolistą?

21

(13 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

jazz napisał/a:

Odwołać się nie odwoła, ale może przy innej okazji KIO wypowiedziało się na temat momentu zakończenia postępowania.

Józef Edmund Nowicki:

"Czy podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez kierownika zamawiającego lub pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył dokonanie takiej czynności, w przypadku, gdy osoby te nie wykonywały żadnych czynności w postępowaniu, stanowi podstawę do złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej jako ?Pzp?) osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1.ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2.pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3.przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5.zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pojęcie ?postępowania o udzielenie zamówienia? zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 7a Pzp. Zgodnie z tym przepisem postępowanie o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy.

Przepisy art. 17 ust. 1 i 2 Pzp nie dotyczą zatem osób, które nie wykonują czynności w postępowaniu w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy.

W opinii ?Składanie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ? Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że ?Za ?czynności w postępowaniu? należy zatem uznać takie czynności, jak: wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, czy też wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania.? (w tym zakresie opinia pozostaje aktualna na gruncie obowiązującej ustawy - Pzp).

Do zagadnienia obowiązku złożenia przez  osobę, któ?ra wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zamówienia publicznego, pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp stanowiących podstawę wyłączenia, odniósł się Urząd Zamówień Publicznych w:
1.opinii ?Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publiczne?go a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)?,
2.opinii ?Niezachodzenie obowiązku złożenia oświadczenia w przedmiocie wy?łączenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osobę podpisującą umowę w sprawie zamówienia publicznego?,
3.publikacji ?Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?.

W opinii ?Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publiczne?go a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)?, Urząd Zamówień Publicznych stwierdził, że ?zawar?cie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odręb?ną od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł prawa cywilnego (por. art. 702 § 3 w zw. z art. 703 § 3 k.c.), tj. nie stanowi ?czynności w postępowaniu? (por. art. 17 ust. 1 i 2 in principio ustawy PZP). Zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu po?stępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu nawiązanie stosun?ku prawnego z wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy prowadzi zatem do za?ciągnięcia przez zamawiającego zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym i z tych względów stanowi jedynie pochodną wyboru najkorzystniejszej oferty albo uzgodnienia treści przyszłej umowy - w przypadku postępowań prowadzo?nych trybie zamówienia z wolnej ręki. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwier?dzić, iż za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne?go należy uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie chwilę zawarcia umowy (udzielenia zamówienia publicznego), albowiem to z chwilą wy?boru najkorzystniejszej oferty realizuje się cel postępowania, tj. wskazanie wyko?nawcy, z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Podobnie w odniesieniu do zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki ustawodawca powiązał skutek w postaci zakończenia postępowania z chwi?lą ustalenia warunków przyszłej umowy, a nie z chwilą jej zawarcia (arg. z art. 2 pkt 7a ustawy PZP)? oraz że ?Rekapitulując powyższe należy stwierdzić, iż zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mająca na celu nawiązanie stosunku prawnego (zaciągniecie zobowiązania) z wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania, nie rodzi po stronie osoby podpisującej umowę obowiązku złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP.?.

Podobne stanowisko wyraził Urząd Zamówień Publicznych w opinii ?Niezachodzenie obowiązku złożenia oświadczenia w przedmiocie wy?łączenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osobę podpisującą umowę w sprawie zamówienia publicznego?, w której stwierdził, że ?W konsekwencji, podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana. Tym samym, osoba, któ?ra wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zamówienia publicznego nie jest zo-bowiązana do złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.?.

Powyższe opinie pozostają aktualne w tym zakresie, że zawar?cie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odręb?ną od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł prawa cywilnego i nie stanowi czynności w postępowaniu.

Do zagadnienia złożenia przez  osobę, któ?ra wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zamówienia publicznego, pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp, odniosła się również Główna Komisja Orzekająca w orzeczeniach z dnia 14 kwietnia 2011 r., BDF1/4900/15/17-18/RN-6/11/840, w którym stwierdziła, że ?(?) w pełni podziela pogląd zaprezentowany w opinii wydanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z którym obowiązek złożenia oświad?czenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ustawy P.z.p., nie dotyczy osób podpisujących umowę w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązek złożenia takiego oświadczenia w świetle wyraźnego brzmienia przepisów art. 17 ust. 1 ustawy P.z.p. związany jest bowiem jedynie z faktem wykonywania czynności w postępowaniu, a jak już wyżej skazano, zawarcie umowy nie jest czynnością w postępowaniu.?.

Nawet gdyby uwzględnić rozbieżności interpretacyjne dotyczące momentu zakończenia postępowania (zob. uchwałę z dnia 17 grud?nia 2010 r., III CZP 103/10, wyroki z dnia 1 października 2012 r., KIO 1968/12; z dnia 8 sierpnia 2012 r., KIO 1594/12; z dnia 31 lipca 2012 r., KIO 1511/12; z dnia 3 lipca 2012 r., KIO 1275/12 - postępo?wanie to kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicz?nego / opinie ?Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publiczne?go a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP?11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)?, ?Niezachodzenie obowiązku złożenia oświadczenia w przedmiocie wy?łączenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osobę podpisującą umowę w sprawie zamówienia publicznego?, orzeczenie GKO z dnia 14 kwietnia 2011 r., BDF1/4900/15/17-18/RN-6/11/840, KIO 31/11, KIO 14/13 - postępo?wanie kończy się z chwilą wyboru oferty) - podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu (czynność podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest dokonywana w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego), lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana.

W związku z powyższym osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie powinna być obowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp stanowiących podstawę wyłączenia.

W kolejnej opinii (?Powierzanie innym osobom wykonywania w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności. Składanie oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. Pracownik zamawiającego wykonawcą zamówienia?) Urząd Zamówień Publicznych uznał, że ?Obowiązek złożenia oświadczenia o braku istnienia okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp przez kierownika zamawiającego, w sytuacji powierzenia przez niego innej osobie wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności, uzależnione jest od zakresu powierzanych czynności. Kierownik zamawiającego nie będzie obowiązany do złożenia oświadczenia wynikającego z treści art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, gdy powierzenie dotyczy wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia publicznego. W konsekwencji, gdy na inną osobę zostały powierzone tylko niektóre zastrzeżone dla kierownika czynności, kierownik zamawiającego stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Pzp obowiązany jest złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Powierzenie innej osobie wykonywanie zastrzeżonych dla kierownika czynności ze względu na brak faktycznie podejmowanych czynności w postępowaniu wywołuje podobne skutki co wyłącznie się z postępowania. Stąd też, kierownik zamawiającego nie będzie zobligowany w takim przypadku do składania oświadczenia. Nie wyłącza to oczywiście odpowiedzialności kierownika zamawiającego za postępowanie o zamówienie publiczne.?

Z opinii ?Powierzanie innym osobom wykonywania w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności. Składanie oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. Pracownik zamawiającego wykonawcą zamówienia? wynika, że ?Powierzenie innej osobie wykonywanie zastrzeżonych dla kierownika czynności ze względu na brak faktycznie podejmowanych czynności w postępowaniu wywołuje podobne skutki co wyłącznie się z postępowania. Stąd też, kierownik zamawiającego nie będzie zobligowany w takim przypadku do składania oświadczenia.?

Skoro z powyższej opinii wynika, że kierownik zamawiającego nie będzie zobligowany do składania oświadczenia w przypadku, gdy powierzy innej osobie wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności (ze względu na brak faktycznie podejmowanych czynności w postępowaniu) to tym bardziej należałoby uznać, że kierownik zamawiającego nie będzie zobligowany do składania oświadczenia w przypadku, gdy powierzy innej osobie wykonywanie wszystkich zastrzeżonych dla siebie czynności, a sam tylko podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego".

Ps. Słuchaj Mirasa, to łebski facet smile

Szedłbym w tym kierunku, oczywiście wyłącznie przy założeniu sumowania doświadczenia... .

janek159 napisał/a:

doświadczenia nie można łączyć.

Tu masz odpowiedź. W tym wypadku, nie widzę różnicy pomiędzy konsorcjum a podmiotem III.

Udzielenie zamówienia = zawarcie umowy.

25

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Bitter napisał/a:

podzielone na części

zwrócę się o wyjaśnienia i przyjmę każde...

Tylko po co???