Temat: usługi spoeczne a zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 4) Pzp

Mam wątpliwość, czy po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania na usługi społeczne na podstawie art. 138o Pzp, można zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 4) Pzp?
Jakieś sugestie, praktyki, opinie.

2

Odp: usługi spoeczne a zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 4) Pzp

Też się nad tym zastanawiałem. W tym artykule mowa o PN i PO, więc według mnie, nie można z niego skorzystać. A jak rozumiem, przeprowadziliście postepowanie w uproszczony sposób, gdzie wiele zapisów dla PN nie było pewnie w ogóle stosowanych... . Chętnie poznam opinię pozostałych forumowiczów.

3

Odp: usługi spoeczne a zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 4) Pzp

Przećwiczyliśmy już taką sprawę.
Pierwsze postępowania zostało unieważnione nie odważyliśmy się na "wolną rękę"
Od tej pory do ogłoszenia wpisujemy przesłankę:    
"W przypadku kiedy w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpośredniego wskazania wykonawcy pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. "

4 (edytowany przez wadialny 2018-03-19 15:08:59)

Odp: usługi spoeczne a zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 4) Pzp

Czy zamawiający może udzielić zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o Pzp po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą?

Z przepisu art. 138o ust. 2 Pzp nie wynika bezwzględny obowiązek stosowania procedury konkurencyjnej. Zamawiający będzie mógł podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane będzie natychmiastowe udzielenie zamówienia na usługi społeczne, a nie będzie można zachować terminów umożliwiających udzielenie zamówienia, przeprowadzając postępowanie w procedurze otwartej lub w procedurze poprzedzonej wstępną kwalifikacją wykonawców. W zaistniałej sytuacji opieranie się na sensie językowym przepisu art. 138o Pzp w jawny sposób kłóciłoby się ze zdrowym rozsądkiem. W takim przypadku zasada pierwszeństwa wykładni językowej w odniesieniu do art. 138o Pzp prowadziłaby do rezultatów absurdalnych (argumentum ad absurdum).

Tak samo zamawiający będzie mógł postąpić, gdy w uprzednio przeprowadzonych postępowaniach (lub przeprowadzonym postępowaniu) w procedurze otwartej lub poprzedzonej wstępną kwalifikacją wykonawców nie wpłynie żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostaną złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostaną odrzucone, lub wszyscy wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione.

Należy zauważyć, że przepis art. 138i ust. 3 Pzp odnoszący się do zamówień na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot, o których mowa w art. 138g ust. 1 Pzp, przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na usługi społeczne również w okolicznościach określonych w art. 62 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Pzp.

Nie sposób zatem przyjąć, że w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, usługi będą mogły być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn o obiektywnym charakterze, zamawiający nie miałby prawa do udzielenia zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą.

W przypadku postępowań, o których mowa w art. 138o Pzp nie będzie to jednak udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, tylko udzielenie zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą.

Więcej na ten temat 23 marca 2018 r. na www.wprzetargach.pl

Pozdrawiam. wadialny