1 (edytowany przez jazz 2017-10-16 19:59:15)

Temat: Art. 17

Witajcie, minęło już parę lat odkąd mamy definicję postępowania w pzp. Czy RIO i KIO nadal uważają że podpisanie umowy to czynność w postępowaniu? Opinia uzp była jasna, ale jest to nieszczęsne orzeczenie SN z 2010 i jeszcze bodajże w 2013 KIO popełniało takie orzeczenia, że umowa to czynność w postępowaniu. Nie mówiąc już o RIO. Chodzi oczywiście, jak w tytule, o Art 17 i obowiązek składania oświadczenia w sytuacji gdy kierownik nie dokonuje żadnych czynności w postępowaniu a jedynie podpisuje umowę. Ma składać czy nie? A jak są przesłanki do wyłączenia się to ma ustanawiać pełnomocnika do zawarcia umowy czy to już go w tym momencie nie dotyczy i może sam podpisać?

2

Odp: Art. 17

od pewnego czasu kierownik zamawiającego upoważnił pracownika do czynności na podstawie art 18 ust 2 sam podpisuje tylko umowę więc wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej nie ma nie daje mu do podpisu oświadczenia z art 17

3

Odp: Art. 17

Ja także stoję na stanowisku, że kierownik zamawiającego jeśli jest tym który tylko podpisuje umowę, to nie bierze udziału w wyborze, postępowanie kończy wybór wykonawcy, który zatwierdza kierownik zamawiającego - w moim przypadku pełnomocnik (pełnomocnictwo udzielone do przygotowania i przeprowadzenia postępowania), więc my jako pełnomocnik wybieramy, a kierownik tylko i wyłącznie podpisuje umowę, więc nie ma żadnego wpływu na wybór wykonawcy. Dlatego ja nie daję dla Kierownika do podpisu oświadczenia z art. 17.

4

Odp: Art. 17

fifi napisał/a:

postępowanie kończy wybór wykonawcy, który zatwierdza kierownik zamawiającego

Moim skromnym zdaniem jeżeli kierownik zamawiającego zatwierdza wynik postępowania to powinien podpisać oświadczenie.

5

Odp: Art. 17

I nikt nie miał zarzutu naruszenia dyscypliny z powodu braku doświadczenia? U mnie kierownik powołał komisję przetargową i powierzył czynności zastrzeżone pełnomocnikowi (bo zachodziły przesłanki wyłączenia się z postępowania). Teraz jednak nie chce też podpisać umowy i wolałby żeby to zrobił pełnomocnik. Czy pełnomocnik powinien się zgodzić, to nie należy do jego obowiązków.

6

Odp: Art. 17

Kierownik śmiało może podpisać umowę - to nie jest czynność w postępowaniu.

7

Odp: Art. 17

Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Dobrze byłoby się podeprzeć jakimś orzeczeniem KIO lub RIO. Może macie coś w tym temacie?:)

8

Odp: Art. 17

KIO nie będzie pewnie bo na to się nikt nie odwoła

9

Odp: Art. 17

Odwołać się nie odwoła, ale może przy innej okazji KIO wypowiedziało się na temat momentu zakończenia postępowania.

10

Odp: Art. 17

nie dawałem do tej pory do podpisu ale jazz zasiał ziarnko niepokoju i kurde kiełkuje

11

Odp: Art. 17

weź, niech ci tak niekiełkuje

12

Odp: Art. 17

U mnie jest pełnomocnik, kierownik tylko podpisuje umowę, ale zawsze daję mu oświadczenie. Mamy zwyczaj i nikt nie protestuje.
Niepotrzebnie? Czasami przesuwa środki tak żeby wystarczyło, jak nie ma pełnomocnika to podpisuje czynności.

13

Odp: Art. 17

jazz napisał/a:

Odwołać się nie odwoła, ale może przy innej okazji KIO wypowiedziało się na temat momentu zakończenia postępowania.

Józef Edmund Nowicki:

"Czy podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez kierownika zamawiającego lub pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył dokonanie takiej czynności, w przypadku, gdy osoby te nie wykonywały żadnych czynności w postępowaniu, stanowi podstawę do złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej jako ?Pzp?) osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1.ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2.pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3.przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5.zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp. Przed odebraniem oświadczenia, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pojęcie ?postępowania o udzielenie zamówienia? zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 7a Pzp. Zgodnie z tym przepisem postępowanie o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy.

Przepisy art. 17 ust. 1 i 2 Pzp nie dotyczą zatem osób, które nie wykonują czynności w postępowaniu w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy.

W opinii ?Składanie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ? Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że ?Za ?czynności w postępowaniu? należy zatem uznać takie czynności, jak: wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, czy też wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania.? (w tym zakresie opinia pozostaje aktualna na gruncie obowiązującej ustawy - Pzp).

Do zagadnienia obowiązku złożenia przez  osobę, któ?ra wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zamówienia publicznego, pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp stanowiących podstawę wyłączenia, odniósł się Urząd Zamówień Publicznych w:
1.opinii ?Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publiczne?go a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)?,
2.opinii ?Niezachodzenie obowiązku złożenia oświadczenia w przedmiocie wy?łączenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osobę podpisującą umowę w sprawie zamówienia publicznego?,
3.publikacji ?Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?.

W opinii ?Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publiczne?go a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)?, Urząd Zamówień Publicznych stwierdził, że ?zawar?cie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odręb?ną od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł prawa cywilnego (por. art. 702 § 3 w zw. z art. 703 § 3 k.c.), tj. nie stanowi ?czynności w postępowaniu? (por. art. 17 ust. 1 i 2 in principio ustawy PZP). Zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu po?stępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu nawiązanie stosun?ku prawnego z wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy prowadzi zatem do za?ciągnięcia przez zamawiającego zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym i z tych względów stanowi jedynie pochodną wyboru najkorzystniejszej oferty albo uzgodnienia treści przyszłej umowy - w przypadku postępowań prowadzo?nych trybie zamówienia z wolnej ręki. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwier?dzić, iż za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne?go należy uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie chwilę zawarcia umowy (udzielenia zamówienia publicznego), albowiem to z chwilą wy?boru najkorzystniejszej oferty realizuje się cel postępowania, tj. wskazanie wyko?nawcy, z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Podobnie w odniesieniu do zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki ustawodawca powiązał skutek w postaci zakończenia postępowania z chwi?lą ustalenia warunków przyszłej umowy, a nie z chwilą jej zawarcia (arg. z art. 2 pkt 7a ustawy PZP)? oraz że ?Rekapitulując powyższe należy stwierdzić, iż zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mająca na celu nawiązanie stosunku prawnego (zaciągniecie zobowiązania) z wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania, nie rodzi po stronie osoby podpisującej umowę obowiązku złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP.?.

Podobne stanowisko wyraził Urząd Zamówień Publicznych w opinii ?Niezachodzenie obowiązku złożenia oświadczenia w przedmiocie wy?łączenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osobę podpisującą umowę w sprawie zamówienia publicznego?, w której stwierdził, że ?W konsekwencji, podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana. Tym samym, osoba, któ?ra wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zamówienia publicznego nie jest zo-bowiązana do złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.?.

Powyższe opinie pozostają aktualne w tym zakresie, że zawar?cie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odręb?ną od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł prawa cywilnego i nie stanowi czynności w postępowaniu.

Do zagadnienia złożenia przez  osobę, któ?ra wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zamówienia publicznego, pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp, odniosła się również Główna Komisja Orzekająca w orzeczeniach z dnia 14 kwietnia 2011 r., BDF1/4900/15/17-18/RN-6/11/840, w którym stwierdziła, że ?(?) w pełni podziela pogląd zaprezentowany w opinii wydanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z którym obowiązek złożenia oświad?czenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, o którym mowa w art. 17 ustawy P.z.p., nie dotyczy osób podpisujących umowę w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązek złożenia takiego oświadczenia w świetle wyraźnego brzmienia przepisów art. 17 ust. 1 ustawy P.z.p. związany jest bowiem jedynie z faktem wykonywania czynności w postępowaniu, a jak już wyżej skazano, zawarcie umowy nie jest czynnością w postępowaniu.?.

Nawet gdyby uwzględnić rozbieżności interpretacyjne dotyczące momentu zakończenia postępowania (zob. uchwałę z dnia 17 grud?nia 2010 r., III CZP 103/10, wyroki z dnia 1 października 2012 r., KIO 1968/12; z dnia 8 sierpnia 2012 r., KIO 1594/12; z dnia 31 lipca 2012 r., KIO 1511/12; z dnia 3 lipca 2012 r., KIO 1275/12 - postępo?wanie to kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicz?nego / opinie ?Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publiczne?go a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP?11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)?, ?Niezachodzenie obowiązku złożenia oświadczenia w przedmiocie wy?łączenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osobę podpisującą umowę w sprawie zamówienia publicznego?, orzeczenie GKO z dnia 14 kwietnia 2011 r., BDF1/4900/15/17-18/RN-6/11/840, KIO 31/11, KIO 14/13 - postępo?wanie kończy się z chwilą wyboru oferty) - podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu (czynność podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest dokonywana w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego), lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana.

W związku z powyższym osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie powinna być obowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp stanowiących podstawę wyłączenia.

W kolejnej opinii (?Powierzanie innym osobom wykonywania w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności. Składanie oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. Pracownik zamawiającego wykonawcą zamówienia?) Urząd Zamówień Publicznych uznał, że ?Obowiązek złożenia oświadczenia o braku istnienia okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp przez kierownika zamawiającego, w sytuacji powierzenia przez niego innej osobie wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności, uzależnione jest od zakresu powierzanych czynności. Kierownik zamawiającego nie będzie obowiązany do złożenia oświadczenia wynikającego z treści art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, gdy powierzenie dotyczy wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia publicznego. W konsekwencji, gdy na inną osobę zostały powierzone tylko niektóre zastrzeżone dla kierownika czynności, kierownik zamawiającego stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Pzp obowiązany jest złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Powierzenie innej osobie wykonywanie zastrzeżonych dla kierownika czynności ze względu na brak faktycznie podejmowanych czynności w postępowaniu wywołuje podobne skutki co wyłącznie się z postępowania. Stąd też, kierownik zamawiającego nie będzie zobligowany w takim przypadku do składania oświadczenia. Nie wyłącza to oczywiście odpowiedzialności kierownika zamawiającego za postępowanie o zamówienie publiczne.?

Z opinii ?Powierzanie innym osobom wykonywania w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności. Składanie oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy. Pracownik zamawiającego wykonawcą zamówienia? wynika, że ?Powierzenie innej osobie wykonywanie zastrzeżonych dla kierownika czynności ze względu na brak faktycznie podejmowanych czynności w postępowaniu wywołuje podobne skutki co wyłącznie się z postępowania. Stąd też, kierownik zamawiającego nie będzie zobligowany w takim przypadku do składania oświadczenia.?

Skoro z powyższej opinii wynika, że kierownik zamawiającego nie będzie zobligowany do składania oświadczenia w przypadku, gdy powierzy innej osobie wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności (ze względu na brak faktycznie podejmowanych czynności w postępowaniu) to tym bardziej należałoby uznać, że kierownik zamawiającego nie będzie zobligowany do składania oświadczenia w przypadku, gdy powierzy innej osobie wykonywanie wszystkich zastrzeżonych dla siebie czynności, a sam tylko podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego".

Ps. Słuchaj Mirasa, to łebski facet smile

14

Odp: Art. 17

przestało kiełkować