1

Temat: Podwójne wezwanie do złożenia dokumentu - 26.1 vs 26.3

Zauważyliście, że w tej sytuacji następuje dwukrotne wezwanie do złożenia tego samego dokumentu.
Po ocenie ofert, zgodnie z art. 26.1 zamawiający wzywa do złożenia dokumentu, np. ZUS/US. Wykonawca nie odpowiada. Zamawiający zgodnie z art. 26.3 musi ponowić wezwanie.

2

Odp: Podwójne wezwanie do złożenia dokumentu - 26.1 vs 26.3

Następuje ale okoliczności tych wezwać są nieco inne, i wychodzi że do uzupełnienia wzywasz tylko raz bo przypadek w 26.1 został zastąpiony składaniem dok. na etapie składania ofert.

3

Odp: Podwójne wezwanie do złożenia dokumentu - 26.1 vs 26.3

Ano.

4

Odp: Podwójne wezwanie do złożenia dokumentu - 26.1 vs 26.3

Opinia UZP w tym temacie:
"    Przepisy art. 26 ust 1 i 2 ustawy Pzp nakładają na zamawiającego obowiązek (w przypadku zamówień równych lub powyżej wartości progów UE) lub nadają mu uprawnienie (w przypadku zamówień poniżej progów UE) żądania od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wskazany obowiązek lub odpowiednio uprawnienie zamawiającego aktualizuje się, co do zasady, po dokonaniu oceny ofert, tym samym określeniu, która z ofert jest najwyżej oceniona (uzyskała najwyższą pozycję w rankingu ofert).


    Z kolei art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Przepis powyższy dotyczy zatem sytuacji, w której wykonawca pomimo obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów, wynikających z ustawy Pzp, lub wcześniejszego wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust 1 i 2 ustawy Pzp, nie złożył powyższych oświadczeń lub dokumentów albo złożone dokumenty lub oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości. Natomiast wezwanie przewidziane w art. 26 ust. 3a ustawy Pzp dotyczy braku złożenia lub złożenia wadliwego dokumentu pełnomocnictwa, a nie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

    Przepis art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wskazują zatem na żądanie przez zamawiającego złożenia oświadczeń lub dokumentów, zaś art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp wskazuje na żądanie uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów"

5

Odp: Podwójne wezwanie do złożenia dokumentu - 26.1 vs 26.3

już był w innych postach ten temat i niestety musi nam się utrwalić .. ja uważam ,że to jest jakaś gra zabawa w badanie podmiotowe , przedmiotowe wykluczenie, odrzucenie a co to oznacza dla wykonawcy no jedno NIE WYGRYWA! i guzik go obchodzi z jakiego artykułu czy przepisu