1

(2 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Witam.
" ...otrzymuje automatycznie odnawialny limit poręczeniowy..." - Jak limit poręczeniowy ma się do art. 45 ust. 6 Pzp?

6.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Tam, gdzie pisze się o ilości przyznanych punktów, można napisać, że oferta odrzucona, bo i tak musisz wymienić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

US i KRK - skan oryginału podpisany elektronicznie.

"Czy Zamawiający może udzielić zamówienia poza ustawą Pzp (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp)"
- Odp: może udzielić

Dodam również, że nawet jak się wydaje zamawiającemu, że jest rażąco niska, to ma prawo wezwać. Pozostaje więc wyjaśnić cenę.

6

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dodam również, że nawet jak się wydaje zamawiającemu, że jest rażąco niska, to ma prawo wezwać. Pozostaje więc wyjaśnić cenę.

Możesz również olać - a to skutkuje 89.1.4 Pzp.

7

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Polecam dopytać wykonawcę, ale z tego co piszesz to jednej części dotyczy, cyt. "a ZMIANA ceny dotyczy jednej części na 50 000,00 brutto" - koniec cytatu.

8

(2 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

1. Tak.
2. Czy to jest zgodne z 144.1c? jeśli tak - to trzeba.

9

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak.

A czemu na 4? - jeśli p.n. to 6 dni.

Tak.

12

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

ArekS napisał/a:

Czy żądacie przy robotach budowlanych, które nie podlegają konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (mamy zgłoszenie robót), dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi robót (np.: w specjalności instalacyjnej-sanitarnej do wykonania wymiany instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym). Mamy przetarg dofinansowany ze środków UE i zastanawiamy się, czy takie żądanie może stworzyć nam jakiś problem.

Możesz. Nie stworzy problemu.

13

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

jasiekrok napisał/a:

W postępowaniu powyzej progow Ue podzielonym na części w jednej z nich dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej (były 3 oferty). Wyznaczono termin podpisania umowy. Wykonawca uchylił się jednak od jej podpisania. poinformowano wykonawcow z tej czesci ze wykonawca X umowy nie podpisal i zamawiajacy przystapi teraz ponownie do wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostalych ofert zlozonych na ta cześć.
Zwrócono się takze z wnioskiem do pozostałych dwóch oferentów o wydłużenie tzo. Ponieważ ten kończył się za 4 dni. Poinformowano również o konieczności wniesienia nowego wadium które po wyborze oferty najkorzystniejsZej zostało zwrócone.
Stosując 24aa znów wybiorę ofertę najkorzystniejszą.
1. Czy w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, w zestawieniu ofert ujmuje ofertę wykonawcy który uchylił się od podpisania umowy?
2.Czy oprócz tych dwóch pism tj. Powiadomienia o uchyleniu sie wykonawcy od podpisania umowy i Wniosku o wydluzenie tzo powinno pojawić się jeszcze jakies Pismo przed ponownym wyborem oferty najkorzystniejsze ?
3. Czy procedowac tak jakby tego poprzedniego wyboru nie było? Zastanawiam się bo skoro raz juz wybrano ofertę najkorZystniejszą to teraz na stronie bip będę mieć drugi wybór oferty najkorZystniejSZej na tą część. Trochę bez sensu.
4.Czy moze powinien pojawic sie jakis komunikat na stronie bip o ponownym wyborze?

1- Tak.
2-Nie.
3 - Nie. Będzie trzeba umieścić na BiP ponowną informację o wyborze. Wybór był. Procedować dalej. Uzasadnienie będzie w protokole. 
4. Jak w pkt 3 - Na BiP, nowa informację o wyborze. W uzasadnieniu faktycznym można napisać dlaczego.

Zaznaczamy NIE.

1. ? ...
2.  Ilość znaną na dzień udzielania zamówienia.
3. Tylko swoją - czyli udzielonego zamówienia.

janek159 napisał/a:

yhy ,

weź odrzuć ofertę z podaniem ,,pow. 3 mln"

Pytanie było o podanie wartości, a nie o odrzucenie oferty.

samzam napisał/a:
Marcel napisał/a:

Raczej wartościowo i konkretnie, chyba że masz potwierdzenie np w referencjach, wówczas bym zostawił.

Z czego wynika podanie konkretnej kwoty? Jeżeli jest PONAD 3 mln, czyli jest więcej. Podaj podstawę prawną (jakiś wyrok) takiego wymogu,bo tym razem reprezentuję wykonawcę i chcę Zamawiającemu uświadomić, że nie ma żadnych podstaw prawnych.

Ależ jest - Par. 2 ust. 4 pkt 1 - rozporządzenia o dokumentach, cyt: "...wraz z podaniem .... ich wartości ...", a wartość to LICZBA, konkretna liczba ..., a nie podanie, że "ponad  3mln ..."

Helena1 napisał/a:

A co jeżeli  np. Rada Gminy nie dołoży środków do danego zadania albo wykreśli całkowicie  to  zadanie bo będzie  uważała,  że koszt inwestycji jest zbyt wysoki ?

Nie ma to znaczenia. Jeżeli uaktualniasz plan - to go uaktualnisz o wykreślenie.

Jeśli już wiesz, jaka jest "orientacyjna" wartość zamówienia - to bym wpisał.

nowyzielony napisał/a:

Wykonawca nie złożył oświadczenia o GK. Wezwany w trybie art. 26.ust. 3 Pzp przesłał skan mailem. Wykluczyć?

Tak. Niestety. A czy procedura odwrócona?. A to najwyżej oceniony?.

21

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

asiek napisał/a:

Po 9 dniach od publikacji  w TED i na stronie Zamawiającego zorientowałam się, że zapomniałam opublikować ogłoszenie o zamówieniu w Miniportalu. co w tej sytuacji? Ogłoszenie już puściłam...ale wątpliwości pozostały. Unieważnić? przedłużyć termin składania ofert o 9 dni? Do otwarcia jeszcze 25 dni. I tak muszę poprawić omyłkę pisarską w SIWZ. Pomocy.

A na jakiej podstawie unieważnić? .
Art. 40 ust. 3 stanowi, iż "Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej". Czy jest tu mowa o niniportalu?.


"wykonawcy nie otrzymali od ciebie podstawowych informacji umożliwiających złożenie oferty
1.  Identyfikator postępowania
2. Klucz publiczny"

Ależ otrzymali.

Marcel nie sugeruje. Nie ma potrzeby.

144.1.2

24

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

cbud napisał/a:

nie istotne. Termin jest termin. Nie powiedziane, że Wykonawca nie mógł przeczytać w niedzielę.

Zgodnie z Pzp - odpowiedziane, zgodnie z 38.1.3, w związku z 14.2

25

(6 odpowiedzi, napisanych Wadium)

jstan1 napisał/a:

Tylko że z potwierdzenia wynika, iż wpłaty dokonał Zamawiający - omyłka banku. Jedynymi danymi wykonawcy wynikającymi z potwierdzenia jest adres.

Jeżeli wynika, że wadium wpłacono na to postępowanie i wiadomo, a wiadomo, jaki to wykonawca  - bo do oferty dołączył - to jest ok.