1

Temat: eWadia.pl - alternatywa do wadium w gotówce

Dzień dobry, chciałbym zainteresować Państwa rozwiązaniem w postaci systemu 100% online (eWadia.pl), który w ciągu kilku minut pozwala przedsiębiorcy JDG, nabyć poręczenie wadialne. Zamiast blokować własne środki wnosząc wadium w gotówce, warto skorzystać z alternatywy. Wśród wielu korzyści zasygnalizuję, że każdy zarejestrowany przedsiębiorca JDG otrzymuje automatycznie odnawialny limit poręczeniowy do 50.000 PLN w naszym systemie. W praktyce to polega na tym, że aplikując o poręczenie wadialne w kwocie 25.000 PLN i ważności 60 dni, po upływie tego terminu system automatycznie umożliwi aplikowanie o kolejne poręczenia do kwoty 50.000 PLN. W razie pytań, zachęcam do kontaktu bezpośredniego.

2

Odp: eWadia.pl - alternatywa do wadium w gotówce

Witam.
" ...otrzymuje automatycznie odnawialny limit poręczeniowy..." - Jak limit poręczeniowy ma się do art. 45 ust. 6 Pzp?

6.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3

Odp: eWadia.pl - alternatywa do wadium w gotówce

Dzień dobry,
w kontekście art. 45 ust. 6 PZP nasza firma, a konkretnie POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. jest jednym z tych podmiotów, które są wymienione w punkcie 5 tj. "poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Odnosząc się do "odnawialnego limitu poręczeniowego" - to dość powszechna praktyka wśród Funduszy Poręczeniowych. Unikalną cechą naszego rozwiązania jest to, że nasz system IT (eWadia.pl) automatycznie weryfikuje poziom wykorzystania limitu przez zarejestrowanego przedsiębiorcę, a po upływie ważności poręczenia wadialnego automatycznie "odświeża" limit. To o tyle ważna zaleta, że przedsiębiorca nie musi wnosić wadium w postaci gotówki i blokować tym samym środki własne, może skorzystać z naszego rozwiązania. W ramach limitu można aplikować o dowolną ilość poręczeń wadialnych. Do czego gorąco zachęcamy.

W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu bezpośredniego.