Zastanawiam się również nad unieważnieniem postępowania z 93.1.7 - niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie umowy

W przetargu nieograniczonym przedłużyłam tzo. Niestety pomyliłam się przy liczeniu terminu i wezwałam wykonawcę do przedłużenia tzo  dając mu termin na wyrażenie zgody, który już był po upływie tzo. Wykonawca zgodził się na przedłużenie tzo już po upływie tzo. Niestety o pomyłce w terminach uświadomiłam sobie już po wysłaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Jak to teraz odkręcić? Powtórzyć czynność oceny ofert i odrzucić wykonawcę z art. 89.1.7a?

Dzień dobry
Zgodnie z kryteriami oceny najkorzystniejsza jest oferta X, gdzie cena przekracza środki jakie zamawiający ma na sfinansowanie zamówienia. Drugi w kolejność Y ma cenę mieszczącą się w możliwościach zamawiającego. Czyli normalnie unieważniam postępowanie art. 93.1.4?

Mam ogłoszony PN podzielony na zadania. Termin składania ofert mija 15.10. Czy jakbym dzisiaj dodała do postępowania nowe zadanie i przesunęła termin składania ofert na 19.10 to będzie ok? Dodam, że to nowe zadanie ma taki sam zakres jak jedno z zadań które już jest ogłoszone. Czy może lepiej będzie w już ogłoszonym zadaniu powiększyć ilość sztuk?

Osoba zastępująca kierownika podpisała SIWZ i odpowiedzi na pytania. A informację z otwarcia ofert i wszystko inne podpisał kierownik.
Z jaką datą osoba zastępująca powinna podpisać oświadczenie art 17: z datą odpowiedzi na pytania czy otwarcia ofert?

Dzięki.

Czy w postępowania o wartości poniżej 30 000 przeprowadzacie na platformach komercyjnych lub przez Miniportal?
Jeśli tak to czy żądacie aby oferta była podpisana podpisem kwalifikowanych?
Czy wiecie ile kosztuje zlecenie napisania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane z dofinansowanie?

W PN na dostawę tabletów oferta najkorzystniejsza jest o 40% niższa od wartości zamówienia i o ok. 32% od średniej arytmetycznej. Ustalając szacunkowa wartość zamówienia i opisując przedmiot zamówienia zamawiający wzorował się na tablecie X. Natomiast oferty zostały złożone na table Y - spełnia wszystkie parametry ale jest z niższej półki. Zaproponowane ceny w ofertach na table Y nie odbiegają zbytnio od cen rynkowych.
Czy mogę to potraktować jako "oczywiste okoliczności, które nie wymagają wyjaśnienia" i olać wyjaśniania rażąco niskiej ceny?

Czy w obecnej sytuacji w przetargach krajowych zgadzacie się na składanie ofert drogą elektroniczną?
Jak to wygląda u was praktycznie tj. jaką formę złożenie oferty dopuszczacie: plik zaszyfrowany?

z art 26.2 wezwałam wykonawcę do złożenia zaświadczenia z zus i us o niezaleganiu. W odpowiedzi dostałam oświadczenie własne wykonawcy, że nie zalega, a z uwagi na obecną sytuację nie może w czasie określonym przez zamawiającego uzyskać zaświadczeń z zus i us.
Czy coś da się z tym zrobić czy zostaje tylko art. 26.3?

Czy osoba, która przez trwanie postępowania była na zwolnieniu lekarskim - wróciła dopiero po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia, może byś osobą sporządzającą protokół i podpisującą się na nim?

Potrzebuje natchnienia.
Usługa druku dla 3 różnych projektów plakatów, zaproszeń, zaświadczeń (ok. 50 000 zł netto) została puszczona jako jedno zamówienie zgodne z art 4 ust. 8
Dostawa materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis) o wartości ok. 80 000,00 zł netto dla tych samych projektów co usługa druku  również została puszczona jako jedno zamówienie zgodne z art 4 ust. 8.
Teraz instytucja kontrolująca twierdzi, że powinno to być oszacowane łącznie i puszczone jako jeden przetarg.

Dla mnie usługa druku a dostawa to są zupełnie różne rzeczy, posiadają inny kod CPV, inne elementy wchodzą w skład każdego zamówienia.
Podpowiedzcie jakich argumentów użyć na moją korzyść.

Dostaliśmy dofinansowanie ze środków krajowych na zakup urządzenia. PN ogłoszony, oferty ocenione i przed wyborem oferty najkorzystniejszej okazało się, że jednak cofnięto dofinansowanie, a własnych środków na to nie mamy.
Zastanawiam się, które unieważnienie będzie lepsze art. 93.1.6 czy 93.1.7. Co wam bardziej pasuje?

14

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia należało wykazać wykonanie co najmniej 2 usług (...) oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykaz jest ok. Zamiast referencji dostałam protokół-odbioru. Jest tam napisane "usługę odebrano w dniu". Poprosiłam instytucję na rzecz której wykonano usługę o więcej informacji - § 2 ust. 6 rozporządzenia o dokumentach

Instytucja odpisała, że usługę wykonano zgodnie z umową.

Czy można uznać, że usługa została należycie wykonana?

15

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Z załączonego xera dowodu rejestracyjnego wynika, że badanie techniczne powinno być zrobione w czerwcu 2019 r., a nie ma stempla z tego badania.
W SIWZ miałam zapis:
"standard emisji spalin autokaru ? waga 40%
Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże jakim środkiem transportu będzie realizował zamówienie, podając w formularzu ofertowym rodzaj normy emisji spalin jaką będzie spełniać pojazd. Weryfikacja będzie odbywać się na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego normę emisji spali ? kopię wykonawca załączy do oferty"

Czy w takim przypadku przyznać wykonawcy 0 pkt w kryterium emisji spalin?

16

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dzięki

PN poniżej progów.
15.07. wpłynęła oferta od wykonawcy A, 16.07. wpłynęła druga koperta od tego wykonawcy podpisana uzupełnienie oferty. Obie koperty wpłynęły przed upływem terminu składania ofert.
Kryterium oceny ofert była norma emisji spalin a na potwierdzenie trzeba było dołączyć xero dowodu rejestracyjnego.
W tej drugiej kopercie było właśnie to xero dowodu podpisane za zgodność bez żadnych dopisków czy wyjaśnień.
Czy coś z tym robić czy uznać, że wszystko jest ok?

18

(0 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Robię PN na wyjazd zagraniczny, W trakcie mają być wizyty w wyspecjalizowanych firmach - określone w OPZ czym mają się zajmować. W formularzu oferty chce, żeby wykonawcy wskazali nazwy firm gdzie będą wizyty. We wzorze umowy zapis, że wizyty mają być w firmach podanych w ofercie oraz że mogą być zmiany miejsc pod warunkiem spełnienia wymogów z OPZ.
Jeżeli po otwarciu ofert sprawdzimy firmy podane w ofercie i okaże się, że nie spełniają wymagań określonych w OPZ to czy będzie można odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ?

19

(4 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Rozwiązanie nie wchodzi w grę. Dzięki

umowa na dostawę art. spożywczych. W umowie mam coca-colę o pojemności 1l. natomiast dostaje colę o pojemności 850ml z wytłumaczeniem od wykonawcy, że hurtownie nie dostają już butelek 1l i będą tylko 850 ml. Cena za butelkę 850 ml zmniejszona proporcjonalnie do tej z umowy.
Czy uznać coś takiego?

21

(0 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

PN na organizację wyjazdu studyjnego.
Jakie tu mogą być kryteria oceny pozacenowe:
- doświadczenie pilota - pilotowanie 3 wycieczek - 2 pkt, pilotowanie 10 wycieczek - 10 pkt?
- standard hotelu?
- właściwości autokaru spełnianie normy EUro?

Macie jeszcze jakieś pomysły?

22

(0 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

PN na organizację wyjazdu studyjnego.
Jakie tu mogą być kryteria oceny pozacenowe:
- doświadczenie pilota - pilotowanie 3 wycieczek - 2 pkt, pilotowanie 10 wycieczek - 10 pkt?
- standard hotelu?
- właściwości autokaru spełnianie normy EUro?

Macie jeszcze jakieś pomysły?

Dzięki

Mam do zorganizowania 4 wyjazdy kilkudniowe: 3 krajowe i 1 zagraniczny. Każdy wyjazd to inny termin, inne miejsce, inna tematyka. Budżet każdego wyjazdu osobno jest poniżej 30 000 euro.
Pierwsza myśl to razem oszacować wyjazdy krajowe - wartość 3 wyjazdów poniżej 30 000 euro, a oddzielnie zagraniczny - wartość też poniżej 30 000 euro.
Ale zaczęłam się zastanawiać czy nie należałoby połączyć wszystkiego razem i zrobić przetarg nieograniczony z podziałem na 4 zadania.

Co myślicie?

W odstępie 2 tygodni otworzyliśmy oferty w dwóch przetargach. W obydwu ofertę złozył ten sam wykonawca. W pierwszym przetargu złożył oświadczenie, że nie należy do żadnej GK. W drugim przetargu nie złożył oświadczenia o GK. Czy mogę skorzystać z już posiadanego oświadczenia czy wezwać do uzupełnienia?