Pierwszy raz muszę zrobić postępowanie na dostawę energii elektrycznej. Czy mogę zrobić postępowanie na kompleksową dostawę z dystrybucją w trybie art 275 pkt 1, czy też należy zrobić oddzielnie na prąd a oddzielnie na dystrybucję?

2

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Druk broszur jest wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy o podatku. Jakby traktować materiały szkoleniowe jako komplet to 23% na wszystko jest ok, ale jakby rozbić na poszczególne pozycje to jak najbardziej można do usługi druku zastosować 5%. Obaj złożyli wyjaśnienia, sensowne, szczegółowe. Jak dla mnie obaj wykonawcy mają dobrze, nikogo nie odrzucam i zobaczymy co będzie.

3

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tryb podstawowy na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych (wydruk broszury, długopis, teczka). Jeden wykonawca na wszystko zastosował 23% VAT, drugi 5% na druk broszury a na resztę 23%.

Podpowiedzcie, który ma dobrze.

Dodam, że przy szacowaniu wartości zamówienia zastosowano stawkę 23%

W ogłoszeniu o wynikach postępowania, pod informacją o wyborze oferty i przyznanych punktach, omyłkowo pojawiła się informacja, że postępowanie unieważniono - przerabiany dokument z innego postępowania i nie wszystko wykasowano. Czy wystarczy zamieścić informacje, że nastąpił błąd i postępowanie nie jest unieważnione?

5

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Wykaz wykonanych usług - wykonane w okresie ostatnich 3 czy 5 lat?

Po analizie okazało się, że ten dosłany kosztorys jest na kwotę większą niż oferta.
Raczej go odrzucimy.

Wykonawcy nie przestają mnie zadziwiać.

Robota budowlana, wynagrodzenie ryczałtowe, nie żądaliśmy kosztorysu do oferty

W ramach wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wykonawca w wyznaczonym terminie przysłał wypełniony kosztorys. Okazało się, że kosztorys zawiera błędy - w jednej pozycji wykonawca pomylił się ilościowo zamiast 1 wpisał 100 i te 100 wycenił, poza tym brak wielu pozycji z przedmiarów. Po upływie terminu na wyjaśnienia wykonawca przysłał ponownie kosztorys, bo jak napisał w poprzednio przysłanym były "oczywiste omyłki pisarskie". W tym dosłanym kosztorysie pojawiły się brakujące pozycje z przedmiaru i nie było już pomyłki ilościowej.
Ja przy ocenie wyjaśnień brałabym pod uwagę tylko to co wpłynęło w terminie i odrzuciłabym wykonawcę. A jakie Wy macie zdanie?

Dzień dobry
pytanie mam - na jaki okres zawieracie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków?

9

(0 odpowiedzi, napisanych Wadium)

W postępowaniu krajowym wpłynęła oferta i wadium do niej w pieniądzu.
I niestety okazało się, że zamawiający źle podał wysokość wadium - wymagane wadium jest o 100,00 zł wyższe niż powinno być. Nie upłynął jeszcze termin składania ofert więc poprawimy w dokumentach wadium. A co z tym co już wpłynęło? Pisać do wykonawcy o błędnie wyliczonym wadium i ewentualnie część mu zwrócić czy zostawić jak jest?

10

(0 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam
czy w postępowaniu tryb podstawowy bez negocjacji na ubezpieczenie osób, budynków, mienia, OC mogę jako jedyne kryterium zastosować cenę?

Nie mamy jeszcze zatwierdzonego planu finansowego na ten rok tzn. wiemy na co dadzą środki i w jakiej wysokości ale nic nie jest jeszcze klepnięte i podpisane. Czy wobec tego puszcząć już postępowania czy wstrzymać się do czasu zatwierdzenia planu?

12

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Postępowanie art. 275.1. dostawy. Kosztorys ofertowy wygląda tak
Lp/Nazwa art./ilość/cena jedn/wartość/nazwa art. oferowanego przez wykonawcę
W kosztorysie złożonym przez wykonawcę kolumna nazwa art. jest częściowo nieczytelna - tekst jest bardzo zaciemniony i prawie całkowicie nieczytelny. Pozostałe kolumny są ok. Ponieważ kolumna nazwa art. oferowanego przez wykonawcę jest całkowicie przejrzysta i czytelna  więc wiem co zaoferował wykonawca i w porównaniu z dokumentacją postępowania mogę sprawdzić czy dał to co spełnia wymagania.
Czy zostawić czy jednak poprawić jako inną omyłkę?

Dziękuje

Jak zakwalifikować zrobienie instalacji fotowoltaicznej? będzie stałą na ziemi i na dachu. Dla mnie to robota szczególnie, że na taką powyżej 50 kW trzeba pozwolenie na budowę. Jak patrzyłam to każdy robi co innego dostawy i roboty i usługi

W postępowaniu na podstawie art. 275 pkt 1 żądałam od wykonawcy posiadania koncesji. Wykonawca który jest najkorzystniejszy dostarczył mi tą koncesję we wcześniejszym postępowaniu poniżej 130 000. Czy mogę z tej posiadanej koncesji skorzystać czy jednak muszę wzywać do złożenia - jakby co koncesja jest cały czas ważna.

Czy w postępowaniu z ofertami częściowymi stosowaliście ograniczenia ilości części na jakie 1 wykonawca może złożyć ofertę? Czy trzeba mieć na takie ograniczenie jakieś uzasadnienie?

17

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W ogłoszeniu i w SWZ zostało przewidziane unieważnienie postępowania z art 257. Czy przy unieważnieniu z tej przesłanki wystarczy napisać, że postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art 257 z powodu nieprzyznania środków czy jednak opisać to więcej?

Dla mnie to zmiana istotna - na tej podstawie będzie liczona cena oferty

Postępowanie w trybie 275.1.
Zmieniłam opis przedmiotu zamówienia - niektóre parametry sprzętu zostały zmienione, złagodzone. Niestety nie zmieniłam formularza ofertowego gdzie wykonawcy mieli podać parametry sprzętu. W zmienionym opisie jest: min. 2 szt, a w formularzu oferty min. 3 szt, w zmienionym opisie wykreślono USB, a w formularzu zostało 2 wejścia USB. Ogólnie stare parametry na niezmienionym  formularzu są bardziej wymagające niż zmieniony opis.
Ja bym to zostawiła, ewentualnie wezwała do wyjaśnienia treści oferty czy jest zgodne z opisem. A wy co na to?

Jak wybrałeś podział na części to na samym końcu ogłoszenia tam gdzie "zapisz i weryfikuj" to na dole formularza jest przycisk wybierz część czy coś podobnego

Na moim terenie działa wykonawca, który dostarcza wszystko. Więc żywność szacuje razem i udzielam zamówienia w częściach tj. pieczywo, ryby, owoce i warzywa, mięso i wędliny, mrożonki, produkty sypkie, różne art.

22

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Trwa u mnie dyskusja czy usługa wykonana została w terminie:
umowę podpisano 21, termin wykonania 2 dni od podpisania umowy, fakturę wystawiono 24
Czy wykonano w terminie czy nie?

23

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Skoro jest "łączna wartość" to dla mnie powinno się wpisywać to co rzeczywiście zostało zapłacone wykonawcy np. łącznie z karami umownymi lub jeżeli zwiększono wynagrodzenie

Art. 462 mówi o powierzeniu wykonania części zamówienia

Nie może