1

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy w SWZ można zawrzeć taki zapis?:

dokumenty składane wraz z ofertą:
odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

link do weryfikacji podpisu zaufanego
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Czy zamawiający ma prawo żądać do wykonawcy decyzji zmieniającej koncesję? O tym, że były zmiany stanowią informacje zawarte w KRS dotyczące reprezentacji.

Mam pytanie dotyczące zawarcia w sprawozdanie postępowań unijnych.
Wykonawca złożył ofertę (jeden formularz) na trzy zadania (części). Czy w sprawozdaniu wpisuję że złożył 1 czy 3 oferty?

5

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czyli mogę sama wyliczyć brutto? Nawet jeżeli cena brutto oferty stanowi kryterium?

6

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Pierwszy raz się spotkałam z sytuacją, gdzie wykonawca złożył formularz, który nie zawiera ceny brutto oferty. Widać, że źle wydrukował stronę, jest netto, vat a ostatnią kolumnę obcięło.
Co zrobić z taką ofertą?
kryterium cena brutto oferty - 100%

Wykonawca wraz z ofertą złożył kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysową przeniósł do formularza oferty. W kosztorysie ofertowym poprawiamy oczywiste omyłki rachunkowe, zmienia się wartość kosztorysowa, a co za tym idzie musimy poprawić kwoty netto i brutto w formularzu oferty.
Kwoty w formularzu oferty poprawiam jako oczywiste omyłki rachunkowe natomiast zapis słownie (mimo iż pierwotnie zgadzał się z podaną kwotą) musimy poprawić tak aby zgadzał się z aktualnymi wartościami. Czy powyższa poprawa jest w całości poprawą oczywistej omyłki rachunkowej, czy też zapis słowny powinnyśmy traktować jako oczywistą omyłkę pisarską?

Czy we wzorze umowy można wprowadzić kosmetyczne zmiany? np: poprawić numerację, dopisać regon itp....?

9

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Owu jest załącznikiem do oferty i ma charakter informacyjny. jedna z odpowiedzi (którą otrzymałam) sugeruje, że w takim przypadku nie trzeba nic robić tzn. nie wzywać do uzupełnienia, uznać że jest ok.
Co sądzicie?

10

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

OWU nie ma nic wspólnego z kryteriami. poniżej powody dla których owu jest dolączone do oferty:
1.Dystrybutor ubezpieczeń w świetle art. 7 § 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15.12.2017 r. wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. W związku z czym ma obowiązek przeprowadzić analizę potrzeb klienta a w następstwie istnieje konieczność podania informacji o produkcie ubezpieczeniowym - takie obowiązki wynikają z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15.12.2017 r. art. 8 § 1 "Przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji." Informacje o produkcie ubezpieczeniowym znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia.
2. Poza tym niezależnie od powyższego zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.
3. Zapisy specyfikacji mówią o tym, iż do wszystkich kwestii nieuregulowane w SIWZ zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia.

11

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Mam kłopot...w przetargu na usługę ubezpieczenia wykonawca do oferty załączył OWU ale bez podpisu (który wymagany był na pierwszej stronie), czy mogę go wezwać do uzupełnienia dokumentu?

12

(6 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy w siwz muszą być zawarte zapisy o tajemnicy przedsiębiorstwa?

13

(6 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Mam pytanie...w przetargu na usługę ubezpieczenia wykonawca ma złożyć owu. dopuszczone są 2 wersje złożenia: papierowa z własnoręcznym podpisem i elektroniczna z podpisem kwalifikowanym. Czy tak może być? zapisy takie przygotował broker w związku z panującym nam wirusem...

Jednakże mając na uwadze, że roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach ma charakter informacyjny, Prezes Urzędu Zamówień  Publicznych nie widzi podstaw wyciągania negatywnych konsekwencji w stosunku do Zamawiających, którym z niezależnych od siebie przyczyn technicznych, nie udało się wypełnić obowiązku sprawozdawczego w ustawowym terminie. - mail od UZP

Wysłałam wczoraj, to tylko do celów informacyjnych i statystycznych.

16

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, wartość poniżej progów UE, muszę publikować ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy?
Rozumiem, że ogłoszenie o udzieleniu publikuje w terminie 14 dni od zawarcia umowy?

17

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

A jak się ma do tego art 38 ust. 1 pkt. 3) - zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert? ten zapis według sugeruje zmianę terminu składania ofert żeby te dni zachować

18

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Na dzień 16.07 zamawiający wyznaczył termin otwarcia ofert. W dniu dzisiejszym tj. 15.07. udziela odpowiedzi na pytania (które wpłynęły w terminie)- podtrzymuje wszystkie zapisy siwz i nie ma żadnej zmiany. Czy muszę przesunąć termin otwarcia ofert zgodnie z art 38 ust 1 ustawy? jeśli tak to na kiedy? jeżeli otwarcie jest 16 to na 17?

19

(6 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

A czy sekretarz może podpisać informację z otwarcia ofert?Czy jest do tego wymagane jakieś upoważnienie?

20

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ok, to przygotowuje jedno pismo z dwiema podstawami na Bip i do wykonawców. a czy muszę odrębnie poinformować wykonawców o odrzuceniu oferty?z podaniem uzasadniania?

21

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

no tak a co z przekroczeniem budżetu?zawrzeć dwie podstawy?

Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania (procedura odwrócona). Wpłynęły dwie oferty.
Jedna oferta przekracza budżet na dwa zadania. Druga oferta mieści się z kwotą tylko dla zadania 2, niestety formularz jest niekompletny i trzeba ją odrzucić.
Chcemy unieważnić postępowanie. Jak zakończyć sprawę? Na jakiej podstawie? czy można załatwić temat jednym pismem?

Wykonawca przygotował kosztorys,  raz wspomniał ze złoży ofertę. Kiedy ja złożył został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących zachowania uczciwej konkurencji i pięknie się wyjaśnił. Czy należy o tym wspomnieć?

"2. Istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia: tak"
Wskazać środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji:............

Moje pytanie brzmi jakie to środki?

25

(42 odpowiedzi, napisanych Inne)

Wartość netto z umowy