1

(0 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Leasing - samochód dostarczony teraz, okres spłat + 5 lat. Kiedy dajemy ogłoszenie o wykonaniu umowy, po okresie spłaty za 5 lat?

A zobacz czy musisz PN bo może jednak nie, WR od 01.01.2017 ?
Art. 67
12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
13) zamówienie udzielane jest przez osobę prawną, będącą zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje nad nią kontrolę, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się zamówienia, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
14) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,
- uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
- kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

czy tą dyrektywę można/trzeba stosować? i z czego to wynika?

chodzi mi o Artykuł 12
Zamówienia publiczne miedzy podmiotami sektora publicznego
1. Zamówienie publiczne udzielone przez instytucje zamawiajaca osobie prawa prywatnego
lub publicznego nie jest objete zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, jeeli spełnione
sa wszystkie nastepujace warunki:
a) instytucja zamawiajaca sprawuje nad dana osoba prawna kontrole podobna do
kontroli, jaka sprawuje nad własnymi jednostkami;
b) ponad 80 % działalnosci kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach
wykonywania zadan powierzonych jej przez instytucje zamawiajaca sprawujaca
kontrole lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez te instytucje zamawiajaca;
oraz
w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezposredniego udziału kapitału
prywatnego, z wyjatkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze
niekontrolujacym i nieblokujacym, wymaganych na mocy krajowych przepisów
ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierajacych decydujacego wpływu
na kontrolowana osobe prawna.

czyli informujemy wyk, że jego zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieważne (negatywne) i ujawniamy?

a czy ceny jednostkowe można zastrzec? - cena oferty łączna jawna

no właśnie czy można zastrzec ceny?

Co robicie w przypadku gdy wyk. oznaczy formularz cenowy (ofertowy) jako tajemnica przedsiębiorstwa?

8

(32 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ale po co żądać pełnomocnictwa lub umowy skoro wszyscy wspólnicy podpisali ofertę? Zarzuca mi się błąd proceduralny, że nie ma umowy s.c. i zastanawiam się czy to jest słuszne.

9

(32 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

czyli, co powinienem zażądać przed podpisaniem umowy, umowę spółki cywilnej?

10

(32 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ok, ale mam złożoną ofertę podpisaną przez dwóch wspólników s.c. (dwóch w tym przypadku to wszyscy), nie załączyli pełnomocnictwa ani umowy.
Co w takim przypadku należy zrobić.

11

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

a jak to będziesz oceniać?

12

(32 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

jeżeli ofertę składa spółka cywilna i podpisują ją wszyscy współwłaściciele, to czy należy żądać uzupełnienia umowy spółki cywilnej?

13

(7 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

to może należy wypełniać długopisem "kulfonami: i wtedy nie sporządzać protokółu - no jak trudności techniczne smile

a za grupowe to chyba płacą pracownicy a nie zamawiający - czy się mylę?

ok  i to jest bardzo dobry sposób smile

a jak ma się to do ogłoszenia w UPUE  - tam nie ma tego o czym Ty piszesz

to co piszesz jako warunki udziału?

bipi to co piszesz w odniesieniu do 41/7 warunki udziału w postępowaniu?
Bo ja właśnie piszę to co ty napisałeś do drugiej części - to ja piszę do pierwszej części - dla mnie to są warunki udziału w postępowaniu a nie opis sposobu.....

szad czy aby napewno? art.  41/7 - ..... oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

20

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy można przyjąć pozycję kosztorysu z ceną 0, przy wynagrodzeniu kosztorysowym? Łączna cena oferty jest określona.

czy można postawić taki warunek udziału w postępowaniu?

Marcel możesz powiedzieć na jakiej podstawie prawnej - słyszałem, również taką wersję ale jakoś nie mogę się doszukać.

Czy dla dostaw, usług i robót budowlanych przewidzianych do odsprzedaży należy stosować ustawę PZP?

kompletnie nie jestem przekonany, czy zgodne z prawem jest stawianie warunku na roboty budowlane przy przetargu na dostawę (pomimo, iż obejmuje ono wykonanie robót) - nina a masz gdzieś jakieś oficjalne opinie w tej sprawie?

ale można przy dostawie (zamówieniu mieszanym z robotami) wymagać wykonania minium 1 roboty budowlanej X w okresie ostatnich 3 lat?