1

Temat: Kontrola postępowania UE

Mam pytanie. Postępowanie poniżej progów, środki z UE. Zamawiający nie żądał nic, żadnych polis itp.
W SIWZ pojawił się zapis dot. zagranicznego wykonawcy:
a) wykonawca, który ma siedzibą bądż miejsce zamieszkania po za terytorium RP składa dokument wystawiony w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ? wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) wykonawca, który ma siedzibą bądż miejsce zamieszkania po za terytorium RP składa dokument, z którego wynika, że nie zalega on z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.
W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający zaznaczył zgodnie ze swoimi zamierzeniami tylko zapis: "wykonawca, który ma siedzibą bądż miejsce zamieszkania po za terytorium RP składa dokument wystawiony w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ? wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert".
Ogłoszenie jest ok, natomiast ten zapis w SIWZ nie. Kontrola zarzuciła ograniczenie konkurencji poprzez wprowadzenie do SIWZ zapisu o wymogach dot. polis, ubezpieczenia itp. Jak z tego wybrnąć? W SIWZ omyłkowo został on pozostawiony sad

2

Odp: Kontrola postępowania UE

nie ma tu wymogu dot. polis tylko wpis do dzialalności i dokument dot. niezalegania  z podatkami i zusami, ub. spoleczne  i zdrowotne
jesli wymagales tych dokumentow w siwz i ogloszeniu też od krajowych to jest ok

3

Odp: Kontrola postępowania UE

a gdzie w siwz był zapis o polisach i o ubezpieczeniu, że kontrola się tego czepia?

tak faktycznie, to w ogłoszeniu nie ma obowiązku podawania dokumentów jakich żądasz (art. 41 - przetarg nieograniczony).

4

Odp: Kontrola postępowania UE

szad czy aby napewno? art.  41/7 - ..... oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5 (edytowany przez bipi 2013-09-20 08:40:40)

Odp: Kontrola postępowania UE

darek napisał/a:

szad czy aby napewno? art.  41/7 - ..... oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Opis sposobu dokonywania oceny warunków to nie są dokumenty, tylko "uszczegółowienie" warunków. wink
Np. warunek wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia: Zamawiajacy uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał 2 usługi .......
To jest właśnie opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

6

Odp: Kontrola postępowania UE

darek napisał/a:

szad czy aby napewno? art.  41/7 - ..... oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

jak dla mnie, to napewno.

41. nie widzę zapisu takiego, jak w 48.1.7

7

Odp: Kontrola postępowania UE

bipi to co piszesz w odniesieniu do 41/7 warunki udziału w postępowaniu?
Bo ja właśnie piszę to co ty napisałeś do drugiej części - to ja piszę do pierwszej części - dla mnie to są warunki udziału w postępowaniu a nie opis sposobu.....

8 (edytowany przez bipi 2013-09-20 09:32:30)

Odp: Kontrola postępowania UE

A to jest właśnie opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału!
PS. Głupie ale tak jest.

9

Odp: Kontrola postępowania UE

to co piszesz jako warunki udziału?

10

Odp: Kontrola postępowania UE

tak faktycznie to warunków udziału w postępowaniu zamawiający nie wpisuje, bo sam wzór formularza już je zawiera.

jeżeli zamawiający w okienko przy odpowiednim warunku wpisze opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku to z automatu stawia taki warunek, jeżeli nie wpisze nic w okienko to w opublikowanym ogłoszeniu wogóle nie będzie warunku.

reasumując: warunek się stawia dokonując opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. nie wpiszesz nic - nie ma warunku.

11 (edytowany przez bipi 2013-09-20 09:45:34)

Odp: Kontrola postępowania UE

łączę warunki z opisem (Oczywiście w SIWZ, w ogłoszeniu jest tak jak szad napisał) np.:

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie hydroizolacji i systemu odwodnienia budynku o wartości minimum 70.000 zł brutto każda.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia jedną osobą, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia jako Kierownik budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno ? budowlanej bez ograniczeń;
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;

12

Odp: Kontrola postępowania UE

Przykładowo

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia ? załącznik nr 1a do SIWZ.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali budowę, przebudowę nawierzchni drogowych o wartości łącznej nie mniejszej niż .......... złotych brutto. ................
3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót branży drogowej. .........................

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

13

Odp: Kontrola postępowania UE

bipi był szybszy wink

14

Odp: Kontrola postępowania UE

a jak ma się to do ogłoszenia w UPUE  - tam nie ma tego o czym Ty piszesz

15

Odp: Kontrola postępowania UE

Robię Ctrl+C z SIWZ i Ctrl+V do ogłoszenia wink

16

Odp: Kontrola postępowania UE

ok  i to jest bardzo dobry sposób smile