1

Temat: dyrektywa 2014/24/UE - art. 12

czy tą dyrektywę można/trzeba stosować? i z czego to wynika?

chodzi mi o artykuł 12
Zamówienia publiczne miedzy podmiotami sektora publicznego
1. Zamówienie publiczne udzielone przez instytucje zamawiajaca osobie prawa prywatnego
lub publicznego nie jest objete zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, jeeli spełnione
sa wszystkie nastepujace warunki:
a) instytucja zamawiajaca sprawuje nad dana osoba prawna kontrole podobna do
kontroli, jaka sprawuje nad własnymi jednostkami;
b) ponad 80 % działalnosci kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach
wykonywania zadan powierzonych jej przez instytucje zamawiajaca sprawujaca
kontrole lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez te instytucje zamawiajaca;
oraz
w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezposredniego udziału kapitału
prywatnego, z wyjatkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze
niekontrolujacym i nieblokujacym, wymaganych na mocy krajowych przepisów
ustawowych, zgodnie z Traktatami, oraz nie wywierajacych decydujacego wpływu
na kontrolowana osobe prawna.

2

Odp: dyrektywa 2014/24/UE - art. 12

Czy to się nie mieści w art. 4 pkt 13 Pzp?