26

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jak macie uregulowaną kwestię  wycofania oferty przez  wykonawce  który pierwotnie złożył ofertę, ale chce  ją  wycofać przed  upływem terminu składania ofert. 
My przyjmujemy ofertę wraz z oświadczeniem o wycofaniu oferty wykonawcy. Zwykle nie  ma możliwości ustalenia kto złożył ofertę gdyż jest ona  solidnie zabezpieczona, następnie odczytujemy wszystkie oferty  w tym oświadczenie  wykonawcy  o wycofaniu oferty, które  jest złożone w kopercie z  dodatkowym opisem "wycofanie oferty" odczytujemy  wykonawcę  nazwę zadania  i podajemy przy otwarciu, iż wykonawca wycofał ofertę.
Po otwarciu ofertę i oświadczenie wpinamy do postępowania,a   ofertę dodatkowo pakujemy  w kopertę zaklejamy i  oznaczamy że oferta  został wycofana.

Taki  sposób postępowania jest  chyba  ok.

27

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ja  bym  jeszcze dodał  art.  24 ust 4 - ofertę  wykonawcy  wykluczonego uznaje się za  odrzuconą.

Czy, wzywacie ponownie wykonawcę, który złożył oświadczenie w terminie 3 dni od otwarcia ofert o oświadczenie  w  tym zakresie w  trybie  art. 26 ust. 2 czy to oświadczenie jest nadal aktualne.

29

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

art.  24  ust 1  pkt 12  wykonawca nie  wykazał spełnienia  warunków  udziału w  postępowaniu

jeżeli zawarłbym  w formularzu oferty punkt z informacją, że  wydruk z CEIDG jest  dostępny na  stronie  internetowej, adres   link  do  strony   i  analogicznie w odniesieniu  do przedsiębiorców  wpisanych do KRS-u ze  wskazaniem adresu linku  strony internetowej to  byłoby chyba  wystarczające żeby  móc  sobie samemu  pobierać wydruki z CIDG  i KRS-u  bez konieczności  wzywania   wykonawców.

31

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

nie możesz wprowadzić zobowiązanego do postępowania  skoro wykonawca nie  wykazał  na etapie składania  ofert że będzie korzystał z zobowiązanego.

czy wykonawca, który korzysta z potencjału trzeciego musi przedłożyć na  wezwanie  w trybie art.  26  ust 2   CEIDG lub  KRS  zobowiązanego na potwierdzenie  braku podstaw   do wykluczenia ?   pytam w  odniesieniu do art. 25a ust.3   ppkt 2

Zastanawiam  się  ale  raczej na  pewno  trzeba żądać  zaświadczenia  z ZUSU i US  osoby fizycznej nieprowadzącej działalność  póki  co wykonawca mi nie  dał   tych  dokumentów   tłumacząc  że  osoba  nie prowadzi działalności  gospodarczej. co wy na to.

Zastanawiam  się  ale  raczej na  pewno  trzeba żądać  zaświadczenia  z ZUSU i US  osoby fizycznej nieprowadzącej działalność  póki  co wykonawca mi nie  dał   tych  dokumentów   tłumacząc  że  osoba  nie prowadzi działalności  gospodarczej. co wy na to.

czy, można się wezwać najkorzystniejszego   wykonawcę o  wyjaśnienie  rażąco niskiej ceny  i dok.  z  art. 26  ust  2 na  wszystko dałbym wykonawcy  7 dni. zależy mi na czasie  krótki termin realizacji zamówienia. Czy jest jakiś przepis  który tego zabrania w ustawie.   Proszę o ewentualne  wyprowadzenie  z błędu.    Procedura  w  trybie  art. 24aa

czy, można się wezwać najkorzystniejszego   wykonawcę o  wyjaśnienie  rażąco niskiej ceny  i dok.  z  art. 26  ust  2 na  wszystko dałbym wykonawcy  7 dni. zależy mi na czasie  krótki termin realizacji zamówienia. Czy jest jakiś przepis  który tego zabrania w ustawie.   Proszę o ewentualne  wyprowadzenie mnie z błędu.    procedura  w  trybie  art. 24aa

Wykonawca  nie najwyżej oceniony  nie  dał mi do oferty oświadczenia o braku podstaw  do wykluczenia  wzywacie  o uzupełnienie, procedura   w  trybie  art. 24aa

dzięki Panowie.

Czy, robicie coś  z wykonawcą, który w postępowaniu korzysta z  potencjału podmiotu  trzeciego. Interesuje mnie jego los po przetargu na etapie realizacji zamówienia. Traktujecie  takiego zobowiązanego  jako podwykonawcę i  wymagacie  od niego umowy podwykonawczej, czy też nie  robicie  z nim nic.

40

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam co byście zrobili gdyby kilku wykonawców przesłało wam oferty zawierające niepodpisane  formularze  oferty które zawierały kryteria oceny ofert. W SIWZ  mam wyraźnie napisane, że oferta ma być podpisana,  być może moim  błędem było nie zawarcie wykropkowanego pola gdzie mają się  podpisywać wykonawcy w formularzu  oferty.
Czy złożenie niepodpisanego formularza oferty kwalifikuje się do odrzucenia?

41

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

a czemu ,nie podobnie jak osoba prawna jest podmiotem prawnym.

42

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zdecydowanie nie musi  być podwykonawcą, podobnie  sytuacja   wygląda w przypadku korzystania z potencjału wiedzy  i doś podmiotów trzecich w  ramach robót  budowlanych gdzie również nie  muszą być  podwykonawcami  ale muszą uczestniczyć w realizacji zamówienia "niezależnie od charakteru prawnego łączącego go  z podmiotem trzecim. Gdyby było inaczej nasz wspaniały ustawodawca napisałby to wprost. Tym czasem zobowiązany  może być podwykonawcą i jest to najbardziej pożądana sytuacja ale nie koniecznie muszą być podwykonawcami,  Zobowiązania pod trzecich  są  w  art. 22  coś  a  podwykonawcy 36 coś. Jakbybył nakaz to zostałoby to zawarte w części  dotyczącej zob a tak nie jest.

43

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy  ktoś z  was dopuścił już  możliwość  składania ofert w wersji elektronicznej, czy konieczne  jest  do tego urządzenie do odczytywania podpisu elektronicznego czy wszystkie oświadczenia mają być autoryzowane podpisem elektronicznym i co z opcją dopuszczenia przez  zamawiającego tj. przedstawianie informacji zawartych w  ofercie w  postaci katalogu elektronicznego lub  dołączenia  katalogu elektronicznego do oferty czy może  to być waszym zdaniem np. skan podpisanej  przez  wykonawcę  oferty.

Mam w postępowaniu wykonawcę najkorzystniejszego, który korzysta z  potencjału podmiotu trzeciego w  zakresie wiedzy i  doświadczenia. Nigdzie  w  ofercie jak również w treści zobowiązania  nie  określił się, iż będzie podwykonawcą. Z zobowiązania  wynika że będzie  uczestniczył w realizacji zamówienia polegającego na przebudowie budynku  na  podstawie  umowy  cywilno-  prawnej, wykonawca w treści zobowiązania odwołał się wprost  do brzmienia art. 22a  ust  1  i 2.  Wezwałem go  do wyjaśnienia  treści złożonych  dokumentów w szczególności  wyjaśnienia  stosunku prawnego jaki będzie  go łączył z  zobowiązanym. Wykonawca  wyjaśnił mi,  iż nie jest to podwykonawstwo  tylko umowa cywillno- prawna "o współpracę" oraz ponownie zapewnił, że zobowiązany będzie uczestniczył w realizacji zamówienia. Jest dobrze ?

Wykonawca  złożył mi dokumenty  w  trybie  art. 26 ust 1 z  pismem   w  którym wymienił wszystkie  dokumenty ze  stwierdzeniem,  że  wszystkie załączniki  załączone  do  pisma tj. wykazy osób, referencje, krk US, ZUS polisa wszystko jest  objęte  tajemnica przedsiębiorstwa.


Uzasadnienie  jest  bardzo liche tj. przywołane  art. 11 ust 4, iż  informacje  przedłożone przez wykonawcę maja walor techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa,  oraz  stwierdzenie  :
iż niniejsze informacje  stanowią tj. gdyż
1) mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada  wartość gospodarczą;
2) nie  został ujawniona do wiadomości publicznej;
3)podjęto w  stosunku  do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

odtajniacie  ofertę w takiej sytuacji

Czy wysyłacie ogłoszenie o zamiarze zawarcia  umowy w  przypadku  zamówienia  z  wolnej ręki zgodnie z  art. 66 ust 2 gdzie   jest  stwierdzenie  że  Zamawiający może

47

(0 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Co robicie w sytuacji gdy termin związania oferty się skończył  Zamawiający nie wezwał wykonawców do wyrażenia zgody przed rozstrzygnięciem postępowania o przedłużenie terminu związania oferty. I teraz mamy taką sytuację, że najkorzystniejszy wykonawca nie  przedłużył terminu związania ofertą i ważności wadium, a zrobili to dwaj kolejni drożsi.  wykonawcy?

Witam pytanie mam  sp. z o.o. sp .k. nie mam zaświadczenia  od  sp. z o.o.  ZUS-u  i  US czy wystarczy  mi  tylko  od sp. z o.o.  sp.k.

49

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ja  też bym raczej  to zostawił jednak zapadła  decyzja  przełożonego i wzywam  do  uzupełnienia

50

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca  sobie olał tą rubrykę  w JEDZU i  zostawił pustą