1

(0 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam  robicie  coś elektromobilnością w SWZ czy  dobrze rozumię że przetargach ma zastosowanie tylko art. 68b  i dotyczy  tylko:

wartości równej lub przekraczającej progi unijne dotyczące zakupu, leasingu, wynajmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdów samochodowych;
wartości równej lub przekraczającej progi unijne dotyczące świadczenia usług w zakresie: publicznego transportu drogowego, specjalistycznego transportu drogowego osób, nieregularnego transportu osób, transportu i doręczania przesyłek pocztowych lub paczek, wywozu odpadów wg poniższych kodów CPV:
60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego,
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,
60140000-1 Nieregularny transport osób,
90511000-2 Usługi wywozu odpadów,
60160000-7 Drogowy transport przesyłek pocztowych,
60161000-4 Usługi w zakresie transportu paczek,
64121100-1 Usługi doręczania przesyłek pocztowych,
64121200-2 Usługi doręczania paczek;

Witam czy ktoś z osób zajmujących się prowadzeniem przetargów byłby zainteresowany współpracą w zakresie  pozyskiwania klientów tj. osób, które potrzebują pomocy w procesie przygotowania i składania ofert.

Rozmawiałem  z radcą powiedział że  trzeba interpretować przepis  przy zastosowaniu wykładni  celowościowej.  Skoro wykonawca  złożył do oferty  dokumenty  to wzywanie  go o te  same  dokumenty  to cel  został osiągnięty.  Wydaje mi  się  że  ma  to ręce i nogi.

marekw2 czytaj proszę ustawę  ze  zrozumieniem "zobowiązanie= podmiot  trzeci"  mówimy o postępowaniu kumasz.
Jakbym pewnie u  Ciebie  złożył ofertę i wskazał sobie  zobowiązanego i nie napisał że będzie  podwykonawcą to  co byś mi  zrobił, odrzuciłbyś ofertę, na  pewno  nic  bym  Ci w  tym temacie  nie odpisywał.

art. 118 jest o zobowiązanych nie ma  w  nim  mowy  o podwykonawcach.
o podwykonawstwie  jest mowa  w  art. 462 jakby zobowiązany miał być podwykonawcą to byłoby  to zobowiązanie zostało by zawarte  w rozdziale  o podwykonawcach, tak samo  było w starej umowie.
Zobowiązany to gość który na  gruncie art. 118 zobowiązuje  się na przyszłość a więc nie musi  mieć zawartej  umowy np. o podwykonastwo ale  zobowiązany może  być również podwykonawcą. Moim zdaniem są dwie  dopuszczalne sytuacje zobowiązany nie jest podwykonawcą albo lub jest podwykonawcą obydwaj muszą uczestniczyć  faktycznie w realizacji zamówienia.

podmiot trzeci nie musi być podwykonawcą tak  było w  poprzedniej ustawie  tak tez jest teraz

Witam  wykonawca  złożył mi  do oferty  dokumenty podmiotowe, jest najkorzystniejszy, głupie  to ale  sory takie mamy prawo  i nowe nowe PZP stanowi że  trzeba  wezwać  chyba  że występuje okoliczność określona  w ust 4. wezwałem i nic nie dostałem  i wykonawca  nic już nie  dośle. czy mam go  wezwać o braki.    Jak  praktykujecie  przyjmujecie  takie  dokumenty  czy też wzywacie  pomimo tego że  wykonawca  złożył je  do oferty.  W  ustawie w  art. 274 u st. 4 jest  odesłanie o ustawy o informatyzacji    czy  dokumenty złożone  do oferty możemy  potraktować jako rejestr publiczny zgodnie  z  definicją  tejże ustawy  rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych. Jnformacje  te są zawarte w  dokumentach przedłożonych do oferty są  w  posiadaniu zamawiającego zapraszam do dyskusji.

8

(6 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy    strona  zamawiającego  może  być  stroną prowadzonego postępowania  tzn. będzie  zamieszczone  SWZ itd  a na miniportalu  składanie/otwarcie   wskazanie  jako strony prowadzonego postępowania  strony zamawiającego ?

czy   do procedury wszczętej  w grudniu a zakończonej w 2021r. mają zastosowanie  przepisy nowej ustawy  tak wynika  z  art. 92 ust 2 przepisów przejściowych ?
czy też przesłanki/ podstawy odwołania  wynikają ze poprzedniej ustawy  a procedura odwoławcza toczy się po nowemu ?

10

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

czy jeżeli nie prowadzę działalności  gospodarczej  i sam  wykonam robotę w  ramach zamówienia  publicznego i  przy pomocy podwykonawcy (osoby fizycznej która nie prowadzi działalności gospodarczej  wskażę podwykonawcę w ofercie) np. pana Józka czy  będzie  Ok.
Nie interesują mnie  kwestie  podatkowe  tylko ewentualne ominięcie wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy  o pracę z Panem Józkiem miałbym umowę cywilno - prawną (podwykonawstwa).

11

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ok już  wiem,  wykonawca się  oświadcza za  zobowiązanego

12

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy  do oferty, w którym występuje zobowiązany  poza  "zobowiązaniem" powinno znaleźć się również oświadczenie,  iż  w stosunku  do zobowiązanego nie  zachodzą  podstawy do wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu ?

13

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy  do oferty w którym występuje zobowiązany  powinno poza  zobowiązaniem powinno znaleźć się również oświadczenie,  iż  w stosunku  do zobowiązanego nie  zachodzą  podstawy do wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu ?

czy  muszę pytać drugiego w  kolejności  wykonawcę o formularz  cenowy gdy nie wypełnił jednej z  pozycji kosztorysu ofertowego  ?

Ok a więc, złożyłem  dokumenty elektroniczne podpisane  podpisem  kwalifikowanym do postępowania krajowego  jestem najkorzystniejszy (nie ma żadnego wadium)  zgodnie z pismem zamawiającego dokumenty na  potwierdzenie  spełniania warunków udziału w  postępowaniu przesłałem na  dopuszczoną formę  kontaktu tj. maila, dokumenty wysłałem do zamawiającego mailem opatrzyłem  podpisem kwalifikowanym, pocztą nie zamierzam nic  wysyłać, czy mogą mnie wykluczyć  z udziału  w postępowania.

Czy do postępowania krajowego/ biuletynowego, pisemnego można składać pisma i oświadczenia po otwarciu ofert  podpisane podpisem kwalifikowanym w sytuacji gdy zamawiający nic nie pisze w  tym zakresie, podpis analogowy = kwalifikowany czyli jest to  forma pisemna, oszczędziłoby mi to mnóstwo czasu co wy na to ?

co począć  z  wykonawcą który,  na  wezwanie  zamawiającego  o  przedłużenie TZO i  wniesienia  wadium  wniósł wadium a nie złożył oświadczenia TZO.   Termin związania  ofertą upłyną, jest  coś takiego jak  dorozumiane  wydłużenie  TZO   w skutek przedłożenia aneksu do gwarancji wadialnej ?
Przetarg z  dofinansowaniem więc  ewentualne konsekwencje to korekta.

18

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

odwrócona  to art. 24aa

Czy można dopuścić komunikację elektroniczną (podpis kwalifikowany) w postępowaniach poniżej progów unijnych, oczywiście wykonawcy mogliby przesyłać dokumenty pocztą  tradycyjną  ale obok  tego  dopuszczona byłaby komunikacja  z wykorzystaniem podpisu  elektronicznego   kwalifikowanego  przyśpieszyłoby to postępowanie.

Witam  czy odstąpienie  od procedury odwróconej powinno być poprzedzone jakąś informacją dla wykonawców, ostatnio spotkałem  się sytuacją gdzie zamawiający odwróconej przeszedł chyba  w procedurę klasyczną o niczym nie poinformował wykonawców  i wezwał wszystkich o dok w trybie art. 26 ust 3. Gdzieś spotkałem się z opinią że  z procedury uproszczonej można  przejść w klasyczną oczywiście nie jest to nigdzie uregulowane ale w sumie  ciekawy temat.

Witam mam jedz wykonawcy, w który po wezwaniu do uzupełnienia baków w  trybie  art.  26 ust 3   podał mi uprawnienia  do prowadzenia  pojazdu kat B ale nie  podał  nr tego uprawnienia  chyba to nie jest  to duże  uchybienie.   Zastanawiałem  się nad  ewentualnym  wezwaniem  do wyjaśnienia  treści JEDZ  w tym zakresie w  trybie  art. 26  ust 4
Wykonawca mnie  ubiegł   pismem  w  którym pisze, wyjaśniam  iż omyłkowo w JEDZU  nie podałem nr uprawnienia prowadzenia  dot.  kat B  i je podaje oraz   wyjaśnia, iż omyłkowo oświadczył, w  zakresie  art. 91  ust 3a  gdyż wybór jego oferty  będzie  prowadzić do powstania obowiązku podatkowego  gdyż jest  płatnikiem podatku VAT co wynika z  treści przedłożonego   do oferty  formularza  cenowego ze  wskazaną stawką  podatku VAT.  Do przyjęcia ?

witam chodzi mi o warunek dotyczący  sytuacji finansowej tj.  informacji z  banku o posiadanych przez wykonawcę środkach.  wykonawca  po wezwaniu na  art. 26 ust 2 przedłożył mi dokument dotyczący  posiadanych przez niego  środkach   tj. 70  tyś  w okresie nie wcześniejszym niż 1  miesiąc przed upływem terminu składania  ofert, pytanie  brzmi czy wykonawca powinien  spełniać niniejszy warunek przez  cały okres postępowania tj.  do  momentu  podpisania umowy. Wykonawca  się trochę wysypał iż po upływie   terminu  składania  ofert nie dysponował pełną kwotą gdyż potrzebował 10tyś na coś tam co zdał mojemu przełożonemu  ale  w chwili obecnej uzupełnił środki, do żądanej wysokości. Co wy na  to ?

czy  trzeba aneksować  zabezpieczenie należytego  wykonania zamówienia w  przypadku   wydłużenia   terminu  realizacji zamówienia.

czy zapis  zaprezentowany poniżej  jest ok, chodzi  o roboty budowlane

Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego Kontraktu określonego w punkcie 1, (tj. nazwa zadania)
zgodnie z jego treścią z dnia wystawienia niniejszej gwarancji oraz z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie ważności gwarancji po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, na zasadach  określonych w Kontrakcie wymienionym w punkcie 1.

25

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

witam  wezwałem  wykonawcę  do zmiany  zobowiązanego  gdyż nie  spełnił  warunku udziału w postępowaniu  w  zakresie  wiedzy  na podstawie  art. 26 ust   3  w  zw.  z  art. 22a ust 6 i  oto  cóż  dostałem,  kolejnego zobowiązanego który nie spełniła  warunku udziału  w   postępowaniu w  tym zakresie. TO już  chyba koniec  zabawy czy może  powinienem  ponownie wezwać do zmiany  zobowiązanego tj. art. 22a ust 6.