1

Temat: niepodpisany formularz oferty

Witam co byście zrobili gdyby kilku wykonawców przesłało wam oferty zawierające niepodpisane  formularzoferty które zawierały kryteria oceny ofert. W SIWZ  mam wyraźnie napisane, że oferta ma być podpisana,  być może moim  błędem było nie zawarcie wykropkowanego pola gdzie mają się  podpisywać wykonawcy w formularzoferty.
Czy złożenie niepodpisanego formularza oferty kwalifikuje się do odrzucenia?

2

Odp: niepodpisany formularz oferty

W wyroku z dnia 28 kwietnia 2015 r., KIO 748/15, Krajowa Izba Odwoławcza, stwierdziła natomiast, że ?W analizowanym stanie faktycznym, należy uznać, że zawarte w formularzu ofertowym oświadczenia odnoszące się do m.in.: ceny oferty, akceptacji projektu umowy i zobowiązania do jej zawarcia na warunkach w niej określonych czy okresu związaniu ofertą, nie zostały przez wykonawcę złożone. Niepodpisany formularz oferty zawiera elementy przedmiotowo istotne, essentialia negotii przyszłej umowy, które nie zostały złożone na żadnych innych stronach załączonych dokumentów i oświadczeń.?. W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ?czynność zamawiającego polegająca na odrzuceniu oferty odwołującego w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. z uwagi na brak własnoręcznego podpisu na formularzu ofertowym tj. brak zachowania wymaganej pod rygorem nieważności formy pisemnej, była prawidłowa.? oraz że ?W niniejszej sprawie mamy do czynienia ze złożeniem oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, które cechuje się pewnym stopniem formalizmu, który powinien być przestrzegany przez biorących udział w tym postępowaniu wykonawców.?
Zobacz też Wyrok z dnia 14 listopada 2011 r., KIO 2368/11.

3

Odp: niepodpisany formularz oferty

Należy odrzucić takie oferty.

4

Odp: niepodpisany formularz oferty

Brak formy pisemnej.
http://zamowieniaiprzetargi.pl/formularz-ofertowy-musi-byc-podpisany/2016/01/04