Olek napisał/a:

Za mało danych.

Ile lat upłynęło od uprawomocnienia się wyroku?
Czy wykonawca podjął próbę self-cleaningu?
Czy w oświadczeniu wstępnym Wykonawca cokolwiek wspomniał o tym, że podlega wykluczeniu?

W odpowiedzi
Upłynął 1 rok (wyrok zawieszony na 2 lata)
Nie
Nie wspomniał

Czy należy wykluczyć wykonawcę, którego członek zarządu jest skazany prawomocnym wyrokiem z art. 220 i art. 155 kodeksu karnego? Wykonawca przedstawił w tym zakresie informację z KRK.

Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego dla konsorcjum może być wystawione tylko na jednego partnera czy musi być na całe konsorcjum?

4

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Na przestrzeni lat były wydawane różne uprawnienia budowane. Zakres uprawnień literalnie wymienionych w decyzji o przyznaniu jest obowiązujący dla osoby, której decyzja dotyczy. W omawianym przypadku warunek zawierał również sieci gazowe i instalacje gazowe i wentylacyjne. Przedłożone przez wykonawcę uprawnienia nie spełniają tego warunku. W celu rozwiania wątpliwości w zakresie obowiązywania uprawnień budowlanych proponowałbym zwrócenie się do właściwej dla siedziby zamawiającego Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa o interpretację.

No zmian jest sporo. W samej IDW jest ich 7.

Czy jest obowiązek przekazania wykonawcom ujednoliconych tekstów SIWZ (IDW, wzór umowy, formularze, STWiOR, opisów technicznych, przedmiarów itp.) po wprowadzeniu zmian w trakcie postępowania ? neutral

Ciekawe jakby miało wyglądać jawne otwarcie ofert przy dwóch formach składania ofert ?

W jaki sposób wypełnić sekcję "Przedstawiciel ustawowy/pełnomocnik:" w formularzu odwołania lub przystąpienia do odwołania w skrzynce KIO na ePUAP w przypadku, gdy odwołującego/przystępującego reprezentują wg KRS dwie osoby łącznie ?

Czy przystąpienie do odwołania wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można przesłać do KIO pocztą elektroniczną ?

Czy należy uznać dokument elektroniczny za prawidłowo podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli kwalifikowany podpis elektroniczny został wydany przed 2 lipca 2018r. i używa algorytmu SHA-1 ?

11

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Zamawiający w SIWZ ustalił kryterium ?Gwarancja? jak poniżej (pełny tekst). Proszę o komentarze.


W ramach kryterium ?Gwarancja? punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy. Ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium gwarancja, która zostanie przyznana na podstawie wydłużenia okresu gwarancji. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy.
Okres Gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznawana zgodnie ze wzorem:

Ti = (Ni - Nm ) / (Nd - Nm ) x 40 pkt

gdzie:
Ni - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji ocenianej oferty,
Nd - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji (w przypadku, gdy Nd > 60 miesięcy, zostanie przyjęta wartość Nd = 60 miesięcy),
Nm - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji oferty z najkrótszym okresem gwarancji (uwzględnia się tylko oferty z okresem gwarancji nie krótszym niż 36 miesięcy),
i - numer oferty ocenianej

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Maksymalnie w kryterium Gwarancja można uzyskać 40 punktów.
W przypadku podania okresu krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
W przypadku podania okresu dłuższego niż 60 miesięcy oferta otrzyma ilość punktów jak za okres o długości 60 miesięcy.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
W przypadku nie podania okresu gwarancji w Formularzu oferty, Zamawiający uzna to za brak wydłużenia i przyzna zero punktów.

Czy podmiotem trzecim udostępniającym zasoby może być konsorcjum firm ?

Dzięki.

Czy jest prawidłowe postawienie warunku udziału, że nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia partnerów konsorcjum ?

Na dzień składania wadium było ważne i nie zostało przedłużone równocześnie z oświadczeniem. Zostało przedłużone w piątym dniu po terminie na złożenie oświadczenia i wygląda na to, że zrobił to samoczynnie.

Przedłużył.

Na wezwanie o przedłużenie ważności oferty wykonawca miał przesłać faksem lub e-mailem kopię oświadczenia o przedłużeniu w konkretnym terminie, a oryginał niezwłocznie przesłać przesyłką pocztową. Jeden z wykonawców kopię takiego oświadczenia przesłał e-mailem nazajutrz po wyznaczonym terminie. Twierdzi też, że wysłał to oświadczenie w terminie faksem, ale na błędny nr faksu, przy czym nie monitował zamawiającego o potwierdzenie otrzymania tego faksu. Ważność złożonego przez tego wykonawcę wadium mijała 5 dni po wyznaczonym w wezwaniu terminie na złożenie oświadczenia o przedłużenie ważności oferty.

Czy należy wykluczyć tego wykonawcę z postępowania  i odrzucić jego ofertę ?

18

(0 odpowiedzi, napisanych Inne)

Jak długo trzeba teraz czekać na wokandę od momentu złożnia odwołania ?

Kierowcy lub operatorzy są zatrudnieni (nie wiem w jakiej formie) przez tego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą.

Jeżeli chodzi o osoby to jest to zrozumiałe. W moim pytaniu chodzi o sprzęt budowlany lub środki transportowe. Firma działająca jako działalność gospodarcza osoby fizycznej wynajmuje sprzęt budowlany (z operatorem) lub środki transportowe (z kierowcami). Będzie to dla mnie dysponowaniem bezpośrednim  czy poleganiem na zasobach podmiotu trzeciego ?

Trochę zagmatwałaś/-eś smile

Czy wynajęcie kilku wywrotek wraz z kierowcami (lub kilku koparek wraz z operatorami) to dysponowanie bezpośrednie czy może poleganie na zasobach podmiotu trzeciego ? Wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą. Aktualnie nie ma z nim żadnej umowy. Przetarg powyżej progów. Wymagany JEDZ.

23

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy można zażądać w warunkach udziału (i wykazie robót) wykazania się wykonaniem robót budowlanych w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu składania  ofert,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  - w tym  okresie ? 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r.) w § 2. zawiera zapis:

4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności   informacji   o   tym   czy   roboty   zostały   wykonane   zgodnie   z   przepisami   prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź   inne   dokumenty   wystawione   przez   podmiot,   na   rzecz   którego   roboty   budowlane   były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

Zamawiający ustanowił w SIWZ oprócz kryterium ceny poniższe kryterium oceny ofert:

"W  przypadku  kryterium  ?Czas  wykonania  Projektów  Wykonawczych?  Zamawiający
będzie oceniał następujące parametry:
Czas  wykonania  Projektów  Wykonawczych  (maksymalna  ilość  punktów  ?  10  pkt)  w
tygodniach, krócej niż wymagane 8 tygodni.
Podstawą  oceny  jest  czas  przekazania  Projektów  Wykonawczych  podany  przez
Wykonawcę. Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów (10) Wykonawcy, który
zaoferuje najkrótszy czas przekazania Projektów Wykonawczych, mniej niż wymagane 8
tygodni.

W przypadku kryterium ?Czas wykonania Projektów Wykonawczych? oferta otrzyma
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
P(T) = (T min  / T) ? Max (T)   
  gdzie:
     P(T)     
- ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium ?Czas wykonania Projektów
Wykonawczych?
   T min  -  najkrótszy czas spośród wszystkich ofert w tygodniach
     T  - wymagany czas ( 8 tygodni)
Max (T)  - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium ?Czas
wykonania Projektów Wykonawczych?

W formularzu ofertowym jest też zapis:

"Oferuję/oferujemy wykonanie Projektów Wykonawczych w czasie   ?  tygodni.
(Wymagany czas wykonania Projektów Wykonawczych  -  max  8 tygodni). "

Czy wobec powyższego termin w tygodniach może być wartością ułamkową ?

Zamawiający wybrał wykonawcę który zaoferował 1/7 tygodni na wykonanie Projektów Wykonawczych, gdzie pozostali dwaj wykonawcy oferowali 1 i 2 tygodnie.

Jaki skutek przyniesie działanie, gdy Zamawiający dokona wyboru wykonawcy w ostatnim dniu związaniu z ofertą, a wykonawca ten nie przedłużył terminu związania z ofertą i również nie przedłużył ważności wadium chociaż został wezwany w ustawowym terminie do ich przedłużenia ?