1

Temat: Wykluczenie wykonawcy ze względu na karalność członka zarządu

Czy należy wykluczyć wykonawcę, którego członek zarządu jest skazany prawomocnym wyrokiem z art. 220 i art. 155 kodeksu karnego? Wykonawca przedstawił w tym zakresie informację z KRK.

2

Odp: Wykluczenie wykonawcy ze względu na karalność członka zarządu

Za mało danych.

Ile lat upłynęło od uprawomocnienia się wyroku?
Czy wykonawca podjął próbę self-cleaningu?
Czy w oświadczeniu wstępnym Wykonawca cokolwiek wspomniał o tym, że podlega wykluczeniu?

3

Odp: Wykluczenie wykonawcy ze względu na karalność członka zarządu

Olek napisał/a:

Za mało danych.

Ile lat upłynęło od uprawomocnienia się wyroku?
Czy wykonawca podjął próbę self-cleaningu?
Czy w oświadczeniu wstępnym Wykonawca cokolwiek wspomniał o tym, że podlega wykluczeniu?

W odpowiedzi
Upłynął 1 rok (wyrok zawieszony na 2 lata)
Nie
Nie wspomniał

4

Odp: Wykluczenie wykonawcy ze względu na karalność członka zarządu

Według mnie Wykonawcę należy wykluczyć na podstawie art. 24.1.14 ustawy pzp.

Wykonawca:
1. Złożył oświadczenie wstępne, w którym nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. W KRK figuruje informacja o skazaniu z art. 220 KK.
3. Zgodnie z art. 24.1.14 ustawy PzP wykluczasz wykonawcę jeżeli członek zarządu został skazany za przestępstwo wskazane w art. 24.1.13 ustawy pzp (a w tym punkcie jest mowa o przestępstwach wskazanych w art. 218?221, Kodeks karny).
4. Zgodnie z art 24.7 ustawy PZP wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
5. Art 24.8 ustawy pzp daje wykonawcy możliwość samooczyszczenia, ale dowody i odpowiednie oświadczenie wstępne należałoby złożyć wraz z ofertą, patrz np. KIO 1102/18: "Zdaniem Izby samooczyszczenie winno być dokonane najpóźniej wraz ze złożeniem dokumentu JEDZ, czyli wraz z upływem terminu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Późniejsze, następcze w wyniku wezwania zamawiającego czy po podjęciu przez niego decyzji o wykluczeniu samooczyszczenie wykonawcy wypaczałoby sens tej instytucji.".
Jak zawsze jest też pogląd odmienny: KIO 1576/19 "może podjąć działania w celu samooczyszczenia także po złożeniu oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. w zasadzie w każdym momencie w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ostateczną granicą czasową na przeprowadzenie procedury jest decyzja zamawiającego o wykluczeniu wykonawcy".
6. Można też rozważyć wykluczenie na podstawie art 24.1.16 ustawy pzp ale nie zagłębiałem się w ten temat.