Skąd masz wątpliwości co zrobić?

Skoro nie wymagałaś dokumentów potwierdzających uprawnienia, i słusznie, bo nie ma takich uprawnień, to dlaczego w ogóle się rozwodzisz nad sposobem podpisania tych dokumentów?

po prostu na nie nie patrz

pierwsza myśl najlepsza

Załóżmy, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Czy wymagacie takiego wyjaśnienia z podpisem kwalifikowanym elektronicznym (formy elektronicznej) osoby upoważnionej wykonawcy?

bo myślę że tu nie ma podstaw do tego i wystarczające jest przesłanie wyjaśnień przy użyciu środków komunikacii elektronicznej w postaci elektronicznej (czyli np. plik pdf,) bez podpisu elektronicznego, a nawet zwykły mail,

wyjaśnienia nie są ani ofertą, ani oświadczeniem z art. 125, ani podmiotowymi, środkami dowodowymi co do których forma elektroniczna jest przewidziana.

Dla przypomnienia:

postać elektroniczna to np plik pdf, xls, (bez podpisu)
forma elektroniczna to dokument w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym

4

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ciągle mówisz że mógł być ubezpieczony bez polisy.

Zakładam, że masz na myśli jakiś inny dokument, nie znam się , są jakieś np. certyfikaty?

Rozumiem, że zgodnie z twoim dopuszczonym domniemaniem, ubezpieczyciel mógł zawrzeć polisę po upływie miesiąc od wcześniej zawartego ubezpieczenia na podstawie innego dokumentu jak polisa. Wtedy ujął to (ten wstaeczby okres) w polisie.

Nie wiem czy tak się w praktyce ubezpieczeniowej stosuje, być może.

Jednak w tej konkretnej sytuacji gdyby tak było, wykonawca na wezwanie złożyłby te wcześniejsze dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia, a nie tylko polisę z okresem w przeszłość.

Zobaczymy, na razie oferta jest odrzucona, zobaczymy czy będzie KIO. wtedy opowiem.

Muszę przyznać że nie sądziłem że są osoby mogące mieć takie poglądy.

W przypadku gdy oferta jest niepodpisana lub nieprawidłowo podpisana, oferta taka podlega odrzuceniu na podstawie niezgodności z ustawą i innymi przepisami. Jest to okoliczność wystarczająca do odrzucenia od razu. Nie da się tego uchybienia naprawić stąd wszelkie inne prace nad tą ofertą nie mają żadnego sensu.

Nieprawidłowość w złożeniu oferty (np. brak podpisu) należy odróżnić od innych nieprawidłowości jakie można stwierdzić w ofertach które często wymagają wyjaśnień. Jednak oferta niepodpisana , to sprawa nienaprawialna. 

Zgodnie z Waszym rozumowaniem, czy w sytuacji gdy oferta jest niepodpisana, będziecie wzywać wykonawcę do wyjaśnienia RNC?

6

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeszcze wrócę do wątku.

Powiedzcie mi jeszcze, czy wykonawca mógł złożyć wraz z ofertą JEDZ z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w zakresie ubezpieczenia zgodnego z warunkiem SWZ, w sytuacji gdy wymaganą polisę ubezpieczeniową zawarł dopiero miesiąc później?

Proszę o odpowiedź.

7

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Co by nie powiedzieć, w takiej sytuacji wykonawca na dzień składania ofert ubezpieczony nie był. Zawarcie później polisy z datą wsteczną stany tego nie może zmienić. Zresztą z tego co wiem wystawianie takich polis przez agentów jest wbrew sztuce i chyba nie daje możliwości odszkodowania za szkodę która powstałaby w tym ,,wstecznym" okresie.

a teraz orzecznictwa,

uchwała Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 2 kwietnia 2019 r. sygn. akt KIO/KD 20/19.

Na przytoczenie zasługują dwa stanowiska jedno Prezesa UZP, który prowadził kontrolę doraźną u Zamawiającego oraz Krajowej Izby Odwoławczej w uzasadnieniu rozstrzygnięcia.
Prezes w swojej argumentacji wskazał, że: (…) data wystawienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, przedkładanych na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, jest bez znaczenia (pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ww. rozporządzeniu), jednakże dokumenty te winny potwierdzać te okoliczności przez cały okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego począwszy od dnia składania ofert. W związku z powyższym, aktualność dokumentów składanych na wezwanie, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, rozumiana jest w sposób analogiczny, co oznacza, że data wystawienia dokumentu (zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego) może być późniejsza niż termin składania ofert pod warunkiem zachowania ww. wymogów aktualności. W odniesieniu do daty wystawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wiążąca jest bowiem jedynie dolna granica czasowa określona w § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Ponownie Prezes podkreślił, że warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione już na dzień składania ofert lub wniosków i trwać przez całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, powinny dokumentować spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, potwierdzonych wstępnie w ramach oświadczeń złażonych z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Mając to na uwadze Prezes UZP podniósł: w świetle obowiązujących przepisów nie ma przeciwwskazań, aby dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego były wystawione po upływie terminu składania ofert, o ile dokumentują spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczeń złożonych z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i pozostają aktualne w momencie ich składania (KIO 707/17).26 Jak wskazano w Informacji o wyniku kontroli w odniesieniu do przedłożonego dokumentu polisy WNIOSEK — POLISA NR: 908560413987, złożonego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), wskazuje on na okres ubezpieczenia od dnia 16 września 2017 r. do dnia 15 września 2018 r. Tymczasem termin składania ofert upłynął 14 września 2017 r. Z powyższego wynika jednoznacznie, że Wykonawca nie przedłożył dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności od dnia składania ofert, tj. 14 września 2017 r. Nie ma tu więc znaczenia data wystawienia ww. dokumentu a data jego obowiązywania, która nie obejmuje okresu 14 - 15 września 2017 r.(…)

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała natomiast, zresztą zgadzając się z oceną Prezesa,  że: (…) przepisy ustawy Pzp przywołane i cytowane w każdym z pism stanowiących podstawę oceny zastrzeżeń, jednoznacznie wskazują, że w tzw. procedurze odwróconej dokumenty składane na wezwanie po upływie terminu składania ofert muszą być aktualne co do daty ich wystawienia, a przede wszystkim co do daty potwierdzającej spełnianie wskazanych wyżej warunków udziału wykonawcy w postępowaniu. W żadnym okresie obowiązywania ustawy Pzp nie występowały przyzwolenia na potwierdzanie spełniania wymagań dokumentami stwierdzającymi stan faktyczny powstały (nabycie praw) po upływie terminu składania ofert. Okoliczności takie stanowią o naruszeniu przepisów stanowiących o obowiązku zamawiającego wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty wykonawcy, stanowią o rażącym naruszeniu zasady zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Na podstawie ocenianych dokumentów, nie ulega wątpliwości, że polisa złożona na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), wskazująca okres ubezpieczenia od dnia 16 września 2017 r. do 15 września 2018 r., wobec upływu terminu składania ofert w dniu 14 września 2017 r., nie obejmuje okresu ubezpieczenia od dnia upływu terminu składania ofert, zatem nie potwierdza spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Powyższe potwierdza także wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r., KIO 1551/19 , gdzie Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się ze stanowiskiem Zamawiającego, że w aktualnym stanie prawnym warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert (nawet jeśli wraz z ofertą nie są wymagane inne dokumenty oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) i muszą trwać przez cały okres postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to pogląd w pewnym uproszczeniu, ponieważ ostatecznie zależy to od rodzaju oraz sposobu sformułowania warunku (inaczej będzie np. w przypadku wymogu doświadczenia liczonego „wstecz”, czy złożenia nieprawdziwych informacji, również później mogą nastąpić podstawy do wykluczenia) - natomiast ma wprost zastosowanie w niniejszej sprawie: Zamawiający wymagał posiadania ubezpieczenia OC na stosowną kwotę i takie ubezpieczenie powinno być posiadane w chwili składania oferty, jak i w chwili przedstawiania dokumentów na potwierdzenie (polisy). Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że na charakter wymogu i samej polisy - wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od momentu do momentu określonego w umowie ubezpieczenia, na kwotę określoną w umowie ubezpieczenia oraz na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na dowód czego zostaje wystawiona polisa o odpowiedniej treści (lub dokument o innej nazwie, lecz tym samym charakterze). Bez owej umowy (polisy), ubezpieczenie nie istnieje, albo nie istnieje na danych warunkach.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że jest to inna sytuacja niż wydanie zaświadczenia przez organ skarbowy, ZUS czy informacji z KRK, gdyż tam dany stan (niezaleganie z podatkami i składkami, niekaralność) istnieje niezależnie od uzyskania zaświadczenia. Dlatego też data zaświadczeń tego typu w praktyce jest traktowana w nieco inny sposób.

8

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Myślisz że w przypadku polisy data wystawienia nie ma znaczenia?

Możesz przyjąć że polisa jest aktualna na dzień 10 maja gdy została wystawiona 15 maja?

orzecznictwo później,

9

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak wystawiona polisa nie potwierdza spełnienia warunku na dzień składania ofert. W tym dniu wykonawca nie był ubezpieczony. W przypadku tego dokumentu data wystawienia ma znaczenie.

Są wyroki.

Wykonawca na drugie wezwanie złożył polisę OC działalności i jest ona zawarta z datą bieżącą np. 8.06, natomiast w treści okres obowiązywania jest np. od 6.05

termin składania ofert był np. 7.05

czy uznać spełnienie warunku udziału ? bo raczej na dzień skłądania ofert nie posiadał tego ubezpieczenia,

rozumiem że dokumenty mogą być wystawiane po TSO, np. KRK, no ale w tym przypadku to chyba jednak inna sprawa,

dodam że na dzień składania ofert miał inną polisę na zamałą wartość,

uważaj, bo dokumentów dot. kryteriów się nie uzupełnia, opierasz się na tym co masz

poprawnie jest nierobienie nic poza odrzuceniem, gdy oferta jest niedouratowania

wyciąg z komentarza, to o czym mówię przy końcówce:

5. Zawiadomienia i wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców. Załącznik do protokołu będą stanowiły również wszelkie zawiadomienia i wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców. Przykładem zawiadomienia jest zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 253 PZP), a wniosku – wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 140 PZP), wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (art. 135 PZP). Orzecznictwo jako „inny dokument” w rozumieniu komentowanego przepisu traktuje np. wyciąg z rachunku bankowego zamawiającego w zakresie potwierdzającym wpływ do zamawiającego kwoty stanowiącej wadium. „Przechodząc do stanowiska Izby w kwestii rozpatrywanego zarzutu trzeba wskazać, iż rację ma odwołujący twierdząc, iż zamawiający bezzasadnie odmówił mu udostępnienia wyciągu ze swojego rachunku bankowego w zakresie dotyczącym potwierdzenie wniesienie wadium przez przystępującego. Dokument ten zdaniem Izby, jako potwierdzający czynność dokonaną przez wykonawcę w toku postępowania, stanowi załącznik do protokołu jako inny dokument "składany przez zamawiającego", do którego odnosi się przepis art. 96 ust. 2 PZP. W konsekwencji zatem - jak wprost stanowi przepis art. 96 ust. 3 PZP – jest jawny i podlega udostępnieniu stosownie do reguł ustalonych w rozporządzeniu (wyr. KIO 10.1.2011 r., KIO 2782/10, Legalis). Za „inny dokument” KIO uznała również informacje dot. szczegółowego uzasadnienia punktów przyznanych danej ofercie w kryterium jakościowym (wyr. KIO z 27.4.2015 r., KIO 733/15, Legalis). Wśród załączników do protokołu nie została wprost wymieniona SWZ, pomimo że stanowi ona jeden z najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Powinna być ona jednak uznana za wymieniony w ust. 1 komentowanego przepisu „inny dokument”, stanowiący załącznik do protokołu. Z kolei w wyr. z 27.2.2015 r. (KIO 257/15, Legalis) skład orzekający Izby stanął na stanowisku, iż: „wyjaśnienia i uzupełnienia ofert nie stanowią innych dokumentów składanych przez zamawiającego i wykonawców, o których mowa w art. 96 ust. 2 PZP, ponieważ dokumenty te są de facto treścią ofert (sensu largo), do których zamawiający i wykonawcy winni mieć dostęp bezpośrednio po otwarciu ofert”. Przytoczone wyżej orzecznictwo KIO, pomimo że wydane na gruncie PZP2004 zachowuje aktualność wobec powielenia tej regulacji w art. 73 ust. 1 PZP.

Olek bliżej.

Znalazłem w komentarzu wyrok kio z którego wynika, że pomimo że są to załączniki do protokołu i przed wyborem nie powiniśmy ich udostępniać, to jednak np. uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty w sensie largo (szeroko) powinniśmy udostępniać, bo to jakby część oferty i wykonawca ma prawo znać te dokumenty przed wyborem.

Czyli dla mnie 3 i 4 byłyby do ujawnienia nawet przed wyborem.

Wykonawca prosi o korespondencje z wykonawcami, przed wyborem.

Z art. 73 i 74 wynika co jest załącznikiem do protokołu i że jest to nieujawniane do wyboru oferty.

Na korespondencje składało się:
1. wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
2. wezwanie do wyjaśnienia terści oferty,
3. złożone dokumenty podmiotowe od wykonawcy,
4. wyjaśnienie treści oferty od wykonawcy.

Pytanie , jakie dokumenty z tych 4 przekazujecie wnioskującemu wykonawcy?

16

(3 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Gdyby były społeczne to i tak byś musiał zastosować przepisy jak do klasycznych. Od 1 stycznia się pozmieniało, nie ma już zwolnienia z przepisów pzp. Więc teraz kryteria jak normalnie, bez właściwości podmiotowych.

janek 1, co za ładne imię,

Brokerka widząc te polisy bez problemu stwierdziła że ta większa polisa to aneks zwiększający tą pierwotną polisę,

ponadto jedna na milion a druga na dwa, wymóg było 2,5 mln,

jak to zinterpretować, poproszę chyba wystawcę polisy o wyjaśnienie

tak, popierwsze gwarancja nie jest argumentem do wprowadzenia zastrzeżenia że nie mogą być dopuszczone zamienniki, więc tu błąd został popełniony na etapie składania ofert,

no a po drugie co znaczy oryginał w znaczeniu swz, bo zapewne chodziło wam aby przez oryginalne rozumiało  się wyprodukowane przez producenta urządzeń do których są dedykowane, czy tak było?

jeżeli tak nie było to wiesz ..

Popieram taki pogląd.

Sądzę że w takich wypadkach (wskazanie kluczowych części) warto wprost napisać że korzystanie z zasobów obcych jest niemożliwe, aby nie było później wątpliwości.

Sądzę, że w przypadku kiedy zamawiający zastrzega wykonanie kluczowych części zamówienia dla wykonawcy, to jednocześnie powinien zastrzec że warunki muszą być potwierdzone przez wykonawcę, bez możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Jednak wprowadzenie takiego ograniczenia jest wykluczone.

moje zastanowienie wzięło się z zapisu w jakiejś umowie w części o podwykonawstwie, było jakoś tak:


umowa o podwykonawstwo będzie nieważna gdy umowa o podwykonawstwo będzie dot. cżęści zastrzeżonej jako kluczowa do wykonania dla wykonawcy (i teraz) chyba że podwykonawca jest podmiotem udostępniającym swoje zasoby na poczet spełnienia warunków udziału w post.

Zam. zastrzegł wykonanie kluczowej część zam. dla wykonawcy.

Inny podmiot udostępnił wykonawcy zasoby dla potrzeb spełnienia warunków udziału. Jest to powiedzmy usługa, stąd staje się on podwykonawcą. Załóżmy że potwierdził w całości doświadczenie.

Czy ten podwykonawca mimo zastrzeżenia kluczowej części dla wykonawcy może wykonywać zamówienie w całości?

Podobno tak.

był taki wyrok TSUE dotyczył konsorcjum, wynikało że konsorcjant nie powinien się powoływać na doświadczenie które dot. części zamówienia którego nie realizował bo robił to inny konsorcjant,

tu sytuacja dot. podwykonawstwa, ale dla mnie podobna

ważne też czy w SWZ było zastrzeżenie co do obowiązku wykazania się doświadczeniem wynikającym z osobistego wykonania zamówienia, przez wykonawcę,

w opisanym przypadku wykonawca posługujący się doświadczeniem które rzekomo posiada, a nie posiada,

w tej sytuacji wykonawca powinien posłużyć sie podwykonawcą jako podmiotem udostępniającym zasób doświadczenia

24

(7 odpowiedzi, napisanych Inne)

raczej nie ma takiej możliwości patrząc na przesłanki unieważnienia

25

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

No oczywiście zbyt mnie poniosło.

uporządkujmy, nie mówimy o zastrzeżeniu kluczowych części, i teraz dalej,

konkluzje takie:

odnośnie 118,

zakazać korzystania z potencjału innych podmiotu nie można, więc nawet przy dostawie będzie można się wykazać doświadczeniem obcym, lecz w przeciwieństwie do rb i usług, tu ten podmiot udostępniający nie musi wykonywać zamówienia ............. więc wniosek taki że jest to sytuacja bez sensu, jeżeli inny podmiot udostępnił doświadczenie a wykonawca bez doświadczenia będzie wykonywał,

odnośnie 117,

jo o tym chyba wspomniał, jak sie wczytamy w te ustępy w 117, to nam wyjdzie że przy dostawie podmioty występujące wspólnie nie składają oświadczenia, bo nie jest to ani rb ani usługa.

Dzięki,,,,:)