1

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

czy nie uważasz że art. 26.1 będziesz mogła zastosować dopiero po uprzedniej  weryfikacji Jedza podwykonawcy?

zakładam że mówisz o wezwaniu do tego samego wykonawcy.

2

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

z tego co kojarzę to data wystawienia pełnomocnictwa może być po dacie składania ofert

3

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

sytuacja absurdalna, ale w tej sytuacji dopuszczona

byłbyś spokojniejszy gdyby podwykonawca jednocześnie był podmiotem udostępniającym zasób doświadczenia, lecz tu tak nie było

ok, więc możesz mieć rację w poście 4,


natomiast dotarło do mnie, że do końca tego roku ppk są zwolnione ustawą, tarcza 4.0 wprowadza próg unijny obowiązku stosowania ale w stosunku do przyszłej ustawy, czyli od 1.1.2021

5

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

jeżeli mówisz o art. 29 ust.3a to mowa jest o zatrudnieniu osób przez wykonawcę lub podwykonawcę ?.

tu wykonawca to jedna osoba, podwykonawca druga osoba,

więc ani wykonawca tu nie zatrudnia osób, ani podwykonawca

no właśnie, więc nie rozumiem dlaczego jest to robione w trybie pzp,

7

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

wiedz jednak, że w umowach o roboty budowlane jest bardzo wysoki formalizm jeżeli chodzi o procedurę zawarcia umowy z podwykonawcą o podwykonawstwo,

zobaczysz to w umowie z zamawiającym

nie wiem czy się bardziej tym nie zmęczycie jak samą robotą.

chyba nikt do końca nie wie co powinno być wliczane do wartości zamówienia, dla mnie tylko to co płaci pracodawca

odpowiadając:

Wartością zamówienia powinna być suma przewidywanych wpłat (podstawowej lub dodatkowej) ze strony Pracodawcy do każdego uczestnika od 1,5% do 4%.

Poniżej artykuł, jednak sądzę że ponieważ umowa byłaby zawierana na czas nieokreślony powinniśmy przyjąć 4 lata, a nie rok jak jest w opinii w załączeniu.

https://www.rp.pl/Kadry/304049988-PPK-Koszt-pracowniczego-planu-kapitalowego.html


Koszty samego zarządzania aktywami są ponoszone przez pracownika poprzez potrącanie jako np. 03 % wartości aktywów w skali roku z rachunku uczestnictwa, stąd nie powinno to być brane do wartości zamówienia.

Ustaliłem tak:

1. opłaty za zarządzanie aktywami są ponoszone przez uczestników PPK (pracowników) np. jako 03% wartości aktywów w skali roku, automatycznie pomniejsza to wartość jednostek uczestnictwa - więc to raczej nie powinno wchodzić do wartości zamówienia,

2. kosztem jaki ponosi pracodawca są natomiast wpłaty podstawowe co najmniej 1,5% które musi na każdego pracownika płacić, - i pytanie czy suma tych wpłat w okresie np. 4 lat to będzie wartość zamówienia ?

wtedy kiedy czegoś nie reguluje PZP

Czy ktoś wie coś w tym temacie a mianowicie:

- jak określić wartość zamówienia,
- na jaki okres zawiera się umowę z funduszem zarządzającym?

Do tej pory umowy te były wyłączone ze stosowania ustawy art. 4. pkt 4, razem z umowami o pracę,

teraz po wprowadzeniu tarczy 4.0. od 23.06 br. (USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r.
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191)

w art. 70 jest:

Art. 70. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568) w art. 7: 1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ?2a. Do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.?; 2

13

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

a kto potwierdził spełnienie warunku doświadczenia wykonawca czy podwykonawca

Bazylek, zejdź na ziemię. Marek, mamy tu pzp a nie kpa.

a czy kosztorys zawiera aktualne stawki cenotwórcze?

nie słyszałem

Widzę że 90 % postów dot. formy składania dokumentów. Pięknie nas ustawodawca urządził.

W tym wypadku dokumenty (te z rozp.) w formie papierowej jak oferta.

Dlaczego zastanawiasz się czy potraktować to pismo jako zapytanie w trybie art. 38 skoro nawet sam wykonawca informuje cię że zwraca ci uwagę co mu się nie podoba w trybie art. 181 ust. 1 ?


Możesz to pismo zignorować jeżeli uważasz że wykonawca nie ma racji, a myślę że nie ma.

,,nie większe niż" to do dobrze opisany parametr

19

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Próbuję się doszukać odpowiedzi na następujące pytania:
1. czy OWU były wymagane w SIWZ,
2. jeżeli tak czy były traktowane jako treść oferty czy dokumenty z art. 25 ?


lecz pewnie jako treśc oferty, bo dokumenty z art. 25 ust. 1 wzywamy od najwyżej ocenionego.

Więc skoro brak podpisu na tym elemencie to należałoby rozważać odrzucenie oferty, bo uzupełniać treści oferty nie można.

Jeżeli zapadł taki wyrok to nie ma on wiele wspólnego ze zdrowym rozsądkiem.

Nie zgadzam się z Markiem.

oddzielnie

chodzi mi jaka była wskazana podstawa wykluczenia w siwz czyli art., ust. pkt

w nawiązaniu do dokumentów z US i ZUS

niezależnie od powyższego, jaka była wskazana podstawa wykluczenia w odniesieniu do dokumentów o których mówimy?

A dokładniej dajesz wiarę wykonawcy że widział oryginał i poświadcza zgodność z oryginałem.

I być może również w przypadku dokumentu z ZUS należałoby uznać że dokument w wersji elektronicznej z podpisami wystawców z ZUS, wykonawca ma w oryginale.

Ty go nie masz z podpisami kwalifikowanymi, ale wykonawca ma.

Co o tym myślisz.