1

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Cbud, czytam od jakiegoś czasu twoje komentarze i muszę Ci powiedzieć że piszesz bardzo niezrozumiałe. Spróbuj to zmienić.

Co np. Znaczy to co napisałeś powyżej. No sam przeczytaj.

informacja banku  nt. zdolności kredytowej czy posiadanych środków nie może się zmieniać po dacie wystawienia?
dot.postu 4

Nam zależy aby z góry wpisać kwoty i tak rozliczyć, dzięki.

W kontroli wiele rzeczy wygląda że coś nie tak, ale jak przychodzi do wskazania konkretnego naruszenia przepisu to jest problem.

4

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

cbud napisał/a:

Kara nie może być uznaniowa ale za realne wykroczenie. No chyba, że macie w umowie napisane widełki w oparciu o jakieś warunki.
przecież napisano że za nieterminowość (zakładamy że z winy wykonawcy), jaka tu wątpliwość

memphis napisał/a:

Najprościej będzie jak po prostu wskażesz w umowie, ile w rzeczywistości kosztuje część A i ile kosztuje część B.
Jeśli płatność za część A będzie zgodna z jej prawdziwą wartością, to w mojej ocenie nie ma mowy o negocjowaniu warunków umowy.
A jeśli chciałbyś uznać to jako zmianę umowy, to o ile wysokości płatności nie będą ustalone na korzyść wykonawcy, tj. jeśli część I wynagrodzenia nie będzie przeszacowana, to nie będzie to zmiana istotna.

Z negocjowaniem (zmianą) warunków umowy miałbyś do czynienia, gdybyś np. dopuścił więcej płatności częściowych.

A jeśli w ramach robót budowlanych jest ustalany harmonogram płatności, to jest to negocjowanie warunków płatności?


Tu w ogóle nie mówimy o negocjowaniu warunków umowy i zmianach do umowy.Nie zmieniamy umowy bowiem ona jest jeszcze nie zawarta.

Problem na tym etapie dotyczy treści oferty,

czy można ustalić z wykonawcą brakujące dane w ofercie, tak aby je przenieść do umowy która dopiero ma być zawierana.

ale, ostatecznie najsłuszniejsze wydaje się przyjąć że dookreślenie proporcji płatności po terminie składania ofert a przed zawarciem umowy jest dopuszczalne, gdyż zamawiający nie wprowadza tu zmiany warunków zamówienia po terminie składania ofert, - płatności częściowe były przewidziane w dokumentacji SIWZ.


W moim postawionym na wstępie problemie, zastanawiało mnie czy brak określenia z góry proporcji wynagrodzenia nie stanowi przypadkiem nieusuwalnej wady w postępowaniu.

ale uznajmy że ustalenie wysokości podziału płatności nie stanowi negocjacji treści oferty (nie umowy) i ustalenia te można przenieść do umowy.

To nie jest negocjowanie warunków płatności?
A jak ustalisz teraz ile za tą część a ile za tą, zamawiający proponuję 90 % a wykonawca chce inaczej i rozmowy trwają. Czym to jest jak nie negocjacja warunków płatności.

Gdyby to była zmiana w umowie to byłaby istotna.

A tu problem jest przed zawarciem umowy, brak danych.

Dziękuję,
czy mogę prosić o opinię jeszcze kogoś.

Czy uważasz że negocjowanie warunków płatności jest teraz dopuszczalne?

Czy gdyby ten udział procentowy był wcześniej znany wykonawcom to mogłoby/ nie mogłoby  to mieć wpływ na krąg wykonawców?

W postępowaniu cena dotyczyła łącznie 2 usług A i B. W formularzu nie było wskazane ile procentowo ma wynosić A a ile B (formularz tego podziału nie przewidywał).

Umowa przewiduje wynagrodzenie z podziałem na dwie części A i B.

Czy można przed zawarciem umowy po terminie skł. Ofert ustalić z wykonawcą  ten podział ceny np. cena za część A - 40% , za część B - 60 %?

Obie płatności w innych okresach.

Czyżby więc tylko wyjaśnienia ...

z portaluzp

Pytanie:
Postępowanie dotyczy dostawy umundurowania i odzieży dla ratowników i personelu medycznego. Drugim obok ceny kryterium oceny ofert jest jakość. Prosiliśmy o dostarczenie próbek w celu sprawdzenia estetyki wykonania, mocowania elementów i ergonomii wykonania. Próbki, które przesłała wykonawca, odbiegają od opisu przedmiotu zamówienia. Żądaliśmy spodni z kieszeniami z rozcięciem po bokach. Wykonawca zaoferował  spodnie bez kieszeni i bez rozcięć, z oświadczeniem: ?wszystkie pozycje w pakiecie zostaną uszyte zgodnie z siwz?. Czy należy odrzucić taką ofertę jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia?

Formularz cenowy wymagał wypełnienia w osobnej kolumnie gramatury tkaniny, która przez wykonawcę nie została w jednej pozycji wypełniona. Pod tabelą zamawiający nie zaznaczył, że niewypełnienie tej kolumny spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Czy mam prawo wzywać do uzupełnienia formularza cenowego?

Odpowiedź:
Jeśli próbka służy do oceny, czy oferowany produkt jest zgodny z treścią siwz, przy czym nie potwierdza ona tego faktu, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

Formularz cenowy nie podlega uzupełnieniu.


W pierwszej kolejności należy ustalić, jaki cel przyświecał żądaniu próbki. Trzeba zbadać, czy:


1)      wymagano jej wyłącznie w celu dokonania na jej podstawie oceny oferty pod kątem zgodności z treścią siwz lub np. w ramach kryterium techniczno-jakościowego,


2)      będzie ona służyć potwierdzeniu spełniania przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego.


W przypadku uznania próbki za dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający, stwierdzając jej brak lub niezgodność z wymogami siwz, jest zobligowany zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia lub na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w przypadku wystąpienia pewnych rozbieżności między ofertą a próbką (patrz: wyrok KIO z 17 września 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 919/08).


Jeśli natomiast próbka jest dowodem odnoszącym się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślającym jego zakres czy sposób wykonania, wada próbki powinna prowadzić do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią siwz. Wówczas uzupełnienie byłoby de facto uzupełnieniem elementu oferty.

Zastanawiam się czy dobrze radzicie aby wzywać do wyjaśnień.

Czy jeśli  wykonawca w trybie 26.1 nie złożył dokumentów czy próbek potwierdzających spełnienie warunków, to zamawiający nie powinien wezwać do złożenia tych dokumentów czy próbek w trybie art. 26.3 ?

Powinien.

Sądzę, że powinnaś wezwać do złożenia ponownie próbek w trybie 26.3 z zastrzeżeniem że muszą one odnosić się do sprzętu zaoferowanego w ofercie, tak aby nie było zmiany treści oferty.

widzisz 2,5 roku i dalej nikt nic nie wie

13

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Powiedz, a czy wskazany model może być przypisany do dwóch lub więcej producentów, czy ten wskazany model może być wykonany tylko przez jednego producenta.

Bo jeżeli przez jednego producenta to niema co tu wyjaśniać i brak pełnej nazwy producenta nic tu nie znaczy.

Co innego jakby był podany producent a nie było nazwy modelu.

14

(6 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

no właśnie, to że wykonawca np.

w celu wykonania zamówienia polegającego na robotach bud. w zakres których wchodzi wymian wind, kupuje te windy,

to sprzedający windy nie jest tu podwykonawcą. Chyba że została zawarta umowa o podwykonawstwo pomiędzy zamawiającym a sprzedawcą gdzie sprzedawca będzie zobowiązany do montażu tych wind.

15

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Chyba byłbym za poprawieniem z 87. 2.3, może nawet bez wyjaśnień

szkodzić nie szkodzi, ale nie znaczy to że analogie z pzp do zamówień poniżej pzp, powinny być wyznacznikiem prawidłowego działania

przywoływanie pzp jest nie na miejscu

Tzw. spodziewany efekt skali, jak myślę, nie powinien tu być uzasadnieniem,

ale przecież to nieważne,

bo wiedz, że naruszeniem jest samo niewpisanie uzasadnienia do protokołu, a nie - niepodzielenie . A więc cokolwiek byś tam wpisała już będzie dobrze, bo będzie zadość ustawie.

19

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Panowie nie zrozumieli pytania.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie dokumentów termin 3 miesięczny liczysz od dnia składania ofert, więc dokumenty masz ważne (jeżeli oczywiście nadal są aktualne, a więc treść nadal odpowiada stanowi faktycznemu).

20

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W tej sprawie mam dopowiedzenia że po według bez kropki.

Wykonawca niezwiazany ofertą po wyborze a przed zawarciem umowy nie ma obowiązku jej zawarcia. Może a nie musi, jeżeli tego oświadczenia nie złożył.

22

(18 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Myślę że żadna kontrola nie wyłapie tego niuansu.

Czyli wzorzec jest najlepszy do stosowania.

A tu, nie widzę możliwości odstąpienia od podpisania umowy bez konsekwencji dla wykonawcy w postaci zatrzymania wadium. jak było.

24

(18 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 marca 2018 r., sygn. akt KIO 282/18).

25

(18 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

nie zwrócił się,

wyjaśnienie jest ale dzień po,