1

Temat: jawność załączników do protokołu przed wyborem

Wykonawca prosi o korespondencje z wykonawcami, przed wyborem.

Z art. 73 i 74 wynika co jest załącznikiem do protokołu i że jest to nieujawniane do wyboru oferty.

Na korespondencje składało się:
1. wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
2. wezwanie do wyjaśnienia terści oferty,
3. złożone dokumenty podmiotowe od wykonawcy,
4. wyjaśnienie treści oferty od wykonawcy.

Pytanie , jakie dokumenty z tych 4 przekazujecie wnioskującemu wykonawcy?

2

Odp: jawność załączników do protokołu przed wyborem

Wszystkie, chyba że masz coś do ukrycia.

3

Odp: jawność załączników do protokołu przed wyborem

Żadnych z tych dokumentów nie udostępniam przed wyborem oferty - zgodnie z ustawą.

4

Odp: jawność załączników do protokołu przed wyborem

Olek bliżej.

Znalazłem w komentarzu wyrok kio z którego wynika, że pomimo że są to załączniki do protokołu i przed wyborem nie powiniśmy ich udostępniać, to jednak np. uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty w sensie largo (szeroko) powinniśmy udostępniać, bo to jakby część oferty i wykonawca ma prawo znać te dokumenty przed wyborem.

Czyli dla mnie 3 i 4 byłyby do ujawnienia nawet przed wyborem.

5

Odp: jawność załączników do protokołu przed wyborem

Możesz podać numer wyroku KIO? Nigdy się nie spotkałem z taką oficjalną interpretacją.

6

Odp: jawność załączników do protokołu przed wyborem

wyciąg z komentarza, to o czym mówię przy końcówce:

5. Zawiadomienia i wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców. Załącznik do protokołu będą stanowiły również wszelkie zawiadomienia i wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców. Przykładem zawiadomienia jest zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 253 PZP), a wniosku – wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 140 PZP), wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (art. 135 PZP). Orzecznictwo jako „inny dokument” w rozumieniu komentowanego przepisu traktuje np. wyciąg z rachunku bankowego zamawiającego w zakresie potwierdzającym wpływ do zamawiającego kwoty stanowiącej wadium. „Przechodząc do stanowiska Izby w kwestii rozpatrywanego zarzutu trzeba wskazać, iż rację ma odwołujący twierdząc, iż zamawiający bezzasadnie odmówił mu udostępnienia wyciągu ze swojego rachunku bankowego w zakresie dotyczącym potwierdzenie wniesienie wadium przez przystępującego. Dokument ten zdaniem Izby, jako potwierdzający czynność dokonaną przez wykonawcę w toku postępowania, stanowi załącznik do protokołu jako inny dokument "składany przez zamawiającego", do którego odnosi się przepis art. 96 ust. 2 PZP. W konsekwencji zatem - jak wprost stanowi przepis art. 96 ust. 3 PZP – jest jawny i podlega udostępnieniu stosownie do reguł ustalonych w rozporządzeniu (wyr. KIO 10.1.2011 r., KIO 2782/10, Legalis). Za „inny dokument” KIO uznała również informacje dot. szczegółowego uzasadnienia punktów przyznanych danej ofercie w kryterium jakościowym (wyr. KIO z 27.4.2015 r., KIO 733/15, Legalis). Wśród załączników do protokołu nie została wprost wymieniona SWZ, pomimo że stanowi ona jeden z najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Powinna być ona jednak uznana za wymieniony w ust. 1 komentowanego przepisu „inny dokument”, stanowiący załącznik do protokołu. Z kolei w wyr. z 27.2.2015 r. (KIO 257/15, Legalis) skład orzekający Izby stanął na stanowisku, iż: „wyjaśnienia i uzupełnienia ofert nie stanowią innych dokumentów składanych przez zamawiającego i wykonawców, o których mowa w art. 96 ust. 2 PZP, ponieważ dokumenty te są de facto treścią ofert (sensu largo), do których zamawiający i wykonawcy winni mieć dostęp bezpośrednio po otwarciu ofert”. Przytoczone wyżej orzecznictwo KIO, pomimo że wydane na gruncie PZP2004 zachowuje aktualność wobec powielenia tej regulacji w art. 73 ust. 1 PZP.

7

Odp: jawność załączników do protokołu przed wyborem

Też wychodzę z takiego złożenia, że wszelkie dokumenty przesyłane przez Wykonawcę na żądanie  Zamawiającego stają się automatycznie treścią oferty i powinny być udostępniane a te wezwania to już tylko czynność techniczna i nie widzę powodu aby ich nie udostępnić dla jasności postępowania.