Wyrok KIO 2437/16 dotyczy szczególnych dokumentów - wykazu robót i informacji z banku. Są to dokumenty, których aktualność jest stała. W przypadku wymienionych oświadczeń w okresie od złożenia oferty do wezwania stan wykonawcy może ulec zmianie.

Treść obu ogłoszeń jest, poza nazwą postępowania, identyczna. Nazwa jest zbliżona i być może na pierwszym ogłoszeniu powinnam była zrobić postępowanie. Celem zmiany było zachowanie oznaczeń z planu zamówień.
Stan jest taki, że wykonawcy znajdują dwa ogłoszenia o bardzo zbliżonej nazwie, identycznej treści i jedno postępowanie na naszej www. I mam telefony.
Wybieram "postępowania nie ma, nie zostało prawidłowo wszczęte".
Wyrok:
W uchwale z dnia 28 kwietnia 2017 r., KIO/KD 14/17, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ?W trybie przetargu nieograniczonego wszczęcie postępowania następuje przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej (art. 40 ust. 1 ustawy Pzp). Wszczęcie postępowania następuje zatem z chwilą ziszczenia się obu tych zdarzeń. Niedopełnienie tych obowiązków powoduje, że postępowanie już na wstępnym etapie obarczone jest wadą.

Celem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej jest umożliwienie dostępu do ogłoszenia każdemu zainteresowanemu. Ustawodawca w powołanej regulacji przesądził o publicznym dostępnie do ogłoszenia o zamówieniu, a o tym możemy mówić tylko wtedy, gdy zastało ono zamieszczone nie tylko w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, ale również na stronie internetowej zamawiającego. W tym zakresie ustawodawca nie przewidział alternatywny. Zdaniem ustawodawcy, wypełnienie jednego z tych warunków nie jest wystarczające do uznania, że postępowanie zostało wszczęte (w sposób prawidłowy). Sytuacji tej nie zmienia również zrealizowanie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 2 ustawy Pzp). Obowiązki te bowiem są rozłączne, zrealizowanie jednego z nich nie wpływa na obowiązek zrealizowania drugiego.

Ogłoszenie z błędna nazwą zamówienia opublikowane w BZP.
1. Nie zmieniłam ogłoszenia z błędną nazwa ani nie umieściłam SIWZ na stronie zamawiającego.
2. Opublikowałam poprawne ogłoszenie i zamieściłam SIWZ na stronie www.
Co zrobić z ogłoszeniem z błędami (czy traktować jako wszczęte postępowanie????), które znajduje się tylko w BZP?

4

(23 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jak postępować dalej?
Mamy 2 oferty:
1 - z podstawową stawką 23 %
2 - z właściwą (poprawną) stawką 8 %
czy poprawiam cenę oferty nr 1, wyliczając podatek VAT w wysokości 8%?

5

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Należy wpisać TYMCZASOWY numer referencyjny.

6

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

"Dane referencyjne ogłoszenia"(wymagane jest podanie rok i nr dokumentu).
Mam ten sam problem.
Program nie przyjmuje numeru ogłoszenia o zamówieniu.
Jakiego ogłoszenia dotyczy ta informacja???

jo napisał/a:
ewak3 napisał/a:
jo napisał/a:

warunek doświadczenia spełniał sam a z zobowiązania podmiotu trzeciego wynika że użycza mu sprzęt więc w zasadzie jest podwykonawcą z zakresie użyczenia sprzętu a nie stricte realizacji części usługi

Rozumiem, nie było warunku posiadania sprzętu. W mojej branży użycza się sprzęt wraz z obsługą.

był i sprzęt i doświadczenie, doświadczenie ma własne, sprzęt - podmiot trzeci

Znaczy występuje badanie podwykonawcy=sprzętu pod kątem wykluczenia?

jo napisał/a:
ewak3 napisał/a:
jo napisał/a:

mam podobny przypadek oferent nie wpisał podwykonawcy ale złożył zobowiązanie dwóch podmiotów trzecich że użyczą sprzętu, więc podwykonawcą będzie sprzęt operatorów sprzętu daje oferent jest to usługa nie wzywałem do wyjaśnień bo co tu wyjaśniać.

Czy dobrze rozumiem?
Podwykonawcą jest sprzęt bez obsługi?

warunek doświadczenia spełniał sam a z zobowiązania podmiotu trzeciego wynika że użycza mu sprzęt więc w zasadzie jest podwykonawcą z zakresie użyczenia sprzętu a nie stricte realizacji części usługi

Rozumiem, nie było warunku posiadania sprzętu. W mojej branży użycza się sprzęt wraz z obsługą.

jo napisał/a:

mam podobny przypadek oferent nie wpisał podwykonawcy ale złożył zobowiązanie dwóch podmiotów trzecich że użyczą sprzętu, więc podwykonawcą będzie sprzęt operatorów sprzętu daje oferent jest to usługa nie wzywałem do wyjaśnień bo co tu wyjaśniać.

Czy dobrze rozumiem?
Podwykonawcą jest sprzęt bez obsługi?

Tak postąpiłam, ale mam wątpliwości. Przy procedurze odwróconej, druga oferta (+pozostałe) w kolejności uzyskanych punktów, jest badana pod kątem odrzucenia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, mija 10 dni, mija termin na złożenie odwołania, wykonawca odstępuje od podpisania umowy. Badam (II oferta) II-go wykonawcę pod katem wykluczenia. Czy pozostali wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nie powinni mieć możliwości sprawdzenia czynności zamawiającego i odwołania? Kolejny wykonawca może podlegać wykluczeniu, o czym nie wiem podczas wyboru najkorzystniejszej oferty przy procedurze odwróconej.

Czy po odmowie podpisania umowy przez wykonawcę i po dokonaniu wyboru kolejnej oferty oraz po wysłaniu e-mail zawiadomienia o wyborze oferty, czekam z podpisaniem umowy 5 (10) dni od dnia wysłania informacji o drugim wyborze?

12

(11 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy jest OBOWIĄZEK podawania w ogłoszeniu o zamówieniu informacji dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa?

Zmiana umowy przez sporządzenie aneksu.
Proponowany zapis:
Na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku O zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 Poz. 1020)  został zawarty aneks do umowy podstawowej wprowadzający zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. ?...........................?. Strony zgodną wolą wprowadzają następujące zmiany:

Gdy DELIKATNIE:-((( poprosiłam kontrolującą o podstawę prawną posiadania wymaganego (przez kontrolującą) dowodu=dokumentu - usłyszałam, że mam poczytać w internecie sprawozdania z kontroli.
Jednocześnie mój Kierownik uznaje, że kontrolującym należy dać wszystko czego sobie życzą.

Jest to jedno zamówienie dotyczące naprawy dróg na terenie gminy obejmujące dwie technologie wykonania remontu. Można ale nie trzeba dzielić na części. Jeden wykonawca może wykonać całe zamówienie.

16

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Zapis ok, tylko w przypadku dostaw przepis warunkuje konieczność nabywania rzeczy o tych samych parametrach technicznych. Nie do każdej dostawy może zostać zastosowany. Nie mogę przewidzieć uzupełniających np. do dostaw większości materiałów budowlanych.

Oferta została złożona nie przez konsorcjum, lecz samodzielnie przez wykonawcę. Nie uznałam doświadczenia wykonawcy i w ramach wyjaśnień wykonawca powołał się na zasoby innego podmiotu. Wiem, trudno bez znajomości dokumentacji wyrokować o prawidłowości badania ofert.

Mam podobną sytuację. Wykonawca ma wykazać się realizacją 3 obiektów mostowych na łączną kwotę 12 mln, w tym jednego obiektu o konstrukcji stalowej i wartości 6 mln. Zapis w SIWZ: w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia musi spełnić co najmniej jeden wykonawca, brak zapisów dotyczących podmiotów trzecich.
W wykazie mam 3 obiekty o łącznej wartości powyżej 12 mln,  lecz żaden z obiektów nie jest stalowy o wartości min 6 mln. W ofercie oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zamówienia (bez udziału podwykonawców). 
Wezwałam do wyjaśnień.
W odpowiedzi otrzymałam zobowiązanie podmiotu trzeciego (tylko konsultacje i doradztwo, czyli bez podwykonawstwa - jednoznacznie napisane w wyjaśnieniach) + jedną dodatkową realizację dotyczącą jednego obiektu mostowego z referencją potwierdzającą most stalowy i wartość.
Podsumowanie:
Mam 4 realizacje z referencjami, w tym 3 zamówienia wykonawcy, jedną podmiotu trzeciego.
Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunku wiedzy i doświadczenia.
Podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się wykonawca też nie spełnia warunku realizacji 3 obiektów.
Nie uznaję SUMOWANIA zamówień.
Myślę by wezwać wykonawcę do uzupełnienia wykazu robót + referencji dotyczących podmiotu trzeciego. -?????
Wezwałam.

19

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Wprowadzam na końcu dodatkowy punkt do protokołu: Inne informacje

Czy te komisje i posiedzenia komisji nie są przypadkiem fikcją? Nie wyobrażam sobie jak można kolektywnie badać oferty i przydzielać punkty. Trzy osoby wykonują czynności przy 2 ofertach? Sprawdzam zawsze wszystkie oferty i mogę panować nad całością postępowania.

21

(11 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

Propozycją wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty jest przygotowane odpowiednie pismo skierowane do wykonawców, pismo, które podpisuje kierownik zatwierdzając czynność. Po co tworzyć makulaturę?

Jaką korzyść ma zamawiający z ustanowienia kryterium termin płatności faktury?

23

(16 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Ale nie mam dowodu:-)
Przetarg rozstrzygnięty w 2014 roku, usunięty ze strony i nie mogę zrobić wydruku dla kontroli.
Nie wiem jak udowodnić, że w październiku 2014 zamieściłam SIWZ na stronie internetowej.
Ciekawi mnie tylko przepis dotyczący KONIECZNOŚCI przedstawienia dowodu zamieszczenia SIWZ na www.

24

(16 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

1. Czy zrzut z ekranu (zdjęcie strony) może być prawdziwym DOWODEM zamieszczenia pełnej SIWZ ( nie wiadomo czy po kliknieciu na linki załączników otwiera się pożądany dokument)?
2. Czy w przepisach związanych z dokumentowanie zamówień publicznych znajduje się zapis nakazujący dokumentowania czynności jaką jest zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej?
3. Dlaczego oświadczenie o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń jest akceptowane, a podobne oświadczenie dot. SIWZ już nie, jak jest różnica miedzy tymi czynnościami?
4. Czy są inne dokumenty poświadczające zamieszczenie SIWZ na stronie www?
Przetarg z października 2014 - usunięty ze strony w styczniu 2015 - brak możliwości zrobienia zdjęcia strony internetowej, w marcu 2015 dofinansowanie z UE i kontrola.

25

(16 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Ciężka ta biurokracja:-))) Trzeba być dobrze zorganizowanym!!!  W 2014 r. miałam 53 przetargi powyżej 30 tys. euro, z tego wyszły 143 umowy na łączną kwotę ok. 25 ml, w większości roboty budowlane. Do mnie należy SIWZ (bez opisu przedmiotu zamówienia- dostaję z technicznego), ale za to sprawdzenie ofert w pełnym zakresie, czyli wraz z kosztorysami, badanie cen itp. Drukowanie każdego potwierdzenia chyba mnie przerasta:-)) czekam na kontrolę.