376

Odp: elektronizacja zamówień

No to elektronizacja przerosła Wykonawcę smile

377

Odp: elektronizacja zamówień

zacznę się rozglądać za platformą komercyjną chyba

378

Odp: elektronizacja zamówień

jo napisał/a:

zacznę się rozglądać za platformą komercyjną chyba

masz jeszcze mini

379 (edytowany przez jo 2019-03-12 14:05:34)

Odp: elektronizacja zamówień

do unijnych w tym roku (chyba 2 szt ) mam zamiar skorzystać z mini ale od stycznia jak wejdą wszystkie postępowania to mini jak nic padnie

380

Odp: elektronizacja zamówień

Niestety komercyjna platforma to konieczność i nie ma co liczyć na UZP.

381

Odp: elektronizacja zamówień

Pozwolę sobie zadać takie pytanie z prośbą o pomoc. Czy skan papierowego pełnomocnictwa podpisany elektronicznie przez te same osoby co widnieją w treści skanu to jest poprawnie ?

382

Odp: elektronizacja zamówień

ja bym to przyjął jeżeli jest podpisane elektronicznie  przez mocodawców,

ale ktoś może powiedzieć że jest to kopia pełnomocnictwa i powinna być podpisana elektronicznie przez notariusza

383

Odp: elektronizacja zamówień

tocho napisał/a:

Pozwolę sobie zadać takie pytanie z prośbą o pomoc. Czy skan papierowego pełnomocnictwa podpisany elektronicznie przez te same osoby co widnieją w treści skanu to jest poprawnie ?

zastosowałbym anologię do skanu oferty podpisanej kwalifikowalnym

384

Odp: elektronizacja zamówień

takie coś z innego forum
"Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który złożył Zamawiającemu ?dokument gwarancji ubezpieczeniowej? sporządzony na piśmie, z podpisem własnoręcznym przedstawiciela gwaranta. W ocenie Odwołującego wadium wniesione w formir gwarancji ubezpieczeniowej z jednej strony winno mieć postać oryginału, tj. dokumentu pochodzącego od ubezpieczyciela, a z drugiej strony winno zostać przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W wyroku z dnia 14 marca 2019 r., KIO 338/19, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w przypadku wadium najistotniejsze znaczenie ma spełnienie jego celu, nie zaś sposób zakomunikowania zamawiającemu o jego ustanowieniu.

W tym kontekście Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że dokument potwierdzający wniesienie wadium został Zamawiajacemu doręczony w przeddzień upływu terminu składania ofert, a jego treść nie była przedmiotem sporu.

W ocenie składu orzekającego niewątpliwie oferta byłą zabezpieczona jedną z form wadium określonych w ustawie Pzp, a Zamawiający na podstawie posiadanego dokumentu, był uprawniony do żądania od gwaranta kwoty wadium.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zarzut Odwołującego zasadzał się de facto na formalistycznym poglądzie o wyższości kwestii technicznych, tj. sposobu przekazania dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nad istota wadium, jaką jest zabezpieczenie zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą."

385

Odp: elektronizacja zamówień

Niby ma to sens

386 (edytowany przez janek159 2019-05-15 07:47:13)

Odp: elektronizacja zamówień

czyli może być wadium w wersji papierowej?

Kolejny przykład że może być tak i tak.

ale to b. dobry wyrok, istota wadium jest zachowana a to najważniejsze,

387

Odp: elektronizacja zamówień

i komentarz wrzucającego
"No to ile w zamówieniach mamy takich dokumentów, co do których nie jest istotna forma techniczna przekazania a ich istota i cel. No wszystkie, prócz wprost w ustawie wymienionej oferty i oświadczeń. Ale zaraz, zaraz niedługo może i tu zostanie dokonana wykładnia celowościowa ...."
lol

388

Odp: elektronizacja zamówień

ta

389

Odp: elektronizacja zamówień

jeżeli w SIWZ mam napisane że wszystkie dokumenty (w tym wadium) ma zostać złożone w formie elektronicznej i wpłynie w formie papierowej to mam na to nie zwracać uwagi (niezgodność z SIWZ)

390

Odp: elektronizacja zamówień

ciekawe czy w tej sprawie sposób wniesienia wadium był określony w siwz

391

Odp: elektronizacja zamówień

338/19

392

Odp: elektronizacja zamówień

zauważyłem ten numer już wcześniej

393 (edytowany przez Olek 2019-05-23 07:35:18)

Odp: elektronizacja zamówień

janek159 napisał/a:

ciekawe czy w tej sprawie sposób wniesienia wadium był określony w siwz

w artykule: https://www.wprzetargach.pl/kategorie/W … -art-11-us
jest mowa że:
"W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał, aby wadium wnoszone w postaci elektronicznej obejmowalo przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Ponadto w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający dopuścił dowolne formy wniesienia wadium: formę pisemną i postać elektroniczną."

394

Odp: elektronizacja zamówień

czyli dopuścili obie formy, może to zaważyło na wyroku,

Ja też jestem za dopuszczeniem obu form.

395

Odp: elektronizacja zamówień

janek159 napisał/a:

czyli dopuścili obie formy, może to zaważyło na wyroku.

chyba na pewno wink