351

Odp: elektronizacja zamówień

czy zeskanowana oferta była najpierw podpisana własnoręcznie ?

352

Odp: elektronizacja zamówień

Jest już uzasadnienie dla Wyroku KIO o możliwości przyjęcia skanu oferty.
Zapraszam:
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-1/kio-11919-uzasadnienie-wyroku

353

Odp: elektronizacja zamówień

skoro jak zwykle mamy pod tym względem rozbiezne wyroki to pewnie najlepszym rozwiązaniem bedzie opisać to w siwz i potem stosować wg siebie smile

354

Odp: elektronizacja zamówień

Mi się podoba ta rozszerzona interpretacja sporządzenia oferty. Jestem za.

355 (edytowany przez wadialny 2019-03-04 00:27:35)

Odp: elektronizacja zamówień

Jest kolejny wyrok, który jednak przychyla się do stanowiska wyrażonego w wyroku KIO 2611/18
Z tego co wiem to mamy remis 2:2.
Czekamy na stanowisko UZP.
A co będzie jak sąd okręgowy w postępowaniu skargowym zapyta Sąd Najwyższy? A SN odpowie inaczej niż będzie to w stanowisku UZP?

A gdyby ktoś pomyślał wcześniej - a było to do przewidzenia - że tak będą składane oferty i przed wejściem w życie przepisów wprowadzających elektronizację Pzp, wydał opinię, może komentarz, oczywiście po konsultacjach z ekspertami, dzisiaj nie byłoby takiej szopki.

Prawdę mówiąc to nie jest zabawne, ponieważ wykonawca traci pieniądze. A zamawiający niestety być może dostanie dotkliwą korektę finansową.

Czy np. w UZP pomyślał ktoś, by w tej trudnej sytuacji dla zamawiających, skierować pismo do instytucji kontrolujących udzielone zamówienia publiczne, by w przyszłości odstąpiono od korekt finansowych i innych kar?

Niestety kolejna nowelizacja - ta z 22 czerwca 2016 r. - pokazała, że nic się nie zmieniło. A jak jest to każdy widzi.

A co będzie jak wejdzie w życie nowa ustawa Pzp. Być może będzie PRZETARGOWY ARMAGEDON. I to nie są żarty.

Jak ma rozwijać się dynamiczne gmina, szpital, uczelnia wyższa, instytut badawczy przy takich przepisach Pzp?

Mamy wolny rynek. Sektor publiczny potrzebuje sprawnej ustawy Pzp, która pozwoli na dynamiczny rozwój w realiach gospodarki rynkowej. Sprawne zakupy.

Średni czas trwania postępowania poniżej progu unijnego to chyba ok. 30 dni. Czy to normalne?

682 artykuły ...

Jedyny plus tej ustawy Pzp, jak powiedział ktoś mądrze, to fakt, że dzięki niej mamy pracę. I nie tylko my ...

356

Odp: elektronizacja zamówień

No to jest zapowiedź opinii na uzp:Elektroniczna postać ofert
 

Odnosząc się do bardzo dużego zainteresowania tematem elektronicznej postaci ofert i orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie, Urząd Zamówień Publicznych informuje, że dostrzega problem zróżnicowania interpretacji powyższej  regulacji. W celu uporządkowania tej kwestii (podobnie jak przy problematyce algorytmu SHA-1) podjęliśmy współpracę z ekspertami, w tym z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. Zwróciliśmy się również do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o wyrażenie opinii na ten temat.

Po uzyskaniu wszystkich stanowisk niezwłocznie opublikujemy opinię Prezesa Urzędu, jak należy traktować skan oferty podpisany elektronicznie. Zostanie ona upubliczniona m.in. za pośrednictwem strony internetowej UZP.

357

Odp: elektronizacja zamówień

Było to wcześniej poruszane w tym wątku ale potwierdzcie mi czy oferta może być złożona razem z JEDz i np. innymi dokumentami składanymi z ofertą, jako skompresowany plik zip w którym są te wszystkie plik, podpisany jednym podpisem wykonawcy

358

Odp: elektronizacja zamówień

Może.

359

Odp: elektronizacja zamówień

tez jestem tego zdania ale biję się tu z kimś o to

360

Odp: elektronizacja zamówień

janek159 napisał/a:

Było to wcześniej poruszane w tym wątku ale potwierdzcie mi czy oferta może być złożona razem z JEDz i np. innymi dokumentami składanymi z ofertą, jako skompresowany plik zip w którym są te wszystkie plik, podpisany jednym podpisem wykonawcy

a czy po rozpakowaniu paczki plików ZIP czy też innego WinRara pojedyncze pliki będą podpisane ?

361

Odp: elektronizacja zamówień

nie będzie podpisany każdy plik

362

Odp: elektronizacja zamówień

zes napisał/a:
janek159 napisał/a:

Było to wcześniej poruszane w tym wątku ale potwierdzcie mi czy oferta może być złożona razem z JEDz i np. innymi dokumentami składanymi z ofertą, jako skompresowany plik zip w którym są te wszystkie plik, podpisany jednym podpisem wykonawcy

a czy po rozpakowaniu paczki plików ZIP czy też innego WinRara pojedyncze pliki będą podpisane ?


No oczywiście, że mówimy o sytuacji gdy całość jest podpisana jednym podpisem.

363

Odp: elektronizacja zamówień

Co do zasady każdy dokument powinien być podpisany oddzielnie. W opisanej sytuacji wydaje się, że podpis może pełnić funkcję podpisu pod oryginałem ale również potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem. Tak czy inaczej musi być zachowana integralność podpisu z dokumentem; ten podpis powinien potwierdzać nienaruszalność oferty (oferty nie można zmienić). Jeśli podpis złożono tak, że nie zabezpiecza on oferty to jest chyba lipa.

364

Odp: elektronizacja zamówień

Skan oferty powinien być uznany za oryginał - stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/stanowisko-ws.-uznania-za-wazna-oferty-stworzonej-i-zlozonej-w-postaci-skanu-papierowego-formularza-oferty-do-pliku-podpisanego-kpe

Uważamy za istotne odrębne odniesienie się do zagadnienia złożenia ?paczki? dokumentów
elektronicznych  (ZIP,  ?spakowane?)  i  przedstawienie  postulatu  w  sprawie  sposobu
interpretacji § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  W  naszej  ocenie,  w  świetle
przedstawionej  wyżej  argumentacji,  ?zipowanie?  w  jednym  skompresowanym  pliku
dokumentów/oświadczeń  własnych  (np.  oferta,  JEDZ)  oraz  cudzych  (np.  referencje) 
i  opatrzenie  ?paczki?  jednym  podpisem  kwalifikowanym  powinno  również  być  uznane  za
prawidłowe, z logiką następującą ? w odniesieniu do dokumentów własnych wykonawcy celem
złożenia  podpisu  będzie  ich  podpisanie,  czyli  złożenie  oświadczenia  woli  w  wymaganej,
elektronicznej formie w oryginale,  a w odniesieniu do ?cudzych? dokumentów celem tego
podpisu będzie, zgodnie z rozporządzeniem, poświadczenie ich za zgodność z oryginałem. Co
prawda rozporządzenie w § 5 ust. 2 stanowi o przekazywaniu przez wykonawcę ?elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia? nic nie wspominając o oryginale, jednakże w naszej ocenie
przyjęcie  przedstawionej  koncepcji  nie  jest  z  tym  przepisem  sprzeczne  a  stanowi  jego
uprawnioną  interpretację.  Zgodnie  z  możliwościami  technicznymi  i  przyjętą  powszechnie
praktyką,  podpisy  elektroniczne  stosuje  się  zarówno  do  pojedynczych  dokumentów
elektronicznych jak i skompresowanych paczek dokumentów elektronicznych. We wszystkich
tych przypadkach, zgodnie z definicją podpisu elektronicznego z eIDAS podpisy wywołują takie
same skutki prawne. Złożenie podpisu pod paczką jak i pod każdym dokumentem z osobna
daje  ten  sam  efekt.  Podpis  elektroniczny  dotyczy  bowiem  danych  jako  takich,  a  nie
plików/dokumentów.  Innymi  słowy  niezależnie  od  tego,  czy  dojdzie  do  podpisania
pojedynczych  plików  każdego  z  osobna,  czy  wszystkich  łącznie  poprzez  podpisanie  pliku
skompresowanego,  należy  uznać,  że  podpis  złożony  pod  zestawem  plików  (w  tym  ZIP)
obejmuje całość zawartych w nim danych.   

Podkreślamy,  że  w  przypadku  dokumentu  JEDZ  powyższe  znajduje  potwierdzenie  wprost 
w  treści  Rozporządzenia  Wykonawczego  Komisji  (UE)  2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016  r.
ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
gdzie  ustawodawca  wspólnotowy  wskazał:  ?Co  się  tyczy  podpisu(-ów)  na  jednolitym
europejskim dokumencie zamówienia, należy zauważyć, że podpis na tym dokumencie może
nie  być  konieczny,  jeżeli  dokument  ten  jest  przesyłany  jako  część  zestawu  dokumentów,
których autentyczność i integralność jest zapewniona dzięki wymaganemu(-ym) podpisowi(-
om) na środkach przekazu.?. 
Podsumowując, w przypadku skompresowanego w pliku ZIP pakietu dokumentów własnych
składając podpis zawsze tworzymy oryginał, w przypadku cudzych domyślnie tworzymy kopię
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem.  Nie  ma  znaczenia  czy  dokumenty  te  są
skompresowane razem czy osobno. Naszym zdaniem przepis rozporządzenia nie jest z tym
rozumowaniem sprzeczny. 

Warto  przy  tym  zaznaczyć,  że  niektóre  dokumenty  np.  JEDZ  podmiotu  trzeciego  albo
konsorcjanta  muszą  być  podpisane  przez  wystawcę.  Zatem  umieszczenie  go  w  paczce
dokumentów ZIP (własnych i cudzych) i podpisanie elektroniczne może powodować wrażenie,
że jest on niejako podpisany po raz drugi, tym razem przez wykonawcę składającego ofertę. 
W  naszej ocenie  nie ma  to  znaczenia,  gdyż  jak  już wskazaliśmy  wcześniej,  istotne  jest,  czy
uprawniony  do  reprezentacji  podmiotu  trzeciego  podpisał  prawidłowo  dokument
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Zgodnie  z  zasadą  z  §  5  ust.  3  rozporządzenia 
w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego ten ?dodatkowy? podpis na pliku ZIP nie będzie brany pod uwagę 
w  odniesieniu  do  plików  wcześniej  elektronicznie  podpisanych  przez  wystawców  ?
oryginalnych. Wykonawca składający ofertę tylko ?wkłada? je do paczki. Przepis § 5 ust. 3
stanowi,  że  w  przypadku  przekazywania  dokumentu  elektronicznego  skompresowanego,
opatrzenie  pliku  zawierającego  skompresowane  dane  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym  jest  równoznaczne  z  poświadczeniem  przez  wykonawcę  za  zgodność 
z  oryginałem  wszystkich  elektronicznych  kopii  dokumentów  zawartych  w  tym  pliku, 
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. Analogicznie, w przypadku dokumentów już
wcześniej  podpisanych  przez  wystawców  (np.  konsorcjanta  czy  podmiot  udostępniający
zasoby) uznawany będzie podpis wystawcy.


Proponujemy zatem stosować przyjazną wykonawcom wykładnię § 5 ust. 3 rozporządzenia 
w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego, tj. w przypadku złożenia oferty w pliku ZIP, na potrzeby konkretnego
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  rekomendujemy  uznawanie  takiej  oferty  za  ważną 
i prawidłowo podpisaną.

365

Odp: elektronizacja zamówień

wg teorii PIIT podpisanie koperty jest wystarczające do uznania, że zawartość koperty tj. oferta również została podpisana:)

366

Odp: elektronizacja zamówień

PIIT wykazuje mądrość w tych swoich opiniach, dot. to też podejścia do skanu oferty. Liczę że uzp weźmie pod uwagę ich opinie w przygotowywanej rekomendacji dot formy oferty. Bo jakieś bzdetne problemy wychodzą.

367

Odp: elektronizacja zamówień

Wg mnie opinia PIIT całkiem sensownie i prosto tłumaczy problem.

368

Odp: elektronizacja zamówień

Pamiętajcie, że opinia (UZP też) niczego nie przesądza i nie jest źródłem prawa. Takie podejście do sprawy jak proponuje teraz UZP czyli wydanie opinii może się kiedyś na kimś zemścić.

369

Odp: elektronizacja zamówień

z obserwacji wiem, że opinia uzp w świecie zamówień jest traktowana jak zapis Konstytucji

370

Odp: elektronizacja zamówień

Myślę, że warto zaczekać na opinię UZP. Oczywiście, że może być i tak, że stanowisko sądów okręgowych w skargowych postępowaniach będzie odmienne od stanowiska wyrażonego w opinii UZP. Nie ulega wątpliwości, że problem i jest bardzo ciekawy i wymaga wyjaśnienia. Jak będzie - zobaczymy. W tej chwili mamy remis 2:2, co już oznacza, że rozstrzygnięcie nie będzie łatwe. Zastanawiam się tylko, co będzie jak opinia UZP i dalsze orzecznictwo przychylą się do stanowiska wyrażonego w wyroku KIO 2611/18. Zwłaszcza w zamówieniach współfinansowanych z środków unijnych.

371

Odp: elektronizacja zamówień

witam, a jak wzywam do złożenia przetłumaczonych na język polski dokumentów tj. certyfikatów sprzętu, ISO itp. , oświadczeń to jak one mają być złożone?

372

Odp: elektronizacja zamówień

Już jest 3 do 2 na korzyść KIO 119/19

373

Odp: elektronizacja zamówień

wadialny napisał/a:

Już jest 3 do 2 na korzyść KIO 119/19

jeśli wydrukowane, podpisane, zeskanowane, a następnie podpisane kwalifikowalnym podpisem oferty (inne dokumenty) uznawane są za oryginały, to jak wygląda kopia dokumentu ?

374

Odp: elektronizacja zamówień

wadialny napisał/a:

Już jest 3 do 2 na korzyść KIO 119/19

a coś wyskoczyło w KIO? masz jakiś nr KIO

375

Odp: elektronizacja zamówień

I ot tak informacja na koniec dnia

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/odstapienie-od-umowy-na-budowe-platformy-e-zamowienia