1

Temat: podmioty trzecie

Według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 27 lipca 2016r Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wymienionych w &5 pkt 1-9. Czy Zamawiający ma obowiązek żądać wszystkich dokumentów określonych w &5 pkt 1-9 Rozporządzenia?

2

Odp: podmioty trzecie

Te które wymieniasz/żądasz od Wykonawcy.

3

Odp: podmioty trzecie

Czy poniżej progów też muszę?

4

Odp: podmioty trzecie

W 22a.3 nie ma żadnego wyłączenia, więc chyba jasna sprawa.

5

Odp: podmioty trzecie

czyli jeżeli nie żądam w postępowaniu żadnych dokumentów ani oświadczenia z ust 5 art 24 to podmiot trzeci i tak ich musi złożyć  (jak literalnie brzmi 22a usta 3) czy nie musi jak podpowiada logika??

6

Odp: podmioty trzecie

To poniżej opinia z LEX Wolters Kluwer
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., zamawiający jest zobowiązany żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dalej rozporządzenie, nawet jeżeli zamawiający w specyfikacji nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 p.z.p. Natomiast gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej.

7 (edytowany przez jo 2016-10-24 05:58:39)

Odp: podmioty trzecie

tylko z czego to wynika?? ja powyżej progu żądam tylko dokumentów potwierdzających 24 ust 1 pkt 13-22

8

Odp: podmioty trzecie

rema17 napisał/a:

To poniżej opinia z LEX Wolters Kluwer
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., zamawiający jest zobowiązany żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dalej rozporządzenie, nawet jeżeli zamawiający w specyfikacji nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 p.z.p. Natomiast gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej.

Przesłanki fakultatywne!!!, należy żądać powyżej progów?, coś tu jest nie tak.
Sprawa jasną jest że dok. z rozporządzenia pokrywają się z wykluczeniami obligatoryjnymi i fakultatywnymi, jednak skoro jest przesłanka fakultatywna a ja jej nie przewiduję to jakim cudem mam żądać dokumentów i ewentualnie wykluczać?

9

Odp: podmioty trzecie

Albo ja jestem w błędzie, albo autorowi tej opinii coś się popiętroliło. Powtarzam - z przepisu nie wynika wyłączenie poniżej progów z 11.8. Mało tego par. 9 rozp. w spr. dokumentów też nic nie wspomina na ten temat, więc trudno mi stwierdzić skąd autorka tejże opinii wywodzi taki wniosek. Owszem w starym rozp. w spr. dokumentów był zapis, że poniżej progów można żądać, a powyżej żąda się, ale to rozporządzenie już jest nieaktualne. Patrząc na 22a.3 wywodzę, że należy żądać bez względu na wartość.

10

Odp: podmioty trzecie

Zgadza się, ale nie można żądać / badać więcej niżeli wymaga się od wykonawcy.

11 (edytowany przez Katiqq 2016-10-24 07:04:34)

Odp: podmioty trzecie

Zgadza się. Żądać można tylko tyle, ile od wykonawcy. Ustawodawca zdaje się zapomniał o tym, ale to wydaje się być oczywiste.

12

Odp: podmioty trzecie

Niejasno napisany kolejny przepis i tyle.

13

Odp: podmioty trzecie

Fajna opinia.

14

Odp: podmioty trzecie

To tak dla potwierdzenia pytanie i odpowiedz z Lex. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9.

Czy to oznacza konieczność żądania wszystkich dokumentów z § 5 pkt 1-9 od innych podmiotów, nawet jeżeli zamawiający nie żąda złożenia od wykonawcy wszystkich tych dokumentów?
Odpowiedź

Biorąc pod uwagę treść § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dalej rozporządzenie, w ocenie Autora odpowiedzi, zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, wszystkich dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia.

Od 28 lipca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający może żądać dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia. Dotyczy to wykonawców, którzy nie polegają na zasobach podmiotów trzecich. Natomiast, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu korzysta z zasobów podmiotów trzecich, zamawiający ma obowiązek żądania przedłożenia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia dotyczących tych podmiotów trzecich (§ 9 ust. 2 rozporządzenia).

Jak można zauważyć, w stosunku do podmiotów trzecich istnieje wymóg żądania szerszego katalogu dokumentów, niż to ma miejsce w stosunku do wykonawców, którzy nie korzystają z potencjału osób trzecich. Wynika to z treści art. 22a ust. 3 p.z.p., który wskazuje, że zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 p.z.p. Wymóg badania przesłanek wykluczenia w stosunku do podmiotów trzecich jest szerszy, obejmuje zarówno przesłanki wykluczenia obowiązkowe (art. 24 ust. 1 pkt 13-22 p.z.p.) jak i fakultatywne (art. 24 ust. 5 p.z.p.). Inaczej jest w stosunku do wykonawców, gdzie obowiązek zweryfikowania wykonawców pod kątem braku podstaw do wykluczenia jest obligatoryjny dla przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 p.z.p., natomiast obowiązek zweryfikowania przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 p.z.p., gdzie są wskazane przesłanki fakultatywne wykluczenia, jest dobrowolny.

Oczywiście należy pamiętać, iż zgodnie z nowelizacją p.z.p. dokonaną ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ? Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawcy składają wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz w zależności od trybu także, że spełnia kryteria selekcji, zaś w przypadku zamówień powyżej progów unijnych ? wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówień ? JEDZ (art. 25a ust. 1 i 2 p.z.p.). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne lub zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (we wstępnym potwierdzeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne (art. 25a ust. 3 p.z.p.). Dokumenty zaś lub oświadczenia dopiero Zamawiający żąda lub może żądać (w postępowaniach podprogowych) od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

15

Odp: podmioty trzecie

Rema ale to nie jest odpowiedź, którą zacytowałaś, bo ta jest tutaj:


Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Pytanie

Czy zamawiający musi żądać dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 p.z.p. i art. 24 ust. 5 p.z.p., jeśli nie przewidział możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 p.z.p.?
Odpowiedź

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., zamawiający jest zobowiązany żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dalej rozporządzenie, nawet jeżeli zamawiający w specyfikacji nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 p.z.p. Natomiast gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej.

Zgodnie z art. 22a ust. 3 p.z.p., zamawiający zobowiązany jest do zbadania wykonawcy powołującego się na zasoby podmiotu trzeciego nie tylko, czy udostępniane zasoby pozwalając na uznanie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ale również zobowiązany jest do zbadania czy wobec podmiotów trzecich nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu (w tym również art. 24 ust. 5 p.z.p.). Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych "Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 p.z.p., stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony. Zobowiązanie to stanowi punkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego w pierwszej kolejności w oparciu o wstępne oświadczenia wykonawców składane - w zamówieniach powyżej progów UE - na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zaś w zamówieniach poniżej progów UE ? w ramach "zwykłego" oświadczenia wykonawcy. Dla dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony, do ustalenia czego niezbędny jest wskazany dokument.

Jednocześnie zamawiający, oceniając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o te wstępne oświadczenia, w szczególności jednolity europejski dokument zamówienia, dokonuje także oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów trzecich. W celu dokonania takiej oceny zamawiający musi dysponować pełną informacją o tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie. Dla osiągnięcia takiego celu konieczne jest złożenie przez wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego. Czym innym jest natomiast złożenie dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie konkretnego warunku udziału w postępowaniu (np. wykaz usług zrealizowanych przez podmiot trzeci) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (np. niekaralność członka zarządu podmiotu trzeciego) co do oceny udostępnionego wykonawcy potencjału podmiotu trzeciego. Dokumenty te będą żądane przez zamawiającego od wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 i 2 p.z.p., ewentualnie w trybie art. 26 ust. 2f p.z.p." Oznacza to że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. zamawiający żąda od wykonawcy dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu. Zgodnie § 9 ust. 2 rozporządzenia - zamawiający jest zobowiązany do żądania od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia, którymi są:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 p.z.p. oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.;

- oświadczenia podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ?w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- oświadczenia podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 p.z.p.;

- oświadczenia podwykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 p.z.p.;

- oświadczenia podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

Natomiast jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych wyżej.

16

Odp: podmioty trzecie

Teraz tak się zastanowiłam, że poniżej progu zamawiający może bazować tylko i wyłącznie na oświadczeniu wykonawcy, tylko zdaje się niewielu z nas to robi. Jeśli zaś ma miejsce taka sytuacja, to żądasz wówczas oświadczenia od podmiotu trzeciego. Zawsze traktujesz go tak, jak wykonawcę i tego samego żądasz od niego. Na to wskazuje i logika i racjonalność zamawiającego.

17

Odp: podmioty trzecie

Przesłanki wykluczenia z 24.5 są przesłankami fakultatywnymi i można ale nie trzeba z nich korzystać czy poniżej czy powyżej progów.

18

Odp: podmioty trzecie

Wynika z tego że,  zamawiający ma żądać wszystkich dokumentów z par. 5 pkt 1-9 w stosunku do innego podmiotu nawet jak nie zostały określone fakultatywne powody wykluczenia?

Widzę, że opinia bardzo literalnie traktuje przepis art. 22a.3 ustawy oraz par. 9 ust. 2 i każe nam przyjmować że w odniesieniu do podmiotów innych udostępniających zasoby należy zbadać (obowiązkowo łącznie) podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne i żądać konsekwentnie wszystkich dokumentów z par. 9 ust . 2.

Czyli bardziej rygorystycznie jak w przypadku wykonawcy gdzie możemy sobie oceniać np. tylko obligatoryjne.

19

Odp: podmioty trzecie

No właśnie bardziej rygorystycznie mamy badać podmiot trzeci niż wykonawcę. Nie widzę w tym żadnego sensu i dlatego przyjmuję zasadę to co od wykonawcy, to i od podmiotu trzeciego.

20

Odp: podmioty trzecie

pewnie KIO to wyprostuje podobnie jak poprzednio przy RNC

21

Odp: podmioty trzecie

Marcel napisał/a:

Przesłanki wykluczenia z 24.5 są przesłankami fakultatywnymi i można ale nie trzeba z nich korzystać czy poniżej czy powyżej progów.

Dodatkowo czytał bym to łącznie z art. 24.6
"Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji."

22

Odp: podmioty trzecie

jeszcze podmiot trzeci
ja na razie biorę do ofert zobowiązania

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/moment-przekazania-zobowiazania-podmiotu-trzeciego/3

23

Odp: podmioty trzecie

podoba mnie się to podejście w tym artykule a nie podoba mnie się podejście uzp

24

Odp: podmioty trzecie

Jak na razie w postępowaniach < progów żądam oświadczenia Wykonawcy, że wymienieni przez niego w ofercie czy to podmiot udostępniający czy też podwykonawca nie podlegają wykluczeniu . W przypadku Wykonawcy, który  oświadczy ,że roboty xxx zostaną wykonane przez podwykonawców ale jeszcze nie wie personalnie kto oświadczenia takie musi złożyć przed podpisaniem umowy

25

Odp: podmioty trzecie

myszy1953 napisał/a:

Jak na razie w postępowaniach < progów żądam oświadczenia Wykonawcy, że wymienieni przez niego w ofercie czy to podmiot udostępniający czy też podwykonawca nie podlegają wykluczeniu . W przypadku Wykonawcy, który  oświadczy ,że roboty xxx zostaną wykonane przez podwykonawców ale jeszcze nie wie personalnie kto oświadczenia takie musi złożyć przed podpisaniem umowy

Chyba się nie rozumiemy.