1

Temat: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Witam,

został ogłoszony PN powyżej progów unijnych na realizacje kursu zawodowego.

Został ogłoszony późno i było mało czasu na realizację zadania.
Właściwie zadanie było możliwe do realizacji tylko w przypadku, gdy nie trzeba czekać na zawarcie umowy...

Niestety zostały złożone 2 oferty i w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, umowa może być zawarta po 10 dniach...
I tu już nie da rady zrealizować zadania w wyznaczonym terminie. Termin narzucony był z góry. Nie przewidziano możliwości zmiany terminu realizacji zadania.

Czy można unieważnić postępowanie ze względu na brak możliwości realizacji zadania w terminie wskazanym w SIWZ?
Czy można się tu posiłkować art. 93 ust. 1 pkt 7 - postępowanie obarczone wadą?

Pomóżcie...

2

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Ten termin jak był narzucony?, Konkretna data czy ilość dni/miesięcy od daty podpisania umowy?

3

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Narzucono konkretną datę.

W sumie nie wiem czy nie dało rady wynegocjować z kim dłuższej. Teraz jest to już nieistotne. Istotne co dalej?

Czy pomimo, gdy mnie mamy przewidzianej możliwości przedłużenia terminu w SIWZ ani ogłoszeniu o zamówieniu, możemy to zrobić np. o ilość niezbędnych dni do przeprowadzenia kursu?
Gdyby ktoś pogadał "z górą" i załatwił nowy termin?

4

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

"W orzeczeniu w sprawie C- 454/06 Presstext Nachrichtenagentur, w którym wskazano, iż ?zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może zostać uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówień, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłoby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. Podobnie zmiana zamówienia może zostać uznana za istotną, jeśli modyfikuje ona równowagę ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy w sposób nieprzewidziany w warunkach pierwotnego zamówienia.?

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, iż bez znajomości warunków realizacji konkretnego zamówienia nie jest możliwe jednoznaczne zakwalifikowanie zmian polegających na modyfikacji terminu realizacji zamówienia jako istotnych bądź nieistotnych z punktu widzenia ustawy Pzp.

Rozważając możliwość wprowadzenia zmian do umowy, których nie przewidziałeś na etapie przygotowywania postępowania (również zmian polegających na wydłużeniu terminu realizacji prac) powinieneś każdorazowo badać, czy zachodzą wyżej wskazane okoliczności.

Aby możliwe stało się wydłużenie czasu realizacji zamówienia z powołaniem na przesłankę istotnej zmiany okoliczności, konieczne jest ustalenie, czy informacja o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia podana do wiadomości wykonawców na początku procedury przetargowej nie wpłynęłaby na krąg potencjalnych wykonawców lub też na wynik konkretnego postępowania.

Zmiana umowy nie powinna wpłynąć na krąg wykonawców ubiegających o zamówienie!

Zmiana umowy polegająca na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia o znaczący okres należy traktować jako istotną zmianą umowy. Wynika to z tego, iż ustalenie dłuższego terminu wykonania umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia mogłoby wpłynąć na rozszerzenie kręgu wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia. A zatem zmiana taka jest dopuszczalna tylko w przypadku jej przewidzenia w ogłoszeniu o zamówienia lub siwz."

5

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Marcel najpewniej konkretna data...
Ale czy to się kwalifikuje pod 93.1.7? Moim zdaniem nie, ponieważ umowy polegające unieważnieniu wskazano w art.146 ust. 1, a żadna ze wskazanych tam przesłanek nie podchodzi pod sytuację opisaną przez edelkę.
Może warto zastanowić się na ile istotna byłaby zmiana terminu realizacji? O ile się przesunęła 2, 3 dni? Chyba zaryzykowałabym zmianę terminu jako bardziej możliwą do uzasadnienia przez Z niż unieważnienie.

6

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Dokładnie, edelka musi sobie rozważyć istotność ewentualnego przesunięcia terminu.

7

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

ciężki orzech do zgryzienia...

8

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

A gdyby przedłużyć ten termin, to przed podpisaniem umowy, tzn. umowę zawrzeć już z terminem "realnym", czy po? Aneksem zmienić termin?

9

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Jak już to po, absolutnie nie przed.

10

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

No tak myślałam, ale chciałam się upewnić, żeby móc trwać na swoim stanowisku.

11

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

przy dacie zawitej nie radzę sporządzać aneksów ,bardzo prawdopodobne ,że miało to znaczenie ponieważ ilość wykonawców prawie żadna , otworzył ogłoszenie i zamknął bo termin był nieodpowiedni dla niego

12

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Wszystko jednak zależy od danej sytuacji, dlatego trzeba to sobie dokładnie przeanalizować.

13

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

No dobrze, a co jeśli dojdziemy do wniosku, że zmiana terminu miałaby wpływ na krąg wykonawców, którzy złożyliby oferty. Czyli że to zmiana istotna, zatem nie możemy przedłużyć terminu realizacji?
Wiemy, że w tym momencie nierealne jest wykonanie kursu w terminie.
Nie mamy podstaw do unieważnienia przetargu, gdyż nie jest to błąd, który uniemożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu...
Więc co można tu zrobić?

Czy możemy dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, chociaż wiemy, że nierealna jest realizacja zamówienia?

14

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Całkiem niedawno miałem identyczną sytuację. Sytuacja też miała miejsce już po wyborze Wykonawców.

Opisałem sytuację i wskazałem w piśmie wadę na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 PZP. Na tej też podstawie Zamawiający unieważnił postępowanie uzasadniając, że na tym etapie postępowania nie jest możliwa zmiana umowy w tym zakresie.

Pozdrowienia

15

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

moim zdaniem żadna zmiana terminu nie wchodzi w gre, bo to zmiana istotna a po zatym nie została przewidziana w umowie/SIWZ, dlatego zawsze przed ogłoszeniem należy sprawdzac czy data końcowa realizacji jest adekwatna do terminu ogłoszenia i czasu potrzebnego na przeprowadzenie zamówienia i lepiej ją na początku skorygować,

16

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Czytam różne wyroki i:
1. nie ma możliwości unieważnienia tego postępowania.
2. celem każdego postępowania jest zawarcie umowy z wykonawcą spełniającym warunki udziału w postępowaniu, który złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę.
3. Pogląd o możliwości zmiany terminu wykonania umowy oraz braku podstaw do unieważnienia postępowania z powodu upływu tego terminu kształtuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i znajduje potwierdzenie w wyrokach sądów, na co wskazują m.in.: wyrok z 7 lutego 2013 r. (sygn. akt 154/13), wyrok z 17 lipca 2009 r. (sygn. KIO/UZP 852/09), wyrok z 31 marca 2009 r. (sygn. akt. KIO/UZP 333/09), wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 16 października 2007 r. (sygn. akt.: X Ga 158/0/Iza). Podobnie uchwały KIO: kio/kd 86/12, kio/kd 22/09.

Oprócz daty granicznej w SIWZ była też podana ilość dni zajęć teoretycznych i praktycznych.
Może nie będzie wiec naruszeniem przepisu art.144 jeśli wydłużymy datę realizacji dokładnie o taką ilość dni, która wynika z podanej ilości dni w SIWZ ?

Gordon: już wiem jak postępować na przyszłość. Możliwość realizacji zadania we wskazanym terminie ma być udowodniona (harmonogram). Ale to nie zmienia obecnej sytuacji ;-)

Pozostaje pytanie: co zrobić teraz?

17 (edytowany przez Katiqq 2015-10-21 08:44:36)

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Jak określiłaś termin wykonania w ogłoszeniu? Czy ilość tych dni miałaś w opz w ogłoszeniu?
I czemu możesz zawrzeć umowę po 10 dniach?

18

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

W ogłoszeniu wskazano termin konkretny, tj. określona data.
Wskazana jest również liczba godzin kursu i zapis, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Nie ma tam ilości dni. Są dopiero w załączniku do SIWZ.
Jest to przetarg powyżej progu unijnego.
Wpłynęły dwie oferty, więc umowę możemy zawrzeć po upływie 10 dni, jeśli prześlemy zawiadomienie w wersji elektronicznej.

Oferty były do uzupełnienia.
Jeden wykonawca nie uzupełnił dokumentów, więc musi być wykluczony z postępowania. Drugi wykonawca spełnia warunki i oferta nie podlega odrzuceniu.

Przed wybraniem oferty najkorzystniejszej (jedynej jaka nam pozostała), Komisja przeliczyła dni, że jeśli podpiszemy umowę po upływie 10 dni, to nie zdążymy w wyznaczonym czasie z kursem. zabraknie około 7-8 dni.

I nie wiemy co teraz.
Nie możemy unieważnić postępowania.
Nie ma zapisu w SIWZ czy ogłoszeniu o zamówieniu, że dopuszczamy możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania.

Wybrać ofertę najkorzystniejszą a potem zmienić termin realizacji zamówienia, przedłużając go jedynie o ilość dni niezbędna do realizacji zamówienia? czy wówczas będzie to zmiana nieistotna? Zawrzeć umowę na warunkach z SIWZ (termin) i zrobić aneks wydłużający termin? Kiedy?
Wybrać najkorzystniejszą ofertę i czekać na ruch Wykonawcy?
Czy możemy w ogóle wybrać ofertę, skoro wiemy, że nie da się zrealizować w terminie kursu? czy w uzasadnieniu pisać od razu o przedłużeniu terminu realizacji kursu?

Same niewiadome.

19

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Ta sytuacja nie stanowi podstawy do unieważnienia postępowania.
Wiem że istnieje możliwość dokonania proponowanej przez Ciebie zmiany terminu w umowie - źródła nie podam bo nie pamiętam ale może podstawą są w/w orzeczenia.
W przypadku stosowania sztywnych terminów trzeba przewidzieć przedłużającą się procedurę albo termin określać w dniach/miesiącach

20

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

ja bym chyba unieważnił i podparł się orzecznictwem niż naraził się na sugestie istotnej zmiany i ewentualnej korekty, choć myślę że te akurat kursy to już z URP idą, wink

21

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Gordon napisał/a:

ja bym chyba unieważnił i podparł się orzecznictwem niż naraził się na sugestie istotnej zmiany i ewentualnej korekty

No ale ja właśnie nie znalazłam orzecznictwa, które pozwala unieważnić taki przetarg...
wręcz znalazłam, że nie ma takiej możliwości...

Gordon napisał/a:

choć myślę że te akurat kursy to już z URP idą, wink

No Gordon, masz rację :-) to z URP :-)

I choć nie ja daje ciała, to ja muszę kombinować...

22

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

edelka napisał/a:

A gdyby przedłużyć ten termin, to przed podpisaniem umowy, tzn. umowę zawrzeć już z terminem "realnym", czy po? Aneksem zmienić termin?

Marcel napisał/a:

Jak już to po, absolutnie nie przed.

Czy aneks może być z tego samego dnia?
Podpisujemy umowę i od razu aneks?

23

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Nie ma żadnych przeszkód

24

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Radca prawny stwierdził, że umowę powinniśmy zawrzeć od razu z nowym terminem.
Co Wy na to?

25

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

umowa zawarta niezgodnie ze złożoną ofertą