1

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Witam
Mam pytanie odnośnie kryterium ofert.
Czy może być taka sytuacja iż w kryterium ofert nie będzie wykonawcy który ma 100 pkt.
60 - cena
40 - np. gwarancja

                oferta badana (min. 36 miesięcy)
= --------------------------------------------------- x 100 x znaczenie (40%)
              60 miesięcy (maksymalny wymagany)

Jeśli wszyscy wykonawcy zaproponują mniej niż 60 m-cy to nikt nie będzie miała 40 pkt.

ale oczywiści wybieram wykonawcę który w łącznej punktacji ma największą ilość punków (ale moze to nie być 100)

Do tej pory tak miała ale po zmianie prawnika powstał jakiś problem.

Pozdrawiam

2

(0 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Witam
Przygotowuje postępowanie na dostawę urządzeń dla dzieci.
Ze względu na to iż są tam również roboty budowlane mam STWIORB, Projekt budowlano-wykonawczy oraz Przedmiar. Z kosztorysu jasno wynika iż koszt dostawy urządzeń przewyższa koszt roboty budowlane.

W związku z powyższym czy moim rodzaje  zamówienia jest DOSTAWA a  nie robota budowlana?
Jeśli jednak DOSTAWA to czy przy postępowaniu na DOSTAWĘ mogę żądać kosztorysu do postępowania?
I oczywiście rozumie że w przypadku dostaw nie muszę mieć zapisów odnośnie podwykonawcy tak ostrych jak wymaga tego Ustawa PZP w przypadku robót budowlanych?

Pozdrawiam
AGA

3

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W kosztorysie w pozycji niżej Wykonawca wpisał prawidłowy metraż i pozycja została prawidłowo obliczona więc nie bardzo można powiedzieć że to był błąd w programie kosztorysowym.
Radca podpowiedział aby ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, albowiem nie jest możliwe poprawienie w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w zakresie podanej w SIWZ przez Zamawiającego powierzchni - metraż, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W konsekwencji poprawienia tej omyłki nastąpiłaby istotna zmiana treści oferty w zakresie wartości pozycji kosztorysu i co za tym idzie całej oferty.

Co wy o tym myślicie.
BARDZO PROSZĘ O PODPOWIEDZ.

4

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dodam jeszcze iż ta oferta jest 2 w rankingu ofert a są 3 oferty

5

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Do SIWZ dołączyliśmy przedmiar robót. Wykonawca w jednej z pozycji kosztorysu zamiast wpisać 349,27 m2 wpisał 3,492100m2 podał cenę jednostkową 8.516,57 oraz wartość 29.739,86.
Nie wiem jak poprawić ten błąd bo mnożąc jego metraż z ceną jednostkową podana to i tak  nie wychodzi jego podana wartość. 
Nie wiem jak to poprawić.
Do tej pory robiłam w ten sposób że poprawiałam właściwy metraż mnożyłam przez cenę jednostkowa zaproponowaną przez wykonawcę co wiązało się oczywiście ze zmiana ceny jego oferty , tylko nigdy niezdażyło się tak by oferta z około 200 tyś zł. robiła się na prawie 3 mln.
A jak w takiej sytuacji potraktować inne ofert jako rażąco niską czy odstąpić od wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tłumacząc to błędem wykonawcy którego zamawiający nie mógł w inny sposób poprawić i ze wartości pozostałych oferty zamawiający uważa za możliwe do realizowania gdyż kosztorys ofertowy zamawiającego wynosi 240 tys.
BARDZO PROSZĘ O PODPOWIEDZ W TEJ SPRAWIE

Witam
Bardzo proszę o podpowiedz co zrobicć w poniższej sytuacji.

PN Wykonawca w kosztorysie wpisał błędną ilość metrażu w jednej z pozycji. Wykonawca zajmuje 2 pozycję w rankingu, na razie smile
zamiast 349,270 m2 wpisał 3,492100 wspomnę jeszcze iż w tej pozycji przeliczając ilość jego metrów razy jego cenę jednostkową za żadne skarby nie wychodzi wartość tej pozycji jaką podał Wykonawca na końcu tej pozycji.
Myślałam że powinnam poprawić tą pozycję poprzez poprawienie ilości metrów zgodnie z przedmiarem mnożąc z jego ceną jednostkową ale jego wartość w tej pozycji w tedy będzie wynosić około 3 mln.

Szacunkowa wartość tego zamówienia wynosi około 250 tys. i pozostałe złożone 2 oferty są równie w tych granicach.
Czy jest jakiś inny sposób poprawienia tej pozycji ?

W przypadku gdyby nie było innej możliwości to jak mam traktować pozostałe oferty jako rażąco niskie i wezwać Wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

7

(1 odpowiedzi, napisanych Wadium)

PN wybrałam najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy otrzymałam rezygnację podwykonawcy,  który wycofał swój udział jako podwykonawcy oraz swoją wiedzę i doświadczenie a także zdolności techniczne na który powoływał się wykonawca.
Poinformowałam Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz wezwałam wykonawcę aby zastąpił podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca miał złożyć wykaz usług, wykaz narzędzi, oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, pisemne zobowiązanie. Dokumenty miał złożyć wypełnione odpowiednio do zaistniałej sytuacji (wszytko jasno opisane w jakiej sytuacji jakie dokumenty) oraz wezwałam o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny gdyż przed wyborem jego oferty to również było badane pod kątem wykonawcy jak i podwykonawcy.
Wykonawca na wezwanie złożył wykaz usług i narzędzi które nie potwierdziły spełnienie warunków.
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Pzp, zgodnie z którym to przepisem wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Jednocześnie oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, zgodnie z którym to przepisem odrzuca się ofertę, która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia a także została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) Pzp zgodnie z którym to przepisem odrzuca się ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

I teraz pytanie co z wadium zwrócić czy nie.
Byłabym za zwrotem gdyż przedstawił wykazy w których co prawda pokazuje iż sam będzie realizował zamówienie ale nie spełnia warunków udziału. Uważam że wykonawca nie jest winny temu że jego podwykonawca się wycofał. Wspomnę iż w trakcie postępowania (przed wyborem jego oferty) Wykonawca udzielał wyjaśnień i uzupełnień na każde pismo Zamawiającego.
A co wy o tym myślicie?

Dokonałam badania ofert, w tym rażąco niskiej ceny i dokonałam wyboru najkorzystniejszej oferty. Na trzy dni przed podpisaniem umowy podwykonawca, na którego zasoby techniczne (wykaz narzędzi) i zawodowe (doświadczenie) powoływał się Wykonawca złożył rezygnację tłumacząc iż po ponownej analizie prawdopodobieństwo realizacji zamówienia za kwotę dotyczącą podwykonawcy tj 50% zamówienia jest  niewystarczająca.
No i zrobił się problem bo termin związania ofertą kończy się 20 grudnia a już prosiłam o przedłużenie terminu wraz z wadium.
Czy moje rozumowanie jest dobre.

Występuję z pismem do Wykonawcy w związku z rezygnacją jego podwykonawcy i w piśmie powołuję się na art 22a ust. 6 pzp żądam zastąpienia podwykonawcy z jednoczesnym złożeniem nowych oświadczeń i wykazów bądź osobistego wykonania zamówienia no i od razu przedstawienia kwoty podwykonawcy i wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. 

A co z terminem związania ofertą?
Bardzo proszę o pomoc.

9

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Bardzo dziękuję Marcel no właśnie też tak zawsze robiłam ale znajomy powiedział że to ma byś wartość umowy i już zgłupiałam.
Pozdrawiam

10

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Takie głupie pytanko mam do was.
W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia jest taki punkt
Całkowita wartość zamówienia:
Wartość bez VAT: ......
Co tutaj wpisujecie wartość netto umowy czy szacunkową wartość zamówienia ?
Przyznam że się zamotałam z tym.
Pozdrawiam

11

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeśli masz czas to ja bym skorzystała z możliwość par 2 ust 6  rozporządzenia i zwróciła się do podmiotu który wystawił referencję z zapytaniem czy wykonana robota obejmowała również budowę lub rozbudowę obiektu.

12

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zawsze stałam na stanowisku iż referencja powinna zawierać informacje na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawce warunku udziału w postępowaniu. Aż do teraz gdy zdarzyło mi się iż złożona referencja nie ma tych informacji. Wczytując się w artykuły i kilka orzeczeń KIO dochodzę do wniosku że byłam w błędzie.
Możecie mnie nakierować na właściwy tok myślenia.
To znaczy czy referencja rzeczywiście jak to czytałam ma potwierdzić wyłącznie jego należyte wykonanie w przypadku usługi i Zamawiający nie może wymagać aby zawierała np. szczegółowo określony zakres, datę wykonania, termin. Wykonawca w składanym wykaz usług musi przedstawić takie informacje, które będą spełniać stawiane warunki udziału w postępowaniu.
?????

Po ostatnim szkoleniu mam mętlik w głowie, chodzi o informację z otwarcia ofert. Oprócz inf ceny, terminu wykonania, okres gwarancji czy warunków płatności w ofertach prosi Zamawiającego także np o podanie ilości zaoferowanych pokazów które jest do kryterium. Czy tą inf również podajecie na otwarciu ofert a później w inf z otwarcia na stronę.
Szkolący twierdzi że tej inf nie podajemy na otwarciu ani na stronę internetową gdyż nie ma jej wymienione w art. 86 i nie ma tam słowa w szczególności. Więc poza inf wymienionymi w art. 86 nic więcej Zam nie podaje, a jeśli Wykonawca chce więcej inf to ma złoży wniosek o wgląd do ofert.
Jak wy do tego podchodzicie?

14

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Po ostatnim szkoleniu mam mętlik w głowie, chodzi o informację z otwarcia ofert. Oprócz inf ceny, terminu wykonania, okres gwarancji czy warunków płatności w ofertach prosi się także np o podanie ilości zaoferowanych pokazów do kryterium. Czy tą inf również podajecie na otwarciu ofert a później w inf na stronę. Szkolący twierdzi że tej inf nie podajemy na otwarciu ani na stronę int gdyż nie ma jej wymienione w art. 86 bo nie ma jej tam wymienionej i nie ma tam słowa w szczególności. Więc poza inf wymienionymi w art. 86 nic więcej Zam nie podaje, a jeśli Wykonawca chce więcej inf to niech złoży wniosek o wgląd do ofert.
Jak wy do tego podchodzicie?

15

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Po ostatnim szkoleniu mam mętlik w głowie, chodzi o informację z otwarcia ofert. Oprócz inf ceny, terminu wykonania, okres gwarancji czy warunków płatności w ofertach prosi się także np o podanie ilości zaoferowanych pokazów do kryterium. Czy tą inf również podajecie na otwarciu ofert a później w inf na stronę. Szkolący twierdzi że tej inf nie podajemy na otwarciu ani na stronę int gdyż nie ma jej wymienione w art. 86 bo nie ma jej tam wymienionej i nie ma tam słowa w szczególności. Więc poza inf wymienionymi w art. 86 nic więcej Zam nie podaje, a jeśli Wykonawca chce więcej inf to niech złoży wniosek o wgląd do ofert.
Jak wy do tego podchodzicie?

16

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Po ostatnim szkoleniu mam mętlik w głowie, chodzi o informację z otwarcia ofert. Oprócz inf ceny, terminu wykonania, okres gwarancji czy warunków płatności w ofertach prosi się także np o podanie ilości zaoferowanych pokazów do kryterium. Czy tą inf również podajecie na otwarciu ofert a później w inf na stronę. Szkolący twierdzi że tej inf nie podajemy na otwarciu ani na stronę int gdyż nie ma jej wymienione w art. 86 bo nie ma jej tam wymienionej i nie ma tam słowa w szczególności. Więc poza inf wymienionymi w art. 86 nic więcej Zam nie podaje, a jeśli Wykonawca chce więcej inf to niech złoży wniosek o wgląd do ofert.
Jak wy do tego podchodzicie?

17

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Po ostatnim szkoleniu mam mętlik w głowie, chodzi o informację z otwarcia ofert. Oprócz inf ceny, terminu wykonania, okres gwarancji czy warunków płatności w ofertach prosi się także np o podanie ilości zaoferowanych pokazów do kryterium. Czy tą inf również podajecie na otwarciu ofert a później w inf na stronę. Szkolący twierdzi że tej inf nie podajemy na otwarciu ani na stronę int gdyż nie ma jej wymienione w art. 86 bo nie ma jej tam wymienionej i nie ma tam słowa w szczególności. Więc poza inf wymienionymi w art. 86 nic więcej Zam nie podaje, a jeśli Wykonawca chce więcej inf to niech złoży wniosek o wgląd do ofert.
Jak wy do tego podchodzicie?

18

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Po ostatnim szkoleniu mam mętlik w głowie, chodzi o informację z otwarcia ofert. Oprócz inf ceny, terminu wykonania, okres gwarancji czy warunków płatności w ofertach prosi się także np o podanie ilości zaoferowanych pokazów do kryterium. Czy tą inf również podajecie na otwarciu ofert a później w inf na stronę. Szkolący twierdzi że tej inf nie podajemy na otwarciu ani na stronę int gdyż nie ma jej wymienione w art. 86 bo nie ma jej tam wymienionej i nie ma tam słowa w szczególności. Więc poza inf wymienionymi w art. 86 nic więcej Zam nie podaje, a jeśli Wykonawca chce więcej inf to niech złoży wniosek o wgląd do ofert.
Jak wy do tego podchodzicie?

19

(4 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

Tak też myślałam.
Dziękuję

20

(4 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

Witam
Mam takie pytanie?
Kierownik przebywa na urlopie a chciałabym zamknąć postępowanie. Zastępca kierownika który może podpisać za niego zawiadomienie o wyborze jest członkiem komisji w tym postępowaniu.
Czy Zastępca może sam zatwierdzić  wybór najkorzystniejszej oferty (tj. być kierownikiem i członkiem równocześnie) czy należy Zastępcę wyłączyć i w jego miejsce wziąć innego członka?
Pozdrawiam

21

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Bardzo dziękuję za pomoc

22

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

I nie muszę mieć potwierdzenie od Zamawiającego iż zostało dobrze zrealizowane.

23

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Firma X i Y (osoby fizyczne prowadzące działalności jednoosobowe) tworzą konsorcjum nazywając go DD. W paragrafie umowy konsorcjum jest napisane iż powołują oni Pana Z (osoba tylko fizyczna niezwiązana z żadną firmą) jako pełnomocnika i nazywają go w umowie Liderem.
W ofercie w nagłówku piszą nazwę konsorcjum DD a w pkt dotyczącym konsorcjum piszą iż liderem jest Pan Z a firma X i Y są tylko członkami. Oświadczenia złożyli tylko firma x i Y. 
Co z tym mam zrobić, pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją więc bardzo proszę o pomoc.

24

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam
PN ze złożonej referencji wynika iż wystawił ją Wykonawca podwykonawcy. Czy tak może być?
W Rozporządzeniu odnośnie dokumentów jest wyraźnie napisane dokument wystawia podmiot na rzecz którego roboty bud. były wykonywane.
Ja uważam iż podmiotem takim jest wyłącznie Zamawiający natomiast inna osoba uważa iż w tym przypadku jest nim również Wykonawca.
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

W PN w wyniku wybrano najkorzystniejszą ofertę jednak Wykonawca odmówił podpisania umowy, zgodnie z ustawą Pzp wybrałam drugiego w kolejce.
Robię kolejne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ale co mam wpisać w tabeli w punktacji przy wykonawcy, który odmówił podpisania umowy.
Wydaje mi się że przedstawiam tam punktację jak przy innych ale przy łącznej punktacji wpisuje iż wykonawca odmówił podpisania umowy ale waham się też nad nie pokazuje punktacji tylko wpisuję iż odmówił podpisania.
Czy może ktoś podpowiedzieć w tej sprawie.