1

Temat: zatrzymanie wadium

PN wybrałam najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy otrzymałam rezygnację podwykonawcy,  który wycofał swój udział jako podwykonawcy oraz swoją wiedzę i doświadczenie a także zdolności techniczne na który powoływał się wykonawca.
Poinformowałam Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz wezwałam wykonawcę aby zastąpił podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca miał złożyć wykaz usług, wykaz narzędzi, oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, pisemne zobowiązanie. Dokumenty miał złożyć wypełnione odpowiednio do zaistniałej sytuacji (wszytko jasno opisane w jakiej sytuacji jakie dokumenty) oraz wezwałam o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny gdyż przed wyborem jego oferty to również było badane pod kątem wykonawcy jak i podwykonawcy.
Wykonawca na wezwanie złożył wykaz usług i narzędzi które nie potwierdziły spełnienie warunków.
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Pzp, zgodnie z którym to przepisem wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Jednocześnie oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, zgodnie z którym to przepisem odrzuca się ofertę, która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia a także została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) Pzp zgodnie z którym to przepisem odrzuca się ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

I teraz pytanie co z wadium zwrócić czy nie.
Byłabym za zwrotem gdyż przedstawił wykazy w których co prawda pokazuje iż sam będzie realizował zamówienie ale nie spełnia warunków udziału. Uważam że wykonawca nie jest winny temu że jego podwykonawca się wycofał. Wspomnę iż w trakcie postępowania (przed wyborem jego oferty) Wykonawca udzielał wyjaśnień i uzupełnień na każde pismo Zamawiającego.
A co wy o tym myślicie?

2

Odp: zatrzymanie wadium

Polecam komentarz o zatrzymaniu wadium:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wadium-zatrzymanie/zatrzymanie-wadium-na-podstawie-art-46-ust-4a-ustawy-prawo-zamowien-publicznych