Podmiot trzeci udostępnia nam zasoby (wiedza i doświadczenia) dostaliśmy zobowiązanie w którym zakres udziału w postępowaniu to podwykonawstwo więc rozumiem że w formularzu ofertowym wykazuję ten podmiot jako podwykonawcę ? A czy ten podmiot faktycznie wykona te roboty to nie wiem....

memphis napisał/a:

Moim zdaniem nie, zwłaszcza jeśli kolor to rzecz wtórna. Najlepiej wyjaśnij zamawiającemu, że cały czas oferujesz ten sam produkt,  a zmieniasz tylko jego prezentację, gdyż na karcie jest tylko zdjęcie poglądowe co do konstrukcji i popełniono omyłkę.

Dokładnie w ten deseń sformułowałam odp. na wezwanie ;-)

memphis napisał/a:

Jeżeli nie zmienisz przedmiotu oferty, to nie.

Ok, czyli przedłożenie nowej karty z takim samym urządzeniem jak złożonym pierwotnie ale w innym kolorze nie zmieni treści oferty.

W postępowaniu poniżej progów zamawiający wymagał aby do oferty dołączyć środki dowodowe w postaci kart katalogowych z kolorowymi zdjęciami dla oferowanych urządzeń (konkretnie chodzi o elementy małej architektury bedące wyposażeniem placu zabaw).  W kilku kartach mamy rozbieżności (np.na zdjęciu nasze urządzenie ma inny kolor niż wymagany przez zamawiającego) i zostaliśmy wezwani do wyjaśnień lub uzupełnień przedmiotowych środków dowodowych i teraz pytanie - czy przedłożenie nowej karty technicznej dla danego urządzenia będzie prowadziło do zmiany treści ofert w zakresie oferowanych w niej elementów dostaw składających się na przedmiot zamówienia ?

memphis napisał/a:

Nie znam przepisu, wg którego wykonawca nie może korzystać z doświadczenia, które nabył przy wykorzystaniu podwykonawców. Jest to trochę absurdalne, bo przy jednej robocie dwa podmioty nabywają doświadczenie...

Dla mnie również jest to absurdalne. Wykonawca wystawi referencje podwykonawcy i w jednym postepowaniu oba podmioty wykażą doświadczenie na tej samej budowie o tym samym zakresie.......

cbud napisał/a:

Treść jest jednoznaczna, a skąd wiadomo że nie robił tego ten na kogo jest napisane. W tym układzie należałoby zarzucić niewiarygodność dokumentu i oficjalnie go sprawdzić.

Pisze od strony Wykonawcy. Mam referencje w których nie ma wzmianki o podwykonawcy i szef uważa że jeśli nie napisano że roboty wykonał podwykonawca to możemy okazywac się przed zamawiającymi dośwaidczeniem wskaznym literalnie w referencji......

Firma budowlana do wykonania robót angażuje podwykonawców. Nie zawsze są oni oficjalnie zgłoszeni do zamawiającego. Inwestor wystawia referencje wykonawcy - i w treści referencji nie wspomina że przy realizacji takich a takich robót brał udział podwykonawca (dotyczy przypadku oficjalnego zgłoszenia podwykonawcy do inwestora). Czy doświadczeniem zdobytym przez podwykonawcę moze się wykazywać wykonawca ? Wykonawca tych robót nie zrobił, bo robił je podwykonawca, w referencji nie ma mowy o podwykonawcy. świta mi że gdzieś czytałam że wykonawca może się wykazywać takim dośwaidczeniem, ale czy na pewno ?

źle się wyraziłam - zamawiający zaleca pades

memphis napisał/a:

Zamawiający nie ma prawa nie dopuścić formatów doc, docx. Natomiast składanie padesów jest bezpieczniejsze dla wykonawców.

Dokumenty w word podpisują mi się w formacie xades, a zamawiający chce pades, a pdf właśnie podpisuje mi się poprzez pades ;-)  i jak tu nie zwariować ????

jo napisał/a:
magda19831 napisał/a:

czy dobrze będzie jak zrobię tak:
wypełnię dokumenty w word, zapiszę w pdf, każdy dokument podpiszę podpisem kwalifikowanym i wyślę ? Platforma soldeo pozwala załadować gotowe, podpisane już dokumenty.

możesz chyba też podpisać worda

czy dobrze będzie jak zrobię tak:
wypełnię dokumenty w word, zapiszę w pdf, każdy dokument podpiszę podpisem kwalifikowanym i wyślę ? Platforma soldeo pozwala załadować gotowe, podpisane już dokumenty.

Powiem szczerze że też się pogubiłam i nie wiem jak podpisać ofertę. Zamawiający wymaga złożenia oferty poprzez platformę soldea, gdzie wg instrukcji trzeba wgrać gotowe pliki. Mam podpis kwalifikowany i chciałabym go użyć. Do oferty muszę dołączyć również karty, foldery i musze je potwierdzić za zgodność z oryginałem. Myslałam że zrobię tak: dokument w word zapiszę w pdf i szef podpisze podpisem kwalifikowanym , ale w ofercie musze wpisać że oferta zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron i teraz nie wiem jak mam nanieść te numery stron na te dokumenty  ech......

12

(8 odpowiedzi, napisanych Wadium)

W odp. na wezwanie do złożenia dokumentow potwierdzających spełnianie warunków wykonawca przedkłada dokumenty które nie potwierdzają warunków, wykonawca zostaje wezwany do uzupełnienia i wyjaśnień - składa dokumenty i wyjaśnienia nie spełniające warunków - wadium do zatrzymania ?

Odświeżę wątek.
Planujemy złożyć ofertę jako konsorcjum i chcielibyśmy aby każdy z członków konsorcjum wniósł zab. nal. wyk. umowy oddzielnie na swój zakres prac. Dla potwierdzenia iż możemy tak złożyć zabezpieczenie w wybranej przez każdego z członków konsorcjum formie zadaliśmy takie pytanie jednak  zamawiający udzielił odp. że nie wyraża zgody na wniesienie łączonego zabezpieczenia. W mojej ocenie stanowisko zamawiającego jest błędne czy jednak się mylę ? W siwz oczywiście dopuszczono składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

marekw2 napisał/a:

Co do tego covid ? Nie dotrzymaliście warunków umowy i trzeba ponieść konsekwencje.

Też tak uważam ;-)
jednak szef wie lepiej .....

Taka patowa sytuacja - firma wykonawcza zawarła umowę z podwykonawcą i niestety nie powiadomiła Inwestora o tej Umowie (projekt umowy również nie został przedłożony inwestorowi). Podwykonawca doniósł do gminy, iż zawarł z wykonawcą umowę, jako dowód przedłożył ją inwestorowi i lawina ruszyła.... w umowie jest następujący zapis:
"Strony postanawiają że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne które będą naliczane w następujących wypadkach: za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy  innego wykonawcy niż wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiającego podwykonawca(...) 10% wynagrodzenia"
Czy w związku ze specustawami nie ma jakieś furtki, aby Inwestor mógł odstąpić od naliczania kar? czy jako wykonawca jesteśmy raczej na przegranej pozycji ?

memphis napisał/a:

dokładnie

I data wystawienia Opinii bankowej może być po tso ?

memphis napisał/a:

Informację z banku (nie datę wystawienia) należy odnieść do terminu składania ofert. Ponadto informacja musi być aktualna.

termin składania ofert 16.10 a więc stan środków na koncie w dowolnym dniu licząc max miesiąc wstecz ?

memphis napisał/a:

Nie jest. Informacja nie potwierdza wysokości środków w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem tso.

jesli opinia z 15.10.2020 to stan środków najdalej na dzień 15.09.2020, tak ?

Taka sytuacja - opinia bankowa z dnia np. 15.10.2020 ale na opinii stan środków na koncie podany z dnia 01.09.2020. Opinia wystawiona w terminie - czyli nie dalej jak miesiąc od terminu składanie ofert, jednak czy stan środków podany na dzień 01.09. czyli dużo wcześniej niż miesiąc spełnia warunek (oczywiście zakładając że stan środków mieści się w wymaganej przez zamawiającego kwocie). Czy taka opinia w świetle przepisów jest OK i  spełni warunek ?

20

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Sprawa zakończona sukcesem. Udało się przetłumaczyć inspektorowi kwestię długości doświadczenia i finalnie interpretacja powyższego zapisu odnosi nie odnosi się do tych dwóch robót.
Dziękuję za merytoryczną dyskusję ;-)

21

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Olek napisał/a:
magda19831 napisał/a:
Olek napisał/a:

Zgadzam się. Mają być co najmniej 2 roboty o łącznym czasie trwania co najmniej 2 lata.

A możesz napisać dlaczego tak uważasz ? Dodam ze tabelka do uzupełnienia wykazu osób wyglada tak:
1. Imię i nazwisko , 2. kwalifikacje, wykształcenie i okres praktyki zawodowej. 3.  Opis doświadczenia np rodzaj prac, lokalizacje i zakresy robót.

Wziąłbym tu pod uwagę wykładnie językową. Moim zdaniem samo posiadanie uprawnień nie stanowi doświadczenia, gdyż doświadczenie nabywa się poprzez wykonywanie konkretnych czynności. Np. student budownictwa po skończonych studiach nie może powiedzieć, że ma 5 lat doświadczenia w zawodzie a osoby, które mają np. uprawnienia nauczycielskie ale nie wykonują tego zawodu, też nie mogą legitymować się doświadczeniem w zawodzie nauczyciela.


Warunek jest tak nieczytelnie napisany, że najlepiej zadać pytanie o wyjaśnienie.

Dla mnie warunek był zrozumiale napisany, jednak okazuje się że można interpretować go dwojako. Wygraliśmy już 3 przetargi u tego samego zamawiającego i zapis dot. doświadczenia kierownika był identyczny i  nie było wątpliwości. Co więcej - dział zamówień publicznych interpretuje ten zapis tak jak ja , ale inspektor z działu merytorycznego niestety nie.

22

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

memphis napisał/a:

Wykonawca musi dysponować osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy, (...) 
1) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
2) posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania
uprawnień
3) oraz doświadczenie Jako kierownik budowy/kierownik robót/inżynier
budowy/inspektor nadzoru, w nadzorowaniu albo kierowaniu dwoma robotami
budowlanymi w zakresie budowy/remontu/przebudowy/rozbudowy obiektów
budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu".

Trzy niezależne warunki, a w pkt 3 nie ma nic na temat, że zadania te miały trwać 2 lata.

W najgorszym razie sytuacje niejasne rozstrzyga się na korzyść wykonawcy.

Dokładnie taki sam jest mój tok myślenia.
Zamawiający wezwał nas do wyjaśnień w tej kwestii - zobaczymy jak się sprawy potoczą.

23

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Olek napisał/a:

Zgadzam się. Mają być co najmniej 2 roboty o łącznym czasie trwania co najmniej 2 lata.

A możesz napisać dlaczego tak uważasz ? Dodam ze tabelka do uzupełnienia wykazu osób wyglada tak:
1. Imię i nazwisko , 2. kwalifikacje, wykształcenie i okres praktyki zawodowej. 3.  Opis doświadczenia np rodzaj prac, lokalizacje i zakresy robót.

24

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

memphis napisał/a:

Jak dla mnie z tego warunku nie wynika, by te dwa zadania miały trwać po dwa lata.

Z mojego rozumowania też nie wynika by te dwa zadania miały łącznie trwać dwa lata. Dodam że ten zapis u tego zamawiającego pojawia się zawsze w siwz i udało nam się wygrać kilka przetargów i nigdy zamawiający nie kazał nam udowodnić że te dwie roboty trwały dwa lata.

"Wykonawca musi dysponować osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy, (...)  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą co
najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania
uprawnień oraz doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót/inżynier
budowy/inspektor nadzoru, w nadzorowaniu albo kierowaniu dwoma robotami
budowlanymi w zakresie budowy/remontu/przebudowy/rozbudowy obiektów
budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu".

ja interpretuje tak:
osoba posiadająca uprawnienia w danej branży, która ma uprawnienia wydane conajmniej dwa lata temu i która ma doświadczenie jako kierownik itd. w nadzorowaniu albo kierowaniu dwoma budowami w danym zakresie i nie jest istotne jak długo trwały te dwie roboty.

Natomiast inwestor interpretuje powyższy zapis tak, że te dwie roboty miały trwać minimum dwa lata.

Po czyjej stronie jest racja ?