1

Temat: Gwarancja ubezpieczeniowa - konsorcjum

Gwarancja ubezpieczeniowa - konsorcjum, musi być wystawiona na konsorcjum, obejmująca całą kwotę zabezpieczenia?
Czy może być np. wystawiona na całą kwotę, ale tylko na lidera?

2

Odp: Gwarancja ubezpieczeniowa - konsorcjum

KIO 466/16
W ocenie Izby, brak jest podstaw do przyjęcia, iż gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium wystawiona na zlecenie jednego z podmiotów tworzących konsorcjum nie zabezpiecza w całości roszczeń zamawiającego związanych z naruszeniem obowiązków przez wykonawcę, tu konsorcjum. Izba w całości podziela wywody prezentowane w przywoływanym już wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXIII Ga 1313/15, iż to nie wspólnik (konsorcjant) lecz wykonawcy tworzący konsorcjum, stanowią właściwy podmiot praw i obowiązków wynikających z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2011 r., V CSK 475/10, niepubl.).

3

Odp: Gwarancja ubezpieczeniowa - konsorcjum

Chodziło mi o zabezpieczenie należytego wykonania umowy.Wydaje mi się, że zgodnie z art. 141 pzp, jeżeli gwarancja opiewa na całą kwotę, to musi być umowa w treści o konsorcjum dwóch firm.

4

Odp: Gwarancja ubezpieczeniowa - konsorcjum

Sorki. Powinien być wyszczególniony skład

5

Odp: Gwarancja ubezpieczeniowa - konsorcjum

Pytanie

Czy w przypadku konsorcjum zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji może być złożone przez każdego współkonsorcjanta osobno, dając sumę gwarancji równą 10% wartości umowy?

Odpowiedź

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy mogą podzielić je między siebie tak, że suma wszystkich części nie będzie niższa niż 10% ceny całkowitej oferty albo wartości zobowiązania wynikającego z umowy. Żądanie, aby zabezpieczenie to miało postać jednego dokumentu od jednego gwaranta uznaje się bowiem za naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzialność wykonawców w konsorcjum

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających ofertę wspólną. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych

Podkreślić należy, że Prezes UZP w jednej z kontroli podał, że jest teoretycznie możliwa sytuacja, w której w przypadku, gdy w skład konsorcjum wchodzi trzech wykonawców, każdy z nich wniesie gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, bądź jedno z poręczeń wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wówczas fizycznie będą występować trzy dokumenty (w jednej bądź różnych formach), ponieważ art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zezwala wykonawcy na wybór jednej lub kilku form zabezpieczenia. Istotne przy tym jest, aby z treści tych dokumentów wynikało, że zabezpieczają to samo zobowiązanie. Jednocześnie zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosząc zabezpieczenie w częściach, wykonawcy ci odpowiadają solidarnie, a zatem od każdego z nich zamawiający może dochodzić zabezpieczenia w całości.


Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz ostatnie nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce!


Podstawa prawna: art. 23 ust. 3, art. 141, art. 148 ust. 1, art. 150 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); uchwała KIO z 22 lipca 2011 r., sygn. akt KIO/KU 54/11

6

Odp: Gwarancja ubezpieczeniowa - konsorcjum

Spr. dotyczy wadium ale do zabezpieczenia stosuje się odpowiednio:
Konsorcjum może złożyć wadium wystawione tylko na jednego konsorcjanta

Nie istnieją przeszkody we wniesieniu wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, w której treści gwarancji ujęty został jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dlatego też obowiązki, jakie ustawa kształtuje w stosunku do wykonawcy, będą dotyczyły tych wykonawców, którzy wspólnie biorą udział w postępowaniu (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 marca 2015 r.; sygn. akt KIO 336/15).

7

Odp: Gwarancja ubezpieczeniowa - konsorcjum

Odświeżę wątek.
Planujemy złożyć ofertę jako konsorcjum i chcielibyśmy aby każdy z członków konsorcjum wniósł zab. nal. wyk. umowy oddzielnie na swój zakres prac. Dla potwierdzenia iż możemy tak złożyć zabezpieczenie w wybranej przez każdego z członków konsorcjum formie zadaliśmy takie pytanie jednak  zamawiający udzielił odp. że nie wyraża zgody na wniesienie łączonego zabezpieczenia. W mojej ocenie stanowisko zamawiającego jest błędne czy jednak się mylę ? W siwz oczywiście dopuszczono składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8

Odp: Gwarancja ubezpieczeniowa - konsorcjum

Nie znam przeciwskazań i zakazów. Ma tylko w sumie gwarantować wspólną i solidarną odpowiedzialność. Forma zależy od wykonawcy i zawsze może zmienić. Warunek co do róznych form - powinno to być odpowiednio opisane w umowie konsorcjum aby było wiadomo kto za co odpowiada i za ile.