1

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Też jestem tego zdania, ponieważ teoretycznie Zamawiający mógłby zdążyć odrzucić ofertę Wykonawcy przed złożeniem uzupełnienia/zmiany wyjaśnień. Poza tym czy taka zmiana wyjaśnień nie jest pewnego rodzaju zmianą oferty po upływie terminu składania ofert?

Witam,
wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny wskazał, iż 2 materiały budowlane (ich parametry) są niezgodne z wymaganiami OPZ, natomiast po upływie terminu na złożenie wyjaśnień wykonawca wskazał, iż uzupełnia złożone wcześniej wyjaśnienia informując, iż wycenił materiały o parametrach zgodnych z OPZ. Czy wyjaśnienia złożone po terminie można uznać w tym wypadku za prawidłowe i brać pod uwagę, skoro w wyznaczonym terminie wskazał materiały niezgodne z OPZ?

Witam,
przetarg poniżej progów. W SIWZ opuszczono składanie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków i niepodleganiu wykluczeniu w następujący sposób:
1)    w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres email pietraga@gmina.swidnica.pl lub
2)    za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. W takiej sytuacji dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wykonawca złożył:
1. wydruk certyfikatu polisy, z którego wynika, iż jest on wygenerowany z pliku podpisanego podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wykonawca wydruk ten poświadczył za zgodność z oryginałem.
2. wydruk opinii bankowej o posiadanej zdolności finansowej, z którego wynika, iż został wystawiony na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe. Dodatkowo opinia została opatrzona podpisem elektronicznym przez pracownika banku. Wykonawca wydruk ten poświadczył za zgodność z oryginałem.

Czy w oparciu o zapisy SIWZ należy uznać, iż Wykonawca złożył dokumenty w prawidłowy sposób?
Z góry dziękuję za pomoc.

Oferty są dwie, więc ustawowe 10 muszę odczekać bo przetarg powyżej progu. Natomiast Wykonawcy się znają i wiem na 100%, że nie będzie odwołania bo sytuację z ofertą i dokumentami wykonawcy najkorzystniejszego mamy czystą. Dodatkowo konkurencja zadeklarowała wniesienie takiego pisma, że nie będą wnosić odwołania. Czy takie oświadczenie będzie wystarczające?

Witam,
czy istnieje możliwość, aby wykonawca zrzekł się prawa do wniesienia odwołania, co umożliwiłoby zamawiającemu podpisanie umowy przed upływem 10-dniowego terminu na jego wniesienie? Sprawa dot. przetargu powyżej progu unijnego, a zamawiającemu zależy na niezwłocznym podpisaniu umowy i rozpoczęciu świadczeniu usługi. Słyszeliście o takiej sytuacji? Bardzo dziękuje za pomoc.

Witam,
prowadzimy postępowanie o wartości powyżej progu. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty. Wyjaśnienia przesłał mailem na adres wskazany w SIWZ w postaci pliku pdf, tj. zeskanował swoje pismo i wysłał jako załącznik. Czy należy wymagać aby takie wyjaśnienia zostały podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i dopiero wysłane jako załącznik mailem? Jeżeli tak to na jakiej podstawie tego żądać?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Witam, w PN na dostawę sprzętu TIK zamawiający wymagał dostawy drukarki 3D o konkretnie opisanych parametrach/funkcjonalnościach. Zamawiający żądał w ofercie wskazania producenta i modelu drukarki, co wykonawca uczynił. Zamawiający wymagał m.in aby drukarka była wyposażona w drzwiczki i autokalibrację. Problem w tym, że zgodnie z informacją na stronie producenta drzwiczki i autokalibracja nie są standardowym elementami urządzenia, a dodatkowymi (do kupienia za dodatkową opłatą). Wykonawca w żaden sposób tego nie opisał w ofercie, tzn. nie wskazał że oferuje urządzenie uzupełnione o dodatkowe wyposażenie.
W związku z powyższym czy można uznać, iż w takim przypadku wykonawca zaoferował drukarkę zgodną z wymaganiami zamawiającego?

8

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jakieś mocniejsze argumenty za wezwaniem o wyjaśnienia i poprawienia oferty lub za odrzuceniem?

Witam,
w przetargu na dostawę wyposażenia do szkoły wykonawca winien w załączniku określającym oferowane parametry poszczególnych sprzętów wskazać producenta oraz model. Wykonawca w jednej z pozycji wskazał model natomiast producenta określił (w ocenie zamawiającego błędnie) jako "Zestaw 24 pilotów do testów TT". Jeśli chodzi o zaoferowany model to wpisując w google oznaczenie podane przez wykonawcę bez problemu jest on do zidentyfikowania. Zamawiający nie wymagał żadnych dokumentów typu karty katalogowe, foldery, opisy, więc jedyną cechą określającą oferowane urządzenie jest w chwili obecnej wskazany model. Problem z tym, iż faktycznym producentem oferowanego sprzętu jest "Turning Technologies", stąd pewnie skrót TT we wpisie wykonawcy, natomiast bez wątpienia wykonawca nie podał prawidłowej nazwy producenta. Czy oferta z góry podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ - błędne wskazanie producenta, czy być może należy wezwać wykonawcę do wyjaśnień i na ich postawie poprawić ofertę w zakresie prawidłowej nazwy producenta? Doda, iż wpisując w google podany model nie jest wyszukiwane żadne inne urządzenie niż zgodne z oczekiwaniami zmawiającego. Z góry dziękuje za pomoc.

Witam. Prowadzimy przetarg nieograniczony z podziałem na 7 zadań. Z treści formularza ofertowego wynika, iż Wykonawca złożył ofertę na zadania nr 3 i 4 (i takie informacje Zamawiający odczytał na otwarciu ofertę), natomiast badając ofertę okazało się, iż oferta dotyczy zadania nr 6 i 7. Omyłka wynika prawdopodobnie z tego, iż Wykonawca zasugerował się nr załączników do SIWZ, które opisywały poszczególne elementy wyposażenia objętego zadaniem nr 3 i 4. Czy taka omyłkę można poprawić jako "inną"omyłkę czy w ogóle nie należy tego poprawiać i odrzucić ofertę? Rozważam też wezwanie Wykonawcy do złożenia treści oferty, ale tak czy inaczej niezbędne byłoby dokonanie poprawy formularza ofertowego Wykonawcy. Z góry dziękuję za sugestie.

11

(5 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Przetarg na dostawę samochodu asenizacyjnego. W OPZ Zamawiający wymagał srebrnego koloru kabiny. Wykonawca zaoferował samochód o kabinie koloru srebrnego natomiast, dostarczył samochód z kabiną koloru białego. Czy dopuszczenie dostawy o innym kolorze niż wymagany/zaoferowany będzie istotną zmianą umowy? Kolor nie wpływa na funkcjonalność samochodu. Nie mniej jednak podstawą do wystawienia faktury za samochód jest dokonanie odbioru bez zastrzeżeń, a na chwilę obecną komisja odbiorowa ma zastrzeżenie właśnie do koloru. Stąd pomysł na wprowadzenie zmiany do umowy polegającej na dopuszczeniu innego koloru kabiny. Dodam, że w dopuszczalnych istotnych zmianach umowy takiej zmiany nie przewidziano, więc pytanie czy możną ją uznać za zmianę nieistotną?

Opinia UZP jest mi znana. Wątpliwości mam co do pozycji 1, 2 i 3. Teoretycznie jeden wykonawca (np. biuro podróży) mógłby zorganizować zieloną szkołę oraz pozostałe wycieczki. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie dokładnie określić terminów wycieczek jednodniowych oraz dokładnego ich programu. Czy w przypadku przeprowadzenia przetargu dla poz. 1, 2 i 3, gdzie dopuszczę składanie ofert częściowych (3 zadania) i np. dla poz. 3 nie wpłynie żadna oferta to można zgodnie z pzp udzielić zamówienia z wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt. 4?
W zakresie kina i basenu, według mnie, tak naprawdę w grę wchodziłoby wyłącznie zamówienia na transport do kina i na basen. W końcu to zamawiający decyduje na jaki film lub sztukę teatralną chce pojechać. Z kina i basenu chcemy korzystać z tych zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego aby minimalizować koszty transportu. Czy to prawidłowe rozumowanie?

Witam, realizujemy projekt dofinansowany z UE, który przewiduje dla uczniów:
1. wyjazd 10-dniowy nad morze (tzw. zielona szkoła) o wartości szacunkowej 120 000 zł,
2. wycieczkę 3-dniową o wartości szacunkowej 5 500 zł (w miejsce opisane we wniosku o dofinansowanie),
3. 15 wycieczek1-dniowych, każda w inne miejsce (miejsca wycieczek opisane we wniosku o dofinansowanie) o łącznej wartości szacunkowej 30 000 zł (15x 2 000 zł),
4. 10 wyjazdów do kina/teatru/opery o łącznej wartości szacunkowej 9 000 zł (na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić na jakie przedstawienia/filmy pojedziemy)
5. 30 wyjazdów na basen o łącznej wartości szacunkowej 9 000 zł.

Czy wszystkie powyższe usługi należy potraktować jako jedno zamówienia (z ofertami częściowymi)? Wycieczki planowane są w ilościach 1-2 w miesiącu, do teatru/kina/opery w ilości 1-2 w miesiącu, basen razy 3-4 w miesiącu.
Proszę o sugestie czy można podzielić ww. usługi na zamówienia samodzielne?

Z góry dziękuję za każdą poradę.

14

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy inni użytkownicy są też zdania że powinno być spójne?

15

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam.
Prowadzimy zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji (poprzez bazę konkurencyjności) i wymagaliśmy osób posiadających konkretne doświadczenie, np. wykazanie się pełnieniem funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji lub wodociągu. W zapytaniu dopuściliśmy jednokrotne uzupełnienie dokumentów brakujących (na wzór art. 26 ust. 3 PZP). Wykonawca do oferty załączył wykaz kadry ze wskazaniem wykonanych usług, ale nie załączył referencji, których wymagaliśmy na potwierdzenie należytego wykonania wykazanych usług. Wezwaliśmy Wykonawcę do uzupełnienia referencji (lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług). Wykonawca dostarczył referencje ale dotyczące innych usług niż wskazał w wykazie złożonym wraz z ofertą. Czy można uznać taką sytuację za spełnienie warunku udziału w postępowaniu? Czy jednak wykaz wraz z referencjami musi stanowić spójną całość? Z góry dziękuję za pomoc.

16

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zastanawiam się, iż skoro w treści zaświadczenia jest określenie "do wysokości 70% netto kontraktu" to ostatecznie może to być równie dobrze 10%. Według mnie należy jednak wezwać Wykonawcę do przedstawienia innego dokumentu, który wprost będzie potwierdzał wysokość posiadanej zdolności kredytowej wyrażoną konkretną liczbą bez żadnego domniemywania. Czy zgadzacie się ze mną? Lub może to ja jestem w błędzie? Bardzo proszę o każdą wskazówkę, tym bardziej iż zamówienia jest współfinansowane ze środków UE.

17

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,
w SIWZ wymagaliśmy wykazania się przez Wykonawców środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości min. 1.500.000 zł. Wykonawca przedkłada zaświadczenie banku, iż zgodnie z procedurą kredytowania Wykonawca może otrzymać finansowanie do wysokości 70% netto kontraktu pn. "..... (wskazana nasza nazwa zamówienia"......". ponadto w treści zaświadczenia z banku zawarto, iż "Ostateczna kwota kredytu oraz jego warunki wymagają decyzji właściwego organu Banku i są uzależnione od oceny ekonomiczno-finansowej i przedłużenia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia spłaty, w związku z powyższym niniejsze oświadczenie nie może być traktowane jako promesa kredytowa." Oferta wykonawcy opiewa na ponad 5.000.000 zł netto, więc teoretycznie Wykonawca może ubiegać się o finansowanie do wysokości 3.500.000 zł (70% z 5 mln). Czy takie, w mojej ocenie domniemane, zaświadczenie można uznać za spełniające w sposób oczywisty warunek udziału w postępowaniu?

Witam,
a co w sytuacji gdy Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym podania ceny całkowitej brutto (ryczałtowej) oraz dodatkowo podania tej ceny w rozbiciu na dwie składowe - roboty budowlane z dofinansowaniem - część robót jest kwalifikowalna, a część po prostu nie. Z załączonego przedmiaru robót nie wynikało wprost, które pozycje dotyczą robót kwalifikowalnych, a które robót niekwalifikowalnych - Wykonawca powinien je wycenić na podstawie dokumentacji budowlanej. Jeden z Wykonawców usunął z formularza ofertowego część dot. wskazania ceny za roboty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Do oferty dołączony jest kosztorys ofertowy Wykonawcy. Czy można uznać, iż wprowadzona modyfikacja formularza ofertowego nie skutkuje odrzuceniem oferty czy też należy odrzucić ofertę jako sporządzoną niezgodnie z SIWZ?

19

(15 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W poście nr zacytowałem warunek udziału w postępowaniu (jedyny warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej) natomiast w poście 13 wskazałem jakie dokumenty zażądano od Wykonawców. Mam nadzieję, że teraz sytuacja jest jasna, bo rzeczywiście trochę wcześniej zamieszałem. Proszę o pomoc co robić. Czy Zamawiający żądał zbędnego wykazu usług?

20

(15 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W SIWZ i ogłoszeniu żądano (opis warunków w skrócie):
1. wykaz osób - Wykonawca winien dysponować minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru

2. wykaz usług - Wykonawca winien wykazać iż wykonał co najmniej 2 usługi polegające na nadzorze robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy) brutto każda.

Jakiej treści Wykonawcy złożą wykazy to nie wiem, bo procedura odwrócona i do ofert nie załączyli. Proszę o pomoc czy kontynuować procedurę czy unieważnić.

21

(15 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W oparciu o warunek postawiony tak jak to napisano w pierwszym poście żądano wykazu usług i wykazu kadry. Jak powinien postąpić Zamawiający, aby uniknąć konsekwencji? Czy też taka rozbieżność nie powinna rodzić konsekwencji w ocenie potencjalnych kontrolujących?

22

(15 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Oba załączniki. Tak jak to było wymagane? Zamówienie jest dofinansowane z UE. Zastanawiam  się czy nie rodzi się podejrzenie żądania dokumentów, których żądać się nie powinno - a co za tym idzie korekta finansowa. Czy nie należałoby unieważnić postępowania z uwagi na błąd, którego nie da się usunąć?

23

(15 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

A co zrobić w przypadku, gdy jesteśmy po otwarciu ofert, a w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu żądaliśmy obu wykazów?

24

(15 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Proszę o pomoc. W postępowaniu postawiono następujący warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
"Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy) brutto każda."

Czy na podstawie tak postanowionego warunku wymagać wykazu osób czy wykazu osób i usług?
Moim zdaniem tylko wykazu osób, ale proszę o podpowiedzi.

Czy w takim wypadku należy przyjąć, że skoro Wykonawca złoży to info z banku, to bierze na siebie odpowiedzialność za to, iż informacje zawarte w dokumencie są nadal aktualne (świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń?
Czy dobrze rozumuje, że w pierwszej kolejności należny sprawdzić czy dokument był ważny na dzień składania ofert, a następnie "UWIERZYĆ" Wykonawcy, że skoro go złożył w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 2, to informacje zawarte w dokumencie nadal są aktualne (tzn. nadal posiada wymaganą zdolność kredytową lub być może ta zdolność kredytowa wzrosła)?