Mam jeden przetarg nieograniczony ( poniżej progów) który ogłosiłem  w grudniu 2020 roku ( stara ustawa) a umowę zawarłem w styczniu 2021 roku. Czy wzór sprawozdania w e-zamówieniach przewiduje taką sytuację?

Zmiana dotyczy postępowań wszczynanych od 1 stycznia 2022 r.

Nie zupełnie tak jest. Jeżeli mogą mieć wpływ na coś to składają

Mamy dwa rodzaje oświadczeń: z art 56 ust.2 i z art 56 ust. 3.
Załóżmy, że osoba, która szacowała wartość zamówienia została określona jako składająca oświadczenie z art. 56 ust.3 przed przystąpieniem do wykonywania czynności. Ale ta osoba po szacowaniu nie brała udziału w żadnych czynnościach aż do zawarcia umowy. W takim wypadku czy i w jakim celu musi składać to oświadczenie z art 56 ust.2 ustawy?

27 grudnia 2021 roku mija termin składania ofert. Do kiedy Wykonawca może zadać pytania aby zamawiający musiał odpowiedzieć?

Tak ale ja muszę pozbierać dane z Wydziałów i potrzebuję im przesłać jakiś WZÓR.

Albo słabo szukam albo tego nie ma. W aktach prawnych do Nowego_Pzp jest wzór sprawozdania z przetargiem nieograniczonym poniżej progów unijnych. Czy będzie jakieś Rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania?

33

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Co zrobić jak przy weryfikacji podpisu pokazuje się w raporcie "Minister ds Cyfryzacji"? a brak nazwiska podpisującego

Witam
jestem po wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowy jeszcze nie podpisano szukamy środków. Jutro upływa termin związania ofertą. Czy dzis mogę / muszę wystąpić do Wykonawcy o zgodę na przedłużenie terminu związania? jak to jest?

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2019

OPINIE PRAWNE
Sposób obliczania terminu do składania ofert
Przepisy ustawy Pzp określające zasady wyznaczania przez zamawiających terminu składania
ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniudo innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43 ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni” od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35” od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania ofert, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert przez wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE jest 7 lub 14 dzień od wszczęcia postępowania. W przypadku zamówień powyżej progów UE jest to 35 dzień od przekazania ogłoszenia  do publikacji  Urzędowi  Publikacji  Unii Europejskiej,  z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 11 ust. 7d ustawy Pzp. Jednocześnie, użyte w treści tego przepisu wyrażenia  „od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych”, a w przypadku art. 43 ust. 2 ustawy Pzp „od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”, zgodnie z art. 111 § 2 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp,  wskazują,  iż  przy wyznaczaniu  tych  terminów  nie  uwzględnia  się  dnia,  w  którym zamawiający zamieścił i tym samym opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych lub, przy zamówieniach powyżej progów UE, przekazał ogłoszenie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ponadto, należy zauważyć, iż stosownie
do treści art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. W konsekwencji, w świetle przepisów ustawy niemożliwe jest wyznaczenie przez zamawiającego terminu składania ofert jako terminu w dniach (liczbie dni).
Zamawiający, w świetle tych przepisów zobowiązany jest do wyznaczenia konkretnej daty, ze wskazaniem godziny, w której upływa termin na złożenie oferty w siedzibie zamawiającego, uwzględniając w tym zakresie uwar unkowania organizacyjne funkcjonujące w jego jednostce, a także dyspozycję art. 43 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Oznacza to, że np. 7-dniowy termin zostanie zachowany jeśli zamawiający zapewni, że od momentu publikacji ogłoszenia w BZP do terminu składania ofert wyrażonego w dniach i godzinach mieści się 7 dni
.
Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie m. in. w uchwale KIO z dnia 10 czerwca 2009 r.
(sygn. akt KIO/KD 15/09). Powyższa interpretacja przyjmowana była również wielokrotnie w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówień publicznych będących przedmiotem kontroli  przeprowadzanych  przez  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  w  których w okolicznościach wyznaczenia przez zamawiających terminu składania ofert upływającego w 7 dniu od dnia wszczęcia postępowania, Prezes Urzędu nie wykazywał naruszeń przepisów ustawy Pzp.

w poniedziałek ogłaszm przetarg z otwarciem w następny poniedziałek. Czy termin 7 dni liczony w godzinach nadal jest możliwy?

Może ktoś mi wyjaśnić po wypełnieniu tych formularzy (które nie są jasne) powstaje wersja robocza albo plik httml. Jak to wysłać dalej? Pomocy

Tak ale czy mogę zastrzec na podstawie art 121, że czynności "te i te" może wykonać ten, który ma zezwolenie,  a z oświadczenia wyjdzie co będzie robił ten drugi, który nie ma zewolen?

A w art. 117 jest mowa, ze jeżeli występują wspólnie to wystarczy ,ze jeden ma zezwolenia i to jest ok?

Mam warunki udziału w postępowaniu dotyczące tylko i wyłączne ZEZWOLEŃ i KONCESJI. W SWZ stawiam wymóg, że wykonawca musi wykonać zamówienie samodzielnie. Czy w takim przypadku muszę żądać zobowiązania do udostępnienia zasobów dla podmiotów występujących wspólnie i oświadczeń podczas gdy zamówienie musi być wykonane samodzielnie. A zezwoleń i licencji nie można udostępnić.

Przy wypełnianiu części zamówienia nie ma pól dotyczących kryteriów wyboru a system nie przepuszcza ogłoszenia na koniec i pokazuje Podaj Kryteria wyboru w częściach. Jak to rozwiązać?

Cenę stałą można ustalić tylko w ściśle określonych bardzo nielicznych postępowaniach. Cena stała oznacza, że wykonawca może złożyć ofertę z ceną (ani więcej ani mniej) określoną przez Zamawiającego.

Ja się pytam czy mogę tak zrobić przy dostawie bonów towarowych.

Art 91 ust 2b starej ustawy w związku z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj

Ale cena stała może być jeżeli to wynika z przepisów prawa. Np dotychczas zaoferowanie ceny wyższej lub niższej było czynem nieuczciwej konkurencji. Czy tak jest nadal?

Witam. Czy w SWZ na dostawę Bonów towarowych muszę określić cenę stałą jak to było w latach minionych czy może coś się zmieniło może ktoś wie?

Ile się czeka po kliknięciu "publikuj" na publikację ogłoszenia .

Czy w świetle nowej ustawy_Pzp Wykonawca może odstąpić od umowy? czy nie? i z czego to wynika?
W starej ustawie był art 145 gdzie była mowa że zamawiający może odstąpić od umowy to jakby Wykonawca nie miał takiego prawa.

Proszę o wpisy

48

(3 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Według mnie się nie zamieszcza. Tylko w BZP.

Musisz spróbować usunąć to zamówienie z planu całkowicie. Tam publikuje się tylko zamówienia o wartości od 130 tys. zł a nie przewiduje się publikacji zamówień dla których nie stosuje się Pzp.

50

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To jest skrót opinii UZP z 19 kwietnia 2019 r.  " Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny.
    Nie każdy dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiący odwzorowanie dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w postaci papierowej (np. skan w PDF), będzie uznany za elektroniczną kopię. W każdym przypadku należy brać pod uwagę kontekst wystawienia i złożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
    W przypadku zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty.
    Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym."