1

Temat: 7 dni na godziny

w poniedziałek ogłaszm przetarg z otwarciem w następny poniedziałek. Czy termin 7 dni liczony w godzinach nadal jest możliwy?

2 (edytowany przez memphis 2021-12-03 10:27:30)

Odp: 7 dni na godziny

Nie wiem, o co chodzi z tymi godzinami, ale jak ogłaszasz przetarg w poniedziałek, to termin wypada we wtorek.

3

Odp: 7 dni na godziny

bez wątpienia jest to wtorek. Nie bierzesz pod uwagę dnia zdarzenia

4

Odp: 7 dni na godziny

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2019

OPINIE PRAWNE
Sposób obliczania terminu do składania ofert
Przepisy ustawy Pzp określające zasady wyznaczania przez zamawiających terminu składania
ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniudo innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43 ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni” od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35” od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania ofert, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert przez wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE jest 7 lub 14 dzień od wszczęcia postępowania. W przypadku zamówień powyżej progów UE jest to 35 dzień od przekazania ogłoszenia  do publikacji  Urzędowi  Publikacji  Unii Europejskiej,  z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 11 ust. 7d ustawy Pzp. Jednocześnie, użyte w treści tego przepisu wyrażenia  „od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych”, a w przypadku art. 43 ust. 2 ustawy Pzp „od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”, zgodnie z art. 111 § 2 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp,  wskazują,  iż  przy wyznaczaniu  tych  terminów  nie  uwzględnia  się  dnia,  w  którym zamawiający zamieścił i tym samym opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych lub, przy zamówieniach powyżej progów UE, przekazał ogłoszenie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ponadto, należy zauważyć, iż stosownie
do treści art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. W konsekwencji, w świetle przepisów ustawy niemożliwe jest wyznaczenie przez zamawiającego terminu składania ofert jako terminu w dniach (liczbie dni).
Zamawiający, w świetle tych przepisów zobowiązany jest do wyznaczenia konkretnej daty, ze wskazaniem godziny, w której upływa termin na złożenie oferty w siedzibie zamawiającego, uwzględniając w tym zakresie uwar unkowania organizacyjne funkcjonujące w jego jednostce, a także dyspozycję art. 43 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Oznacza to, że np. 7-dniowy termin zostanie zachowany jeśli zamawiający zapewni, że od momentu publikacji ogłoszenia w BZP do terminu składania ofert wyrażonego w dniach i godzinach mieści się 7 dni
.
Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie m. in. w uchwale KIO z dnia 10 czerwca 2009 r.
(sygn. akt KIO/KD 15/09). Powyższa interpretacja przyjmowana była również wielokrotnie w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówień publicznych będących przedmiotem kontroli  przeprowadzanych  przez  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  w  których w okolicznościach wyznaczenia przez zamawiających terminu składania ofert upływającego w 7 dniu od dnia wszczęcia postępowania, Prezes Urzędu nie wykazywał naruszeń przepisów ustawy Pzp.