Dziękuje za odpowiedź. Czyli formularz zostawić i nie zawracać  sobie nim głowy.

Podpinam się pod pytanie  czynność na umowę o pracę ???

Zamówienie unijne do 20 tys złotych  na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
Dopuściłam składanie ofert częściowych ze względu na 2 różne branże. 
Firma 1  osobowa złożyła  ofertę najkorzystniejszą  na 2  zadania.
Na jedno zadanie  wykonawca posiada uprawnienia a na 2 zadanie  wskazał   przysłowiowego Kowalskiego  jako  osobę posiadającą uprawnienia w branży  elektrycznej.

Natomiast w formularzu, mam zapis:
Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przyjmowane w celu ustalenia     obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej. Niniejszy oświadczam, że
    █ zatrudniam pracowników*
    █ mam zawarte umowy ze zleceniobiorcami*
    █ nie zatrudniam pracowników ani nie mam zawartych umów ze zleceniobiorcami*
    * niepotrzebne skreślić

Wykonawca pierwsze dwa skreślił  i zostawił ił nie zatrudniam pracowników ani nie mam zawartych umów ze zleceniobiorcami
Czy nie powinien  zatrudnić  inspektora nadzoru  i zakreślić w tym przypadku mam zawarte umowy ze zleceniobiorcami  lub zatrudniam pracowników ???
Co wy o tym sądzicie?

Też czytałam tę odpowiedź na UZP .
Z tego co zrozumiałam jeżeli zamówienie jest podzielone w ramach jednego postępowania to należy zamieścić w jednym wierszu tabeli, a jeżeli by były przeprowadzone odrębne postępowania to należy podać w odrębnym wierszu.

Miałam podobną sytuacje i  odrzuciłam ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy.
Dokument stanowiący treść oferty, jakim jest kosztorys, nie mieści się w katalogu z rozporządzenia, a tym samym Zamawiający nie ma prawa skorzystać z procedury określonej w art. 26 ust.3 ustawy Pzp.
Na dodatek rozliczenie zostało przyjęte w formie kosztorysowej.

Wg mnie wszystko powinno być wrzucone w jeden rejestr.

Dzięki Wam a szczególnie  dzięki użytkownikowi Jo udało mi się opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień.
Jedna tylko podpowiedź dla tych którzy maja problem z opublikowaniem np. planu na stronie.
Dalej pozostajemy na tej głównej stronie E - Zamówienia gdzie się zarejestrowaliśmy.
Patrz prawa strona u góry.
Pod naszymi danymi  do logowania znajduje się
. wnioskuj o  rolę podmiotu Wykonawcy
. zarządzaj użytkownikami    ( uwaga to klikamy)
. zmień dane
. zmień haslo
. wyloguj się

Stwierdzili , że w marcu br.  dołożą własne środki do budżetu.
Ale dziękuje za uwagę jak najbardziej słuszną smile
Pozdrawiam

Dziękuję za pomoc smile.
Widzę , że mój problem był już poruszany na forum  13.12.2016r. przez Patrycję 21.
Z waszych  udzielonych  tam opinii  jasno wynika, że plan  robię do budżetu na dany rok  a nie do WPF. 
Na stronie uzp jest  również informacja,że dot. roku budżetowego.
Olek pytałeś o środki są dof. z środków unijnych.
P.s
Wiesz Marcel ja niepotrzebnie skupiłam się na szacowaniu wartości zamówienia a nie na planowaniu postępowań.


Marcel podpowiedz mi tylko, czy dobrze myślę?
Jak bym  ogłosiła w tym roku przetarg tylko  na 1 część czyli 50.000zl , to muszę to zrobić w trybie przetargu ,bo patrzę na wartość całego projektu czyli 1 mln a nie tylko na te część ?

Pytanie do fachowców smile
Jeżeli w Wieloletnim Planie Finansowym (WPF)  wpisano np. budowę kanalizacji sanitarnej i łączne nakłady  wynoszą powyżej 1 mln zł, (okres realizacji 2021,2022), a w limicie zobowiązań na rok 2021r. wpisano tylko do budżetu  kwotę 50.000 zł  na roboty budowlane , a na 2022 wpisano pozostałą kwotę.
Czy w związku z tym  muszę to  zadanie wskazać do planu postępowania na 2021 na pełną  kwotę  tj.1mln i ?

Ja zawierałam umowę na nadzór w formie zapytania ocenę i przyjęłam jako wynagrodzenie brutto.
Zapisałam w zaproszeniu, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstają w związku z  pełnieniem nadzoru nad prowadzonymi robotami.

Dziękuję

Czy oprócz zamieszczenia  ogłoszenie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w TED ( art.95 ust.2) ,dajecie również informacje na swojej  stronie, czyli BIPIE , że została zawarta umowa  ?

Ja bym to potraktowała jako  nowe postępowania , które nie zostało podzielone na części.

14

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Otrzymałam dzisiaj dodatkową informację z  TED, że ogłoszenie  ukaże się dzisiaj. Nawet została podana dokładna godzina. Sama zadałam pytanie i sama na nie znalazłam odpowiedź.
Pozdrawiam smile

W przypadku termomodernizacji jak najbardziej -dopuścić składanie ofert częściowych.

16

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Mam do fachowców pytanie.
Jeżeli otrzymałam  na maila  informację z TED, że ogłoszenie ukaże się 28.10.2020r. czyli jutro .
Czy w takim razie jutro otrzymam dodatkową  informację , że ogłoszenie się ukazało?
Czy muszę sama  śledzić tę stronę z ogłoszeniami ?

Chyba chodziło Panu o art 144 ust.1 pkt 2 lit c?. To jak najbardziej zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza w Biuletynie zamówień publicznych (postępowanie krajowe). 
Nie wiemy z postu  na jakiej podstawie zamawiający chce przedłużyć termin wykonania, bo podaje tylko na podstawie art.144.
Natomiast jak przesuwam tylko termin wykonania np. w robotach budowlanych z uwagi na warunki pogodowe, które przewidziałam w ogłoszeniu i w SIWZ (art.144 ust.1 pkt 1 ) to sporządzam tylko aneks do umowy podstawowej.
W związku z powyższym proszę o Wasza opinę w tej kwestii ???

Ostrożnie z tym aneksowaniem.Tym bardziej ,że kryterium był termin wykonania.
Nawet jeżeli przyczyny leżą  po stronie  zamawiającego, to wykonawca wnioskuje do zamawiającego o wydłużenie terminu  podając uzasadnienie prawne i faktyczne powołując się  jednocześnie na zapisy, które zamawiający przewidział w ogłoszeniu w zakresie dot przesunięcia terminu z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę.   
Nie spotkałam się ,że przy zmianie terminu robimy ogłoszenie o zmianie umowy po zakończeniu postępowania.
Robimy tylko aneks  do umowy pooiędzy wykonawcą  i zamawiającym.

Dziękuję za pomoc smile Pozdrawiam.

Procedura odwrócona art.24aa  - przetarg krajowy.
Jeden z Wykonawców (oferta najdroższa)  w formularzu ofertowym i w wstępnym oświadczeniu wskazał, że będzie korzystać z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.
Natomiast do oferty  nie dołączył zobowiązania podmiotu trzeciego.
W związku z powyższym czy muszę  wezwać tego wykonawcę  w trybie art 26 ust 3pzp  do złożenia brakującego oryginału zobowiązania?
W SIWZ wymagałam dołączenia do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego od wszystkich wykonawców.

Zgadzam się z opinią marekw2.

Kiedyś niektórzy zamawiający dokumentacje wliczali. Napewno się  dokumentacji nie wlicza do robót budowlanych.

Dziękuję:)

Tzn. że nie zaszkodzi jak to zostawię ?

Ogłaszam przetarg nieograniczony na rob. budowlane  w systemie  zaprojektuj i wybuduj  na podstawie PFU.
Czy muszę wpisać do projektu umowy , że dokumentacja projektowa obejmuje również opracowanie  przez Wykonawcę :kosztorysu  inwestorskiego , przedmiaru  robot, Spec. technicznej i  BIOZ.  ?