Ja bym to potraktowała jako  nowe postępowania , które nie zostało podzielone na części.

2

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Otrzymałam dzisiaj dodatkową informację z  TED, że ogłoszenie  ukaże się dzisiaj. Nawet została podana dokładna godzina. Sama zadałam pytanie i sama na nie znalazłam odpowiedź.
Pozdrawiam smile

W przypadku termomodernizacji jak najbardziej -dopuścić składanie ofert częściowych.

4

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Mam do fachowców pytanie.
Jeżeli otrzymałam  na maila  informację z TED, że ogłoszenie ukaże się 28.10.2020r. czyli jutro .
Czy w takim razie jutro otrzymam dodatkową  informację , że ogłoszenie się ukazało?
Czy muszę sama  śledzić tę stronę z ogłoszeniami ?

Chyba chodziło Panu o art 144 ust.1 pkt 2 lit c?. To jak najbardziej zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza w Biuletynie zamówień publicznych (postępowanie krajowe). 
Nie wiemy z postu  na jakiej podstawie zamawiający chce przedłużyć termin wykonania, bo podaje tylko na podstawie art.144.
Natomiast jak przesuwam tylko termin wykonania np. w robotach budowlanych z uwagi na warunki pogodowe, które przewidziałam w ogłoszeniu i w SIWZ (art.144 ust.1 pkt 1 ) to sporządzam tylko aneks do umowy podstawowej.
W związku z powyższym proszę o Wasza opinę w tej kwestii ???

Ostrożnie z tym aneksowaniem.Tym bardziej ,że kryterium był termin wykonania.
Nawet jeżeli przyczyny leżą  po stronie  zamawiającego, to wykonawca wnioskuje do zamawiającego o wydłużenie terminu  podając uzasadnienie prawne i faktyczne powołując się  jednocześnie na zapisy, które zamawiający przewidział w ogłoszeniu w zakresie dot przesunięcia terminu z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę.   
Nie spotkałam się ,że przy zmianie terminu robimy ogłoszenie o zmianie umowy po zakończeniu postępowania.
Robimy tylko aneks  do umowy pooiędzy wykonawcą  i zamawiającym.

Dziękuję za pomoc smile Pozdrawiam.

Procedura odwrócona art.24aa  - przetarg krajowy.
Jeden z Wykonawców (oferta najdroższa)  w formularzu ofertowym i w wstępnym oświadczeniu wskazał, że będzie korzystać z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.
Natomiast do oferty  nie dołączył zobowiązania podmiotu trzeciego.
W związku z powyższym czy muszę  wezwać tego wykonawcę  w trybie art 26 ust 3pzp  do złożenia brakującego oryginału zobowiązania?
W SIWZ wymagałam dołączenia do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego od wszystkich wykonawców.

Zgadzam się z opinią marekw2.

Kiedyś niektórzy zamawiający dokumentacje wliczali. Napewno się  dokumentacji nie wlicza do robót budowlanych.

Dziękuję:)

Tzn. że nie zaszkodzi jak to zostawię ?

Ogłaszam przetarg nieograniczony na rob. budowlane  w systemie  zaprojektuj i wybuduj  na podstawie PFU.
Czy muszę wpisać do projektu umowy , że dokumentacja projektowa obejmuje również opracowanie  przez Wykonawcę :kosztorysu  inwestorskiego , przedmiaru  robot, Spec. technicznej i  BIOZ.  ?

Ja mam taki zapis w SIWZ dot. sposobu porozumiewania się 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią     pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w 7.4 oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał.
Natomiast  w praktyce jak nie otrzymam potwierdzenia,  to na ogół wysyłam jeszcze raz maila  do Wykonawcy ale w treści 2 maila - piszę o potwierdzenie otrzymania maila pierwszego. termin liczę tak jak zapisy w SIWZ czyli obowiązuje 5 dni ( dla bezpieczeństwa i z KPA nie liczę dnia wysłania).

15

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Dziękuję Wam za  waszą cenną opinię .Przesunę o 2 dni .Pozdrawiam

16

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Przetarg na roboty budowlane-  krajowy.Wpłynęły pytania od wykonawców w zakresie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem, na dodatek część robót nie została skalkulowana w przedmiarze gdzie obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe .Czekamy  ciągle na skorygowane przedmiary.
Z uwagi na upływający termin składania ofert a brak odpowiedzi dla wykonawców, zmieniłam tylko  SIWZ i ogłoszenie  o 7 dni. Nowy  termin otwarcia ofert na 3 czerwca
Czy jak uzyskam  dzisiaj czyli 27 maja odpowiedzi od projektanta i zamieszczę  je na stronie BIP wykonawców czy znów muszę zmienić termin ? 
Przedmiot zamówienia w ogłoszeniu był wpisany bardzo ogólnie - napewno nie wpłynie na zmianę opisu przedmiotu zamówieni w ogłoszeniu 
1) Czy wystarczy napisać wyjaśnienie   z art. 38 ust 4 ? i  art. 38 ust 3
2) Czy muszę napisać zmiana SIWZ oraz zmienić znów termin ogłoszenia o co najmniej 2 dni?

Moim zdaniem umowa powinna być zawarta na 3 miesiące zgodnie ze złożoną ofertą. Jak zamawiający nie przewidział takich zmian w ogłoszeniu lub SIWZ, to ja bym nie robiła nawet aneksu do umowy.

18

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

1. Jeżeli na etapie zapytań, modyfikuję SIWZ w zakresie certyfikatów , czy wystarczy, że wpiszę to tylko do przedmiotu zamówienia np. jako warunek dot spełnienia przedmiotu zamówienia , (dot. będzie tylko  Wykonawcy,który jest na najwyżej  pozycji rankingowej).
2.Czy w ogłoszeniu o zmianie wystarczy to wpisać tylko  do przedmiotu zamówienia?
3.Czy  dodatkowo  należy to wpisać  w dziale III.6 ( art 25 ust.1 pkt2 ustawy )? oraz przez analogię  w SIWZ wymagać jako wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych .....(art 25 ust.1 pkt 2)   
Czy dobrze myślę ? 
Jak wy to praktykujecie ?

Dzięki Marcel.

Ja bym oszacowała razem i dopuściła podział na  2 części

Mam dylemat.Czy jeżeli kieruję zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku przed zleceniem usługi na pełnienie nadzoru inwestorskiego dot. środków U.E -wchodzi  w grę rozeznanie rynku lub zasada konkurencyjności)     mogę  podać wartość kosztorysu inwestorskiego, nie mając jeszcze wyłonionego wykonawcę robót?
Kwoty kosztorysu inwestorskiego netto podałam w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 oczywiście w kwotach pełnych typu  np. 500.000 zl itp.

Pani Ewo ja też tak robię jak Pani napisała.
Pomimo, iż  nasza wartość umowna jest poniżej kwot unijnych to wpisuje do tabeli o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy  i  podaje numer ogłoszenia unijnego,  natomiast  wartość  umowy netto  podaję tylko z  naszej jednostki.

Właśnie chodzi  mi o ten zapis  w protokole oraz o ograniczanie konkurencji.Jeszcze raz dziękuję za cenne komentarze i uwagi z Waszej strony.

Ja też tak myślę, że bezpieczniej  jest podzielić i spać spokojnie.Tym bardziej, że  każdy montaż będzie na innym budynku.Dziękuję za Wasze cenne opinie.Pozdrawiam

W ramach  jednego projektu unijnego realizujemy montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych.
Umowa łącznie obejmuje 5 różnych budynków użyteczności publicznej między innymi: budynek gminy, szkół i przedszkoli.

Czy ogłaszając przetarg na stronie UZP  na roboty budowlane w ramach jednej umowy o dofinansowanie z U.E   muszę dokonać podziału zamówienia, aby nie narazić się na zarzut ograniczenia konkurencji?
Czyli np. dopuścić składanie ofert częściowych na minimum 2 części ?