eva napisał/a:

Czy zamawiający ma obowiązek badać kto podpisał gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium? Mam przetarg powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wraz z ofertą złożył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wraz z pełnomocnictwem osoby która ją podpisywała. Z pełnomocnictwa wynika że ta osoba może wystawiać gwarancje do kwoty 100 tys. oraz do kwot ustalonych w odrębnych umowach generalnych. Pierwszy raz mam taką sytuację. Treśc gwarancji jest OK.

Czy treść pełnomocnictwa jest sprzeczna z treścią gwarancji, np. czy gwarancja jest na kwotę wyższą niż 100 tys.?

W wyroku KIO z dnia 15 października 2013 r., KIO 2369/13 wskazano, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku załączać do dokumentu gwarancji wadialnej ani pełnomocnictw dla osób, które ją podpisały w imieniu gwaranta, ani dokumentów rejestrowych wykazujących, że takie pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu. Podobne stanowisko wyraziła KIO także w wyroku z dnia 14 lipca 2015 r., KIO 1406/15.

Mógł odrzucić bez wzywania do wyjaśnień. Jeżeli wymagał np. jakiegoś parametru na poziomie co najmniej 4 a w kartach katalogowych jednoznacznie jest wskazane 2 to nie ma czego wyjaśniać.

4

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

1) TAK
2) Nigdy nie miałem takiej sytuacji. Zawsze na etapie badania ofert, żądam podania % lub kwoty zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy.
3) Nie trzeba jednocześnie. Na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia masz 30 dni, więc przy tak małym odstępie między podpisywanymi umowami poczekałbym i ogłosił razem.

5

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Wg red. Jaworskiej: "Przy obliczaniu terminu składania ofert nie uwzględnia się dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP"
Wg red. Pieroga  "Liczenie terminu rozpoczyna się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP"
Ja dla rozwiania wszelkich wątpliwości stosuję interpretację red. Jaworskiej. Jak ogłaszasz się 13.11 to terminy liczymy od 14.11 i musi to być 7 pełnych dni. Czyli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, i składanie ofert nie wcześniej niż na 21.11 godzina 00:00. W praktyce nikt o północy nie przyjmuje ofert i wyznacza termin składania na godziny robocze w dniu 21.11 (w tym przykładzie). Otwarcie robię około 20 minut po terminie składania.

Nie wyraził zgodo więc oferta do odrzucenia.

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 151/17) obowiązek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp aktualizuje się, w sytuacji w której na wezwanie zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą wykonawca takiej zgody nie wyrazi.

Zgoda nie może być dorozumiana, chociażby ze względu na zasadę pisemności postępowania (art. 9 ust. 1 ustawy Pzp), dlatego nawet inne czynności wskazujące na wolę przedłużenia terminu związania ofertą nie zastępują oświadczenia woli, które powinno być utrwalone na piśmie.

7

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli dokumenty są pozytywnie zweryfikowane to można robić wybór.

eva napisał/a:

Jak można uzasadnić brak podziału zamówienia na części na zakup energii elektrycznej (tylko zakup) w ramach grupy zakupowej? Za pomoc będę bardzo wdzięczna.

Jednorodny przedmiot zamówienia, możliwy do zrealizowania przez kilka podmiotów. Z tytułu hurtowego zakupu energii elektrycznej można spodziewać się korzystniejszych warunków cenowych.

9

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Sprzęt komputerowy, projektory, drukarki, akcesoria komputerowe robię razem (część na 6a). Tablice interaktywne robię osobno (ale ze względu na wartość i tak jest to przetarg) bo w zakresie zamówienia też mam montaż i szkolenia (a na resztę sprzętu jest tylko dostawa).

Jakkolwiek to bezsensownie wygląda wadium trzeba zwrócić. Ostatnio kontrola chciała ode mnie potwierdzenie zwrotu wadium.

Banki dostrzegły problem i coraz częściej do gwarancji dodają klauzule typu:
"Zobowiązania Banku wynikające z niniejszej gwarancji wygasają gdy zwolnią Państwo Bank z wszelkich zobowiązań wynikających z gwarancji przed upływem terminu ważności, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia ..."

Ja zwracam wadium dodając oświadczenie o zwolnieniu z gwarancji.

Ogłosić można, ale musisz rozważyć podzielenie zamówienia na części a w przypadku braku podziału uzasadnienie umieścić w protokole.

W praktyce sprzęt medyczny bym zrobił osobno, chyba że to jakiś tomograf, którego dostawa wymaga rozwalenia ściany.

Z meblami to różnie robię. W większości przypadków razem z robotą tylko jeżeli są to meble wbudowane, robione na wymiar itp.

izawin napisał/a:

Co robicie w takich przypadkach?

Przeprowadzam nowe postępowanie, przy czym oferta dotychczasowego dostawcy nie zostaje powiększona o koszty instalacji, aktywacji itp., w przeciwieństwie do oferty konkurencji.
Jeżeli wygrywa dotychczasowy dostawca to nie robiłbym aneksu, tylko skorzystał z zapisów dotychczasowej umowy o przedłużeniu - mój regulamin na to pozwala.

W każdym razie jest to nowe zamówienie i nie ma dla mnie ryzyka, że przekroczę próg.

13

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W SIWZ nic nie musisz pisać. W protokole zaznaczasz że jest to zamówienie podzielone na części.

14

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Mimo że zgadzam się z postem powyżej to przesunął bym termin otwarcia, ponieważ być może są Wykonawcy, którzy czekają ze złożeniem oferty na odpowiedź. Jeżeli odpowiedzi udzieliłaś dzisiaj to mogą nie zdążyć przygotować i dostarczyć oferty.

Jeżeli to jest zamówienie finansowane z UE to już na pewno bym przełożył termin.

15

(3 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Tak

16

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli jest to bezpłatna i ogólnodostępna baza danych, w szczególności rejestr publiczny w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, to pobierasz i sobie weryfikujesz.

Jak ci dał link np. do własnego serwera czy OneDrive to takiej formy bym nie zaakceptował.

Dawno już nie miałem takiej sytuacji, ale chyba stosowałem 89.1.1 w związku z art. 14 (odwołanie do KC).

18

(1 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Termin odczytania przez Wykonawcę nie ma znaczenia.
Ja liczę 10 dni od dnia następującego po przesłaniu maila.

Na podstawie 26.3a, w obu przypadkach, wezwałbym do złożenia pełnomocnictwa, chyb że w tym drugim przypadku, mimo że jest data 14.06, z treści wyraźnie wynika że był umocowany do podpisania oferty już 13.06.

samzam napisał/a:

Nie mogę otworzyć linku...

Poprawiłem.
Dla pewności jeszcze raz https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pd … s20VAT.pdf

tocho napisał/a:

Należało poprawić jako inną omyłkę smile Na potwierdzenie tego dostaliśmy o ile dobrze pamiętam jakąś uchwałę Sądu Najwyższego.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pd … s20VAT.pdf

W skrócie:
a) jeżeli w SIWZ masz określoną stawkę podatku VAT to jak ktoś zastosuje inną to poprawiasz jako inną omyłkę
b) jeżeli w SIWZ nie masz podanej stawki VAT, to w przypadku zastosowania błędnej stawki, odrzucasz ofertę jako błąd w obliczeniu ceny

janek159 napisał/a:

ciekawe czy w tej sprawie sposób wniesienia wadium był określony w siwz

w artykule: https://www.wprzetargach.pl/kategorie/W … -art-11-us
jest mowa że:
"W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał, aby wadium wnoszone w postaci elektronicznej obejmowalo przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Ponadto w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający dopuścił dowolne formy wniesienia wadium: formę pisemną i postać elektroniczną."

Wadium zatrzymujesz - art.46.5 pzp.
Ja ogłoszenia nie robię. Do dokumentacji dołączam notatkę służbową z opisem sytuacji.

24

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ewelinek napisał/a:

Postępowanie powyżej progów, pełna elektronizacja, czy pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca złożył w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. tzn. zeskanował podpisany oryginał i przesłał elektronicznie. Czy są jakieś wyroki, że to może być skan wysłany przez wykonawcę i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicz

Wg informacji z jednego szkolenia:
Pełnomocnictwo musi być wystawiane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Inne formy nie są dopuszczalne. Reguluje to ustawa o notariacie.

Miraa napisał/a:

Problem w tym, że wymagaliśmy wykazania specyficznego warunku - wykonania robót budowlanych przy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w ramach których to robót zostały wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie.

Gdyby były to zwykłe roboty budowlane, to nie miałabym wątpliwości, a w tym wypadku zaświeciło mi się czerwone światełko.

Art. 143b - muszą przedstawić ci projekt umowy o podwykonawstwo. Jeżeli z jej treści będzie wynikało, że wykona prace, dla których miałaś warunek udziału w postępowaniu to bym takiego podwykonawcy nie dopuścił (opcjonalnie wyjaśniałbym). Może on tylko będzie stawiał rusztowania, beton przygotowywał itp co nie ma bezpośredniego przełożenia na prace konserwatorskie - w takim wypadku nie widzę problemów, aby taki podwykonawca brał udział w robotach.