Elektronicznej.

Opcjonalnie art. 65 pozwala na odstąpienie od formy elektronicznej pod warunkami tam określonymi.

2

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

W taryfikatorze korekt jest też pozycja "Nieopublikowanie informacji o przedłużeniu terminów składania ofert" - poz. 6 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ … _2020.pdf .

Zgadzam się, że naruszenie jest raczej wątpliwe, ale pozycja do korekty jest. Tak jak było to wcześniej napisane do głowy kontrolującego nie wejdziesz. Kiedyś mi jeden kontrolujący powiedział, że są rozliczani ze swojej pracy i w co najmniej jednym postępowaniu na cały projekt muszą coś znaleźć. Jak się nie ma do czego doczepić to szukają dziury w całym.

Ja tak robię. Jak będą pieniądze to zrobię korektę planu.
Na dzień dzisiejszy w planie mam same pewne rzeczy (w tym takie, na które nie ma jeszcze pieniędzy, ale muszą się znaleźć bo jest to niezbędne dla działalności jednostki).

4

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

memphis napisał/a:

Korekta jest co do zasady za brak publikacji w BZP.

Za nieopublikowanie informacji o przedłużeniu terminów składania ofert też jest korekta.

5

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Olek napisał/a:

Czy chodziło o sekcje IV.2.2 i IV.2.7?

Nie wiem dlaczego, ale pomyślałem o ogłoszeniu w DUEE. Czy postępowanie jest dofinansowane?
Jeżeli nie to śpij spokojnie, bo tak jak pisał memphis da się to wytłumaczyć.

6

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy chodziło o sekcje IV.2.2 i IV.2.7?
Jeżeli jest tu jakaś niezgodność z dokumentami zamówienia to jest to podstawa do naliczenia korekty jeżeli postępowanie było dofinansowane z funduszy UE (jako niedozwolona modyfikacja SIWZ - chyba 10% korekty).

Miałem podobną sytuację. Jeżeli wraz z ofertą nie otrzymałaś uchwały zarządu sugeruję wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.
Jeżeli masz/będziesz miała uchwałę zarządu to, tak jak pisał memphis, ofertę należy przyjąć.

Zamówienia udzielone w starej ustawie powinny być opisywane artykułem ze starej ustawy. Nowa ustawa nie ma nic do tego - nie udzieliłaś zamówienia z nowej ustawy. Chyba, że źle zrozumiałem pytanie.

9

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Formę i treść dokumentów gwarancji wadialnych, ubezpieczeniowych i bankowych regulują odrębne przepisy (m.in. ustawa prawo bankowe, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Opinia UZP: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/inte … ka-2018-r.

PS. Jak dla mnie postać elektroniczna oznacza przeciwieństwo postaci papierowej. Innymi słowy to dokument cyfrowy - np. plik PDF. Ponieważ skan "papierowej" gwarancji nie jest wystarczający do uznania że posiadasz oryginał gwarancji, wystawcy będą ją musieli wystawić w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem. W Polsce raczej nie ma z tym problemu, od dawna w postępowaniach powyżej progów nie widziałem innej gwarancji. Nie wiem jak to jest w przypadku wykonawców zagranicznych.

Jak cbud.

Liczy się to co Wykonawca złożył w terminie. Nie ma co gdybać.

A czy zadanie jest dofinansowane z jakichś środków unijnych?

Po coś jednak podaje się termin w wezwaniu. To nie jest termin orientacyjny tylko ostateczny.

14

(2 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Powinno być podane zarzuty na podstawie starej ustawy.

Na pewno możesz. Art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Art. 91 ust. 4

4. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie:
4) zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

Raz miałem taką sytuację. Przyjęliśmy, że z tą osobą zostanie podpisana umowa zlecenie. Netto to jego oferta, natomiast brutto to wszystkie składki.
Miałem ułatwione zadanie bo ta osoba wyraźnie wskazała, że kwota którą podała ma być "na rękę", bez kosztów pracodawcy i składek, tym samym niejako wypełniła dyspozycję art. 91 ust. 3a.

17

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Moim zdaniem działanie było błędne. Analizowałem to wewnętrznie oraz z zewnętrzną kancelarią i ustaliliśmy, że wszystkie ogłoszenia muszą być opublikowane do 31.12. Chyba, że ktoś korzystał z przepisu o 48 godzinach od wysłania do publikacji, ale to rozwiązanie też jest wątpliwe. A jak wysyłali ogłoszenia do publikacji 30.12 to, moim zdaniem, nie mogą procedować zgodnie ze starą ustawą.

jo napisał/a:

tryb podstawowy bez negocjacji

opracowuję SWZ
oświadczenie o braku wyłączenia_1
ogłoszenie  w BZP
zamieszczenie na stronie dokumnetów
otwarcie ofert niejawne
info o środkach przeznaczonych na stronę
info na stronę o ofertach
informacja do Prezesa art 81.1
oświadczenie o braku wyłączenia_2
badanie ofert
wybór oferty
umowa
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
raport z postępowania - jeżeli dotyczy
ogłoszenie o wykonaniu umowy

tak mniej więcej??

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia musi być zamieszona na stronie przed terminem otwarcia ofert (art. 222 ust. 4)

oświadczenia o brak wyłączenia_1 (o braku karalności) i o braku wyłączeń_2 (konflikt interesów) mogą być składane na różnych etapach postępowania w zależności od tego kiedy dana osoba wykona pierwszą czynność w postępowaniu. Art. 56 wskazuje, że oświadczenia będą składały także osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie osoba podpisująca umowę nie bierze wcześniej udziału w postępowaniu, więc będzie składała oba oświadczenia wraz z podpisaniem umowy.
Ogólnie oświadczeń jest więcej - nie wyjdziemy z papierów sad

Resztę bym robił podobnie.

memphis napisał/a:

Z czego wynika, że otwarcie ofert jest niejawne?

Z brzmienia art. 222 nowego PZP. Nie ma tam już informacji, że otwarcie ofert jest jawne. Ponadto było to jedno z założeń ustawy - wszystko ma być elektroniczne więc na otwarciu nie dojdzie do podmiany ofert smile

Art. 42 ust. 1 mówi, że specyfikację postępowania udostępniasz na stronie od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE. Są uchwały KIO że można to zrobić później, ale dotyczy to sytuacji, w których publikacja w DUUE przypadła w dzień ustawowo wolny od pracy - np. KIO/KU 59/17.

Bardzo to naciągane, ale możesz spróbować - na własne ryzyko:
1) art. 40 ust. 1 ustawy pzp mówi, że wszczęcie postępowania następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia m.in.  na stronie internetowej - masz więc czas do 31.12.2020 r do godziny 23:59 aby to zrobić zgodnie z obowiązującą ustawą.

2) zbieraj dowody na to, że Twoja strona faktycznie była niedostępna

3) zadbaj o to, żeby wszyscy Wykonawcy mogli otrzymać dokumentację postępowania w tym samym czasie (art. 7 - równe traktowanie, nikt nie może mieć specyfikacji wcześniej)

4) zmodyfikuj termin składania ofert tak, aby Wykonawcy, od momentu dostępności specyfikacji mieli nadal co najmniej 30 dni na składanie ofert

5) licz na to że nikt się nie przyczepi

6) jeżeli jest to postępowanie dofinansowane z UE to zapomnij o punktach 1-5

Raz tak zrobiłem, ale awaria trwała jeden dzień i nikt nie miał uwag.

Mimo powyższego skłaniałbym się ku unieważnieniu postępowania - m.in. naruszenie jawności postępowania.

21

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Możesz też dodać, że art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest instrumentem w ramach którego wykonawca może proponować zamawiającemu wprowadzenie lub wykreślenie z treści SIWZ określonych treści, a jedynie domagać się wyjaśnienia znaczenia tych treści, które w ocenie wykonawcy rozumieć można na dwa bądź więcej sposobów. Jego pismo nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ lecz próbę wprowadzenia do SIWZ oczekiwanych treści bądź modyfikacji SIWZ do oczekiwanego stanu.

Zobacz także: KIO 1794/13, KIO 1099/14,  J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. 14, Warszawa 2017

Według mnie możesz.

jasiekrok napisał/a:

Za dwa dni otwarcie ofert w pn powyżej progów. Od 3 dni nie działa strona internetowa zamawiajacego. Nie można otworzyc ani pobrac plików niezbędnych do przygotowania ofert. Co robic z przetargiem?

Pytasz jako Wykonawca czy jako Zamawiający?

Zgadzam się z powyższymi opiniami. Postaraj się odpisać (wraz z uzasadnieniem) jak tylko to będzie możliwe.

Nie mam wyroków KIO. Myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Jakby się zmieniło parę pozycji i w małym zakresie to nie miałbym wątpliwości.
Jeżeli zmienia się dużo pozycji i/lub w dużym zakresie to należy rozważyć czy nie jest to istotna zmiana treści oferty.
Musisz wziąć pod uwagę, która to oferta w rankingu, ile jest ofert, jakie jest ryzyko odwołania i czy warto ratować tą ofertę.