Ogłosić można, ale musisz rozważyć podzielenie zamówienia na części a w przypadku braku podziału uzasadnienie umieścić w protokole.

W praktyce sprzęt medyczny bym zrobił osobno, chyba że to jakiś tomograf, którego dostawa wymaga rozwalenia ściany.

Z meblami to różnie robię. W większości przypadków razem z robotą tylko jeżeli są to meble wbudowane, robione na wymiar itp.

izawin napisał/a:

Co robicie w takich przypadkach?

Przeprowadzam nowe postępowanie, przy czym oferta dotychczasowego dostawcy nie zostaje powiększona o koszty instalacji, aktywacji itp., w przeciwieństwie do oferty konkurencji.
Jeżeli wygrywa dotychczasowy dostawca to nie robiłbym aneksu, tylko skorzystał z zapisów dotychczasowej umowy o przedłużeniu - mój regulamin na to pozwala.

W każdym razie jest to nowe zamówienie i nie ma dla mnie ryzyka, że przekroczę próg.

3

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W SIWZ nic nie musisz pisać. W protokole zaznaczasz że jest to zamówienie podzielone na części.

4

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Mimo że zgadzam się z postem powyżej to przesunął bym termin otwarcia, ponieważ być może są Wykonawcy, którzy czekają ze złożeniem oferty na odpowiedź. Jeżeli odpowiedzi udzieliłaś dzisiaj to mogą nie zdążyć przygotować i dostarczyć oferty.

Jeżeli to jest zamówienie finansowane z UE to już na pewno bym przełożył termin.

5

(3 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Tak

6

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli jest to bezpłatna i ogólnodostępna baza danych, w szczególności rejestr publiczny w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, to pobierasz i sobie weryfikujesz.

Jak ci dał link np. do własnego serwera czy OneDrive to takiej formy bym nie zaakceptował.

Dawno już nie miałem takiej sytuacji, ale chyba stosowałem 89.1.1 w związku z art. 14 (odwołanie do KC).

8

(1 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Termin odczytania przez Wykonawcę nie ma znaczenia.
Ja liczę 10 dni od dnia następującego po przesłaniu maila.

Na podstawie 26.3a, w obu przypadkach, wezwałbym do złożenia pełnomocnictwa, chyb że w tym drugim przypadku, mimo że jest data 14.06, z treści wyraźnie wynika że był umocowany do podpisania oferty już 13.06.

samzam napisał/a:

Nie mogę otworzyć linku...

Poprawiłem.
Dla pewności jeszcze raz https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pd … s20VAT.pdf

tocho napisał/a:

Należało poprawić jako inną omyłkę smile Na potwierdzenie tego dostaliśmy o ile dobrze pamiętam jakąś uchwałę Sądu Najwyższego.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pd … s20VAT.pdf

W skrócie:
a) jeżeli w SIWZ masz określoną stawkę podatku VAT to jak ktoś zastosuje inną to poprawiasz jako inną omyłkę
b) jeżeli w SIWZ nie masz podanej stawki VAT, to w przypadku zastosowania błędnej stawki, odrzucasz ofertę jako błąd w obliczeniu ceny

janek159 napisał/a:

ciekawe czy w tej sprawie sposób wniesienia wadium był określony w siwz

w artykule: https://www.wprzetargach.pl/kategorie/W … -art-11-us
jest mowa że:
"W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał, aby wadium wnoszone w postaci elektronicznej obejmowalo przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Ponadto w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający dopuścił dowolne formy wniesienia wadium: formę pisemną i postać elektroniczną."

Wadium zatrzymujesz - art.46.5 pzp.
Ja ogłoszenia nie robię. Do dokumentacji dołączam notatkę służbową z opisem sytuacji.

14

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ewelinek napisał/a:

Postępowanie powyżej progów, pełna elektronizacja, czy pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca złożył w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. tzn. zeskanował podpisany oryginał i przesłał elektronicznie. Czy są jakieś wyroki, że to może być skan wysłany przez wykonawcę i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicz

Wg informacji z jednego szkolenia:
Pełnomocnictwo musi być wystawiane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Inne formy nie są dopuszczalne. Reguluje to ustawa o notariacie.

Miraa napisał/a:

Problem w tym, że wymagaliśmy wykazania specyficznego warunku - wykonania robót budowlanych przy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w ramach których to robót zostały wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie.

Gdyby były to zwykłe roboty budowlane, to nie miałabym wątpliwości, a w tym wypadku zaświeciło mi się czerwone światełko.

Art. 143b - muszą przedstawić ci projekt umowy o podwykonawstwo. Jeżeli z jej treści będzie wynikało, że wykona prace, dla których miałaś warunek udziału w postępowaniu to bym takiego podwykonawcy nie dopuścił (opcjonalnie wyjaśniałbym). Może on tylko będzie stawiał rusztowania, beton przygotowywał itp co nie ma bezpośredniego przełożenia na prace konserwatorskie - w takim wypadku nie widzę problemów, aby taki podwykonawca brał udział w robotach.

Zwykłego podwykonawce może wprowadzić.
Nie mógłby wprowadzić:
- "podmiotu trzeciego" powołując się na jego zasoby, jeżeli samodzielnie wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu;
- podwykonawcy do czynności dla których zamawiający zastrzegł osobiste wykonanie (kluczowe części zamówienia);
- podwykonawcy zwykłego w miejsce innego podmiotu, na zasoby którego się powoływał (chyba że podwykonawca ten spełnia odpowiedni warunek udziału w postępowaniu);
- podwykonawcy do wykonania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca wykazał, że spełnia samodzielnie (np. posiadanie projektant o odpowiednich wymaganiach.

Info z czatu z ekspertem:
Pytanie:
Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji może być w formie oryginału (forma papierowa), czy też musi być podpisana podpisem elektronicznym, podobnie jak wadium?

Odpowiedź:
Przepisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w dziale IV "Umowy w sprawach zamówień
publicznych", a nie w Dziale II "Postępowanie o udzielenie zamówienia". Stąd może być wniesione w formach niepieniężnych w postaci papierowej, a nie elektronicznej.

fifi napisał/a:

Olek a na jakiej podstawie, bo część osób twierdzi, że w postaci elektronicznej a część że w papierowej.

Na podstawie informacji ze szkoleń.
Chociaż biorąc pod uwagę opinię UZP, że postępowanie kończy się wraz z podpisaniem umowy to też mam wątpliwości sad

fifi napisał/a:

A w jakiej formie musi być zabezpieczenie należytego wykonania umowy jeśli postępowanie jest w pełnej elektronizacji i dokumenty są składane w formie elektronicznej, Czy wtedy zabezpieczenie też w postaci elektronicznej tak jak wadium??

Zabezpieczenie i umowa mogą być w formie papierowej.

Wg mnie Zamawiający miał rację.

21

(25 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

jo napisał/a:

(...)ja mam jedno oświadczenie z datą otwarcia ofert

A jak odpowiadasz na pytania Wykonawców to nie bierzesz ZP? A jakby się okazało, po otwarciu, że osoba podpisująca odpowiedzi podlegała by wyłączeniu z postępowania?

Ja biorę ZP-1 w każdej sytuacji jak się ujawnia nowy wykonawca. Np. jak odpowiadam na pytania i drugi raz po otwarciu (chyba że nie ma innych podmiotów, to wtedy obowiązuje poprzedni ZP). Ponadto w regulaminie wewnętrznym mam zapis, że osoba podpisująca ZP -1 ma powiadomić, jeżeli ujawnią się nowe okoliczności.

22

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marta napisał/a:

Oferta wycofana przed terminem jest otwierana na otwarciu ofert I z tego co dzis na szkoleniu mowil Pan Czaban nie zwracana

Oferta wycofana jest otwierana??? Na pewno?
Ja u siebie otwieram tylko wycofanie oferty i po stwierdzeniu prawidłowości wycofania nie otwieram oferty wycofanej. Nie ma przeszkód żeby ofertę wycofana zatrzymać.

23

(32 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Tak jak cbud mam zapisy w SIWZ. Coś w stylu: W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 72 miesięcy do kryterium oceny ofert zostanie przyjęte 72 miesięcy a do umowy faktycznie zaoferowana długość gwarancji,

A jakie netto wykonawca miał w ofercie? Właściwie to podaj wszystko co wykonawca napisał w ofercie

Wg mnie konstrukcja VAT wskazuje że to cenę netto powiększa się o podatek VAT a nie cenę brutto pomniejsza o niego.
Czy w formularzu oferty albo w SIWZ wskazaliście stawkę VAT, ewentualnie czy zrobił to wykonawca?

Na omyłki rachunkowego nie jest wymagana zgoda wykonawcy.
Czy to co poprawiliście było na pewno omyłką rachunkową a nie inną omyłką? Jeżeli wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki taką ofertę się odrzuca (art. 89.1.7)