1

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

M. in. po to się tworzy konsorcjum. Jeżeli w SWZ nie ma innych zastrzeżeń co do spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia to uznałbym, że warunek jest spełniony.

Erwin11 napisał/a:

Witam,
proszę Państwa o podpowiedź. Postępowanie w trybie podstawowym (275 pkt 2), jedyny wykonawca złożył ofertę, która przewyższa mozliwości finansowe zamawiającego, postępowanie pójdzie do unieważnienia. Zamiast wadium wykonawca przedstawił ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium. Chce się upewnić, czy w tym zakresie zamawiający musi wykonać jakiś ruch (jak wiemy wadium wpłacone w pieniądzu po unieważnieniu postępowania jest do zwrotu), skoro będzie unieważniać postępowanie?
Pozdrawiam

Ustawa mówi o tym, że wadium niegotówkowe zwraca się wystawcy. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium

Musisz napisać do gwaranta oświadczenie o zwolnieniu wadium (w zgodzie z ustawą, bo w praktyce nie miałem jeszcze sytuacji, w której miałbym kontrolowane postępowanie unieważnione).

Rozważyłbym nie traktowanie tego jako podwykonawstwa. Jeżeli firma B, będzie tylko produkowała meble, a ich montażem zajmie się Wykonawca A (podobnie wcześniej pomiarem, zamówieniem tych mebli, ich dostawą itd) to w mojej opinii nie ma mowy o podwykonawstwie.

Przez analogię można wskazać, że wykonawca A dostarczy meble z IKEA. Podobnie także firmy informatyczne dostarczają laptopy firm Dell, Lenovo czy HP i nie wykazują tych firm jako podwykonawców.

Pytanie czy firma B nie zrobi nic więcej niż produkcja mebli?

4

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Robię tak samo jak jo. Liczę na to, że będzie mniej wniosków o wgląd do ofert.

5

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

AniaP napisał/a:

Sprawdzam i jeszcze powinnam dodać, że "Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis, o których mowa wyżej, dotyczące wystawienia dokumentów, stosuje się."

Te zapisy nie dotyczą KRS/CEDiG, o których piszesz w poście nr 1, więc nie są konieczne.

6

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

1. Nie zmienia się.
2. Trochę się zmienia - art. 224 ust. 2 pkt 1 to wyjaśnia.
3. Nie zmienia się.

7

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jeżeli to cytat §4 Rozporządzenia dokumentowego to jest OK.
Nie sprawdzałem słowo w słowo, ale brzmi znajomo.

8

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Raczej 226.1.5.

Jeżeli te strony stanowią odrębne pliki, i tylko jeden z nich jest podpisany, to tylko ten plik stanowi ofertę.

Żeby uznać bądź odrzucić ofertę musisz zobaczyć co było na stronie podpisanej a co na niepodpisanych i zadecydować czy można uzupełnić/wyjaśnić treść oferty. Zapewne oferta będzie do odrzucenia.

10

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Możesz zmienić warunki. Weź tylko pod uwagę art. 90 ust. 2 - wydłużenie terminu.
I uważaj na zmiany charakteru zamówienia - art. 90 ust. 3 (ale przy zmianie samych warunków nie powinno ci to grozić).

Obecnie wg mnie nie ma takich - tylko wykonawca zagraniczny.

Kiedyś był VAT odwrócony jeszcze (formalnie chyba nazywało się to odwrotne obciążenie), a co będzie w przyszłości to nie wiadomo.

zes napisał/a:

wysyłając sprostowanie ogłoszenia otrzymujemy potwierdzenie, że publikacja nastąpi w określonym terminie.
czy jest to powiadomienie, które wyłącza zastosowanie 48 h ?

Moim zdaniem TAK.

zes napisał/a:

czy 48h mogę zastosować w sytuacji, gdy nie otrzymam jakiegokolwiek powiadomienia ?

Moim zdaniem TAK.


Zauważ, że obecnie ogłoszenie publikuje się po 5 dniach, także jak będziesz chciał przesunąć termin składania ofert na 3 dni przed TSO to raczej nie zdążysz. W podpobnym tonie wypowiada się Grzegorz Bednarczyk na swoim blogu: http://www.wszponachzamowien.pl/?p=4741.
Moje wsparcie prawne twierdzi, że w sytuacjach wyjątkowych powinienem przesunąć termin nie czekając na ogłoszenie, ale ja mam wątpliwości czy DUUE nie odmówi publikacji takiego ogłoszenia. Trzeba czekać na pierwsze sprawy tego typu lub wyroki KIO.

13

(19 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Widać wszystko zależy od kontrolującego. Ja zawsze (np. do SL2014) wrzucałem oryginały. Raz nawet miałem prośbę o dosłanie raportu z weryfikacji podpisu bo nie mogli zweryfikować.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym elektronicznie, ktoś żąda wydruków, skanów itd. to nawet nie mają jak zweryfikować poprawności podpisu. Taka kontrola to fikcja.

magda19831 napisał/a:

Pisze od strony Wykonawcy. Mam referencje w których nie ma wzmianki o podwykonawcy i szef uważa że jeśli nie napisano że roboty wykonał podwykonawca to możemy okazywac się przed zamawiającymi dośwaidczeniem wskaznym literalnie w referencji......

Tylko, czy to nie będzie poświadczanie nieprawdy?

15

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

zamjelcz napisał/a:

W formularzu ofertowym wymagano podania ceny oferty w całości w tym z podziałem osobno na trzy zadania W jednym zadaniu wymagano podania ceny  zadania oraz stawki r-g netto i brutto.
Wykonawca nie podał stawki. Czy waszym zdaniem oferta jest do przyjęcia  czy do odrzucenia ?

A tej stawki to nie da się wyliczyć z ceny za całość?

16

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

thallium napisał/a:
Olek napisał/a:

art. 220 ust. 3 i 5

U mnie jest już po wyborze i po upływie terminu na odwołanie.

Przepraszam, nie doczytałem całego postu, skupiłem się na poście nr 3.

thallium napisał/a:
memphis napisał/a:

Nie widzę przepisu, który nakazywałby zamawiającemu przedłużenie TZO po wyborze oferty. Ponadto jeśli wykonawca nie chciałby zawrzeć umowy, to nie przedłuży ważności wadium. Zamawiający jest uzależniony od woli wykonawcy.

Też tak to widzę. Taka mała luka. Pilnować wadium i tzo do wyboru o potem nieważne.

W zasadzie nie ma wyjścia. Ewentualnie przed wyborem oferty można było wezwać wszystkich wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą, żeby "zabezpieczyć" sobie czas na podpisanie umowy. Tak bym to widział na przyszłość.

17

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

art. 220 ust. 3 i 5

18

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dlatego warto zastosować propozycję janka159. Jak już musisz mieć oświadczenie o TZO to napisz:
"Oświadczam, że jestem związany ofertą do terminu wskazanego w pkt xxx SWZ".

Proste i bezproblemowe.

19

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A mi chodziło o to, że to rozwiązanie nie ma dla mnie sensu.

Niemniej jednak wezwałbym z art. 128 ust. 1, w terminie przez siebie wskazanym.
Dopiero po otrzymaniu JEDZ wzywałbym o podmiotowe.

20

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

zes napisał/a:

Mi chodzi o wariant odwróconej, gdy JEDZ na wezwanie od najwyżej ocenionego. Nie wiem jak zachować się z dokumentami, tym bardziej że w terminie 10 dni wzywam o podmiotowe, a JEDZ nim nie jest. Wezwać do JEDZ w terminie określonym przez siebie ?

21

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Analizowałem ten artykuł i nie widzę powodów, dla których miałbym nie żądać JEDZ. W procedurze odwróconej i tak badam tylko JEDZ'a oferty najkorzystniejszej.

Zalety:
1) Od razu mam JEDZ'a, którego mogę zbadać
2) W JEDZ'u czasami są przydatne informacje (np. podmiot udostępniający zasoby)
3) Nie tracę czasu na wzywanie JEDZ'a (pomijając fakt, że nie wiadomo czy lepiej wezwać z art. 126.1 z podmiotowymi czy z art. 128.1 jako osobne wezwanie).

Wady:
Nie dostrzegam jak na razie.

22

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawcy rzadko przekazują takie dane sami z siebie (przynajmniej u mnie).

Ja robię tak:
1) szukam informacji w e-Certis https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
2) pytam Wykonawcę w drodze wyjaśnień
3) dzwonię do ambasady danego kraju (ostateczność).

duw1 napisał/a:

Mam pytanie.
Zeskanowana oferta Wykonawcy, pierwotnie wytworzona i podpisana przez niego w postaci papierowej została podpisana podpisem elektronicznym przez inną osobę i w ten sposób złożona w postępowaniu. Co zrobić z taką ofertą, czy jest ona poprawnie złożona?

1. Zweryfikuj poprawność podpisu
2. Zobacz w KRS/Cedig czy osoba podpisująca jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie to wezwij do złożenia pełnomocnictwa.

magda19831 napisał/a:

(...), ale w ofercie musze wpisać że oferta zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron i teraz nie wiem jak mam nanieść te numery stron na te dokumenty  ech......

Nie musisz numerować stron. Po pierwsze to tylko zalecenie Zamawiającego i nie mogą ci nic zrobić jak nie ponumerujesz. Po drugie to pewnie zapisy jeszcze jak oferty składane były pisemnie i było ryzyko, że jakaś luźna kartka się zapodzieje.

Przy okazji: całkiem niedawno (max 2 tygodnie temu) widziałem zapis, że oferta ma być trwale połączona smile

25

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Co do zasady należy podać ogólną nazwę strony dla strony zamawiającego (np. www.xxxx.pl) a stroną a której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ jest np. zewnętrzny dostawca platformy zakupowej (np. platformazakupowa.pl/pn/xxxx) lub dedykowana strona na której są aktualne przetargi (np. www.xxxx.pl/przetargi/aktualne/publiczne)