1

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

cbud napisał/a:

przykro ale kara nie może być ujęta na fakturze (jej pomniejszenie)

Z czego to wynika? Jak inaczej chcesz wyegzekwować od wykonawców tą kwotę

2

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

Nie z notatką tylko z wyliczeniem tej kary i odwołaniem do właściwych zapisów w umowie, które przewidują taki sposób rozliczenia. U mnie wykonawca zawsze podpisuje protokół odbioru zgadzając się tym samym na wyliczoną w nim kwotę do wypłaty.

Właśnie, najważniejsze że w projekcie umowy masz dopuszczenie do rozliczeń cząstkowych.

4

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

Ja załatwiam tą sprawę w protokole odbioru gdzie jako osobną pozycję wykazuję karę umowną i w podsumowaniu obniżam o jej wartość kwotę do wypłaty. Wykonawca wystawia potem fakturę na tą obniżoną kwotę.

Ja wielokrotnie stosowałem taką praktykę. Kontrolerzy początkowo próbowali to kwestionować właśnie z takiego powodu, że w projekcie umowy nie były określone przedziały kwotowe. Wpisywali to  do protokołów ale nie było żadnych konsekwencji. Teraz dodaję zapis, że płatności częściowe nie mogą przekroczyć ....% wartości całkowitej. Nie wiem jak wygląda Wasza siwz ale może jest tam coś o harmonogramie realizacji usług lub przedłożeniu przed podpisaniem umowy kosztorysów czy jakiejś wyceny. Jeśli tak to dopilnuj przedłożenia tych dokumentów i płatności częściowe realizuj zgodnie z ich treścią. Jeżeli nie masz nic takiego to zawsze możesz na etapie odbioru danej części zamówienia zażądać dołączenia do zgłoszenia jej wykonania czegoś na kształt kosztorysu powykonawczego i na tej podstawie określić w częściowym protokole odbioru wartość tej części.  Nie trzeba wtedy zmieniać projektu umowy i wpisywać do niej żadnych nowych treści.

6

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dodać VAT do ceny ofertowej, czyli poprawić. Poinformował bym też dostawcę, że odwróconego Vat-u już nie ma.

Nie mam na co dzień styczności z zamówieniami sektorowymi, ale czy budowa oczyszczalni ścieków to zamówienie sektorowe? Tu mam wiele wątpliwości. To po pierwsze.
Po drugie zlecanie zamówień w formule zamówień sektorowych to uprawnienie nie obowiązek. Jeżeli zdecydujesz się na procedurę w pełni konkurencyjną a więc bardziej restrykcyjną to z pewnością nikt tego nie zakwestionuje.

Wg. mnie wiele zależy to od przyczyny samego odwołania. Sama podstawa prawna niewiele wyjaśnia, potrzebne jest jeszcze uzasadnienie faktyczne. Może było tak, że zdaniem zamawiającego wadliwy był właśnie opis przedmiotu zamówienia a odwołujący się wykonawca twierdzi, że wręcz przeciwnie, produkt opisany w SIWZ jest możliwy do wykonania/dostawy. Nie ma tu znaczenia, że może być to inny produkt niż myślał zamawiający.
Pamiętaj o podstawowym warunku art. 93 ust.1 pkt 7 - postępowanie obarczone musi być  " niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego". Przyczyny obligatoryjnej nieważności umowy wskazuje art. 146 PZP. Nie ma tam mowy o błędach w opisie przedmiotu zamówienia.
Uważam, że odwołanie należy rozpatrzyć i zająć stanowisko.

Jeżeli jakichś, żądasz to w takiej samej.

KIO w wyroku z dnia 23 września 2010 r., (sygn. KIO 1939/10) wskazała, że zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, iż pomimo wiedzy zamawiającego o dokonaniu czynności z naruszeniem prawa  zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości.

11

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

cbud, czy konfrontowałeś tą wiedze z księgowymi. Ja tak a co więcej miałem już kilka faktur w nowej rzeczywistości. Przelew idzie jeden na jedno konto bankowe wykonawcy i to na przelewie wykazana jest kwota netto i brutto z podziałem na stawki. Podziału dokonuje już bank blokując kwote VAT.

12

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak

W żadnej obecnie nie można żądać.

14

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

art. 85.1 jest jednoznaczny. Dla zamówień poniżej wartości, o której mowa w art. 11.8 a chyba o takim rozmawiamy, przewiduje tylko jeden termin związania ofertą, 30 dni, i taki dali Wykonawcy. Termin jest sprzeczny z SIWZ lecz nie widzę tu żadnej omyłki ze strony Wykonawców bo to Zamawiający popełnił błąd ustalając niezgodny z prawem TZO. Należy się  zastanowić czy postępowanie nie jest obarczone wadą, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7) PZP i czy nie należy go unieważnić. Zapis w SIWZ i być może w ogłoszeniu, o tym nie pisze "anka" o obowiązkowym 60 dniowym TZO mógł zniechęcić część Wykonawców do złożenia oferty. Jeżeli postępowanie z dofinansowaniem mamy na 100 % korektę. Pamiętajmy, że wszelkie załączniki do SIWZ tj formularz ofertowy, oświadczenia, wykazy są tylko wzorami a Wykonawcy składając ofertę mają prawo, a tak jak w tym przypadku obowiązek zmodyfikowania ich tak aby treść oferty odpowiadała wymaganiom siwz. W omawianym przypadku mamy niestety sytuację uniemożliwiającą Wykonawcom złożenie oferty zgodnej zarówno z PZP jak i z SIWZ. Który z tych przepisów jest ważniejszy oceńcie sami.

15

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli oferta opisana jest w taki sposób, że można ją przyporządkować do konkretnego postępowania to otworzyć i o dalszych losach decydować w trakcie badania.

16

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

nowyzielony napisał/a:

Jak liczycie termin składania ofert, czy ostatni dzień na składanie ofert może być terminem otwarcia

Nie może lecz musi być terminem otwarcia  art. 86 ust. 2 PZP Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

nowyzielony napisał/a:

jeżeli np. ogłoszę postępowanie 13.11, czy termin składania ofert może być 20.11 (usługi)?

Skąd tu wątpliwość ? 13 - jako terminu ogłoszenia nie liczymy, pozostaje (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) siedem dni i otwarcie 21

17

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To jest pytanie do księgowości, nie wgłębiałem się w ustawę wprowadzającą odwróconą płatność. Być może tam lub w innym przepisie została ta sprawa rozstrzygnięta. Na logikę jednak w przypadku podzielonych płatności odwrócony VAT czyli ten obowiązek podatkowy u zamawiającego traci rację bytu. Budżet tak czy tak podatki dostaje od zamawiającego więc uważam, że zapis, o którym piszesz można spokojnie usunąć.

18

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Podzielona płatność nas jako zamawiających nie dotyczy i nie powinna zupełnie interesować. My po staremu wpłacamy kwotę wyszczególnioną na fakturze na wskazane tam konto bankowe i to na banku spoczywa obowiązek zablokowania kwoty VAT.

Nieważne czy cd, czy serwer, żadne z tych rozwiązań nie spełnia w pełni wymogów:
1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 października 2006 r.w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi
2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 2 listopada 2006 r.w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych
3. ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
4. USTAWY  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

20

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Ja osobiście w tej chwili dokonał bym zmiany ogłoszenia podając aktualne informacje dotyczące zmiany umowy i dla zaspokojenia wymagań ewentualnych kontroli wydłużył termin składania ofert o 2 - 3 dni. To nie namiesza jakoś specjalnie w terminie realizacji a pozwoli na spokojny sen.

Niestety, elektronizacja nie wszędzie się przyjmuje. Ten urząd pozostał w średniowieczu i wymaga przekazania całości dokumentacji w wersji papierowej i dodatkowo na płytce CD z naciskiem na słowo dodatkowo. Cóż począć, pozostaje tylko zacisnąć zęby i trzymać się zasady, że ten co daje pieniądze ma prawo wymagać. Szkoda tylko lasów na bezsensowne zadrukowywanie stosów papieru.

22

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Moim zdaniem błędny jest zapis w ogłoszeniu, tam wyraźnie jest wskazane, że Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Czy w punkcie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia też nie wpisujesz nic poza przekierowaniem wykonawców do siwz

23

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

winter16, wartość szacunkowa, i kwota która zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia NIE MAJĄ ZE SOBĄ NIC WSPÓLNEGO. Wartość szacunkowa służy tylko i wyłącznie do określenia w jakim trybie powinno się prowadzić procedurę. Wiem, że często te kwoty są równe ale to w żaden sposób nie wiąże zamawiającego.

Marcel napisał/a:
marekw2 napisał/a:

Wszystkie dokumenty włącznie z całą korespondencją mailową czy otrzymaną za pośrednictwem epuap zgrywam na płytkę i dołączam do protokołu.

To nie jest prawidłowa archiwizacja!!!

Marcel, proszę, czytaj cały post. W pierwszym zdaniu napisałem przecież, że "To co robimy dotychczas nie ma nic wspólnego z archiwizacją dokumentacji, o której mowa w obowiązujących przepisach prawa". Nie wymieniałem to konkretnych rozporządzeń ale jeśli jest taka potrzeba to mogę. Doskonale wiem, że jest to pseudo archiwizacja ale na dzień dzisiejszy nie mamy innej możliwości. Jak już wcześniej pisałem jestem w trakcie kontroli kilku postępowań tzw. elektronicznych. Inspektorzy UM zaczynają już się zapętlać w jakiś węzeł gordyjski. Ostatnio zarządzano:
1. wydruku z ePUAP, z którego wynikałoby, jaki rodzaj dokumentu ostał złożony
2. zaświadczenia z  US wykonawcy ......... (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - plik na CD oraz wydruk  w wersji papierowej

pomimo tego, że na płytce CD zaświadczenie z US,którego rządają otrzymali

cbud napisał/a:

U mnie protokół też nie jest w formie pisemnej (wszyscy podpisują KPE) i wszystko leży w co najmniej dwóch lokalizacjach.

U mnie taki numer nie przejdzie z prostego powodu. Nikt nie posiada KPE.