Wykonawca w ofercie wpisał, że będzie korzystał z podwykonawcy w zakresie usług transportowych . W dokumencie JEDZ zaznaczył jednocześnie, że nie będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia kwalifikacji określonych w części IV oraz zaznaczył ,że nie będzie brał udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami oraz że nie zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwa jakiejkolwiek części zamówienia .  Czy należy wysłać wezwanie do uzupełnienia dokumentu JEDZ i jakim zakresie ?

2

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

dzięki bardzo za pomoc

3

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

oba symbole istnieją na rynku ale wykonawca tłumaczy że to nieumyślna pomyłka

4

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wezwałam wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty ponieważ wymagaliśmy opony wielosezonowej a wykonawca zaoferował oponę typową letnia . Wykonawca piszę iz przez omyłkę zamiast Matador MPS 530 wpisał MPS 330. Byście uznali takie tłumaczenie jako nieistotna zmiana???

Otwarcie ofert 21.03. Czy mam obowiązek udzielania odpowiedzi do siwa jeżeli pytania wpłynęły 19.03?Dzięki za pomoc

Kto podpisuje JEDZ dla podwykonawcy?

Gratuluje wyobraźni!

Zamawiający w toku postępowania podwyższył kwotę Zamawiającego. Czy w protokole także należy wpisać tą wyższą kwotę czy tą którą odczytał na otwarciu ofert? Punkt 11 protokołu.Dzięki

Jakie są wasze opinie w sytuacji gdy w procedurze odwróconej zostały złożone dwie oferty z której jedna jest najkorzystniejsza pod względem ceny i innych kryteriów a druga ma źle wyliczoną kwotę oferty( błędy w wyliczeniu w kalkulacji cenowej -błędy potężne w sumowaniu) Co z taka ofertą robić , pomimo że wiem ze jest w drugiej kolejności ?

Dzieki.

No właśnie nie byłam pewna czy wystarczy jedno postępowanie żeby skorzystać z tego art.

Czy  mogę zastosować art.67 ust.4, w przypadku gdy odbyło się jedno postępowanie  i nie było żadnych ofert?

Jeżeli unieważniam przetarg na podstawie art.93 ust.1  pkt 4  to czy muszę czekać na oświadczenia o grupie kapitałowej? dzięki

Czy wypełniacie w JEDZ część VI ?
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

15

(4 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Własnoręczny podpis osoby na którą wystawione jest KRK tak?

Wykonawca przysłał KRK w postaci wydruku z systemu KrK. Czy taki dokument można uznać?

17

(3 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ok. Dzieki

W JEDZ jest taka rubryka dotycząca Informacja na temat przedstawicieli wykonawcy. A pytanie jest gdy wpisze tu Pełnomocnika wykonawcy bo występuje w Konsorcjum a podpisze JEDZ mimo to Wykonawca czy będzie ok ?

Zamawiający żąda złożenia wszystkich dokumentów do oferty co jest niezgodne z art.26 ust.1 Pzp. Czy według Was powinnam go o tym poinformować?

20

(7 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

W jakim zakresie krk składa rada nadzorcza i prokurent? pilne plis

21

(7 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Jeżeli jest to sp. z o.o. to także Krk zarządu, rady nadzorczej i prokurenta?

22

(7 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Czy jeżeli nie ma prokurenta to kRk też się żąda od Rady Nadzorczej?

Czy teraz żąda się KRK Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenta?

Czy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wykonawcy mają złożyć w oryginale, czy mogą wysłać e-mailem?Czy mam rację że tylko oryginał?

To tak dla potwierdzenia pytanie i odpowiedz z Lex. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9.

Czy to oznacza konieczność żądania wszystkich dokumentów z § 5 pkt 1-9 od innych podmiotów, nawet jeżeli zamawiający nie żąda złożenia od wykonawcy wszystkich tych dokumentów?
Odpowiedź

Biorąc pod uwagę treść § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dalej rozporządzenie, w ocenie Autora odpowiedzi, zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, wszystkich dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia.

Od 28 lipca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający może żądać dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia. Dotyczy to wykonawców, którzy nie polegają na zasobach podmiotów trzecich. Natomiast, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu korzysta z zasobów podmiotów trzecich, zamawiający ma obowiązek żądania przedłożenia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia dotyczących tych podmiotów trzecich (§ 9 ust. 2 rozporządzenia).

Jak można zauważyć, w stosunku do podmiotów trzecich istnieje wymóg żądania szerszego katalogu dokumentów, niż to ma miejsce w stosunku do wykonawców, którzy nie korzystają z potencjału osób trzecich. Wynika to z treści art. 22a ust. 3 p.z.p., który wskazuje, że zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 p.z.p. Wymóg badania przesłanek wykluczenia w stosunku do podmiotów trzecich jest szerszy, obejmuje zarówno przesłanki wykluczenia obowiązkowe (art. 24 ust. 1 pkt 13-22 p.z.p.) jak i fakultatywne (art. 24 ust. 5 p.z.p.). Inaczej jest w stosunku do wykonawców, gdzie obowiązek zweryfikowania wykonawców pod kątem braku podstaw do wykluczenia jest obligatoryjny dla przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 p.z.p., natomiast obowiązek zweryfikowania przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 p.z.p., gdzie są wskazane przesłanki fakultatywne wykluczenia, jest dobrowolny.

Oczywiście należy pamiętać, iż zgodnie z nowelizacją p.z.p. dokonaną ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ? Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonawcy składają wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz w zależności od trybu także, że spełnia kryteria selekcji, zaś w przypadku zamówień powyżej progów unijnych ? wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówień ? JEDZ (art. 25a ust. 1 i 2 p.z.p.). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne lub zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (we wstępnym potwierdzeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne (art. 25a ust. 3 p.z.p.). Dokumenty zaś lub oświadczenia dopiero Zamawiający żąda lub może żądać (w postępowaniach podprogowych) od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.