Hej, a czy mogłabyś podesłać takie postępowanie wraz z projektem umowy? byłabym wdzięczna :-)

Katiqq napisał/a:

No nie wynika z fanaberii zamawiającego big_smile
Wprowadziłam takie rozwiązanie wiele lat temu do obsługiwanego wówczas zamawiającego. Dodam tylko, że działo się w dużej miejscowości nadmorskiej, w której standardowo ceny co roku przed sezonem szły w górę i po sezonie niestety nie były obniżane. Odbijało się to także na cenach oferowanych zamawiającemu w poprzednich latach.
Co dało odniesienie do cen giełdowych? Ano to, że wykonawcy w ofertach podawali wysokość marży handlowej względem cen giełdowych z ustalonego dnia (stąd publikowanie cenników) i na podstawie zestawienia asortymentowego ustalana była cena zamówienia. Zaproponowana w ofercie marża handlowa była stała w okresie ważności umowy i jednakowa dla całego asortymentu produktów. Ułatwiało to znacznie kontrolę prawidłowości oferowanych cen w dniu dostawy.
Już w pierwszym roku wprowadzenia tego rozwiązania oszczędności zamawiającego wyniosły ponad 100 tys. zł. Więc warto było.

2

(2 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

ok, dziękuję,
ale pkt 27 i 28 odnosi się do czynności powtórzonych w wyniku środków ochrony prawnej bądź zaleceń pokontrolnych, u mnie taka sytuacja nie występuje.
No ale ok, w sumie to nie mam innego punktu, aby opisać czynności powtórzone, czyli... w tym punkcie tj. w pkt 27 wpisuję, że w wyniku powtórzonych czynności postępowanie zostało unieważnione, tak?
janek_1 napisał/a:

1) coś robisz źle bo protokół do punktu 24 powinien być wypełniony i podpisany przez Komisję przed wysłaniem zawiadomienia o wyborze oferty (oczywiście z pominięciem pkt 23 skoro był wybór).
2) pkt 25 powinien być wypełniony tuż po wysłaniu zawiadomienia o wyborze.
3) pkt 27 i 28 wypełniasz teraz i tu wpisujesz jako czynność nową - unieważnienie.

3

(2 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Witam. Tryb podstawowy. Dokonałam wyboru oferty. Wykonawca wycofał się z podpisania umowy, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp (nie miałam więcej ofert). Teraz sporządzam protokół ZP-TP i zastanawiam się jak do tego podejść:-)

    omijam narazie pkt 23
    uzupełniam pkt 24 i 25 protokołu wpisując datę kiedy dokonano wyboru oferty , tak?
    następnie uzupełniam pkt 27 i 28 tak czy nie? w pkt 27 jest zapis , cyt: podać zwięzły opis czynności nowych/powtórzonych w wyniku rozstrzygnięcia środków ochrony prawnej albo zaleceń pokontrolnych). U MNIE TAKA SYTUACJA NIE WYSTĄPIŁA.

JAK WY UZUPEŁNIACIE PROTOKÓŁ W TAKIEJ SYTUACJI? DZIĘKUJE Z GÓRY ZA WSZELKIE PODPOWIEDZI:-)

A z czego to wynika?  no bo przecież oferty wykonawcy, który odmówił podpisania umowy nie odrzucammemphis napisał/a:

Tworzysz nowy ranking ofert wyłącznie z pozostałych ofert.

5

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

a jaki jest mniej więcej termin publikacji w DzUUE od dnia wysłania?

jstan1 napisał/a:

Niedawno ogłaszaliśmy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i zrobiliśmy to w następującej kolejności:
Najpierw należało założyć nowe konto na stronie SIMAP (TED e-Notices).
OGŁOSZENIE:
krok 1 - Zarejestrować postępowanie na stornie UZP - e-zamówienia
krok 2 - wypełnić ogłoszenie unijne (na stronie SIMAP) i przesłać do publikacji w DZUUE (otrzymaliśmy potwierdzenie o odebraniu ogłoszenia w którym podany został terminem, w jakim ogłoszenie zostanie opublikowane)
krok 3 - po publikacji ogłoszenia można przygotować formularz JEDZ na stronie espd.uzp.gov.pl - formularz po pobraniu należy zapisać do formatu xml i/lub pdf w celu udostępnienia na stronie prowadzonego postępowania (instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna na stronie UZP: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia), a następnie zamieścić opublikowane ogłoszenie oraz dokumenty zamówienia (SWZ, JEDZ, dokumentacja projektowa, itp.) na stronie internetowej prowadzonego postępowania np. platforma komercyjna lub BIP.

hej, nie ma tu na forum żadnej osoby, która pracuje w Starostwie ? chciałam coś podpytać :-)

hej, potrzebuję kontaktu z osobą, która zajmuje się przetargami w Starostwie powiatowym. Proszę o priv, dziękuję

8

(4 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dziękuję bardzo :-) a więc nie będę wyjaśniać i wybieram ofertę , hurra

9

(4 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

spotkałam się z opinią, że z referencji powinno wynikać , że wykonał roboty jako podwykonawca, stąd moje wątpliwość


memphis napisał/a:

Ja nie widzę potrzeby wyjaśnień. Dla wykonawcy A wykonawca B to zamawiający. Zresztą liczy się, co faktycznie wykonał, a nie, w jakiej roli.

hej, potrzebuję kontaktu z osobą, która zajmuje się przetargami w Starostwie Powiatowym. Proszę o priv, dziękuję

Witam
Wykonawca A  przedłożył na wezwanie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp wykaz robót wraz z referencjami . Z wykazu robót wynika, że spełnia postawione warunki udziału w postępowaniu i że na rzecz podmiotu B zostały wykonane roboty. Podmiotem B jest wykonawca nie zamawiający i to ten podmiot B wystawił referencje dla wykonawcy A. Domniemywam, i tak pewnie jest jest, że wykonawca A był podwykonawcą podmiotu B ale czy z treści referencji to nie powinno wynikać? Czy zatem mogę poprosić o wyjaśnienie z art. 223 ustawy pzp ? jeżeli tak, to jak sformułować pismo:-)

12

(10 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

czy ktoś pomoże, proszę

13

(10 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

jeszcze jedno pytanko w tym zakresie, inne postępowanie, inny wykonawca:-)
Wykonawca wraz z ofertą przedłożył podmiotowe dokumenty (wykaz robót, oświadczenie o grupie kapitałowej) które miały być na wezwanie. Jest to wykonawca najwyżej oceniony. Wykaz robót jest niekompletny, w związku z czym, czy  powinnam go wezwać na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o poprawienie wykazu robót a z art. 127 ust. 2 o potwierdzenie aktualności i prawidłowości złożonego oświadczenia o grupie kapitałowej?

14

(10 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dziękuję bardzo !!!


marekw2 napisał/a:

Tak i najlepiej niech w poprawionym wykazie lub w odrębnym wyjaśnieniu po wpisaniu nazwy zrealizowanej inwestycji wpisze, że w trakcie realizacji zamówienia wykonał nawierzchnię bitumiczną. Nie wiem jak dokładnie
(pełna treść) brzmiał Wasz warunek ale jeżeli wymagałaś wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni...........m2 i wartości nie mniejszej niż.............zł to i takie informacje muszą się pojawić. Często bowiem nazwa inwestycji wskazana w zestawieniu i referencjach to np. Remont drogi polegający na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, chodników, odwodnienia, oświetlenia itd. o wartości................zł. Instytucja kontrolująca potrafi wówczas zadać pytanie : Na jakiej podstawie zamawiający uznał,że wykonawca spełnia warunek udziału skoro w  wykazie i referencjach nie wskazano wartości robót związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznej.

15

(10 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

marekw2

Czyli mam wezwać wykonawcę do poprawienia wykazu robót?

16

(10 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

dziękuję bardzo

marekw2 napisał/a:

128.1

17

(10 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

dziękuję, czyli radzisz wezwać wykonawcę o wyjaśnienie? jak tak to z jakiego artykułu pzp? będę wdzięczna :-)
marekw2 napisał/a:

Warstwa bitumiczna i beton asfaltowy to dla budowlańca ten sam materiał ale już dla kontrolera z Urzędu Marszałkowskiego niekoniecznie i mogą żądać dodatkowych wyjaśnień. Ostatnio pisałem wyjaśnienie na 3 strony. W innej sprawie ale też chodziło o niuanse w nazewnictwie robót wskazanych w wykazie robót budowlanych składanym na potwierdzenie warunku udziału.

Witam
Jak Wy praktykujecie u siebie a mianowicie..
warunek udziału w postępowaniu: wykonanie budowy, przebudowy  lub remontu nawierzchni jezdni bitumicznej (...)
Wykonawca,  na wezwanie przedłożył wykaz robót i w kolumnie o nazwie: "zakres rzeczowy (przedmiot) zgodny z warunkiem udziału w postępowaniu wpisał " wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (..) oraz drugie zadanie "wykonanie w-wy wiążącej i w-wy ścieralnej (...) . Z nazw zadania wynika , że były to przebudowy, remonty dróg. Pytanie jest takie: czy z tej kolumny ma wynikać jednoznacznie, że był to remont nawierzchni jezdni bitumicznej? tzn. czy wykonawca powinien dokładnie przepisać warunek udziału?   
osoba merytoryczna wskazuje, że "beton asfaltowy" a "nawierzchnia bitumiczna" to jest tożsame ale nie wiem czy nie poprosić o wyjaśnienia, jak sądzicie?

19

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ok, przymierzę się do zmiany ale w obecnej sytuacji to powinnam postąpić tak:
1. przedstawić Zarządowi Powiatu wynik oceny ofert z wnioskiem o odrzucenie oferty X (wyciąg z Zarządu trzymam w dokumentach postępowania i nie ujawniam)
2. wezwać wykonawcę najwyżej ocenionego o dokumenty podmiotowe
3. przedstawić Zarządowi Powiatu propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej
4. zawiadomić jednocześnie wykonawców o wyborze oferty i o ofertach odrzuconych
janek_1 napisał/a:

Macie chyba źle trochę napisane regulaminy. W większości przypadków prace komisji zatwierdza jednosobowo Kierownik zamawiającego (np. Starosta) albo osoba upoważniona (np. Wicestarosta) . Trudno jest czekać na posiedzenia Zarządu. Postępowanie ma charakter dynamiczny..

20

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

czy najpierw  powinnam mieć zatwierdzone odrzucenie oferty a następnie komisja dokonuje dalszych czynności

21

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

w regulaminie mamy zapis , że komisja przedstawia wyniki oceny oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania. W szczególności chodzi mi o dokument gdzie jest opisana czynność, że oferta X podlega odrzuceniu i nie będzie dalej badana. Może praktykować w ten sposób, że Starosta jednoosobowo zatwierdzi protokół z prac komisji w którym to komisja stwierdzi stan faktyczny. A w dniu, gdy temat staje na posiedzenie Zarządu Powiatu Brzeskiego , gdzie zarząd dokona wyboru oferty w tym samym dniu podejmie decyzję o odrzuceniu oferty, może tak być?efigy007 napisał/a:

Pytanie jak u Was wygląda regulamin komisji przetargowej - u nas jest określone co robi przewodniczący i co zatwierdza każdorazowo KZ

22

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

to czy temat jest na Zarządzie Powiatu czy tylko Starosta zatwierdza?

efigy007 napisał/a:

jak mam KZ na miejscu, codziennie ...

23

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

"że oferta X nie podlega odrzuceniu ze względu na to, że podlega odrzuceniu" 
miało być: oferta nie podlega ocenie ze względu na to że podlega odrzuceniu .

Ps. to posiedzenia Zarządu Powiatu ile razy w tygodniu u Was się odbywają?
efigy007 napisał/a:
olimpia1981 napisał/a:

Witam, proszę o informację jak Wy u siebie przeprowadzacie przetarg, gdzie kierownikiem zamawiającego jest Zarząd Powiatu. Czy taka kolejność jest prawidłowa:
1. komisja przetargowa otwiera oferty
2. sprawdza je i stwierdza, że oferta X podlega odrzuceniu , spisuje z tego protokół
3. następnie ustala ranking ofert bez oferty X (a adnotacją w protokole, że oferta X nie podlega odrzuceniu ze względu na to, że podlega odrzuceniu)
4. wzywa wykonawcę najwyżej ocenionego do przedłożenia dokumentów z trybu art. 274 ust. 1
5. sprawdza dokumenty przedłożonego przez wykonawcę z pkt 4
6. przedstawia Zarządowi Powiatu wyniki oceny , tj. wnosi o odrzucenie oferty X i proponuje wybór oferty najkorzystniejszej
7. Zarząd decyduje o odrzuceniu oferty i o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tak to u was wygląda ?

U mnie przy każdym z etapów jest zatwierdzenie Kierownika Zam.

Co to znaczy: "że oferta X nie podlega odrzuceniu ze względu na to, że podlega odrzuceniu" ? smile

24

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam, proszę o informację jak Wy u siebie przeprowadzacie przetarg, gdzie kierownikiem zamawiającego jest Zarząd Powiatu. Czy taka kolejność jest prawidłowa:
1. komisja przetargowa otwiera oferty
2. sprawdza je i stwierdza, że oferta X podlega odrzuceniu , spisuje z tego protokół
3. następnie ustala ranking ofert bez oferty X (a adnotacją w protokole, że oferta X nie podlega odrzuceniu ze względu na to, że podlega odrzuceniu)
4. wzywa wykonawcę najwyżej ocenionego do przedłożenia dokumentów z trybu art. 274 ust. 1
5. sprawdza dokumenty przedłożonego przez wykonawcę z pkt 4
6. przedstawia Zarządowi Powiatu wyniki oceny , tj. wnosi o odrzucenie oferty X i proponuje wybór oferty najkorzystniejszej
7. Zarząd decyduje o odrzuceniu oferty i o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tak to u was wygląda ?

a może bezpieczniej będzie jeżeli bank zwróci się o te informacje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?