1

Temat: Podmiotowe środki dowodowe

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Wybrany wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych.
Czy wzywamy tego Wykonawcę do uzupełnienia  na podstawie art.128 ust.1?

2

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Należałoby się zastanowić:
Jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca nie złożył któregoś podmiotowego środka dowodowego, wzywamy go z art. 128 ust. 1 do uzupełnienia.
Jeżeli Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych z art. 274 ust. 1, ponieważ jego oferta została najwyżej oceniona, a Wykonawca nie składa ich z wyznaczonym terminie - stanowi to podstawę odrzucenia oferty z art. 226  ust. 1 pkt 2 lit c) - tak mi się wydaje.

3

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

zgodnie z art. 263
"Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród
ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą
ofertę albo unieważnić postępowanie."

4

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

DzTech napisał/a:

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Wybrany wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych.
Czy wzywamy tego Wykonawcę do uzupełnienia  na podstawie art.128 ust.1?

Tak

5

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca przesłał wspomniane dokumenty bez wezwania. Czy należny uznać je za ważne?

6 (edytowany przez DzTech 2021-10-15 06:39:19)

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca uzupełnił dokument z US nie podpisany przez US a podpisany tylko przez Wykonawcę.
Dokument ten został zeskanowany i połączony z innymi dokumentami i nie ma możliwości sprawdzenia jego autentyczności pod względem podpisu.

7

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Jeżeli zaświadczenie zostało wydane w formie elektronicznej, wykonawca powinien przekazać oryginalny plik.
Poświadczanie "za zgodność" jest dopuszczalne, jeżeli dokument został wydany w formie papierowej.

8

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Co można zrobić w takim przypadku?
Czy wezwać Wykonawcę o wyjaśnienie art. 128 ust.4 ?

9

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Ale co tu konkretnie byłoby do wyjaśnienia, co zmienią wyjaśnienia? Jeśli zaświadczenie było papierowe, to forma jest ok. Jeśli elektroniczne, forma przekazania dokumentu nieodpowiednia. Reguluje to wprost par. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia ws. wymagań technicznych dla dokumentów.

10

Odp: Podmiotowe środki dowodowe

Czy taką ofertę można odrzucić na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6.