1 (edytowany przez janek159 2021-06-08 16:27:08)

Temat: polisa po tso z datą wsteczną

Wykonawca na drugie wezwanie złożył polisę OC działalności i jest ona zawarta z datą bieżącą np. 8.06, natomiast w treści okres obowiązywania jest np. od 6.05

termin składania ofert był np. 7.05

czy uznać spełnienie warunku udziału ? bo raczej na dzień skłądania ofert nie posiadał tego ubezpieczenia,

rozumiem że dokumenty mogą być wystawiane po tso, np. KRK, no ale w tym przypadku to chyba jednak inna sprawa,

dodam że na dzień składania ofert miał inną polisę na zamałą wartość,

2

Odp: polisa po tso z datą wsteczną

Tak wystawiona polisa nie potwierdza spełnienia warunku na dzień składania ofert. W tym dniu wykonawca nie był ubezpieczony. W przypadku tego dokumentu data wystawienia ma znaczenie.

Są wyroki.

3

Odp: polisa po tso z datą wsteczną

Podeślesz sygnatury? Bo moim zdaniem ubezpieczyciel nie wydałby polisy na okres, w którym wykonawca nie był ubezpieczony, gdyż działałby na własną niekorzyść. Data dokumentu nie powinna mieć znaczenia.

4

Odp: polisa po tso z datą wsteczną

Myślisz że w przypadku polisy data wystawienia nie ma znaczenia?

Możesz przyjąć że polisa jest aktualna na dzień 10 maja gdy została wystawiona 15 maja?

orzecznictwo później,

5

Odp: polisa po tso z datą wsteczną

Jeśli z polisy wystawionej 15 maja wynikałoby, że 10 maja wykonawca był ubezpieczony, rozważałbym uznanie, ale na pewno bym wyjaśniał.
Z tego co pamiętam, to KIO częściej odnosiło się do okresu ubezpieczenia, ale mogę to zrewidować wink

6

Odp: polisa po tso z datą wsteczną

Co by nie powiedzieć, w takiej sytuacji wykonawca na dzień składania ofert ubezpieczony nie był. Zawarcie później polisy z datą wsteczną stany tego nie może zmienić. Zresztą z tego co wiem wystawianie takich polis przez agentów jest wbrew sztuce i chyba nie daje możliwości odszkodowania za szkodę która powstałaby w tym ,,wstecznym" okresie.

a teraz orzecznictwa,

uchwała Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 2 kwietnia 2019 r. sygn. akt KIO/KD 20/19.

Na przytoczenie zasługują dwa stanowiska jedno Prezesa UZP, który prowadził kontrolę doraźną u Zamawiającego oraz Krajowej Izby Odwoławczej w uzasadnieniu rozstrzygnięcia.
Prezes w swojej argumentacji wskazał, że: (…) data wystawienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, przedkładanych na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, jest bez znaczenia (pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ww. rozporządzeniu), jednakże dokumenty te winny potwierdzać te okoliczności przez cały okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego począwszy od dnia składania ofert. W związku z powyższym, aktualność dokumentów składanych na wezwanie, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, rozumiana jest w sposób analogiczny, co oznacza, że data wystawienia dokumentu (zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego) może być późniejsza niż termin składania ofert pod warunkiem zachowania ww. wymogów aktualności. W odniesieniu do daty wystawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wiążąca jest bowiem jedynie dolna granica czasowa określona w § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Ponownie Prezes podkreślił, że warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione już na dzień składania ofert lub wniosków i trwać przez całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, powinny dokumentować spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, potwierdzonych wstępnie w ramach oświadczeń złażonych z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Mając to na uwadze Prezes UZP podniósł: w świetle obowiązujących przepisów nie ma przeciwwskazań, aby dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego były wystawione po upływie terminu składania ofert, o ile dokumentują spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczeń złożonych z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i pozostają aktualne w momencie ich składania (KIO 707/17).26 Jak wskazano w Informacji o wyniku kontroli w odniesieniu do przedłożonego dokumentu polisy WNIOSEK — POLISA NR: 908560413987, złożonego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), wskazuje on na okres ubezpieczenia od dnia 16 września 2017 r. do dnia 15 września 2018 r. Tymczasem termin składania ofert upłynął 14 września 2017 r. Z powyższego wynika jednoznacznie, że Wykonawca nie przedłożył dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności od dnia składania ofert, tj. 14 września 2017 r. Nie ma tu więc znaczenia data wystawienia ww. dokumentu a data jego obowiązywania, która nie obejmuje okresu 14 - 15 września 2017 r.(…)

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała natomiast, zresztą zgadzając się z oceną Prezesa,  że: (…) przepisy ustawy Pzp przywołane i cytowane w każdym z pism stanowiących podstawę oceny zastrzeżeń, jednoznacznie wskazują, że w tzw. procedurze odwróconej dokumenty składane na wezwanie po upływie terminu składania ofert muszą być aktualne co do daty ich wystawienia, a przede wszystkim co do daty potwierdzającej spełnianie wskazanych wyżej warunków udziału wykonawcy w postępowaniu. W żadnym okresie obowiązywania ustawy Pzp nie występowały przyzwolenia na potwierdzanie spełniania wymagań dokumentami stwierdzającymi stan faktyczny powstały (nabycie praw) po upływie terminu składania ofert. Okoliczności takie stanowią o naruszeniu przepisów stanowiących o obowiązku zamawiającego wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty wykonawcy, stanowią o rażącym naruszeniu zasady zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Na podstawie ocenianych dokumentów, nie ulega wątpliwości, że polisa złożona na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), wskazująca okres ubezpieczenia od dnia 16 września 2017 r. do 15 września 2018 r., wobec upływu terminu składania ofert w dniu 14 września 2017 r., nie obejmuje okresu ubezpieczenia od dnia upływu terminu składania ofert, zatem nie potwierdza spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Powyższe potwierdza także wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r., KIO 1551/19 , gdzie Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się ze stanowiskiem Zamawiającego, że w aktualnym stanie prawnym warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert (nawet jeśli wraz z ofertą nie są wymagane inne dokumenty oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) i muszą trwać przez cały okres postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to pogląd w pewnym uproszczeniu, ponieważ ostatecznie zależy to od rodzaju oraz sposobu sformułowania warunku (inaczej będzie np. w przypadku wymogu doświadczenia liczonego „wstecz”, czy złożenia nieprawdziwych informacji, również później mogą nastąpić podstawy do wykluczenia) - natomiast ma wprost zastosowanie w niniejszej sprawie: Zamawiający wymagał posiadania ubezpieczenia OC na stosowną kwotę i takie ubezpieczenie powinno być posiadane w chwili składania oferty, jak i w chwili przedstawiania dokumentów na potwierdzenie (polisy). Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że na charakter wymogu i samej polisy - wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od momentu do momentu określonego w umowie ubezpieczenia, na kwotę określoną w umowie ubezpieczenia oraz na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na dowód czego zostaje wystawiona polisa o odpowiedniej treści (lub dokument o innej nazwie, lecz tym samym charakterze). Bez owej umowy (polisy), ubezpieczenie nie istnieje, albo nie istnieje na danych warunkach.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że jest to inna sytuacja niż wydanie zaświadczenia przez organ skarbowy, ZUS czy informacji z KRK, gdyż tam dany stan (niezaleganie z podatkami i składkami, niekaralność) istnieje niezależnie od uzyskania zaświadczenia. Dlatego też data zaświadczeń tego typu w praktyce jest traktowana w nieco inny sposób.

7

Odp: polisa po tso z datą wsteczną

Analizując bardziej wyroki, jednak nie jest to tak jednoznaczne w aspekcie polisy. Z definicji jest to dokument potwierdzający umowę ubezpieczenia a nie samo ubezpieczenie, więc jesli ubezpieczyciel potwierdza, że umowa ubezpieczenia obowiązywała od dnia poprzedzającego składanie ofert tzn, że wykonawca spełniał warunki bo takową umowę posiadał co oświadczył w swoim oświadczeniu składanym zamawiającemy. Nie powiedział nieprawdy i spełnia warunki wymagane, w wymaganym czasie. Potem dopiero na żądanie zamawiającego składa dokument potwierdzający ten fakt.
Nie uważam, że są podstawy stwierdzenia, że zarówno wykonawca jak i ubezpieczyciel w dniu składania ofert skłamali, oświadczając o obowiązywaniu ubezpieczenia.
U siebie w specyfikacji piszę: .... wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności i.t.d.... Skoro tak to nie jest istotne jak jest potwierdzone, ale że jest potwierdzone na moich warunkach.

8 (edytowany przez memphis 2021-06-14 10:44:42)

Odp: polisa po tso z datą wsteczną

Warunek dotyczy ubezpieczenia, a nie posiadania polisy. Polisa jest dokumentem potwierdzającym fakt ubezpieczenia. Bywa, że formalnie jest wydana w terminie późniejszym, a ubezpieczyciele nie antydatują dokumentów.
Ww. uchwała także odnosi się do okresu ubezpieczenia, vide: "Nie ma tu więc znaczenia data wystawienia ww. dokumentu a data jego obowiązywania, która nie obejmuje okresu 14 - 15 września 2017 r.(…)".

9 (edytowany przez janek159 2021-06-16 16:51:32)

Odp: polisa po tso z datą wsteczną

Jeszcze wrócę do wątku.

Powiedzcie mi jeszcze, czy wykonawca mógł złożyć wraz z ofertą JEDZ z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w zakresie ubezpieczenia zgodnego z warunkiem SWZ, w sytuacji gdy wymaganą polisę ubezpieczeniową zawarł dopiero miesiąc później?

Proszę o odpowiedź.

10

Odp: polisa po tso z datą wsteczną

Jeśli był ubezpieczony, to tak. Z czegoś musi wynikać, że ubezpieczyciel określił okres ubezpieczenia przed wystawieniem polisy. Trzeba wyjaśnić. Sądzisz, że ubezpieczyciel poświadczałby nieprawdę i działałby na własną niekorzyść biorąc odpowiedzialność za wydarzenia poza okresem ubezpieczenia, tylko po to, by wykonawca mógł spełnić warunki udziału w postępowaniu?

11

Odp: polisa po tso z datą wsteczną

Ciągle mówisz że mógł być ubezpieczony bez polisy.

Zakładam, że masz na myśli jakiś inny dokument, nie znam się , są jakieś np. certyfikaty?

Rozumiem, że zgodnie z twoim dopuszczonym domniemaniem, ubezpieczyciel mógł zawrzeć polisę po upływie miesiąc od wcześniej zawartego ubezpieczenia na podstawie innego dokumentu jak polisa. Wtedy ujął to (ten wstaeczby okres) w polisie.

Nie wiem czy tak się w praktyce ubezpieczeniowej stosuje, być może.

Jednak w tej konkretnej sytuacji gdyby tak było, wykonawca na wezwanie złożyłby te wcześniejsze dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia, a nie tylko polisę z okresem w przeszłość.

Zobaczymy, na razie oferta jest odrzucona, zobaczymy czy będzie KIO. wtedy opowiem.