Temat: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

Taka sytuacja - postępowanie na zagospodarowanie terenu w tym budowa boiska w trybie zaprojektuj i wybuduj, parametry nawierzchni z trawy opisano w programie funkcjonalno użytkowym i doprecyzowano ich parametry w odpowiedzi na zadanie pytania. W siwz zamawiający nie określi że wezwie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających że zastosowany materiał/rodzaj nawierzchni spełnia stawiane warunki, a ponadto w udzielonych odpowiedziach zaznaCzył że dla potwierdzenia jakości nawierzchni przed jej montażem będzie wymagał szeregu dokumentów. Czy w tej sytuacji na etapie badania ofert zamawiający ma prawo żądąc od wykonawcy jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego że jakość i parametry zastosowanej nawierzchni będą nie gorsze niż wymagał zamawiający ?

2

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

Jeśli nie opisał dokumentów na potwierdzenie to niemozna ich żądać przed oceną. Wszystko musi być napisane.

3

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

Taka sytuacja - w formularzu ofertowym należało uzupełnić producentów małej architektury dla elementów których wymagał zamawiający. Ponadto w SIWZ jest zapis:
na wezwanie Zamawiającego:
1.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:  (...) 1.2.1.5 folderów lub kart katalogowych lub oświadczeń producentów itp. wraz z kolorowymi zdjęciami lub rysunkami potwierdzających, że oferowany przedmiot
zamówienia w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) urządzeń i
elementów małej architektury, tj. dla urządzeń zabawowych, ławek parkowych i
koszy na śmieci wskazanych w zestawieniu tabelarycznym zawartym w
formularzu oferty, spełnia wymagania opisane w SIWZ,

jednak zamawiający w dniu dzisiejszym zwrócił się do wszystkich wykonawców z wezwaniem do złożenia ośwaidczeń o których mowa powyżej czyli foldery lub karty katalogowe - podstawa wezwania - art. 26 ust. 3 . Wg mnie wezwanie nie ma prawa bytu, czy dobrze myślę ?

4 (edytowany przez memphis 2020-08-31 11:15:21)

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

Dobrze, zamawiający nie ma podstaw, zwłaszcza z art. 26 ust. 3, by teraz (do oferty) żądać tych dokumentów.

5

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

memphis napisał/a:

Dobrze, zamawiający nie ma podstaw, zwłaszcza z art. 26 ust. 3, by teraz (do oferty) żądać tych dokumentów.

Co w tej sytuacji możemy zrobić ? Oprócz tego żeby grzecznie dostarczyć dokumenty, tym bardziej że nasza oferta jest najtańsza. 


Zastanawiam się czy aby znowu zamawiający nie kombinuje w celu unieważnienia postępowania. Mieliśmy już z nimi przejścia gdzie byliśmy wzywani do wyjaśnień po terminie związania ofertą i z uwagi na brak związania ofertą postępowanie wg zamawiającego było obarczone wadą i zostało unieważnione.

6

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

Możecie ich powiadomić o czynności niezgodnej z ustawą (zakładając, że oni tych kart nie żądali do ofert, choć generalnie nie powinni), a jak Waszą ofertę ewentualnie odrzucą, to iść do KIO.

7

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

tam masz "folderów lub katalogów lub oświadczeń producentów"? Czyli może być katalog? Rozumiem, że zamawiacz chce się upewnić, że ostatecznie postawisz taką małą architekturę a nie inną. W sumie logiczne. Zakładam, że składając ofertę wiesz co chcesz tam posadowić, więc teoretycznie, co za problem?

Ja np. kupując ręczniki poprosiłem o próbki. Teoretycznie Wykonawca mógłby iść w zaparte, że ręczniki płyną z Chin i jeszcze nie ma ich w ręku. Ale wszyscy dosłali, i połowa wyleciała bo zamiast ręczników dali szmatkopodobne ściereczki

8

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

Wszystko zależy od tego, czy karta katalogowa stanowi treść oferty sensu stricto, a jeśli tak, to nie podlega uzupełnieniom.
Z powyższych cytatów wynika jednak, że kartę należało złożyć w procedurze 26.1 lub 2, a nie jako treść oferty.

9

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

nie rozumiem czemu kazał złożyć wszystkim? w 26.1-2 jest jak byk że tylko najwyżej ocenionego. W SIWZ było więc wiedziałeś, że wezwie, rozumiem, że masz te kwity gotowe, więc ślij! smile. To nie jest cześć oferty tylko potwierdzenie spełnienia przez te obiekty małej architektury wymagań ujętych w postępowaniu.

10

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

Fenris napisał/a:

nie rozumiem czemu kazał złożyć wszystkim? w 26.1-2 jest jak byk że tylko najwyżej ocenionego. W SIWZ było więc wiedziałeś, że wezwie, rozumiem, że masz te kwity gotowe, więc ślij! smile. To nie jest cześć oferty tylko potwierdzenie spełnienia przez te obiekty małej architektury wymagań ujętych w postępowaniu.

też nie rozumiem czemu kazał złożyć wszystkim, a może dlatego że w formularzu ofertowym była tabelka w której należało uzupełnić nazwę producenta i nr kat. danego elementu i tu się zamawiającemu pewne rzeczy nie zgadzają z tym co zaprojektował a z tym co mu wyskakuje w necie po wklepaniu producenta i nr kat.

A co teraz gdy w tabelce mam wpisanego producenta A, a np. chce zmienić na producenta B bo jest tańszy ? Dostarczenie karty technicznej dla elementu małej architektury innego producenta niż wskazanego w tabelce będzie prowadziło do zmiany treści oferty i jej odrzucenia ?

11

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

może chciał zastosować 26.2f??

12

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

jo napisał/a:

może chciał zastosować 26.2f??

Być może i to było by logiczne.

13

Odp: Czy zamawiający może żądać n/w dokumentów ?

26.2f nie obejmuje dokumentów przedmiotowych.