Temat: podstawa dysponowania, zasoby a umowa zlecenie

witam,
zatrudniając kierownika budowy na umowę zlecenie (on nie ma DG) mamy do czynienia zasobami (podstawa dysponowania osobą) własnymi czy podmiotów trzecich?

2

Odp: podstawa dysponowania, zasoby a umowa zlecenie

Jest to tzw dysponowanie bezpośrednie, czyli zasób własny. Stosunek jest z osobą a nie z podmiotem który by udostępnił swojego pracownika.

3 (edytowany przez wadialny 2019-07-26 09:24:46)

Odp: podstawa dysponowania, zasoby a umowa zlecenie

Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tzw. podmiotami trzecimi) jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą, na której dysponowaniem wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Nie zachodzi w takim wypadku stosowanie art. 22a Pzp (dawniej art. 26 ust. 2b Pzp), gdyż nie występują żadne zasoby podmiotów trzecich. Bez znaczenia także pozostaje, jaki dokładnie stosunek prawny łączy wykonawcę z tą osobą: może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie.

Natomiast z pośrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mamy do czynienia w sytuacji, gdy więź prawna łączy wykonawcę z podmiotem (osobą) dysponującą tymi właśnie osobami. Innym słowy, wykonawca zawiera umowę z podmiotem (osobą fizyczną, prawną lub inną jednostką organizacyjną), w którego władaniu czy dyspozycji znajduje się osoba zdolna do wykonania zamówienia i ten podmiot zobowiązuje się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp (dawniej art. 26 ust. 2b Pzp).

W opinii prawnej ?Dopuszczalność żądania przez zamawiającego przedstawienia przez wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia? Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, że ?W przypadkach, gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd. (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lipca 2009 r. KIO/UZP 766/09, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 maja 2009 r. KIO/UZP 639/09; KIO/UZP 659/09).

O przypadkach pośredniego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozstrzyga natomiast więź prawna istniejąca pomiędzy wykonawcą o podmiotem trzecim (arg. z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - aktualnie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). W takich przypadkach tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób. Przy czym ustawa Pzp nie zastrzega żadnych szczególnych wymogów prawnych co do charakteru takiego zobowiązania.

Oznacza to, iż zobowiązanie takie może wynikać z różnych stosunków prawnych łączących wykonawcę z podmiotem trzecim (umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonywania pracy u wykonawcy itd.).

Tak więc z przypadkami pośredniego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będziemy mieli do czynienia między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, jak też w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego), będzie podwykonawcą wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia.

Będzie to dotyczyło sytuacji, gdy podmiotem trzecim będzie zarówno jednostka organizacyjna (osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona przez prawo w zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na podstawie umów cywilnoprawnych.

4

Odp: podstawa dysponowania, zasoby a umowa zlecenie

jeśli w ofercie Wykonawca nie ma podwykonawców ale w oświadczeniu wskazuje podmiot trzeci oraz załącza jego zobowiązanie - prawdopodobnie jest to kierownik sanitarny, to czy Zamawiający na tym etapie ma coś wyjaśniać czy najpierw wezwać  Wykonawcę o złożenie wykazu osób i sprawdzić jakie jest dysponowanie Wykonawcy w stosunku do kierownika robót sanitarnych?

5

Odp: podstawa dysponowania, zasoby a umowa zlecenie

a kto jest wystawcą tego zobowiązania,
-podmiot udostepniający swojego pracownika
-czy osoba która siebie udostępnia?

6

Odp: podstawa dysponowania, zasoby a umowa zlecenie

podpisuje się pod zobowiązaniem kierownik z uprawnieniami , a dzialając w imieniu...i tu wymienia nazwe swojej firmy.

7

Odp: podstawa dysponowania, zasoby a umowa zlecenie

w tym układzie jest to pewnie osoba na samozatrudnieniu więc nie ma znaczenia, jeśli jednak nie to musi mieć możliwości prawne działania w imieniu tej firmy a w tym wypadku nie musi składać zobowiazania prywatnego.

8

Odp: podstawa dysponowania, zasoby a umowa zlecenie

dzięki