1

Temat: Części składowe ceny ryczałtowej

W przetargu na roboty budowlane wykonawcy zobowiązani byli określić cenę ryczałtową za przedmiot zamówienia oraz dołączyć do oferty -pod rygorem jej odrzucenia - tabelę zawierającą wycenę poszczególnych elementów robót budowlanych. Jeden z wykonawców zaniżył wartości 2 składników, nieskutkujących zaniżeniem całej ceny ryczałtowej. Czy w takim przypadku wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

2

Odp: Części składowe ceny ryczałtowej

z tego co wiem RNC odnosi się do ceny za całość

3

Odp: Części składowe ceny ryczałtowej

Pytanie czy nie można by było podciągnąć pod istotne części składowe ceny?

4

Odp: Części składowe ceny ryczałtowej

Orzecznictwo jest różne w tym zakresie, np. wyrok KIO 2640/18 - Tym samym przy wynagrodzeniu ryczałtowym nawet wykazanie zbyt niskiej ceny za wykonanie jakiegoś elementu przedmiotu zamówienia nie może skutkować co do zasady uznaniem całej ceny za rażąco niską i w konsekwencji powodować odrzucenie takiej oferty w oparciu o przepis art. 90 ust. 3 Pzp.

5

Odp: Części składowe ceny ryczałtowej

Państwo się chyba nudzicie.