1

Temat: termomodernizacja

termomodernizacja kilku budynków szkoły - w skład której wchodzi: ocieplenie ścian, wymiana okien, drzwi, instalacji co i kotłów, fotowoltaika. czy coś z tego zakresu zrobilibyście jako odrębna część zamówienia?

2

Odp: termomodernizacja

niektórzy twierdzą że można szacować oddzielnie każdy budynek

3

Odp: termomodernizacja

szacuje łącznie bo termo dotyczy jednej szkoły, a kilku jej budynków
chodzi mi nie o szacowanie a ewentualne zamówienie częsciowe

4

Odp: termomodernizacja

Instalacja c.o i fotowoltaika.

5

Odp: termomodernizacja

Instalacja CO raczej z budowlanką ale fotowoltaika napewno jako część

6 (edytowany przez Marta 2018-10-19 11:27:42)

Odp: termomodernizacja

jako dwie odrębne części tak? plus trzecia część ogólnobudowlana, w tym ocieplenie scian i wymiana stolarki?
dałabym chyba całe CO z ogólnobudowlaną

7

Odp: termomodernizacja

nie bardzo rozumiem trzecia część. Będą dwie ze wzgledu na specyfikę ogólnobudowlana i foto....

8

Odp: termomodernizacja

Mogą być i dwie big_smile

9

Odp: termomodernizacja

ja zrobiłem w jednym

10

Odp: termomodernizacja

nie racjonalne własnie ze wzgledu na specyfikę

11

Odp: termomodernizacja

czy dajecie ten zapis przy RB do Siwz i projektu umowy?:
Zamawiający żąda, ponieważ roboty budowlane mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

12

Odp: termomodernizacja

Marta, jak rozumiesz wyrażenie "roboty budowlane mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego" ? Czy budowa odbywająca się w siedzibie Zamawiającego spełnia tą definicję, a taka odległa o np. 10 km od siedziby Zamawiającego lecz nadzorowana codziennie przez przedstawiciela Zamawiającego już nie ?
Ja cytowanego przez Ciebie sformułowania nie używam, właśnie z tego powodu, że nie jestem w stanie określić co to jest ten bezpośredni nadzór.

13

Odp: termomodernizacja

Ten zapis jest bardzo dziwny i nie wiem po co potrzebny big_smile

14 (edytowany przez Marta 2018-11-13 09:13:29)

Odp: termomodernizacja

warunki udziału przy termomodernizacji:
- co najmniej jedna robota budowlana związana z termomodernizacją budynku/ów( polegająca na wykonaniu docieplenia i stolarki budynku/budynków) o wartości minimum 200 tysięcy zł brutto każda oraz
- co najmniej jedna robota budowlana  polegająca na wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. w budynku/budynkach, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda


warunki udziału dotyczące wymogu co do osób:
- Co najmniej jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- Co najmniej jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Pozwolenie na budowe Zamawiający ma tylko w zakresie instalacji gazowej

czy wg Was dobrze opisane są warunki?

15 (edytowany przez jo 2018-11-13 09:37:21)

Odp: termomodernizacja

po co chcecie uprawnienia bez ograniczeń?? w pozwoleniu na budowę narzucili??

16

Odp: termomodernizacja

pozwolenie będzie tylko w zakresie instalacji gazowej- jeszcze go nie mamy..
co proponujesz jo?

17 (edytowany przez Marta 2018-11-13 10:46:50)

Odp: termomodernizacja

czy jeśli w ramach wykonania/wymiany instalacji c.o.  Wykonawca wykaże się samym montażem pieca to spełnia powyższy warunek?
czy nie lepiej postawić warunek:
- co najmniej jedna robota budowlana związana z wykonaniem remontem/budową/modernizacją kotłowni o mocy minimum 150 kW każda
rzadko zajmuje się robotami budowlanymi stąd prośba o pomoc

18

Odp: termomodernizacja

dałbym zwykłe uprawnienia a nie bez ograniczeń, pierwotne warunki były by ok pod warunkiem że wartość waszych robót jest wyższa niż wartości wpisane w warunku, moim zdaniem  "wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. w budynku/budynkach" to trochę więcej niż wymiana samego pieca i nie za bardzo rozumiem słowa "każda" w warunkach)

19

Odp: termomodernizacja

"każda " oznacza" jedną robotę budowlaną przedstawioną w wykazie robót przez wykonawcę

20

Odp: termomodernizacja

przecież chcecie po jednej robocie dotyczącej termomodernizacji i jednej instalacji, napisałbym jeszcze czy dopuszczacie łączenie doświadczenia w konsorcjach

21 (edytowany przez Marta 2018-11-13 11:52:31)

Odp: termomodernizacja

ok , faktycznie zostało z wczęśniejszego warunku gdzie chceliśmy min. 2 roboty.. usuwam słowo "każda", dzięki
co do dopuszczania łączenia doświadczenia mam coś takiego:

1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa w pkt. .......(ttuaj podaje warunek dot. osób i doświadczenia) zostaną spełnione, jeżeli podmioty występujące wspólnie łącznie spełniają warunek. Powyższe zapisy należy traktować analogicznie przy posiłkowaniu się zasobami podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przy zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

22 (edytowany przez Marta 2018-11-13 12:05:27)

Odp: termomodernizacja

i jeszcze kwestia liczenia proporcjonalności do przedmiotu zamówienia, jeśli mamy w ramach tego zadania 3 budynki jako jedna część zamówienia to ustalając wykazanie się przez wykoanwca robotą to jej wartość obliczamy jako 50-60 % od wartości łącznej 3 budynków łącznie?
np. wartość branży ogólnobudowlanej z kosztorysu (w tym docieplenie oraz wymiana stolarki) w3 budynkach są to wartości: budynek A 600tys. zł brutto, budynek B 1.157.000 zł brutto, budynek C 280 tys. zł, czyli łącznie: 2.380.000 zł brutto, z tego możemy wymagać 50% czyli  1 mln ? czy warunek nieproporcjonalny?

23 (edytowany przez memphis 2018-11-13 12:48:47)

Odp: termomodernizacja

Moim zdaniem ta wartość nie powinna być sumowana. Nie przy takim brzmieniu warunku, ponieważ wykonawca może potwierdzić spełnianie warunków udziału na jednym budynku.

24

Odp: termomodernizacja

jak zatem podejść do ustalania warunku udziału w takim przypadku?

25

Odp: termomodernizacja

dałbym wartość około 70% najdroższego budynku