26 (edytowany przez Marta 2018-11-13 14:15:30)

Odp: termomodernizacja

jo napisał/a:

dałbym wartość około 70% najdroższego budynku

dzięki
jeszcze się zastanawiam czy nie zrobić warunku bardzije ogólnego np.:
doświadczenie  w  wykonaniu*  w okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia działalności jest krótszy w  tym  okresie,  co  najmniej  dwóch zamówień na roboty budowlane polegające na remoncie** lub przebudowie*** budynku, z czego:
-jedno było zamówieniem o wartości zamówienia co najmniej ................ zł brutto (słownie: ...............)****,
-drugie było realizowane w budynku o powierzchni użytkowej co najmniej ................m2
tylko
jeśli pomijam tu "budowę" i zostawiam tylko remont/przebudowa czy tak może być? co z W. który złoży wykaz zrealziowanych  zamówień od podstaw , czyli np. budowe budynku?

27

Odp: termomodernizacja

wpisałbym również budowę nie rozdzielałbym na powierzchnię i wartość

28 (edytowany przez Marta 2018-11-13 14:30:17)

Odp: termomodernizacja

jo napisał/a:

wpisałbym również budowę nie rozdzielałbym na powierzchnię i wartość

czyli tak jak pierwsza propozycja? wyliczając 70% najwiekszej wartości przy robotach termomoderniazacyjnych(docieplenie plus wymiana stolarki) i 70% największej wartości wymiany c.o. wraz  z montażem urządzeń? z kosztorysu?

29

Odp: termomodernizacja

tak

30 (edytowany przez Marta 2018-11-14 13:00:43)

Odp: termomodernizacja

dzięki, troche ten warunek zmodyfikowałam, patrząc na obecną sytuację- brak ofert albo ich cenę..
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ?w tym okresie, co najmniej :
- jednej roboty budowlana polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji budynku/budynków) o wartości minimum 700 000 PLN brutto**
  oraz
-  trzech (3) robót budowlanych  polegających na wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. (wraz ze źródłem ciepła ) w budynku/budynkach), o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto** każda

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie ?na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień podpisania umowy wskazanej w wykazie

31

Odp: termomodernizacja

jo napisał/a:

dałbym zwykłe uprawnienia a nie bez ograniczeń, pierwotne warunki były by ok pod warunkiem że wartość waszych robót jest wyższa niż wartości wpisane w warunku, moim zdaniem  "wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. w budynku/budynkach" to trochę więcej niż wymiana samego pieca i nie za bardzo rozumiem słowa "każda" w warunkach)

jo - jeśli pozwolenie na budowę bedzie tylko na instalacje gazowe to w wymoganiach moge dać taki zapis:

"do pełnienia funkcji kierownika budowy , posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych"

32

Odp: termomodernizacja

chyba ok

33

Odp: termomodernizacja

ja wolę wpisywać minimalny zakres niż koszt, bo jeśli ma poświadczenie na dużą robotę a cena była ryczałtowa i okazuje się, że w tym  było tylko 2,0m instalacji smile

34

Odp: termomodernizacja

cbud napisał/a:

ja wolę wpisywać minimalny zakres niż koszt, bo jeśli ma poświadczenie na dużą robotę a cena była ryczałtowa i okazuje się, że w tym  było tylko 2,0m instalacji smile

a moge wpisać zamiast kwoty "montaż i instalacja/wymiana kotłowni o mocy min. 150 kw"?

35

Odp: termomodernizacja

jo napisał/a:

chyba ok

wydział inwestycji, pyta mnie czemu nie może być zapis że  chcemy uprawnienia "bez ograniczeń"
jak  tym fachowcom to wytłumaczyć?

36

Odp: termomodernizacja

bo skoro nie ma takiej potrzeby i wymogu... Spytaj jak wytłumaczysz kontroli, że było wymagane więcej niż konieczne.

37

Odp: termomodernizacja

a kiedy jest konieczność wymagania tych uprawnień "bez ograniczeń", skąd ten zapis w ogóle w jakim dokumencie moge go znalesć?wiem że inwestycje powinny do wiedzieć a nie ja ale musze sama do tego dojść niestety

38

Odp: termomodernizacja

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

39

Odp: termomodernizacja

uprawnienia  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie mogą być przy obiektach o kubaturze do 1000 m3, a wiec ja mogę wymagać bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej,w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3, czyli też mogę wymagać

40 (edytowany przez Marta 2018-11-16 12:11:46)

Odp: termomodernizacja

Marta napisał/a:
cbud napisał/a:

ja wolę wpisywać minimalny zakres niż koszt, bo jeśli ma poświadczenie na dużą robotę a cena była ryczałtowa i okazuje się, że w tym  było tylko 2,0m instalacji smile

a moge wpisać zamiast kwoty "montaż i instalacja/wymiana kotłowni o mocy min. 150 kw"?


albo:
dwóch (2) robót budowlanych  polegających na wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła o mocy min. 150 kW każda , ?

41

Odp: termomodernizacja

ktoś pomoże?

42

Odp: termomodernizacja

ogólnie aby nie podpadać kontroli, wpisuję zakres wykonania wymagany w zadaniu nie przekraczający ok. 60-70% wykonania. Dla mnie jako Z. jest to wystarczające aby stwierdzić, że W. jest zdolny to wykonać.

43 (edytowany przez Marta 2018-11-16 14:07:05)

Odp: termomodernizacja

tak odpuściłam kwotę, ale chce zostać przy kW pieca

czyli proponujesz liczyć ile jest m do zrobienia instalacji?a co z montażem piecy?

44 (edytowany przez Marta 2019-01-03 07:31:39)

Odp: termomodernizacja

Witam
pierwszy przetarg unieważniliśmy bo były za wysokie ceny
teraz bardzo mocno gonią nas terminy i jest pomysł szefa żeby nie dzielić zamówienia na ogólnobudowlankę z c.o. i osobno fotowoltaikę,  tylko żeby ogłosić przetarg na wszystko bez dzielenia na części
Czy możemy dostać korekte z tego tytułu??

45

Odp: termomodernizacja

Należy również zauważyć, że przepisy Pzp nie zawierają obowiązku podziału zamówienia na części.
Oznacza to, po pierwsze brak w przepisach Pzp normy o charakterze ius coges.
Po drugie, brak możliwości konwalidacji czynności polegającej na niedopuszczeniu składania w postępowaniu ofert częściowych przez organy rozpoznające środki ochrony prawej.
Brak bowiem obowiązku w tym zakresie powoduje, że nie sposób sformułować w tym zakresie zarzutu wobec zamawiającego. Argumenty te znajdują również potwierdzenie w motywie 78 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym ?Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.?
Mając na uwadze powyższe, zarówno przepisy dyrektywy 2014/24/UE, jak również przepisy Pzp, na skutek nie skorzystania przez ustawodawcę krajowego z nadanych mu treścią tej dyrektywy uprawnień w tym zakresie, nie konstytuują obowiązku podziału zamówienia na części. Przepisy części motywacyjnej oraz normatywnej dyrektywy zawierają jedynie postulat skierowany do Państw Członkowskich aby zachęcać podmioty zamawiające do podziału zamówienia na części celem ułatwienia udziału w zamówieniach małym i średnim przedsiębiorcom.

46

Odp: termomodernizacja

Z tym podziałem jest trochę inaczej.

Czy przepisy Pzp nakładają na zamawiającego obowiązek dokonania podziału zamówienia na części i wyjaśniania przyczyn dla których zamawiający nie dokonał takiego podziału?

Podział zamówienia na części sugeruje art. 46 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE. Stanowi on, że zamawiający mogą postanowić o udzieleniu zamówienia w oddzielnych częściach oraz określić wielkość i przedmiot takich części. Jeśli jednak podejmą decyzję, iż nie dokonają takiego podziału, winni są wskazać najważniejsze powody takiej decyzji, które zamieszczają w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu.
Ustawa Pzp w art. 36aa ust. 1 wskazuje, że zamawiający może dokonać podziału zamówienia na części, określając zakres i przedmiot tych części. W takim przypadku zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Przepisy ustawy Pzp nie nakładają więc na zamawiającego bezwzględnie obowiązku dokonania podziału zamówienia na części, wyjaśniania przyczyn dla których nie dokonał takiego podziału, ale stanowią  o uprawnieniu zamawiającego.
Należy zauważyć, że zarówno decyzja w zakresie samego podziału, jak też co do samego sposobu w jaki zostanie podzielone zamówienie, pozostawione jest autonomicznej woli zamawiającego, który określa w tym zakresie swoje potrzeby, mając na uwadze  w szczególności przedmiot zamówienia publicznego. 

Swoboda zamawiającego w decyzji o braku podziału zamówienia na części ograniczona jest zasadą uczciwej konkurencji.
Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja co do podziału zamówienia, a w niniejszym postępowaniu, co do ilości części nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o nie.

Zob także - Czy kwestię dotyczącą możliwości podziału zamówienia na części, ustawodawca pozostawił do wyłącznej dyspozycji zamawiającego?

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/wartosc-zamowienia-art-32-ust-4/czy-kwestie-dotyczaca-mozliwosci-podzialu-zamowienia-na-czesci-ustawodawca-pozostawil-do-wylacznej-dyspozycji-zamawiajacego


W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przyczyny te mogłyby być na przykład następujące: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia - wyrok z dnia 6 kwietnia 2018 r., KIO 533/18

47

Odp: termomodernizacja

dziękuje za odpowiedzi, czekamy na informacje od inspektora nadzoru, czy jeśli inspektor lub projektant uzasadni ze technicznie podział może grozić problemami z koordynacją dwóch wykonawców na jednym dachu i  może to spowodować problem z realizacją zadania to będzie to argument wystarczający?

48

Odp: termomodernizacja

Nawet jeśli uzasadni to nie wiem czy sie pod tym podpisze. To żaden argument.Jak pracowałem w Wykonawstwie wcześniej to na mojej budwie robiło 6-8 firm w róznych zakresach i był tylko jeden kierownik budowy. Inspektorów nadzoru może być więcej (branzowi). Co do opisanego przypadku to ja w ostatnich 3 latach robiłem 4 tego typu postepowania i wszystko OK pomimo, że PV robił kto inny niż budowlankę. Lepsze natomiast było podejście w postępowaniu bo tę część robili bardziej fachowi i za mniejsze kwoty niż jakby ktoś brał całość a potem podwykonawców.

49 (edytowany przez Marta 2019-01-04 11:22:24)

Odp: termomodernizacja

cbud napisał/a:

Nawet jeśli uzasadni to nie wiem czy sie pod tym podpisze. To żaden argument.Jak pracowałem w Wykonawstwie wcześniej to na mojej budwie robiło 6-8 firm w róznych zakresach i był tylko jeden kierownik budowy. Inspektorów nadzoru może być więcej (branzowi). Co do opisanego przypadku to ja w ostatnich 3 latach robiłem 4 tego typu postepowania i wszystko OK pomimo, że PV robił kto inny niż budowlankę. Lepsze natomiast było podejście w postępowaniu bo tę część robili bardziej fachowi i za mniejsze kwoty niż jakby ktoś brał całość a potem podwykonawców.


czyli ze względów ekonomicznych podzielić, jak również nie ma przesłanki technicznej?
tutaj chodzi o czas , jest projekt unijny z bardzo krótkim czasem termomodernizacji na budynkach szkoły..
wchodzi w gre jeszcze jeden przetarg z podziałem na 2 części, jakie wówczas zapisy umowy zabezpieczą nas przed ewentualnym niezgraniem sie wykonawców?mogę prosić o przykłady?

50 (edytowany przez cbud 2019-01-04 11:26:43)

Odp: termomodernizacja

Ja bym dzielił bo tak do tej pory zresztą robiłem na wszystkich

W uzupełnieniu w warunkach siwz można wpisać, iż odpowiedzialność za całość i synchronizację prac ponosi kierownik budowy Wykonawcy robót budowlanych a kierownik robót Wykonawcy PV ma się dostosować. Ostateczne decyzje podejmuje w tym zakresie Inspektor nadzoru w przypadku rozbieżności.