1

Temat: Spółka cywilna - oświadczenia

Witam. Zamawiający prowadzi postępowanie poniżej progów UE na usługi. Jedna z ofert została złożona przez spółkę cywilną. Wraz z ofertą wykonawcy załączyli kopię umowy spółki cywilnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez jednego ze wspólników s.c - z jej treści wynika, że każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.
Formularz ofertowy oraz formularz cenowy został podpisany przez wszystkich wspólników.
Do oferty zostało załączone:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, które również zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej ale na jednym dokumencie,
W terminie 3 dni przesłano oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, które podobnie jak oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zostało podpisane przez wszystkich wspólników s.c na jednym dokumencie.
Czy zamawiający powinien uznać tak złożone oświadczenia (brak podstaw wykluczenia, grupa kapitałowa), czy wezwać do uzupełnienia tych oświadczeń osobno dla każdego ze wspólników ?
Proszę o pomoc.

2

Odp: Spółka cywilna - oświadczenia

Uznać.

3

Odp: Spółka cywilna - oświadczenia

Masz czarno na białym