1 (edytowany przez Marta 2018-04-12 10:01:17)

Temat: wykaz robót definicja obiektu

warunek udziału brzmi:
"co najmniej :2 roboty budowlane , polegające na remoncie/budowie/przebudowie/odbudowie dowolnego obiektu, o wartości minimum 200 000 zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty"

czy wykonawca może wykazać się realizacją przebudowy DROGI?
zamawiający remontuje budynek natomiast warunek jest bardzo ogólny, czy wobec tego musi teraz uznać zarówno realizacje na drogach jaki w budynkach?
czy kontrola może sie do takiego warunku przyczepić?

2

Odp: wykaz robót definicja obiektu

dodaję kubaturowego zazwyczaj albo budowlanego

3 (edytowany przez Marta 2018-04-12 10:12:46)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

ok, ale przy tym zapisie co mój jak należy oceniać oferty
rozumie że jeśli byłby obiekt kubaturowy to tylko budynki tak?
a co w moim przypadku?

4

Odp: wykaz robót definicja obiektu

chyba wszystko trzeba by dopuścić, ale nie podejrzewam aby drogowcy startowali na budowę budynku

5

Odp: wykaz robót definicja obiektu

mam ofertę gdzie 1 referencja to droga, a druga to developerka-wykonawca sam sobie potwierdza ze należycie wykonał
niezły kanał

6

Odp: wykaz robót definicja obiektu

proszę o pomoc
ofertę składa przedsiębiorstwo P.H.U... , natomiast w ramach przedstawienia dowodów należytego wykonania roboty(budowa mieszkań) oferent składa pozwolenie na użytkowanie z inpektoratu nadzoru gdzie widnieje nazwa inwestora- spółka cywilna w której oferent jest udziałowcem, a więc patrząc na pozwolenie na użytkowanie to realizatorem roboty była spółka cywilna a nie osoba fizyczna prowadząca działaność( nasz oferent)
czy można takie poświadczenie przyjąć lub ewentualnie wezwać do wyjaśnienia lub uzupełnienia?

7

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Wspólnicy spółki cywilnej mogą nabywać i nabywają określoną wiedzę i doświadczenie, a nie spółka, a więc wychodzi że jest ok.

8

Odp: wykaz robót definicja obiektu

no niby tak ale czemu nie złożyli oferty jako s.c. tylko ofertę złożył jeden z nich jako jego działalność gospodarcza?

9

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Ma takie prawo.

10

Odp: wykaz robót definicja obiektu

prawo zawsze ma, natomiast czy możemy uznać jako dowód należytego wykonania i tego że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, decyzja-dokument pozwolenia na użytkowanie udzielona dla społki cywilnej. a nie dla podmiotu który złożył oferte tj. osoba prowadząca dzialaność gospodarcza(jak sie okazuje wspólnik tej s.c.)

11

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Ja już wypowiedziałem się w temacie.

12

Odp: wykaz robót definicja obiektu

ponieważ ciężar wykazania spełniania waunków udziału spoczywa na wykonawcy to czy Z. ma wzywać go w przypadku gdy oferent ten złożył tylko decyzje- pozwolenie na użytkowanie bez wyjaśniania że jest udziałowcem w s.c. dla której jest ta decyzja?

13 (edytowany przez Marta 2018-04-17 09:45:07)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

czy referencja o treści: "spółdzielnia mieszkaniowa... wykonująca czynności zarządcy i administratora budynku mieszkalnego....nie wnosi zastrzeżeń do wykonania budynków przez firme...s.c.. Zastosowane materiały i jakość wykonania pozwalają na bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie obiektu"
potwierdza należyte wykonanie i tego że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone?

14

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Referencje nie muszą wprost zawierać informacji że zamówienie wykonano zgodnie z przepisami PB i prawidłowo ukończone, moim zdaniem jest to do uznania.

15 (edytowany przez Marta 2018-04-17 12:48:23)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

ok, a w przypadku referencji o treści:" firma...wykonywała na nasze zlecenie w latach 2014-2018 roboty remontowo budowlane w obiektach i pomieszczeniach na terenie naszej firmy...ogólna wartość robot przekroczyła 2 mln zl. prace zostały wykonane dobrze i były odebrane bez uwag."
referencja ta dotyczy 2 pozycji z wykazu o treści:
1. obiekty budowlane do magazynowania surowców sypkich wartość 1,5 mln
2. przebudowa budynku laboratorium i remont innych bud. 960 tyś zł
warunek zamawiającego: "co najmniej :2 roboty budowlane , polegające na remoncie/budowie/przebudowie/odbudowie dowolnego obiektu, o wartości minimum 200 000 zł brutto każda"
czy powinnam wezwać wykonawce o wyjaśnienie ( z 26 ust. 4) złożonej referencji, aby potwierdził że te dwie roboty w wykazie dotyczą robot okresśonych w referencji i byly na 200 tys kazda?będe bardzo wdzięczna za pomoc

16

Odp: wykaz robót definicja obiektu

ktoś pomoże?

17

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Jeżeli są to dwie pozycje na wykazie i można z tego wywnioskować, że roboty były wykonane na podstawie odrębnych umów to pomimo jednej referencji chyba bym to uznał. Jeżeli masz jakieś wątpliwości dopytaj wykonawcę.

18

Odp: wykaz robót definicja obiektu

wezwałam, do wyjasnien o treści:Zamawiający wymagał aby każda wymieniona robota budowlana przez Wykonawcę w wykazie opiewała na kwotę  minimum 200 tyś zł, natomiast Wykonawca wskazuje w pozycji 3 i 4 obiekty w ilości więcej niż jeden. W związku z powyższym Zamawiający wzywa do potwierdzenia, iż obiekty wymienione w poz. 3 i 4 były realizowane  w ramach jednej umowy/jednego zadania bądź potwierdzenia, iż pojedyncze obiekty(minimum jeden) wskazane w pozycji 3 i 4 zostały wykonane na kwotę minimum 200 tysięcy złotych.

19

Odp: wykaz robót definicja obiektu

wraca powyższy temat, gdzie ofertę składa developer czyli zarówno zamawiający jak i odbiorca, do wykazu robót Wykonawca dołączył pozwolenie na użytkowanie oraz pismo  ze wspólnoty mieszkaniowej że jakość wykonanych budynków jest ok. dostałam pytanie  z RIO dlaczego wybrano tą ofertę. Może ktoś z Was ma jakieś wyroki w podobnym temacie?

20

Odp: wykaz robót definicja obiektu

ktoś pomoże?
wadialny może słyszałeś już o takich przypadkach jak developer a zamówienie publiczne?

21

Odp: wykaz robót definicja obiektu

To może zapytaj RIO, czy widzą przesłankę odrzucenia takiej oferty?

22

Odp: wykaz robót definicja obiektu

pytanie jest dość dziwne z tego względu że w 2016 ta samą ofertę zamawiający odrzucił -nie robiłam tego postępowania... pytanie RIO brzmi dlaczego w 2018  wybrano skoro w 2016 odrzucono..

23 (edytowany przez Marta 2019-02-14 10:03:12)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

witam ,
tym razem mam odwrotną sytuację- oferte sklada sp. z o.o. (istnieje od 2015r.), natomiast referencje ma od wspólnika który prowadzi działalność gospodarczą (od 2005r.)
czy to jest ok? oferent troche namieszał bo wpisał w ofercie że ten wspólnik prowadzacy działalność gosp. jest jego podmiotem trzecim, który "czynnie udostępni mu wiedze i doświadczenie w formie koordynacji prac,uczestnictwa  w naradach, nadzorze nad realizacją inwestycji i działaniach logistycznych"

24

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Podepnę się pod temat. Mam warunek udziału w postępowaniu aby wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
która w okresie ostatnich 3 lat pełniła należycie funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji
minimum jednej inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 4.000 m3 lub
rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturę nie mniejszą niż 4.000 m3.

Wykonawca przedstawił wykaz osób w którym jest wskazana osoba z właściwymi uprawnieniami, która kierowała budową zespołu 2 budynków wielorodzinnych mieszkalnych w miejscowości X przy ul. Y kubatura budynków 20.000 m3 okres realizacji od czerwca 2015 r. do maja 2017 r.

Czy uznać to jako jedną inwestycję i czy kubatura budynków (łączna) jest OK?

25

Odp: wykaz robót definicja obiektu

kubatura miała dot. jednego obiektu budowlanego