1

Temat: publikacja ogłoszenia

Witajcie, ogłoszenie na stronie internetowej zostało opublikowane w tym samym dniu co wysłane do DUUE. Zamówienie jest dofinansowane z UE. Czy są za coś takiego jakieś sankcje?

2

Odp: publikacja ogłoszenia

Uwaga pierwsza - chyba chodzi o przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Za takie działanie - trochę niefortunne - (?ogłoszenie na stronie internetowej zostało opublikowane w tym samym dniu co wysłane do DUUE?) przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. poz. 200, z późn. zm.) nie przewidują korekty finansowej.

Mam tylko nadzieję, że kontrolujący nie wpadnie na pomysł powołania się na § 6 rozporządzenia, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnych. Oczywiście byłby to absurd.

Ma nadzieję, że termin składania ofert był ustalony zgodnie z art. 43 Pzp (zakładam, że jest to przetarg nieograniczony).

Przy okazji warto pamiętać, że zgodnie z art. 42 ust. 1 Pzp specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

3

Odp: publikacja ogłoszenia

Zapomniałem zapytać, czy zamieściła Pani/Pan na na stronie internetowej i siedzibie w miejscu publicznie dostępnym ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

4

Odp: publikacja ogłoszenia

jazz napisał/a:

Witajcie, ogłoszenie na stronie internetowej zostało opublikowane w tym samym dniu co wysłane do DUUE. Zamówienie jest dofinansowane z UE. Czy są za coś takiego jakieś sankcje?

nic nie publikujesz nim nie opublikuje się w DUUE; wysłanie to nie opublikowanie oraz nie możesz nic opublikować przed 48 h

5

Odp: publikacja ogłoszenia

golavox napisał/a:

nic nie publikujesz nim nie opublikuje się w DUUE; wysłanie to nie opublikowanie oraz nie możesz nic opublikować przed 48 h

A dlaczego nie możesz opublikować przed 48 h?
Ja miałem tak że jednego dnia rano wysłałem do DUUE a następnego dnia rano już było opublikowane. Nie minęło nawet 24h. Dlaczego nie miałby tego publikować na swojej stronie?

6

Odp: publikacja ogłoszenia

Olek napisał/a:
golavox napisał/a:

nic nie publikujesz nim nie opublikuje się w DUUE; wysłanie to nie opublikowanie oraz nie możesz nic opublikować przed 48 h

A dlaczego nie możesz opublikować przed 48 h?
Ja miałem tak że jednego dnia rano wysłałem do DUUE a następnego dnia rano już było opublikowane. Nie minęło nawet 24h. Dlaczego nie miałby tego publikować na swojej stronie?

jeśli się nie opublikuje - zapomniałam dodać

7

Odp: publikacja ogłoszenia

Może pomocna będzie uchwała KIO/KU 31/17:

Jak wynika z uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z 17.07.2017 r., KIO/KU 31/17 ?(?) przepis art. 11 ust. 7d Pzp stanowi implementację do prawa krajowego przepisu art. 72 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE. Stanowi on, że ogłoszeń, o których mowa w art. 67?70, oraz informacji w nich zawartych nie można publikować na poziomie krajowym przed publikacją na mocy art. 71. Niemniej jednak publikacja na poziomie krajowym może tak czy inaczej mieć miejsce, gdy podmioty zamawiające nie zostały powiadomione o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia zgodnie z art. 7. Jak wskazano w wyroku TS UE z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 Sabine von Colson i Elisabeth Kamann przeciwko Land NordrheinWestfalen, Zb.Orz. 1984, str. 1891, pkt 26 (w skrócie von Colson), sąd krajowy stosując prawo krajowe jest obowiązany do wykładni tego prawa w świetle brzmienia i celu dyrektywy. Z kolei z wyroku TS UE z dnia 13 listopada 1990 r. w sprawie C-106/89 Marleasing SA przeciwko La Comercial Internacional de Alimentacion SA, Zb.Orz 1990, str. I-4135, pkt 8 wynika, że wykładnia prounijna prawa krajowego powinna sięgać tak daleko, jak to jest możliwe (ang. so far as possible). Ponadto, jak wynika z orzecznictwa TS UE, rezultatem wykładni prawa krajowego zgodnej z dyrektywami (w przeciwieństwie do reguł wykładni opartej na zasadzie bezpośredniego działania prawa unijnego) może być nałożenie na jednostkę obowiązków, które nie wynikały uprzednio z prawa krajowego (poza prawem karnym) (por. A. Wróbel, Sądowa wykładnia prawa państwa członkowskiego UE zgodnie z dyrektywami WE/UE). Brzmienie i cel przepisu art. 72 ust. 1 dyrektywy są jednoznaczne. Celem tym jest zapewnienie pierwszeństwa publikacji ogłoszeń na poziomie unijnym. Powyższe ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia poszanowania zasady równego traktowania wykonawców, również na poziomie całej Unii. Skutek ten nie zostałby zapewniony, gdyby na poziomie krajowym treść ogłoszenia była publikowana wcześniej niż w oficjalnym unijnym publikatorze. Nie ulega także wątpliwości, że art. 72 dyrektywy dotyczy wszystkich ogłoszeń krajowych, o czym świadczy nie tylko jego brzmienie ale i tytuł przepisu ?publikacja na poziomie krajowym?. Chcąc zatem zapewnić osiągnięcie celu i brzmienia art. 72 ust. 1 dyrektywy należy wykładać przepis art. 11 ust. 7d Pzp w ten sposób, że zakaz publikacji ogłoszeń przed dniem publikacji ich w Dzienniku Urzędowym Unii (lub upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia) dotyczy wszystkich bez wyjątku ogłoszeń publikowanych na poziomie krajowym, zarówno ogłoszeń dobrowolnych jak i ogłoszeń obowiązkowych, w tym ogłoszeń z art. 40 ust. 1 Pzp.

8 (edytowany przez jazz 2018-01-05 10:04:07)

Odp: publikacja ogłoszenia

Znowu ustawa polska swoje a dyrektywa swoje. Ustawa powinna być tak napisana żeby nie trzeba było sięgać do dyrektywy. Oczywiście implementacja zrobiona do dupy i na kolanie. Dla mnie przepisy ustawy są niejasne, a opinia KIO czy UZP nie stanowi źródła prawa. Poza tym opinia jest z lipca 2017 a co było wcześniej?. Tak samo jest z kwestią zamiany podmiotu trzeciego - ustawa dopuszcza a orzeczenia TS nie. I bądź tu mądry.

9

Odp: publikacja ogłoszenia

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/publikacja-ogloszenia-o-przetargu-nieograniczonym-po-nowelizacji-pzp

10

Odp: publikacja ogłoszenia

czyli jeszcze inne stanowisko, które wyklucza publikację na stronie po 48 godzinach od przekazania do DUUE.