1

Temat: wezwanie z 26.2f

Witajcie, chcę wezwać wykonawcę w trybie 26.2f do złożenia wykazu osób. Czy obowiązują terminu z 26.1 tj. 5 lub 10 dni? Czy mogę dać krótszy termin skoro wzywam tylko o jeden dokument?

2

Odp: wezwanie z 26.2f

Zgodnie z przepisem art. 26 p.z.p., w przypadku postępowań przekraczających progi unijne zamawiający jeszcze przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia. Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia. Zamawiający wyznacza wykonawcy termin ? nie krótszy niż 10 dni. Warto zauważyć, że podobnie jak w poprzednim stanie prawnym również obecnie nie jest konieczne żądanie dokumentów od wykonawców zamówień podprogowych. Jeżeli jednak zamawiający zdecyduje się na takie wymaganie, termin na ich przedłożenie nie może być krótszy niż 5 dni.

Wskazany powyżej tok składania dokumentów może zostać jednak zmieniony, jeśli zamawiający zdecyduje się skorzystać z przewidzianego przez ustawodawcę wyjątku. Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2f p.z.p., jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak przesłanek wykluczenia czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Powyższa regulacja może posłużyć zamawiającemu do stosowania dawnego trybu składania dokumentów podmiotowych ? tj. żądania ich już wraz z wnioskiem lub ofertą, jeżeli wykaże, że jest to niezbędne w danych okolicznościach. Na tej samej podstawie można jednak żądać odpowiednich dokumentów w każdym innym momencie postępowania, np. po weryfikacji wniosków a przed złożeniem ofert. Ustawa nie przewiduje, jaki termin powinien być wówczas wyznaczony, jednak należy uznać, że analogicznie do regulacji z art. 26 ust. 1 p.z.p. musi on wynosić co najmniej 10 dni (zamówienia powyżej progów) lub 5 dni (zamówienia poniżej progów)