1

Temat: nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik

wybrana najkorzystniejsza oferta.
jednym z warunków było, że wykonawca ma mieć osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów z ECDL.
wykonawca wykazał, że dysponuje taką osobą.

po wyborze inny wykonawca składa zastrzeżenia, że ten wykonawca podał w ofercie nieprawdę, że wskazana osoba nie ma uprawnień, co niestety okazało się prawdą.

unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, dokonać ponownie oceny i wykluczyć tego co podał nieprawdziwe informacje na podstawie 24.2.3 - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania?

czy dać mu szansę i wezwać do uzupełnienia?

2 (edytowany przez Marcel 2014-10-06 12:08:38)

Odp: nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik

Jeżeli świadomie podał nieprawdziwe informacja to wypada z gry.
Jeżeli nieświadomie to inna sprawa.

Regulacja zawarta w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ma na celu wyeliminowanie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego takich wykonawców, którzy świadomie świadczą nieprawdę (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 października 2013 r.; sygn. akt KIO 2398/13).

Badając zatem kwestie wykluczenia wykonawcy z powodu podania przez niego nieprawdziwych informacji, istotne jest, aby oferent swoim działaniem wprowadził w błąd zamawiającego co do informacji mających znaczenie dla wyniku prowadzonego postępowania. Nie jest natomiast takim celem eliminowanie z postępowania wykonawców, którzy omyłkowo czy nieświadomie podali informacje niezgodne z rzeczywistością. Nie można zrównywać pozycji wykonawcy, który złożył nieprawdziwe informacje wskutek błędu lub popełnił omyłkę w złożonej ofercie, z pozycją wykonawcy, który świadomie zawarł w ofercie informacje nieprawdziwe, z zamiarem wprowadzenia zamawiającego w błąd. Z całą pewnością nie było zamiarem ustawodawcy wprowadzenie obowiązku automatycznego wykluczenia z postępowania każdego wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje - bez względu na przyczyny.

W sytuacji natomiast, gdy zachodzi podejrzenie złożenia przez wykonawcę fałszywego oświadczenia, należy wezwać go do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli wyjaśnienia niniejsze potwierdzą przypuszczenia zamawiającego, zasadne będzie wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, o ile podane przez wykonawcę nieprawdziwe informacje mają lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Należy wówczas rozważyć również celowość zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

3

Odp: nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik

Sądzę, że nie udowodnisz temu Wykonawcy umyślności - powie, że bazował na informacjach od tego człowieka i nie miał powodu mu nie wierzyć wink Nie szedłbym w tę stronę. Ale doniesienie bym złożył - w 297 kk nie ma mowy o umyślności - tam wystarczy niedbalstwo i tak powinno być, to KIO i SO zliberalizowały podejście do 24.2.3 Pzp.

4

Odp: nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik

wezwałem do wyjaśnień. niech udowodni, że gościu ma  uprawnienia.